EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/61


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/976

z 29. mája 2019,

ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a 7,

keďže:

(1)

Článok 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu. V bode odôvodnenia 79 uvedeného nariadenia sa uvádza, že na vykonávanie účinného dohľadu je nevyhnutný vysoko motivovaný, dobre vyškolený a nestranný personál.

(2)

V súlade s článkami 3 až 6 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) je ECB zodpovedná za vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov zložených zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO). Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu s pomocou jedného alebo viacerých jeho zástupcov z PVO zabezpečuje koordináciu práce v rámci spoločného dohliadacieho tímu.

(3)

Vzhľadom na dôležitú úlohu koordinátorov spoločných dohliadacích tímov a zástupcov koordinátora z PVO pri koordinácii práce členov spoločného dohliadacieho tímu z PVO je potrebné a primerané zaviesť jednotný postup pri stanovovaní cieľov a poskytovaní spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch.

(4)

Spätná väzba k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO sa pôvodne poskytovala počas úvodného skúšobného obdobia na základe rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/3 (ECB/2015/36) (3) a potom počas nasledujúceho skúšobného obdobia v súlade so zásadami ustanovenými v rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/274 (ECB/2017/6) (4). Keďže sa toto ďalšie skúšobné obdobie skončilo, rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2017/6) by sa malo v záujme zachovania právnej istoty zrušiť.

(5)

Skúsenosti získané počas uvedeného nasledujúceho skúšobného obdobia ukazujú, že mechanizmus spätnej väzby v rámci spoločných dohliadacích tímov môže byť užitočný pre zabezpečenie ich efektívneho fungovania, lepšej spolupráce a dialógu, ako aj na prehĺbenie dôvery a na dosiahnutie väčšej otvorenosti v týchto tímoch. Mechanizmus spätnej väzby by preto mal naďalej existovať a mal by sa pravidelne využívať. S cieľom upraviť zmeny, ktoré je potrebné urobiť v súvislosti s mechanizmom spätnej väzby, je potrebné prijať nové rozhodnutie. Preto by sa rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2017/6) malo zrušiť a malo by ho nahradiť toto rozhodnutie.

(6)

PVO majú výlučnú zodpovednosť za hodnotenie svojich zamestnancov a ECB má výlučnú zodpovednosť za hodnotenie svojich zamestnancov. PVO môžu v súvislosti s riadením svojich zamestnancov použiť spätnú väzbu, ktorú poskytli koordinátori spoločných dohliadacích tímov zástupcom koordinátorov z PVO, ak to príslušné vnútroštátne právne predpisy povoľujú, a ECB môže použiť spätnú väzbu poskytnutú koordinátorovi spoločného dohliadacieho tímu, vždy v súlade s týmto rozhodnutím.

(7)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol požiadaný o stanovisko v súlade s článkom 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) a 7. apríla 2015 vydal stanovisko, v ktorom uznal, že spätná väzba je pre riadenie spoločných dohliadacích tímov potrebná a schválil mechanizmus spätnej väzby, pričom odporučil, aby jeho podrobné fungovanie bolo upravené príslušným právnym predpisom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 2

Stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby

1.   Bez toho, aby bola dotknutá výlučná zodpovednosť PVO ako zamestnávateľa zástupcov koordinátora z PVO, koordinátori spoločných dohliadacích tímov stanovia po porade s každým zástupcom koordinátora z PVO hlavné úlohy a ciele dotknutého zástupcu koordinátora z PVO.

2.   Ciele a kvalifikácie koordinátora spoločného dohliadacieho tímu sú vymedzené v rámci postupu ECB pre riadenie výkonnosti a rozvoj. Na účely spätnej väzby v rámci spoločného dohliadacieho tímu sa zástupcom koordinátorov z PVO poskytnú informácie o kvalifikáciách koordinátora spoločného dohliadacieho tímu, ktoré sú stanovené a vymedzené v dokumente ECB zaoberajúcom sa pracovným potenciálom (6).

3.   Spätná väzba je vzájomná: v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe I poskytujú koordinátori spoločných dohliadacích tímov spätnú väzbu zástupcom koordinátora z PVO a zástupcovia koordinátora z PVO poskytujú spätnú väzbu koordinátorom spoločných dohliadacích tímov.

4.   Príslušný koordinátor spoločného dohliadacieho tímu a príslušní zástupcovia koordinátora z PVO spoločne poskytujú v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe I spätnú väzbu svojmu spoločnému dohliadaciemu tímu ako celku k plneniu jeho cieľov.

5.   Koordinátori spoločných dohliadacích tímov a zástupcovia koordinátora z PVO sa usilujú o poskytovanie spätnej väzby v rámci osobného stretnutia.

6.   Referenčné obdobie, pre ktoré sú vymedzené ciele a za ktoré sa poskytuje spätná väzba, predstavuje obdobie od 1. januára do 31. decembra každého roka.

