Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1031(01)

Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/1636 z 23. októbra 2018 o obnovení a zmene dočasného obmedzenia uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja finančných rozdielových zmlúv retailovým klientom uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2018/796

OJ L 272, 31.10.2018, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1636/oj

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/62


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO ORGÁNU PRE CENNÉ PAPIERE A TRHY (EÚ) 2018/1636

z 23. októbra 2018

o obnovení a zmene dočasného obmedzenia uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja finančných rozdielových zmlúv retailovým klientom uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2018/796

RADA ORGÁNOV DOHĽADU EURÓPSKEHO ORGÁNU PRE CENNÉ PAPIERE A TRHY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 5, článok 43 ods. 2 a článok 44 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 40,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami (3), a najmä na jeho článok 19,

(1)

Svojim rozhodnutím (EÚ) 2018/796 (4) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy od 1. augusta 2018 obmedzil uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj finančných rozdielových zmlúv (CFD) retailovým klientom na obdobie troch mesiacov.

(2)

V súlade s článkom 40 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 orgán ESMA musí v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace, preskúmať dočasné opatrenie týkajúce sa zasahovania do produktov.

(3)

Preskúmanie orgánu ESMA týkajúce sa obmedzenia finančných rozdielových zmlúv (CFD) sa uskutočnilo, okrem iného, na základe informácií z prieskumu medzi príslušnými orgánmi (5) o praktickom uplatňovaní a vplyve opatrenia týkajúceho sa zasahovania do produktov, ako aj na základe ďalších informácií poskytnutých príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami.

(4)

Príslušné orgány zaznamenali len obmedzené príklady nedodržania opatrení orgánu ESMA týkajúcich sa zasahovania do produktov, ktoré sa týkali najmä upozornení na riziká.

(5)

Príslušné orgány hlásili, že počas augusta 2018 došlo v porovnaní s augustom 2017 k celkovému zníženiu počtu účtov retailových klientov s CFD, obchodovaných objemov a celkového kapitálu retailových klientov. Podiel účtov retailových klientov, na ktorých sa zaznamenal zisk, sa mierne znížil, zdá sa však, že je tomu tak najmä v dôsledku rýchlo rastúcich cien kryptomien v auguste 2017 (6). Na porovnanie výsledkov klientov v priebehu rokov majú vplyv nielen opatrenia týkajúce sa zasahovania do produktov, ale aj napr. podmienky na trhu. Podmienky na trhu v auguste 2017 naznačovali v porovnaní s augustom 2018 tendenciu rastúcich cien. Okrem toho došlo k zmene v zložení populácie retailových klientov (7). Nakoniec, príslušné orgány hlásili zníženie počtu automatických uzavretí pozícií a prípadov, keď účty začali vykazovať záporné vlastné imanie (8).

(6)

Príslušné orgány tiež hlásili, že počas augusta 2018 sa v porovnaní s augustom 2017 zvýšil počet klientov považovaných za profesionálnych klientov na vlastnú žiadosť. Orgán ESMA má informácie o tom, že niektorí poskytovatelia CFD prostredníctvom reklamy ponúkajú retailový klientom možnosť stať sa profesionálnymi klientmi na vlastnú žiadosť. Avšak retailový klient môže požiadať, aby bol považovaný za profesionálneho klienta predovšetkým vtedy, ak tento klient predloží písomnú žiadosť v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch. Poskytovatelia majú zabezpečiť, aby tieto požiadavky vždy spĺňali (9). Orgán ESMA je informovaný aj o tom, že niektoré spoločnosti z tretích krajín aktívne oslovujú klientov v Únii alebo že niektorí poskytovatelia CFD v Únii uvádzajú na trh možnosť, aby si retailoví klienti presunuli svoje účty k subjektu v rámci skupiny v tretej krajine. Bez získania povolenia alebo registrácie v Únii však tieto spoločnosti z tretích krajín môžu ponúkať iba služby klientom, ktorí sú usadení alebo sa nachádzajú v Únii, a to z ich vlastného výlučného podnetu. A nakoniec, orgán ESMA je informovaný o tom, že spoločnosti začínajú poskytovať iné špekulatívne investičné produkty. Orgán ESMA bude pokračovať v monitorovaní ponuky týchto iných produktov s cieľom zistiť, či je vhodné prijať nejaké iné opatrenia Únie.

