EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/14


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/166

z 25. januára 2019

o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

so zreteľom na usmernenie ECB/2012/13 z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (1),

keďže:

(1)

Eurosystém ponúka trhové infraštruktúry, platformy, aplikácie a súvisiace služby v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky, medzi ktoré patria služby TARGET, ktoré zahŕňajú služby TARGET2, T2S a TIPS.

(2)

Rada guvernérov schválila 16. marca 2016 zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru, riadiaceho orgánu zodpovedného za úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením v oblasti trhovej infraštruktúry a platforiem.

(3)

V minulosti sa Rada pre trhovú infraštruktúru zasadala v rôznych špecifických zloženiach v závislosti od jednotlivých trhových infraštruktúr, platforiem a projektov, za ktoré je zodpovedná. Od zriadenia Rady pre trhovú infraštruktúru fungovala Rada T2S, ktorá bola pôvodne zriadená rozhodnutím ECB/2012/6 (2), ako jedno z týchto špecifických zložení Rady pre trhovú infraštruktúru, ako sa uvádza v rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1403 (ECB/2017/20) (3).

(4)

Rada T2S nebola zriadená len rozhodnutím ECB/2012/6, ale zakladá sa aj na protokole T2S, ktorý podpísali centrálne banky Eurosystému.

(5)

Z prehodnotenia činnosti Rady pre trhovú infraštruktúru vyplýva, že na jej účinné fungovanie nie sú potrebné špecifické zloženia. Rozhodnutie ECB/2012/6 by sa preto malo zrušiť a malo by sa prehodnotiť štruktúra Rady pre trhovú infraštruktúru tak, aby boli zloženie a funkcie Rady pre trhovú infraštruktúru v súlade s týmto rozhodnutím.

(6)

Rada pre trhovú infraštruktúru s novou štruktúrou bude podporovať Radu guvernérov, pokiaľ ide o zachovanie a ďalší rozvoj trhových infraštruktúr, platforiem, aplikácií a súvisiacich služieb Eurosystému v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky, ako aj rozvoj projektov v uvedených oblastiach v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ustanovenými v zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, ako aj v súlade s uplatniteľnými regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu.

(7)

Právny účinok prílohy III k tomuto rozhodnutiu (kódex správania sa) by mal byť podmienený podpisom vyhlásení uvedených v dodatkoch 1 a 2 k prílohe III členmi Rady pre trhovú infraštruktúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Všetky odkazy na Radu T2S v usmernení ECB/2012/13, rozhodnutiach ECB/2011/20 (4) a ECB/2011/5 (5) sa považujú za odkazy na Radu pre trhovú infraštruktúru. Všetky ostatné pojmy použité v tomto rozhodnutí majú ten istý význam ako v usmerneniach ECB/2012/27 (6) a ECB/2012/13.

Článok 2

Rada pre trhovú infraštruktúru

1.   Mandát Rady pre trhovú infraštruktúru vrátane jej cieľov, povinností a úloh je vymedzený v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   Rokovací poriadok Rady pre trhovú infraštruktúru vrátane jej zloženia a pracovných postupov je ustanovený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

3.   Kódex správania sa pre členov Rady pre trhovú infraštruktúru ustanovený v prílohe III k tomuto rozhodnutiu schválila Rada guvernérov.

4.   Postupy a požiadavky výberu, menovania a nahradzovania členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk sú ustanovené v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

5.   Toto rozhodnutie nestanovuje domnienku, že je Rade pre trhovú infraštruktúru automaticky zverený každý nový projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému, ktorý predstavuje projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému podľa toho rozhodnutia. Rada pre trhovú infraštruktúru má riadiť len tie projekty, ktoré jej Rada guvernérov výslovne zverila.

Článok 3

Zrušenie

Rozhodnutie ECB/2012/6 sa zrušuje.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

S cieľom zabezpečiť bezproblémový a riadny prechod na úpravu Rady pre trhovú infraštruktúru v súlade s týmto rozhodnutím vrátane vymenovania jej členov, funkčné obdobie súčasných členov Rady pre trhovú infraštruktúru sa v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia považuje za predĺžené o štyri mesiace.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. januára 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 19.

(2)  Rozhodnutie ECB/2012/6 z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET2-Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6 (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2012, s. 13).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20) (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2017, s. 24).

(4)  Rozhodnutie ECB/2011/20 zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities ( Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 117).

(5)  Rozhodnutie ECB/2011/5 z 20. apríla 2011 o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities ( 2Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011, s. 22).

(6)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) ( Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1 ).


PRÍLOHA I

RADA PRE TRHOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

MANDÁT

ÚVOD

Eurosystém ponúka trhové infraštruktúry, platformy, aplikácie a súvisiace služby v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky, medzi ktoré patria služby TARGET, ktoré zahŕňajú služby TARGET2, T2S a TIPS a v budúcnosti aj ECMS (ďalej len „služby infraštruktúr Eurosystému“).

Rada pre trhovú infraštruktúru je riadiaci orgán, ktorý podporuje Radu guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), pokiaľ ide o zachovanie a ďalší rozvoj služieb infraštruktúr Eurosystému, ako aj riadenie projektov, ktoré sa týkajú služieb infraštruktúr Eurosystému (ďalej len „projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému“ alebo „projekty“) v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ustanovenými v zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému, ako aj v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu, a to pri plnom rešpektovaní mandátov výborov ESCB zriadených podľa článku 9 rokovacieho poriadku ECB. Rada pre trhovú infraštruktúru podáva správy orgánom ECB s rozhodovacou právomocou.

Toto rozhodnutie nestanovuje domnienku, že je Rade pre trhovú infraštruktúru automaticky zverený každý nový projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému, ktorý predstavuje projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému podľa toho rozhodnutia. Rada pre trhovú infraštruktúru má riadiť len tie projekty, ktoré jej Rada guvernérov výslovne zverila.

1.   Úloha Rady pre trhovú infraštruktúru

Rada guvernérov týmto poveruje Radu pre trhovú infraštruktúru vykonávaním úloh vymedzených v tomto mandáte.

Bez toho, aby boli dotknuté najvyššie rozhodovacie právomoci Rady guvernérov, Rada guvernérov zverila Rade pre trhovú infraštruktúru výkon jasne vymedzených úloh v oblasti prevádzkovania služieb infraštruktúr Eurosystému, ako aj projektov týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému. Bez toho, aby bola dotknutá právomoc národných centrálnych bánk podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, môže Rada guvernérov zveriť Rade pre trhovú infraštruktúru okrem úloh uvedených v odseku 2 aj ďalšie jasne vymedzené úlohy, ktoré inak patria do pôsobnosti Rady guvernérov. Vzhľadom na najvyššiu právomoc Rady guvernérov vo veciach infraštruktúr Eurosystému môže Rada guvernérov prevziať a vykonávať akékoľvek úlohy zverené Rade pre trhovú infraštruktúru.

