EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1377 z 31. júla 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26)

Ú. v. EÚ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Zrušil 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/6


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1377

z 31. júla 2019

o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (1), a najmä na jeho články 4 a 5,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23) (2), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (3), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skutočnosť, že Európska centrálna banka (ECB) bude prijímať značný počet rozhodnutí v súvislosti s plnením jej úloh v oblasti dohľadu, bol vytvorený postup pre prijímanie osobitných delegovaných rozhodnutí.

(2)

Rozhodnutie o delegovaní právomocí nadobúda účinnosť prijatím rozhodnutia Výkonnej rady o vymenovaní jedného alebo viacerých vedúcich pracovných útvarov na prijímanie rozhodnutí na základe rozhodnutia o delegovaní právomocí.

(3)

Výkonná rada by mala pri vymenovaní vedúcich pracovných útvarov zohľadniť dôležitosť rozhodnutia o delegovaní právomocí a počet adresátov, ktorým je potrebné poslať delegované rozhodnutia.

(4)

S predsedom Rady pre dohľad sa uskutočnila konzultácia v súvislosti s vedúcimi pracovných útvarov, na ktorých by sa mala delegovať právomoc prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23).

Článok 2

Delegované rozhodnutia o kvalifikovanej účasti

1.   Delegované rozhodnutia podľa článkov 3 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23), ktoré sa týkajú významných dohliadaných subjektov v zmysle článku 2 bodu 16 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4), prijíma generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva sekretariátu Rady pre dohľad alebo vedúci odboru pre udeľovanie povolení v prípade neprítomnosti generálneho riaditeľa alebo jeho zástupcu a jeden z týchto vedúcich pracovných útvarov:

a)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad I, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad I;

b)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad II, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad II;

Ak sa delegované rozhodnutie podľa článkov 3 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23) týka viac ako jedného významného dohliadaného subjektu, príslušným dohliadaným subjektom je dohliadaný subjekt alebo skupina, v ktorom alebo v ktorej sa kvalifikovaná účasť nadobúda.

2.   Delegované rozhodnutia podľa článkov 3 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23), ktoré sa netýkajú významných dohliadaných subjektov, prijíma generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad III.

Článok 3

Delegované rozhodnutia o odňatí povolenia

1.   Delegované rozhodnutia podľa článkov 3 a 5 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23), ktoré sa týkajú významných dohliadaných subjektov v zmysle článku 2 bodu 16 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), prijíma generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva sekretariátu Rady pre dohľad alebo vedúci odboru pre udeľovanie povolení v prípade neprítomnosti generálneho riaditeľa alebo jeho zástupcu a jeden z týchto vedúcich pracovných útvarov:

a)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad I, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad I;

b)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad II, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad II;

2.   Delegované rozhodnutia podľa článkov 3 a 5 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23), ktoré sa týkajú menej významných dohliadaných subjektov v zmysle článku 2 bodu 7 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), prijíma generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad III.

Článok 4

Delegované rozhodnutia o passportingu

Delegované rozhodnutia podľa článkov 3 a 6 rozhodnutia (EÚ) 2019/1376 (ECB/2019/23) prijíma jeden z týchto vedúcich pracovných útvarov:

a)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad I, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad I;

b)

generálny riaditeľ alebo zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad II, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad II;

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. júla 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


Top