(7)

Počas obdobia preskúmania orgán ESMA nezískal dôkazy, ktoré by boli v rozpore s jeho celkovým zistením závažnej obavy týkajúcej sa ochrany investorov, ako je to uvedené v rozhodnutí (EÚ) 2018/796. Orgán ESMA dospel preto k záveru, že pokiaľ sa rozhodnutie o obmedzení uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja CFD retailovým klientom neobnoví, závažná obava týkajúca sa ochrany investorov, ako bola uvedená v rozhodnutí (EÚ) 2018/796, bude ďalej pretrvávať.

(8)

Uplatniteľné existujúce regulačné požiadavky podľa práva Únie sa od prijatia tohto rozhodnutia nezmenili a naďalej sa v nich nerieši ohrozenie identifikované orgánom ESMA. Okrem toho príslušné orgány neprijali opatrenie na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia postačujúce. Predovšetkým, od prijatia tohto rozhodnutia žiadny príslušný orgán neprijal vlastné vnútroštátne opatrenie týkajúce sa zasahovania do produktov podľa článku 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (10).

(9)

Obnovenie obmedzenia stanoveného rozhodnutím (EÚ) 2018/796 nemá škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov alebo investorov, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia, a nevytvára riziko regulačnej arbitráže z rovnakých dôvodov stanovených v tomto rozhodnutí.

(10)

Ak sa dočasné obmedzenie neobnoví, podľa orgánu ESMA je pravdepodobné, že budú finančné rozdielové zmluvy znova ponúkané bez primeraných opatrení dostatočne ochraňujúcich retailových klientov pred rizikami súvisiacimi s produktmi, ktoré zapríčinili poškodenie spotrebiteľa, ako je to uvedené v rozhodnutí (EÚ) 2018/796.

(11)

Vzhľadom na tieto dôvody a dôvody uvedené v rozhodnutí (EÚ) 2018/796 sa tento orgán v záujme vyriešenia závažnej obavy týkajúcej sa ochrany investorov rozhodol obnoviť obmedzenie na ďalšie trojmesačné obdobie.

(12)

Orgán ESMA pri obnovení obmedzenia starostlivo zvážil všetky nové relevantné informácie, ktoré sa objavili počas obdobia preskúmania. Vo vzťahu k uvedenému orgán ESMA získal informácie, podľa ktorých sa v určitých prípadoch poskytovatelia CFD pri používaní skráteného upozornenia na riziká stretávajú s technickými ťažkosťami, a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov stanoveného tretími stranami, ktoré sú poskytovateľmi uvádzajúcimi produkty na trh, pre komunikácie vykonávané iným spôsobom ako na trvanlivom médiu alebo na webovej stránke. V tomto obnovení by sa malo preto zaviesť upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov.

(13)

Cieľom upozornenia na riziko so zníženým počtom znakov nie je nahradiť skrátené upozornenie na riziko. Používanie nového upozornenia sa predpokladá iba v prípadoch, keď tretia strana, ktorej poskytovateľ CFD zveril uvedenie produktu na trh, stanovuje obmedzenie počtu znakov, ktoré nie je kompatibilné s počtom znakov v upozorneniach na riziká.

(14)

Upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov poskytuje retailovým klientom informácie o percentuálnom podiele retailových účtov, na ktorých dochádza k strate. V záujme upriamenia pozornosti klientov na to, či si môžu dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že pri investovaní do CFD utrpia finančné straty, si toto obnovenie vyžaduje, aby všetka komunikácia obsahujúca upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov zahŕňala aj priame prepojenie na webovú stránku poskytovateľa CFD, na ktorej je zobrazené upozornenie požadované pre trvanlivé médiá a webové stránky.