2.   Povinnosti a úlohy Rady pre trhovú infraštruktúru

2.1.   Príprava návrhov rozhodnutí Rady guvernérov o službách a projektoch týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Výkonnej rady za prípravu zasadnutí Rady guvernérov a za bežné záležitosti ECB, ako aj pri plnom rešpektovaní mandátov výborov ESCB zriadených podľa článku 9 rokovacieho poriadku ECB, pripravuje Rada pre trhovú infraštruktúru pre Radu guvernérov v súvislosti s konkrétnymi projektmi/infraštruktúrami, ktoré Rada guvernérov zverila Rade pre trhovú infraštruktúru, návrhy na rozhodnutie o týchto záležitostiach:

a)

celková stratégia vrátane vymedzenia rozsahu a popisu služieb;

b)

riadenie projektov;

c)

finančné otázky vrátene:

i)

vypracovania hlavných znakov finančného režimu (najmä rozpočtu, čiastky, príslušného obdobia, financovania);

ii)

pravidelnej analýzy finančných rizík, ktorým je vystavený Eurosystém;

iii)

pravidiel správy účtov vedených v účtovníctve ECB a spravovaných Radou pre trhovú infraštruktúru v mene Eurosystému;

iv)

metodiky nákladov;

v)

cenovej politiky a

vi)

analýzy úpravy zodpovednosti;

d)

celkové plánovanie;

e)

právny rámec pre vzťahy s národnými centrálnymi bankami, ktoré poskytujú Eurosystému služby trhových infraštruktúr alebo uskutočňujú s Eurosystémom projekty týkajúce sa infraštruktúr (ďalej len „zabezpečujúce národné centrálne banky“) a s klientmi, ako aj zmluvy alebo zmluvné podmienky, ktoré má Eurosystém podpísať s externými subjektmi;

f)

rámec pre riadenie rizík;

g)

dohody o úrovni služieb uzatvárané s príslušnými subjektmi;

h)

schvaľovanie a uprednostňovanie žiadostí o zmenu a stratégie testovania a prechodu;

i)

stratégie sieťového pripojenia;

j)

stratégie krízového riadenia;

k)

stratégia a rámce kybernetickej odolnosti a informačnej bezpečnosti;

l)

zodpovednosť a ostatné nároky a

m)

dodržiavanie kritérií spôsobilosti účastníkmi služieb infraštruktúr Eurosystému.

2.2.   Riadenie služieb a projektov týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému

2.2.1.   Riadenie a organizácia

Rada pre trhovú infraštruktúru celkovo riadi služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému v súvislosti s konkrétnymi projektmi/infraštruktúrami, ktoré jej Rada guvernérov zverila, a to pri plnom rešpektovaní mandátov výborov ESCB zriadených podľa článku 9 rokovacieho poriadku ECB. Rada pre trhovú infraštruktúru v tejto súvislosti:

a)

zabezpečuje, aby služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému uspokojovali potreby trhu;

b)

implementuje a/alebo riadi celkové stratégie vrátane vymedzenia rozsahu a/alebo popisu služieb;

c)

implementuje a/alebo riadi opatrenia týkajúce sa riadenia;

d)

implementuje a/alebo riadi finančné opatrenia a stratégie;

e)

riadi relevantné činnosti spojené s riadením zmien a ich zverejňovaním;

f)

riadi vývoj, prevádzku a údržbu simulátorov v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov a riadi štúdie uskutočniteľnosti v spolupráci s Výborom Eurosystému pre trhovú infraštruktúru a platobný styk a v prípade potreby s inými relevantnými výbormi ESCB a na základe rozhodnutia Rady guvernérov;

g)

koordinuje procesy riadenia zmeny a uprednostňuje schválené zmeny týkajúce sa nových verzií, stanovuje postupy testovania pre overovacie testy v rámci Eurosystému, koordinuje testy, ktoré zahŕňajú viacerý typy zúčastnených subjektov a koordinuje testovacie postupy užívateľov;

h)

na základe celkových programových plánov schválených Radou guvernérov riadi podrobné plánovanie služieb a projektov týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému;

i)

implementuje a/alebo riadi príslušné rámce riadenia rizík v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov;

j)

implementuje a/alebo riadi príslušné stratégie prechodu v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov;

k)

implementuje a/alebo riadi príslušné prevádzkové rámce vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov;

l)

zabezpečuje riadne fungovanie a kvalitu služieb infraštruktúr Eurosystému;

m)

implementuje a/alebo riadi stratégie sieťového pripojenia;

n)

implementuje a/alebo riadi stratégie krízového riadenia;

o)

implementuje a/alebo riadi stratégiu a rámce kybernetickej odolnosti a informačnej bezpečnosti a

p)

zabezpečuje súlad s regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu.

2.2.2.   Finančný režim

Rada pre trhovú infraštruktúru schvaľuje a/alebo iniciuje:

a)

platby splátok pre zabezpečujúce národné centrálne banky podľa dohodnutého splátkového kalendára schváleného Radou guvernérov v nadväznosti na prijatie príslušných dodávok od Radou pre trhovú infraštruktúru;

b)

náhradu nákladov týkajúcich sa dodatočnej podpory poskytovanej zabezpečujúcim národnými centrálnymi bankami centrálnym bankám Eurosystému v súlade s príslušnou dohodou medzi druhou a treťou úrovňou riadenia alebo inými súvisiacimi dohodami;

c)

platby splátok ECB na základe nákladov vynaložených ECB vo vzťahu k službám a projektom týkajúcim sa infraštruktúr Eurosystému a

d)

prípadný výber poplatkov od klientov a náhradu týchto poplatkov centrálnym bankám Eurosystému; ECB poskytuje vhodnú podporu Rade pre trhovú infraštruktúru v požadovanom rozsahu.

2.2.3.   Vzťahy so zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami

Rada pre trhovú infraštruktúru:

a)

sa stará o zapojenie zabezpečujúcich národných centrálnych bánk do všetkých relevantných záležitostí;

b)

vedie rokovania o zmenách príslušnej dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia a iných súvisiacich dohôd medzi zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami a centrálnymi bankami Eurosystému a zmeny predkladá Rade guvernérov na schválenie;

c)

nadväzuje a udržiava pravidelné kontakty so zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami v záujme získať všetky informácie potrebné na výkon jej úloh v súlade s takýmito dohodami;

d)

schvaľuje návrhy zabezpečujúcich národných centrálnych bánk a dodávky týkajúce sa technického a funkčného riešenia (vypracované zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami) a

e)

pomáha Rade guvernérov pri riadení vzťahov s poskytovateľmi služieb sieťového pripojenia, ak sú tieto služby súčasťou služieb infraštruktúr Eurosystému.