7.   K spätnej väzbe zaznamenanej v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby, majú prístup len osoby, u ktorých na základe kritérií stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (7) existuje potreba získať príslušné poznatky. Konkrétne kategórie osôb, u ktorých existuje potreba získať poznatky o spätnej väzbe, sa stanovia v príslušnom zázname o operácii spracovania a v oznámení o ochrane osobných údajov poskytnutom dotknutým osobám.

Článok 3

Zrušenie

Rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2017/6) sa týmto zrušuje.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 6 sa prvé referenčné obdobie, pre ktoré sú stanovené ciele a za ktoré sa poskytuje spätná väzba, začína v deň nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a skončí sa 31. decembra toho istého roka.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. mája 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu (ECB/2015/36) (Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3 (ECB/2017/6) (Ú. v. EÚ L 40, 17.2.2017, s. 72).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Pozri dokument s názvom „The ECB capability framework: the competencies“ k dispozícii na https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Zásady pre stanovenie cieĽov a pre poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohĽadu

Zásada 1

Stanovenie cieľov

1.

Bez toho, aby bola dotknutá výlučná zodpovednosť PVO ako zamestnávateľov zástupcov koordinátora z PVO, koordinátor spoločného dohliadacieho tímu po porade so zástupcom koordinátora z PVO stanoví na začiatku každého referenčného obdobia, alebo keď sa zástupca koordinátora z PVO stane členom spoločného dohliadacieho tímu, hlavné úlohy a ciele každého zástupcu koordinátora z PVO.

2.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu a zástupca koordinátora z PVO spoločne stanovia ciele tímu a každoročne ich oznámia spoločnému dohliadaciemu tímu počas zasadnutia spoločného dohliadacieho tímu, ktoré sa uskutoční na začiatku každého referenčného obdobia alebo pri vytvorení nového spoločného dohliadacieho tímu.

3.

Úlohy a ciele dohodnuté pre zástupcu koordinátora z PVO sa môžu zaznamenať v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby.

Zásada 2

Poskytovanie spätnej väzby

1.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu poskytuje zástupcovi koordinátora z PVO na osobnom stretnutí minimálne raz ročne, vždy však po skončení referenčného obdobia, spätnú väzbu k plneniu cieľov zástupcu koordinátora, ako aj jeho tímu. Táto spätná väzba zohľadňuje kvalifikácie stanovené v prílohe II.

2.

Zástupca koordinátora z PVO poskytuje koordinátorovi spoločného dohliadacieho tímu na osobnom stretnutí minimálne raz ročne, vždy však po skončení referenčného obdobia, spätnú väzbu v súvislosti s koordináciou spoločného dohliadacieho tímu. Táto spätná väzba zohľadňuje kvalifikácie stanovené v dokumente ECB zaoberajúcom sa pracovným potenciálom.

3.

Spätná väzba poskytovaná navzájom medzi koordinátorom spoločného dohliadacieho tímu a zástupcom koordinátora z PVO, ako je opísaná v zásadách 2.1 a 2.2, sa na žiadosť príjemcu spätnej väzby podanej prostredníctvom systémového nástroja zaznamenáva v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby.

4.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu a zástupca koordinátora z PVO spoločne poskytujú svojmu spoločnému dohliadaciemu tímu spätnú väzbu k plneniu jeho cieľov. Táto spätná väzba sa spoločnému dohliadaciemu tímu poskytuje na zasadnutí spoločného dohliadacieho tímu minimálne raz ročne, vždy však po skončení referenčného obdobia.

5.

S cieľom zabezpečiť nepretržitý dialóg poskytuje koordinátor spoločného dohliadacieho tímu každému zástupcovi koordinátora z PVO usmernenia a nepretržitú spätnú väzbu počas celého roka.

6.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu a zástupca koordinátora z PVO poskytujú ich tímu usmernenia a nepretržitú spätnú väzbu počas celého roka.

Zásada 3

Prístup k spätnej väzbe zaznamenanej v systémovom nástroji

1.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu a zástupca koordinátora z PVO majú prístup k spätnej väzbe zaznamenanej v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby.

2.

Zamestnancom ECB, ktorí nie sú koordinátorom spoločného dohliadacieho tímu ani administrátorom postupu, sa môže poskytnúť prístup k spätnej väzbe zaznamenanej v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby, ak u nich na základe kritérií stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 existuje potreba získať príslušné poznatky.

3.

Na žiadosť dotknutého PVO sa prístup k spätnej väzbe, ktorá sa týka činnosti zástupcu koordinátora z PVO a ktorá je zaznamenaná v systémovom nástroji, ktorý sa používa na správu postupu pre poskytovanie spätnej väzby, poskytne dotknutému PVO, ktorý môže túto spätnú väzbu použiť:

a.

v súvislosti s riadením svojich zamestnancov, ak to príslušné vnútroštátne právne predpisy povoľujú;

b.

ako zdroj na identifikáciu potrieb odborného rozvoja vrátane potrieb v oblasti odbornej prípravy zástupcov koordinátora z PVO v súlade s vnútornými pravidlami PVO;

c.

na tvorbu alebo prípravu hodnotenia, ak to príslušné vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

4.