(15)

Keďže navrhované opatrenie sa môže v obmedzenej miere týkať derivátov poľnohospodárskych komodít, orgán ESMA viedol konzultácie s verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad, správu a reguláciu fyzických poľnohospodárskych trhov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (11). Ani jeden z týchto orgánov nevzniesol žiadne námietky k navrhovaným opatreniam týkajúcim sa obnovenia.

(16)

Orgán ESMA informoval príslušné orgány o tomto navrhovanom rozhodnutí,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„finančná rozdielová zmluva“ alebo „CFD“ je derivát iný ako opcia, future, swap alebo dohoda o forwardovej úrokovej miere, ktorého účelom je poskytnúť držiteľovi dlhú alebo krátku expozíciu voči fluktuáciám v cene, úrovni alebo hodnote podkladového aktíva bez ohľadu na to, či sa s ním obchoduje na obchodnom mieste, a ktorý sa musí vyrovnať v hotovosti alebo sa môže vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy;

b)

„vylúčená nepeňažná výhoda“ je akákoľvek nepeňažná výhoda iná ako informácie a nástroje výskumu, pokiaľ sa vzťahujú na finančné rozdielové zmluvy,;

c)

„počiatočná marža“ je akákoľvek platba na účely uzatvorenia finančnej rozdielovej zmluvy s výnimkou provízie, transakčných poplatkov a iných súvisiacich nákladov;

d)

„ochranná počiatočná marža“ je počiatočná marža stanovená v prílohe I;

e)

„ochrana uzavretím pri určitej marži“ je uzavretie jednej alebo viacerých otvorených CFD retailového klienta za podmienok najpriaznivejších pre klienta v súlade s článkami 24 a 27 smernice 2014/65/EÚ, ak objem prostriedkov na účte na obchodovanie s CFD a nerealizovaných čistých ziskov všetkých otvorených finančných rozdielových zmlúv spojených s daným účtom klesne pod menej ako polovicu celkovej ochrannej počiatočnej marže za všetky takéto otvorené finančné rozdielové zmluvy;

f)

„ochrana pred záporným zostatkom“ je obmedzenie súhrnných záväzkov retailového klienta zo všetkých finančných rozdielových zmlúv spojených s účtom na obchodovanie s finančnými rozdielovými zmluvami u poskytovateľa CFD na prostriedky na danom účte na obchodovanie s finančnými rozdielovými zmluvami.

Článok 2

Dočasné obmedzenie finančných rozdielových zmlúv v súvislosti s retailovými klientmi

Obmedzuje sa uvádzanie na trh, distribúcia alebo predaj CFD retailovým klientom na okolnosti, keď sú splnené aspoň všetky tieto podmienky:

a)

poskytovateľ CFD vyžaduje od retailového klienta, aby zaplatil ochrannú počiatočnú maržu;

b)

poskytovateľ CFD poskytuje retailovému klientovi ochranu uzavretím pri určitej marži;

c)

poskytovateľ CFD poskytuje retailovému klientovi ochranu pred záporným zostatkom;

d)

poskytovateľ CFD neposkytne priamo alebo nepriamo retailovému klientovi platbu, peňažnú alebo vylúčenú nepeňažnú výhodu v súvislosti s uvádzaním na trh, distribúciou alebo predajom finančných rozdielových zmlúv okrem dosiahnutých ziskov z ktorejkoľvek poskytnutej finančnej rozdielovej zmluvy; a

e)

poskytovateľ CFD nekomunikuje priamo alebo nepriamo informácie retailovému klientovi alebo nezverejňuje informácie, ku ktorým má retailový klient prístup, týkajúce sa uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja CFD, ak neobsahujú príslušné upozornenie na riziko stanovené v prílohe II, ktoré je v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II.