2.2.4.   Vzťahy s riadiacimi orgánmi Eurosystému a externými subjektmi

Rada pre trhovú infraštruktúru:

a)

riadi vzťahy s výbormi ESCB, s regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu, ako aj s inými relevantnými verejnými orgánmi v súvislosti so službami a projektmi týkajúcimi sa infraštruktúr Eurosystému;

b)

spolupracuje s klientmi a centrálnymi bankami ESCB s cieľom uľahčiť ich migráciu a s cieľom urovnať spory diskutuje, koordinuje a snaží sa nájsť v rámci príslušného právneho systému a v medziach svojho mandátu možné riešenia, ktoré schvaľujú zodpovedné orgány;

c)

dojednáva návrhy dohôd o účasti (prípadne spoločne s centrálnymi bankami Eurosystému) s účastníkmi služieb a projektov týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému a s centrálnymi bankami mimo Eurosystému, ktoré podpísali dohody o účasti vrátane zmien týchto dohôd.

d)

koordinuje činnosť s ostatnými riadiacimi orgánmi pre služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému;

e)

v relevantných prípadoch po konzultácii s príslušnými riadiacimi orgánmi vymenováva predsedov technických skupín a prijíma správy od technických skupín;

f)

spolupracuje s poskytovateľmi služieb sieťového pripojenia, ak sú tieto služby súčasťou služieb infraštruktúr Eurosystému;

g)

vymedzuje zásady technickej komunikácie vo vzťahu k službám a projektom týkajúcim sa infraštruktúr Eurosystému a

h)

zabezpečuje transparentnosť prostredníctvom včasného a konzistentného uverejňovania relevantnej technickej dokumentácie súvisiacej so službami a projektmi týkajúcimi sa infraštruktúr Eurosystému tak, aby bola zachovaná mlčanlivosť v zmysle kódexu správania sa.


PRÍLOHA II

RADA PRE TRHOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

ROKOVACÍ PORIADOK

KAPITOLA 1

Vymenovanie a členstvo

ÚVOD

Eurosystém ponúka trhové infraštruktúry, platformy, aplikácie a súvisiace služby v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky, medzi ktoré patria služby TARGET, ktoré zahŕňajú služby TARGET2, T2S a TIPS a v budúcnosti aj ECMS (ďalej len „služby infraštruktúr Eurosystému“).

Rada pre trhovú infraštruktúru je riadiaci orgán, ktorý podporuje Radu guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), pokiaľ ide o zachovanie a ďalší rozvoj služieb infraštruktúr Eurosystému, ako aj riadenie projektov, ktoré sa týkajú existujúcich alebo nových služieb infraštruktúr Eurosystému (ďalej len „projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému“ alebo „projekty“) v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ustanovenými v zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému, ako aj v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu, a to pri plnom rešpektovaní mandátov výborov ESCB zriadených podľa článku 9 rokovacieho poriadku ECB. Rada pre trhovú infraštruktúru podáva správy orgánom ECB s rozhodovacou právomocou.

Toto rozhodnutie nestanovuje domnienku, že je Rade pre trhovú infraštruktúru automaticky zverený každý nový projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému, ktorý predstavuje projekt týkajúci sa infraštruktúr Eurosystému podľa toho rozhodnutia. Rada pre trhovú infraštruktúru má riadiť len tie projekty, ktoré jej Rada guvernérov výslovne zverila.

1.   Určenie a vymenovanie

Členov Rady pre trhovú infraštruktúru vymenúva Rada guvernérov na návrh Výkonnej rady ECB.

Prihlášku podáva Výkonnej rade guvernér alebo prezident príslušnej národnej centrálnej banky. Výkonná rada uprednostňuje vo svojom návrhu pre Radu guvernérov kandidátov, ktorí sú priamo zodpovední najvyššiemu orgánu riadenia ich centrálnej banky. Výkonná rada zabezpečí, aby bol jej návrh v súlade so zásadami ustanovenými v oddiele 3 tejto prílohy II.

Prihlášky na pozície členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk prijíma Výkonná rada v súlade s postupom pre výber takýchto členov upraveným v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

2.   Členstvo a funkčné obdobie – účasť pozorovateľov

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru konajú po ich vymenovaní nezávisle a v najlepšom záujme Eurosystému. Nesmú prijímať pokyny od verejných ani súkromných subjektov. Keď konajú vo funkcii členov Rady pre trhovú infraštruktúru, sú spoločne a výlučne zodpovední orgánom ECB s rozhodovacími právomocami. Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru pochádzajúci z centrálnych bánk môžu v prípade potreby a z vlastnej iniciatívy požiadať o názor zamestnancov ich centrálnej banky, ale nesmú požiadať o pokyny ani prijímať pokyny od ich centrálnej banky, alebo sa zaviazať k určitému postoju počas rokovania a hlasovania Rady pre trhovú infraštruktúru.

Rada pre trhovú infraštruktúru má predsedu, ktorý je vyšším riadiacim pracovníkom v ECB.

Rada pre trhovú infraštruktúru má trinásť členov a jej členmi sú:

a)

deväť členov z národných centrálnych bánk Eurosystému vrátane jedného člena za každú národnú centrálnu banku, ktorá poskytuje Eurosystému služby trhových infraštruktúr, alebo ktorá s Eurosystémom uskutočňuje projekty týkajúce sa infraštruktúry Eurosystému (ďalej len „zabezpečujúca národná centrálna banka“);

b)

dvaja členovia z národných centrálnych bánk mimo Eurosystému, ktoré sa zúčastňujú na službách infraštruktúry Eurosystému (napr. podpísali dohodu o účasti meny alebo sa zúčastňujú na TARGET2);

c)

dvaja členovia nepochádzajúci z centrálnych bánk (bez hlasovacieho práva), z toho jeden so skúsenosťami vo funkcii riadiaceho pracovníka v oblasti platieb a jeden so skúsenosťami vo funkcii riadiaceho pracovníka v oblasti cenných papierov.

Predsedovi pomáha jeho zástupca, ktorého spomedzi členov Rady pre trhovú infraštruktúru vymenúva Rada guvernérov. Výlučnou úlohou podpredsedu je počas dočasnej neprítomnosti predsedu viesť zasadnutia Rady pre trhovú infraštruktúru v súlade s vopred stanoveným programom dotknutého zasadnutia.

Funkčné obdobie členov Rady pre trhovú infraštruktúru je 36 mesiacov a môže byť predĺžené. Rada guvernérov môže rozhodnúť o kratšom funkčnom období, a to okrem iného v prípadoch, keď sa členovia vzdajú funkcie alebo odídu do dôchodku pred uplynutím ich funkčného obdobia.

S cieľom zabezpečiť, aby mali všetky národné centrálne banky (národné centrálne banky Eurosystému a národné centrálne banky, ktoré sa zúčastňujú na relevantných službách a projektoch týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému) možnosť poslať svojho zástupcu na rokovanie Rady pre trhovú infraštruktúru, by sa mal zaviesť systém rotácie členov z národných centrálnych bánk, ktoré nie sú zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami, zvyčajne v čase, keď uplynie pôvodné funkčné obdobie členov Rady pre trhovú infraštruktúru v dĺžke 36 mesiacov. Uvedený systém rotácie by nemal viesť k tomu, aby bola na viac ako dve obdobia rotácie z účasti vyňatá tá istá národná centrálna banka, ktorá nie je zabezpečujúcou národnou centrálnou bankou.