Prístup k spätnej väzbe vrátane jej prenosu majú PVO v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725. O prijatí žiadosti o poskytnutie spätnej väzby a o jej prenose sa zodpovedajúcim spôsobom upovedomí dotknutý zástupca koordinátora z PVO.

Zásada 4

Ochrana osobných údajov spracovávaných v súvislosti s poskytovaním spätnej väzby

1.

Všetky osobné údaje súvisiace so stanovením cieľov a s poskytovaním spätnej väzby k plneniu týchto cieľov spracováva ECB v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

2.

Osobné údaje súvisiace so stanovením cieľov a s poskytovaním spätnej väzby k plneniu týchto cieľov, sa použijú len na účely uvedené v zásade 3 a uchovávať sa môžu na obdobie maximálne piatich rokov.

PRÍLOHA II

Zoznam kvalifikácií, ktoré sú obzvlášť dôleŽité pre zamestnancov pracujúcich v rámci jednotného mechanizmu dohĽadu (kvalifikácie v rámci jednotného mechanizmu dohĽadu)

 

Odborné znalosti: Pozná postupy, metodiky a predpisy v oblasti dohľadu, najmä tie, ktoré sa týkajú jednotného mechanizmu dohľadu, ako aj fungovanie finančných inštitúcií. Sleduje vývoj v týchto oblastiach a uplatňuje vedomosti v príslušných pracovných oblastiach.

 

Komunikácia: Jasne a zrozumiteľne poskytuje informácie skupinám alebo jednotlivcom, buď ústne, alebo písomne, aby sa zabezpečilo, že porozumejú informácii a jej zmyslu. Počúva ostatných a primerane na nich reaguje.

 

Spolupráca: Vytvára a udržiava trvalé pracovné vzťahy so spolupracovníkmi založené na spolupráci s cieľom splniť úlohy tímu v oblasti jednotného mechanizmu dohľadu, ktoré majú európsky rozmer. Vytvára a zachováva užitočné vzťahy s ostatnými s cieľom podporovať tímovú spoluprácu. Aktívne sa delí o údaje, informácie a vedomosti v rámci tímu.

 

Odhodlanie pri dosahovaní cieľov: Húževnato a vytrvalo uskutočňuje úlohy, hľadá úspešné riešenia, pričom prispôsobuje vlastné správanie tomu, aby našiel vhodný prístup pri dosahovaní úspešného výsledku.

 

Úsudok a nástojčivosť: Analyzuje a posudzuje situácie, údaje a informácie s cieľom vytvoriť vhodné stratégie, plány a postupy. Rozumie rôznym a protichodným pohľadom na vec a dokáže ich vyjadriť, ak je to potrebné, prispôsobuje prístupy meniacim sa požiadavkám, posudzuje problémy z nových pohľadov a skúma zmýšľanie iných a nimi navrhnuté riešenia. Snaží sa o pochopenie veci pred tým, než poskytne odporúčanie alebo prijme rozhodnutie, pričom získava potrebné úplné a presné informácie, vytvára si zdravý úsudok po zdvorilom položení série nástojčivých otázok a jednostaj skúma prípadné sporné otázky a rôzne informácie.

 

Širšie vnímanie súvislostí a prístup orientovaný na budúcnosť: Vníma veci v širšom kontexte presahujúcom predmet jeho činnosti tým, že má porozumenie pre iné funkcie/oblasti, uvedomuje si kultúrne odlišnosti a z nich vyplývajúce iné pohľady na vec a posudzuje dosahy svojich rozhodnutí na druhých. Orientuje sa na budúcnosť a predvída budúce možnosti a hrozby, koná tak, aby vytváral príležitosti alebo aby zabránil budúcim sporným situáciám.

 

Objektívne, poctivé a nezávislé konanie: Koná nezávisle a objektívne, v záujme Únie ako celku, na základe profesionálnych noriem jednotného mechanizmu dohľadu, preveruje okolnosti s cieľom získať úplný a realistický pohľad na situáciu. Usiluje sa obmedziť alebo vylúčiť zaujatosť, predsudky alebo subjektívne hodnotenia tým, že sa opiera o overiteľné údaje a skutočnosti.

 

Riadenie tímov v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (vzťahuje sa len na riadiacich pracovníkov): Vedie (virtuálne/vzdialené) tímy a usmerňuje ich smerom k dosiahnutiu cieľov tímu. Koordinuje činnosti tímu v rôznych krajinách tým, že poskytuje usmernenia a čo najefektívnejšie používa schopnosti a rozmanitosť členov tímu. Snaží sa obmedziť nejednoznačnosť a vyrovnať sa s ňou a hľadá spôsoby, ako riadiť a plniť si povinnosti za neistých okolností.


Top