Článok 3

Zákaz účasti na aktivitách obchádzania

Zakazuje sa zapájať sa vedome a úmyselne do činností, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzanie požiadaviek stanovených v článku 2 vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa finančnej rozdielovej zmluvy.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. novembra 2018 počas obdobia troch mesiacov.

V Paríži 23. októbra 2018

Za Radu orgánov dohľadu

Steven MAIJOOR

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(3)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 90.

(4)  Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/796 z 22. mája 2018 o dočasnom obmedzení finančných rozdielových zmlúv v Únii v súlade s článkom 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (Ú. v. EÚ L 136, 1.6.2018, s. 50).

(5)  Dvadsaťtri príslušných orgánov, ktoré poskytli odpoveď: Financial Services and Markets Authority (BE – FSMA), Česká národná banka (CZ – CNB), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Central Bank of Ireland (IE – CBI), Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CY-CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Financial Market Authority (AT – FMA), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Romanian Financial Supervisory Authority (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Finnish Financial Supervisory Authority (FI – FSA), Financial Conduct Authority (UK- FCA), Fjármálaeftirlitið (IS – FME).

(6)  Napríklad, cena bitcoinu sa od 31. júla 2017 do 31. augusta 2017 percentuálne zvýšila o 65,8 % v porovnaní s poklesom o 9,3 % počas rovnakého obdobia v roku 2018 (k dispozícii na Coindesk.com – https://www.coindesk.com/).

(7)  Bolo tomu tak aj v dôsledku zmeny kategorizácie retailových klientov na profesionálnych klientov na vlastnú žiadosť alebo aktívnych retailových klientov, ktorí mohli presunúť svoj účet k poskytovateľom z tretích krajín.

(8)  V auguste 2018 bola v platnosti ochrana pred záporným zostatkom. Tržný gapping však môže viesť k tomu, že je pozícia klienta najprv uzavretá na cene, ktorej výsledkom je záporné vlastné imanie, pričom poskytovateľ potom v záujme splnenia novej požiadavky týkajúcej sa ochrany pred záporným zostatkom príslušný účet dorovná na nulové vlastné imanie. Bolo tomu tak aj v prípade poskytovateľov, ktorí v auguste 2017 ponúkali ochranu pred záporným zostatkom.

(9)  Príloha II oddiel II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349). Pozri tiež oddiel 11 dokumentu Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics (Otázky a odpovede orgánu ESMA o otázkach ochrany investorov podľa smernice MiFID II a nariadenia MiFIR a o sprostredkovateľoch (ESMA35-43-349)), v ktorom orgán ESMA identifikoval formy postupov, ktoré by investičné spoločnosti pri uplatňovaní právnych požiadaviek týkajúcich sa kategorizácie klientov ako profesionálnych klientov na vlastnú žiadosť nemali používať. Oddiel 11 bol naposledy aktualizovaný 25. mája 2018.

(10)  Jeden príslušný orgán štátu EZVO, ktorý je členom EHP, NO-Finanstilsynet, 4. júna 2018 prijal opatrenia týkajúce sa zasahovania do produktov s rovnakými podmienkami a dátumami uplatňovania ako majú opatrenia orgánu ESMA.

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

PERCENTUÁLNE PODIELY POČIATOČNEJ MARŽE PODĽA DRUHU PODKLADOVÉHO AKTÍVA

a)

3,33 % pomyselnej hodnoty (notional value) CFD, ak podkladovým aktívom je menový pár, ktorý tvoria ktorékoľvek dve z týchto mien: americký dolár, euro, japonský jen, britská libra, kanadský dolár alebo švajčiarsky frank;

b)

5 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom nasledovný index, menový pár alebo komodita:

i)

ktorýkoľvek z týchto akciových indexov: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P 500), NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225), Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

ii)

menový pár zložený aspoň z jednej meny, ktorá nie je uvedená v bode a); alebo

iii)

zlato;

c)

10 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom komodita alebo akciový index, pričom táto komodita alebo akciový index sú iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode b);

d)

50 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom kryptomena; alebo

e)

20 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom:

i)

akcia alebo

ii)

aktívum, ktoré nie je uvedené inde v tejto prílohe.