Mala by sa zachovať primeraná rovnováha medzi členmi so skúsenosťami s riadením projektov, skúsenosťami v oblasti trhovej infraštruktúry Eurosystému a skúsenosťami v oblasti informačných technológií.

Predseda prizve pozorovateľov bez hlasovacieho práva z príslušných výborov ESCB na diskusiu o službách alebo projektoch týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému z oblasti ich pôsobnosti. Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru by mali venovať minimálne 30 % z ich pracovnej kapacity záležitostiam Rady pre trhovú infraštruktúru.

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru sa nemôžu priamo podieľať na dohľade nad službami infraštruktúr Eurosystému alebo subjektmi, ktoré sa na nich zúčastňujú (napr. centrálne depozitáre cenných papierov, za ktorých uskutočňuje operácie vyrovnania T2S), ak by to mohlo viesť k skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu s ich funkciami členov Rady pre trhovú infraštruktúru. Zavedú sa vhodné opatrenia, ktorých cieľom je identifikovať takéto konflikty a predchádzať im. Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nesmú byť zároveň členmi Výboru interných audítorov (IAC) Eurosystému, ani sa podieľať každodenne na činnostiach tretej úrovne riadenia.

KAPITOLA 2

Pracovné postupy

1.   Prijímanie rozhodnutí

V súlade so zásadami správneho riadenia sa členovia pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach Rady pre trhovú infraštruktúru. Účasť je výlučne osobná, členov nemožno nahradiť.

Rada pre trhovú infraštruktúru je uznášania schopná, ak je prítomných najmenej sedem členov s hlasovacím právom. Ak sa kvórum nedosiahne, môže predseda zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom môžu byť rozhodnutia prijímané bez ohľadu na požadované kvórum.

Pokiaľ je to možné, Rada pre trhovú infraštruktúru prijíma svoje rozhodnutia konsenzom. Ak sa konsenzus nedosiahne, môže Rada pre trhovú infraštruktúru na návrh predsedu prijať rozhodnutie na základe jednoduchej väčšiny hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Rada pre trhovú infraštruktúru pristúpi k hlasovaniu na žiadosť predsedu. Predseda iniciuje hlasovanie aj na základe žiadosti troch členov Rady pre trhovú infraštruktúru s hlasovacím právom. Členovia sú povinní zdržať sa hlasovania v prípadoch, ak majú konflikt záujmov v zmysle kódexu správania sa. Členovia s hlasovacím právom môžu v prípade svojej neprítomnosti poveriť hlasovaním v súvislosti s konkrétnou záležitosťou iného člena s hlasovacím právom, pričom žiadny člen nemôže mať pri hlasovaní o určitej záležitosti viac než dva hlasy.

Rozhodnutia sa môžu prijímať aj prostredníctvom písomného konania, pokiaľ nenamietajú aspoň traja členovia s hlasovacím právom. Písomné konanie vyžaduje: a) najmenej dva pracovné dni (s výnimkou prípadov, ktoré predseda Rady pre trhovú infraštruktúru identifikuje ako výnimočné okolnosti) a b) záznam o každom takomto rozhodnutí v záveroch nasledujúceho zasadnutia Rady pre trhovú infraštruktúru.

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk sú menovaní ako súkromné osoby. Nemajú hlasovacie právo a nemôžu svoje povinnosti delegovať na iného člena Rady pre trhovú infraštruktúru ani na tretiu osobu.

2.   Priebeh zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru

Rada pre trhovú infraštruktúru rozhoduje o dátumoch svojich zasadnutí na návrh predsedu. Rada pre trhovú infraštruktúru by mala zasadať pravidelne podľa harmonogramu, ktorý pripravuje v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého roka.

Predseda môže zvolávať mimoriadne zasadnutia Rady pre trhovú infraštruktúru vždy, keď to považuje za potrebné. Predseda zvolá mimoriadne zasadnutie, ak o takéto zasadnutie požiadajú najmenej traja členovia.

Rada pre trhovú infraštruktúru vo všeobecnosti zasadá v priestoroch ECB.

Zasadnutia sa môžu uskutočniť aj prostredníctvom telekonferencie, pokiaľ nenamietajú aspoň traja členovia.

Rada pre trhovú infraštruktúru prijíma program každého zasadnutia.

Účasť na zasadnutiach Rady pre trhovú infraštruktúru je obmedzená na členov a iné osoby pozvané predsedom.

3.   Podávanie správ orgánom ECB s rozhodovacou právomocou

Rada pre trhovú infraštruktúru pravidelne informuje orgány ECB s rozhodovacou právomocou. V tejto súvislosti pripravuje podľa potreby správy pre orgány ECB s rozhodovacou právomocou.

4.   Vnútorný tok informácií a transparentnosť

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk dostanú všetky materiály o službách a projektoch týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému, ktoré boli predložené Rade guvernérov; s týmito materiálmi sú povinní nakladať nanajvýš dôverne.

Národné centrálne banky Eurosystému, ktoré nemajú svojho zástupcu v Rade pre trhovú infraštruktúru, majú automaticky a v rovnakom čase ako členovia Rady pre trhovú infraštruktúru prístup k celej dokumentácii Rady pre trhovú infraštruktúru vrátene programov zasadnutí a zápisníc zo zasadnutí a môžu pred zasadnutiami Rady pre trhovú infraštruktúru predkladať písomné pripomienky tak, aby ich mohla Rada pre trhovú infraštruktúru náležite zohľadniť. Môžu tiež požiadať predsedu o účasť na zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru, ak majú o určitú tému osobitný záujem. Predseda bude zodpovedný za informovanie týchto národných centrálnych bánk Eurosystému, ak sa predpokladá, že by mohli mať o určitú záležitosť osobitný záujem a môže tiež predložiť Rade pre trhovú infraštruktúru otázku, ktorú vzniesla takáto národná centrálna banka Eurosystému.

S cieľom zabezpečiť, aby bol Výbor Eurosystému pre trhovú infraštruktúru a platobný styk informovaný o práci Rady pre trhovú infraštruktúru, bude na programe tohto výboru pravidelný bod o témach, ktorými sa zaoberá Rady pre trhovú infraštruktúru. V prípade potreby sa môžu uskutočniť spoločné zasadnutia Výboru pre trhovú infraštruktúru a platobný styk a Rady pre trhovú infraštruktúru.

Spolupráca medzi Radou pre trhovú infraštruktúru a výbormi ESCB sa uskutočňuje prostredníctvom písomných konzultácií.

Činnosť Rady pre trhovú infraštruktúru podlieha preskúmaniu Výboru interných audítorov.

5.   Externé toky informácií, transparentnosť a zastúpenie

Predseda pravidelne informuje príslušné zúčastnené subjekty o všetkých relevantných záležitostiach súvisiacich so službami a projektmi týkajúcimi sa infraštruktúr Eurosystému, za ktoré je Rada pre trhovú infraštruktúru zodpovedná. Predseda zabezpečuje transparentnosť prostredníctvom včasného a konzistentného uverejňovania relevantnej technickej dokumentácie súvisiacej so službami a projektmi týkajúcimi sa infraštruktúr Eurosystému na webovom sídle ECB v rámci samostatnej sekcie venovanej Rade pre trhovú infraštruktúru.

Členovia musia vopred informovať predsedu o každej relevantnej a podstatnej vonkajšej činnosti alebo komunikácii, ktorá sa týka povinností a úloh Rady pre trhovú infraštruktúru, napr. o prednášaní na konferenciách alebo stretnutiach s príslušnými zúčastnenými subjektmi o službách a projektoch týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému, za ktoré je Rada pre trhovú infraštruktúru zodpovedná, a musia Rade pre trhovú infraštruktúru poskytnúť písomné zhrnutie do piatich pracovných dní od danej udalosti. Každá podstatná vonkajšia činnosť alebo komunikácia musí byť v záujme Eurosystému a musí byť v súlade s rozhodnutiami Rady guvernérov.

6.   Podpora

ECB poskytuje Rade pre trhovú infraštruktúru organizačnú podporu, okrem iného v súvislosti s prípravou zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru vrátane prípravy materiálov na zasadnutia.

ECB spravidla zasiela členom päť pracovných dní pred zasadnutím dokumenty, o ktorých sa má viesť rozprava. Krátke dokumenty však môžu byť zaslané jeden pracovný deň vopred. Dokumenty zaslané menej než dva pracovné dni vopred sa považujú za „dokumenty predložené pri stole“, ktoré nemôžu viesť k rozhodnutiu Rady pre trhovú infraštruktúru, pokiaľ sa všetci členovia nedohodnú inak.

Po každom zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru pripravuje ECB návrh zápisnice, v ktorom zaznamenáva témy, ktoré boli predmetom zasadnutia a výsledky rozpravy, ako aj dohodnuté následné opatrenia. Návrh zápisnice obsahuje postoje, ktoré vyjadrili jednotliví členovia počas zasadnutia, ak o to požiadajú. Návrh zápisnice sa rozpošle členom do piatich pracovných dní po zasadnutí.

Po každom zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru pripraví ECB aj návrh zoznamu činností, ktorý obsahuje pridelené úlohy a termíny dohodnuté na zasadnutí a ktorý sa členom rozpošle do piatich pracovných dní po zasadnutí.

Návrhy zápisnice a zoznamu činností sa predkladajú na schválenie Rade pre trhovú infraštruktúru na nasledujúcom zasadnutí (alebo v prípade potreby aj skôr prostredníctvom písomného konania) a podpisuje ich predseda.

Rada pre trhovú infraštruktúru vymenuje kontrolóra, ktorý môže byť jedným z jej členov; kontrolór dáva podnety Rade pre trhovú infraštruktúru.

Rada pre trhovú infraštruktúru môže po dohode s ECB vytvoriť podriadené štruktúry. Podriadená štruktúra môže mať iné zloženie ako Rada pre trhovú infraštruktúru a môžu sa na nej zúčastniť všetky národné centrálne banky Eurosystému a v relevantných prípadoch aj národné centrálne banky mimo Eurosystému

7.   Revízia mandátu

Mandát Rady pre trhovú infraštruktúru sa môže na základe získaných skúseností každých päť rokov prehodnotiť.


PRÍLOHA III

RADA PRE TRHOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

KÓDEX SPRÁVANIA SA

ÚVOD

Rada pre trhovú infraštruktúru sa skladá z členov menovaných Radou guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Členovia sú povinní konať len v najlepšom záujme Eurosystému a musia venovať dostatočný čas aktívnej účasti na činnosti Rady pre trhovú infraštruktúru.

Rada pre trhovú infraštruktúru je riadiaci orgán, ktorý podporuje Radu guvernérov, pokiaľ ide o zachovanie a ďalší rozvoj trhových infraštruktúr, platforiem, aplikácií a súvisiacich služieb Eurosystému v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky (ďalej len „služby infraštruktúr Eurosystému“), ako aj riadenie projektov, ktoré sa týkajú existujúcich alebo nových služieb infraštruktúr Eurosystému (ďalej len „projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému“ alebo „projekty“) v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ustanovenými v zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na služby a projekty týkajúce sa infraštruktúr Eurosystému, ako aj v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu, a to pri plnom rešpektovaní mandátov výborov ESCB zriadených podľa článku 9 rokovacieho poriadku ECB. Rada pre trhovú infraštruktúru podáva správy orgánom ECB s rozhodovacou právomocou.

Na informované a nezávislé prijímanie rozhodnutí Radou guvernérov je nevyhnutné, aby na činnosť Rady pre trhovú infraštruktúru nemali vplyv žiadne okolnosti, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov niektorého z jej členov. Na zachovanie dobrej povesti a dôveryhodnosti Eurosystému a ESCB a na súlad programu služieb a projektov týkajúcich sa infraštruktúr Eurosystému s právom je tiež nevyhnutné, aby sa členovia Rady pre trhovú infraštruktúru riadili všeobecným záujmom Eurosystému a aby to bolo navonok zrejmé. Členovia sú preto povinní: a) vyhýbať sa situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov alebo sa zdá, že k tomuto konfliktu dochádza; b) konať vo vzťahu k verejným orgánom, centrálnym bankám, zástupcom odvetví a ostatným externým subjektom zúčastneným na vytváraní, rozvíjaní a prevádzkovaní trhových infraštruktúr, platforiem, aplikácií a súvisiacich služieb Eurosystému len v najlepšom záujme Eurosystému a c) zabezpečiť objektivitu, neutralitu a spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi so záujmom o trhové infraštruktúry, platformy, aplikácie a súvisiace služby Eurosystému.

Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo uvedená v článku 37.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) platí tak pre zamestnancov ECB, ako pre aj zamestnancov národných centrálnych bánk plniacich úlohy ESCB a týka sa okrem iného dôverných informácií o obchodných tajomstvách alebo iných informácií, ktoré majú obchodnú hodnotu. Rovnaká povinnosť platí pre členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk. Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk musia zároveň spĺňať všetky dodatočné pravidlá správania sa, ktoré môžu byť ustanovené v ich menovacom dekréte a v ich zmluve s ECB.

Je vhodné a v súlade s riadnym správnym postupom, aby podmienky zamestnávania platné pre predsedu Rady pre trhovú infraštruktúru a ustanovenia platné pre členov Rady pre trhovú infraštruktúru, ktorí sú zamestnancami národných centrálnych bánk, vymedzovali právne prostriedky nápravy v prípade porušenia tohto kódexu správania sa (ďalej len „kódex“). Ustanovenie s rovnakým obsahom sa vzťahuje aj na členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk, ako je uvedené v prílohe IV.

Týmto kódexom nie sú dotknuté žiadne požiadavky vyplývajúce z ostatných etických ustanovení, ktoré sa môžu uplatňovať na členov Rady pre trhovú infraštruktúru vo funkcii zamestnancov ECB alebo NCB.

1.   Vymedzenie pojmov

Na účely tohto kódexu:

a)

„predseda“ je osoba vymenovaná Radou guvernérov, aby predsedala Rade pre trhovú infraštruktúru;

b)

„podpredseda“ je osoba, ktorá pomáha predsedovi a ktorú spomedzi členov Rady pre trhovú infraštruktúru vymenúva Rada guvernérov. Výlučnou úlohou podpredsedu je počas dočasnej neprítomnosti predsedu viesť zasadnutia Rady pre trhovú infraštruktúru v súlade s vopred stanoveným programom dotknutého zasadnutia.

c)

„dôverné informácie“ sú, bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 37.1 štatútu ESCB, alebo aby boli dotknuté dokumenty označené za utajené podľa režimu utajovania informácií ECB, ktoré sa poskytujú každému členovi Rady pre trhovú infraštruktúru: i) obchodné tajomstvá Eurosystému alebo tretích osôb a všetky informácie, ktoré majú obchodnú hodnotu na iné účely než pre činnosť Rady pre trhovú infraštruktúru; ii) všetky informácie, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo poškodiť zásadné záujmy Eurosystému, a iii) všetky informácie, ktoré by rozumná osoba považovala za dôverné; „dôverné informácie“ neobsahujú informáciu, ktorá: i) je všeobecne prístupná alebo sa stane všeobecne prístupnou inak, než porušením tohto kódexu, alebo ii) je vytváraná nezávisle treťou osobou bez prístupu k dôverným informáciám, alebo iii) sa má sprístupniť v súlade s právom bez toho, aby bol dotknutý oddiel 3;

d)

„člen Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnej banky“ je člen Rady pre trhovú infraštruktúru, ktorý nie je zamestnancom ECB ani národnej centrálnej banky;

e)

„mandát“ je mandát uvedený v prílohe I;

f)

„člen“ je člen Rady pre trhovú infraštruktúru vrátane predsedu;

g)

„dodávatelia“ sú obchodné subjekty a obchodné organizácie, ktoré dodávajú tovary a/alebo poskytujú služby týkajúce sa trhových infraštruktúr, platforiem, aplikácií a súvisiacich služieb Eurosystému alebo majú záujem o dodávanie takýchto tovarov alebo poskytovanie takýchto služieb.

2.   Vyhýbanie sa konfliktom záujmov

a)

V súvislosti s dodávaním tovarov a/alebo poskytovaním služieb, ktoré sú relevantné pre mandát Rady pre trhovú infraštruktúru, dochádza ku konfliktu záujmov za okolností opísaných v článku 0.2.1.2 služobného poriadku ECB a konkrétne, ak má člen obchodný alebo profesionálny záujem alebo podiel na dodávateľovi, či už formou vlastníctva, kontroly, investície, osobných väzieb alebo inak, ktorý má skutočný vplyv alebo môže mať vplyv na nestranný a objektívny výkon povinností dotknutého člena.

b)

Členovia konajú vo všeobecnom záujme Eurosystému s cieľom plniť povinnosti a úlohy Rady pre trhovú infraštruktúru. Vyhýbajú sa každej situácii, ktorá môže vyvolať konflikt záujmov.

c)

Ak nastane konflikt záujmov v súvislosti s úlohami Rady pre trhovú infraštruktúru, alebo ak je pravdepodobné, že nastane, dotknutý člen oznámi takýto skutočný alebo možný konflikt záujmov orgánu svojej centrálnej banky, ktorý kontroluje dodržiavanie predpisov (alebo kancelárii ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie, ak ide o člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky), prostredníctvom formulára uvedeného v dodatku 2 a zároveň o tom upovedomí predsedu. Ak orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie predpisov (alebo kancelária ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie, ak ide o člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky) dospeje k záveru, že ku konflikt záujmov nastal, poskytne guvernérovi alebo prezidentovi príslušnej centrálnej banky (alebo prezidentovi ECB, ak ide o člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky) odporúčanie, ako vhodne zvládnuť konflikt záujmov.

d)

Ak má počas zasadnutia Rady pre trhovú infraštruktúru niektorý z členov dôvod domnievať sa, že účasť iného člena na rozprave, hlasovaní alebo písomnom konaní Rady pre trhovú infraštruktúru by mohla viesť ku konfliktu záujmov, ihneď o tom upovedomí predsedu.

e)

Predseda vyzve člena, vo vzťahu ku ktorému boli vyjadrené obavy z konfliktu záujmov podľa písmen c) a d), aby uviedol, či dochádza ku skutočnému alebo možnému konfliktu záujmov. Predseda bez meškania informuje o každom takom prípade orgán dotknutej centrálnej banky, ktorý kontroluje dodržiavanie predpisov (alebo kanceláriu ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie, ak ide o člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky), a, ak to považuje za potrebné, aj Radu guvernérov.

f)

Ak je predseda dotknutým členom podľa odsekov c), d) alebo e), oznámi to kancelárii ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie.

g)

Členovia výboru sú povinní okamžite namietnuť svoju účasť na diskusiách, poradách alebo hlasovaniach o záležitostiach, v súvislosti s ktorými majú títo členovia konflikt záujmov a neposkytnú sa im žiadne s týmito záležitosťami súvisiace dokumenty.

3.   Riadne využívanie dôverných informácií

a)

Členovia využívajú dôverné informácie v súlade s mandátom Rady pre trhovú infraštruktúru a len na účely a v záujme Eurosystému a na dosiahnutie cieľov Rady pre trhovú infraštruktúru.

b)

Členovia nesmú za žiadnych okolností sprístupniť nad rámec svojho mandátu dôverné informácie tretím osobám a/alebo subjektom v rámci Eurosystému alebo mimo neho. Predseda Rady pre trhovú infraštruktúru a členovia, ktorí sú zamestnancami národných centrálnych bánk, môžu sprístupniť dôverné informácie zamestnancom svojich centrálnych bánk len v rozsahu, v akom je pre nich „nevyhnutné poznať“ obsah týchto informácií a len na účely poskytovania poradenstva pri príprave stanoviska ku konkrétnej otázke. Dôverné informácie s označením „určené len členom“ členovia v zásade nemôžu sprístupniť zamestnancom svojich centrálnych bánk, pokiaľ Rada pre trhovú infraštruktúru nesúhlasí s iným postupom.

c)

Členovia prijímajú všetky opatrenia potrebné na predchádzanie náhodnému sprístupneniu dôverných informácií alebo neoprávnenému prístupu k dôverným informáciám.

d)

Členovia nesmú používať dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby v súlade s odsekom 4.1.3 etického rámca ECB a s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 7 ods. 2 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/855 (1). Nemôžu najmä využívať dôverné informácie pri akejkoľvek súkromnej finančnej transakcii alebo pri odporúčaní či uskutočniť alebo neuskutočniť takéto transakcie.

e)

Ak členovi nariadil sprístupniť alebo dať k dispozícii dôvernú informáciu súd alebo regulačný orgán, orgán dohľadu alebo iný príslušný orgán, do ktorého pôsobnosti člen patrí, tento člen musí:

i)

pokiaľ mu to právne predpisy dovoľujú, urýchlene o príkaze informovať v písomnej forme predsedu a orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie predpisov v jeho centrálnej banke (alebo kanceláriu ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie, ak ide o člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky), pričom uvedie čo najviac podrobností;

ii)

získať odborné právne stanovisko k zákonnosti a vymožiteľnosti takéhoto príkazu, ak to predseda považuje za potrebné;

iii)

spolupracovať so všetkými dotknutými centrálnymi bankami a poskytovať takú súčinnosť, akú môže predseda rozumne požadovať s cieľom umožniť Rade pre trhovú infraštruktúru alebo národnej centrálnej banke dotknutého člena, aby hľadali právne prostriedky ochrany dôverných informácií;

iv)

oboznámiť s dôvernou povahou informácie súd alebo príslušný orgán a vyžadovať od nich, aby zachovávali dôvernosť informácie v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy.

Ak je predseda dotknutou osobou podľa tohto oddielu, oznámi to kancelárii ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie.

4.   Zásady komunikácie s externými subjektmi

a)

V súlade s požiadavkami na dôvernosť informácií sa členovia pri svojich kontaktoch s dodávateľmi alebo obchodnými organizáciami zastupujúcimi dodávateľov usilujú dodržiavať pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a poskytovať všetkým dodávateľom alebo zástupcom objektívne a relevantné informácie koordinovane a bez diskriminácie. V závislosti od informácie, ktorá sa má poskytnúť, tento cieľ možno dosiahnuť tak, že sa tieto subjekty zapoja do konštruktívnych rozhovorov a budú sa s nimi vymieňať dokumenty v rámci konzultačných skupín.

b)

Členovia starostlivo posúdia každú písomnosť, ktorú im zašlú dodávatelia alebo obchodné organizácie zastupujúce dodávateľov. Členovia nakladajú s takýmito písomnosťami ako s dôvernými, ibaže dodávateľ alebo zástupca výslovne uvedie opak.

c)

Odsek 4 písm. a) a b) sa nesmie vykladať tak, aby bránil kontaktom medzi Radou pre trhovú infraštruktúru a dodávateľmi alebo obchodnými organizáciami zastupujúcimi dodávateľov.

5.   Poradenstvo v otázkach etiky

Ak má člen otázky o uplatňovaní kódexu, požiada o radu kanceláriu ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie.

6.   Sankcie a záverečné ustanovenia

a)

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o disciplinárnych konaniach ustanovené v ich podmienkach zamestnávania alebo všetky uplatniteľné trestné, disciplinárne, správne alebo zmluvné sankcie, člen, ktorý poruší tento kódex, môže byť odvolaný z funkcie člena Rady pre trhovú infraštruktúru a nahradený iným členom.

b)

Člen je viazaný oddielmi 2 a 3 aj po skončení výkonu funkcie člena Rady pre trhovú infraštruktúru.

c)

Bývalý člen nesmie využiť dôverné informácie na to, aby sa zamestnal u dodávateľa a ako zamestnanec dodávateľa nesmie prezradiť alebo použiť dôverné informácie získané vďaka účasti na činnosti Rady pre trhovú infraštruktúru.

d)

Členovia sa počas prvého roka po skončení svojej funkcie vyhýbajú každému konfliktu záujmov, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku ich novej profesionálnej činnosti alebo funkcie. Musia najmä písomne informovať predsedu vždy, keď zamýšľajú podieľať sa na profesionálnej činnosti alebo prijať funkciu a musia sa s Radou pre trhovú infraštruktúru poradiť skôr, než sa zaviažu ich vykonávať. V prípade potreby postúpi Rada pre trhovú infraštruktúru záležitosti kancelárii ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie.

e)

Ak bývalý člen nerešpektuje požiadavky ustanovené v písmenách c) a d), môže Rada pre trhovú infraštruktúru informovať jeho nového zamestnávateľa o tom, že medzi novou a predchádzajúcou pozíciou bývalého člena dochádza ku konfliktu záujmov, alebo ak je pravdepodobné, že k nemu dôjde.

7.   Adresáti a šírenie kódexu

Tento kódex je určený členom. Kópia sa odovzdáva každému súčasnému členovi a novému členovi pri vymenovaní. Od členov sa vyžaduje, aby podpísali dodatky 1 a 2 predtým, než sa zúčastnia na ich prvom zasadnutí Rady pre trhovú infraštruktúru.


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2015/11) (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 23).

Dodatok 1

VYHLÁSENIE O DODRŽIAVANÍ KÓDEXU SPRÁVANIA SA

Týmto vyhlásením akceptujem priložený kódex správania sa a uznávam svoje povinnosti v ňom ustanovené, najmä moju povinnosť a) nakladať nanajvýš dôverne s dôvernými informáciami, ktoré som získal, a tieto informácie nezverejňovať zohľadňujúc pri tom režim utajovania informácií ECB; b) vyhýbať sa situáciám, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov pri výkone mojich povinností člena Rady pre trhovú infraštruktúru vo vzťahu k právomociam Rady pre trhovú infraštruktúru a takéto situácie oznámiť a c) nevyužívať dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb, najmä nevyužívať dôverné informácie pri súkromných finančných transakciách alebo pri odporúčaní, či uskutočniť alebo neuskutočniť takéto transakcie.

(Podpis a dátum)

(Meno a priezvisko)

(Adresa)

Dodatok 2

VYHLÁSENIE O ZÁUJMOCH (1)

(Meno a priezvisko)

(Adresa)

(Zamestnanie)

Právomoci Rady pre trhovú infraštruktúru sa priamo alebo nepriamo (napr. prostredníctvom člena rodiny) dotýkajú tieto moje peňažné a/alebo nepeňažné záujmy, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov v zmysle tohto kódexu správania sa (2):

Investícia (napr. priama alebo nepriama investícia do obchodného subjektu vrátane dcérskych spoločností alebo ostatných subjektov patriacich do rovnakej skupiny spoločností, ktorý má záujem ako dodávateľ, s výnimkou investícií prostredníctvom investičných alebo penzijných fondov, alebo podobne):

Funkcia (napr. súčasná alebo predchádzajúca, platená alebo neplatená s obchodným subjektom, ktorý má záujem ako dodávateľ):

Príjmy alebo dary (napr. súčasná, predchádzajúca alebo očakávaná odmena vrátane odložených výhod, možností, ktoré sa môžu uskutočniť neskôr, a prevodov dôchodkových práv alebo dary prijaté od obchodného subjektu, ktorý má záujem ako dodávateľ):

Iné:

Týmto vyhlasujem na svoju česť, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia pravdivé a úplné.

(Podpis a dátum)

(Meno a priezvisko)


(1)  Ak člen nemá žiadne relevantné záujmy, v prísluš nom riadku/príslušných riadkoch sa uvedie „žiadne“.

(2)  Člen, ktorý má príslušný záujem, by mal opísať príslušné skutočnosti a okolnosti. Ak je to potrebné, mal by využiť dodatočné miesto.


PRÍLOHA IV

POSTUPY A POŽIADAVKY NA VÝBER, MENOVANIE A NAHRADZOVANIE ČLENOV RADY PRE TRHOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU NEPOCHÁDZAJÚCICH Z CENTRÁLNYCH BÁNK

1.   Oznámenie o vyhlásení výberového konania

1.1.

Európska centrálna banka (ECB) uverejní oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesta odborníkov, ktorí budú vymenovaní za členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk a na účel vytvorenia zoznamu náhradníkov. Na oznámenie o vyhlásení výberového konaní sa bude uplatňovať rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/245 (ECB/2016/2) (1). Odchyľuje sa však od článku 22 rozhodnutia (EÚ) 2016/245 (ECB/2016/2). Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí byť minimálne v súlade s hlavnými zásadami verejného obstarávania a zabezpečovať riadnu a transparentnú súťaž.

1.2.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí okrem iného obsahovať informácie o: a) úlohe Rady pre trhovú infraštruktúru; b) úlohe členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk; c) kritériách výberu; d) relevantných finančných aspektoch a e) postupe podávania prihlášok a lehote na podávanie prihlášok.

1.3.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania sa súčasne uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a na webovom sídle ECB. ECB môže prípadne využiť dodatočné prostriedky na uverejnenie oznámenia o vyhlásení výberového konania. V prípade nezrovnalostí má verzia uverejnená v Úradnom vestníku Európskej Únie prednosť pred ostatnými verziami.

1.4.

Termín na podávanie prihlášok musí byť aspoň 35 kalendárnych dní po uverejnení oznámenia o vyhlásení výberového konania v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Výberové konanie

2.1.

Rada guvernérov ECB vymenuje členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk na návrh Výkonnej rady ECB po skončení príslušného postupu obstarávania.

2.2.

Výkonná rada hodnotí kandidátov podľa výberových kritérií ustanovených v oddiele 3 tejto prílohy IV.

2.3.

Predseda Rady pre trhovú infraštruktúru, zástupcovia národných centrálnych bánk Eurosystému a zamestnanci ECB môžu Výkonnej rade poskytnúť podporu pri vypĺňaní formulárov na hodnotenie kandidátov, ktorých súčasťou sú zhrnutia predností a nedostatkov kandidáta v porovnaní s kritériami výberu a v prípade vhodných kandidátov odporúčanie na vymenovanie.

2.4.

Odchylne od článku 22 ods. 6 rozhodnutia (EÚ) 2016/245 (ECB/2016/2) budú dvaja kandidáti vymenovaní priamo a pre prípad voľných miest v budúcnosti sa zostaví zoznam náhradníkov.

3.   Kritériá výberu

Kritériá výberu sú tieto:

a)

odborné skúsenosti vo funkcii riadiaceho pracovníka v oblasti platieb alebo odborné skúsenosti v oblasti cenných papierov nadobudnuté buď v pozícii poskytovateľa služieb, alebo v pozícii užívateľa služieb, ako aj odborné skúsenosti vo vzťahu k širšiemu finančnému sektoru Únie;

b)

najmenej 10 rokov skúsenosti so spoluprácou s hlavnými aktérmi finančných trhov v Únii;

c)

relevantné skúsenosti, podľa možností v oblasti riadenia projektov a

d)

schopnosť efektívne komunikovať v anglickom jazyku.

4.   Zoznam náhradníkov

4.1.

ECB sa usiluje o to, aby mala vždy k dispozícii zoznam náhradníkov na funkciu člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnych bánk.

4.2.

V prípade voľného miesta člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnych bánk môže Výkonná rada vybrať zo zoznamu náhradníkov kandidáta podľa poradia v tomto zozname a navrhnúť ho Rade guvernérov za člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnych bánk na tridsaťšesťmesačné alebo kratšie funkčné obdobie. Funkčné obdobie možno predĺžiť maximálne o tridsaťšesť mesiacov tak, aby celkové obdobie nepresiahlo maximálne obdobie povolené pre členov nepochádzajúcich z centrálnych bánk v trvaní šesť rokov.

4.3.

Zoznam náhradníkov platí tridsaťšesť mesiacov od jeho schválenia Radou guvernérov. Rada guvernérov môže predĺžiť platnosť zoznamu náhradníkov o ďalších tridsaťšesť mesiacov, ak to považuje za potrebné.

4.4.

Odchylne od článku 22 ods. 7 rozhodnutia (EÚ) 2016/245 (ECB/2016/2) nemožno do zoznamu náhradníkov zaradiť nových uchádzačov.

4.5.

Odchylne od článku 22 ods. 8 rozhodnutia (EÚ) 2016/245 (ECB/2016/2) majú kandidáti prístup ku svojim údajom, môžu ich aktualizovať alebo opravovať, ale nemôžu aktualizovať alebo upravovať údaje súvisiace so splnením kritérií výberu po uplynutí termínu uvedeného v oznámení o vyhlásení výberového konania.

5.   Vymenovanie

5.1.

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk sú menovaní ako súkromné osoby. Nemôžu prenášať svoju zodpovednosť na iného člena alebo na tretiu osobu.

5.2.

Predpokladom všetkých vymenovaní je, že vymenovaná osoba podpíše zmluvu o vymenovaní podpísanú predsedom Rady pre trhovú infraštruktúru, ako aj zmluvu s ECB o odmene a práve na náhradu výdavkov a vyhlásenia uvedené v oddiele 6.1.

5.3.

Rada guvernérov vymenuje členov Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúcich z centrálnych bánk ako členov bez hlasovacieho práva na obdobie tridsaťšesť mesiacov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie obdobie maximálne tridsaťšesť mesiacov tak, aby celkové obdobie nepresiahlo maximálne obdobie povolené pre členov nepochádzajúcich z centrálnych bánk v trvaní šesť rokov.

6.   Vyhlásenia

6.1.

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk sa zaviažu dodržiavať kódex správania sa členov Rady pre trhovú infraštruktúru. V súvislosti s tým sa od nich vyžaduje, aby podpísali „Vyhlásenie o dodržiavaní kódexu správania sa“ uvedené v dodatku 1 k prílohe III a aby vyplnili a podpísali „Vyhlásenie o záujmoch“ uvedené v dodatku 2 k prílohe III.

6. 2.

Členovia Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúci z centrálnych bánk sú tiež povinní podpísať deklarácie uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania.

7.   Zánik funkcie a nahradzovanie členov

7.1.

Rada guvernérov môže ukončiť mandát člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky, ak dôjde k: konfliktu záujmov, porušeniu povinnosti, neschopnosti plniť si povinnosti, porušeniu kódexu správania sa alebo závažnému pochybeniu.

7.2.

Mandát člena Rady pre trhovú infraštruktúru nepochádzajúceho z centrálnej banky sa považuje za ukončený, keď sa tento člen svojej funkcie vzdá, alebo ak uplynie jeho funkčné obdobie bez toho, aby bolo predĺžené.

7.3.

Ak sa mandát skončí pred uplynutím tridsaťšesťmesačného funkčného obdobia, uplatňujú sa oddiely 4.2 a 4.3.

(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/245 z 9. februára 2016 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/2) (Ú. v. EÚ L 45, 20.2.2016, s. 15).


Top