PRÍLOHA II

UPOZORNENIA NA RIZIKO

ODDIEL A

Podmienky upozorňovania na riziko

1.

Upozornenie na riziko musí mať úpravu, ktorou sa zaručí vyjadrenie jeho dôležitosti, pričom sa v ňom musí používať veľkosť písma minimálne vo veľkosti prevažujúcej veľkosti písma a musí byť v tom istom jazyku, ktorý sa používa v komunikácii alebo pri zverejňovaní informácií.

2.

Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na trvanlivom médiu alebo webovej stránke, upozornenie na riziko musí mať formát stanovený v oddiele B.

3.

Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na inom ako trvanlivom médiu alebo webovej stránke, upozornenie na riziko musí mať formát stanovený v oddiele C.

4.

Odchylne od odsekov 2 a 3, ak počet znakov nachádzajúcich sa v upozornení na riziko vo formáte stanovenom v oddiele B alebo oddiele C prevyšuje obmedzenie počtu znakov povolené v štandardných podmienkach tretej strany, ktorá je poskytovateľom uvádzajúcim produkty na trh, upozornenie na riziko môže byť namiesto toho uvedené vo formáte stanovenom v oddiele D.

5.

Ak sa použije upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v oddiele D, komunikácia alebo uverejnené informácie musia obsahovať aj priame prepojenie na webovú stránku poskytovateľa CFD, na ktorej je zobrazené upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v oddiele B.

6.

Upozornenie na riziko musí obsahovať aktuálny percentuálny podiel strát u konkrétneho poskytovateľa založený na výpočte percentuálneho podielu účtov na obchodovanie s CFD, ktoré poskytovateľ finančných rozdielových zmlúv poskytol retailovým klientom a na ktorých došlo k finančným stratám. Výpočet sa musí vykonávať každé tri mesiace a musí zahŕňať obdobie 12 mesiacov bezprostredne pred dátumom, kedy sa vykonáva (tzv. 12-mesačné výpočtové obdobie). Na účely výpočtu:

a.

sa za účet na obchodovanie s CFD individuálneho retailového klienta, na ktorom došlo k finančnej strate, považuje účet, na ktorom je súčet realizovaných a nerealizovaných čistých ziskov z CFD spojených s daným účtom na obchodovanie s CFD počas 12-mesačného výpočtového obdobia záporný;

b.

do výpočtu sa zahrnú všetky náklady súvisiace s CFD spojenými s účtom na obchodovanie s CFD vrátane všetkých poplatkov a provízií;

c.

do výpočtu sa nezahrnú tieto skutočnosti:

i.

akýkoľvek účet na obchodovanie s CFD, na ktorom neboli otvorené finančné rozdielové zmluvy spojené s týmto účtom v rámci výpočtového obdobia;

ii.

akékoľvek zisky alebo straty z produktov iných ako CFD spojených s účtom na obchodovanie s CFD;

iii.

akékoľvek vklady alebo výbery prostriedkov z účtu na obchodovanie s CFD.

7.

Odchylne od odsekov 2 až 6, ak v priebehu posledného 12-mesačného výpočtového obdobia poskytovateľ CFD neposkytol retailovému klientovi otvorenú CFD spojenú s účtom retailového klienta na obchodovanie s CFD, tento poskytovateľ CFD musí použiť štandardné upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v oddieloch E až G, podľa potreby.

ODDIEL B

Upozornenie na riziko týkajúce sa konkrétneho poskytovateľa na trvanlivom médiu alebo webovej stránke

 

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

 

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

 

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

ODDIEL C

Skrátené upozornenie na riziko týkajúce sa konkrétneho poskytovateľa

 

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

 

Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

ODDIEL D

Upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov týkajúce sa konkrétneho poskytovateľa

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám.

ODDIEL E

Štandardné upozornenie na riziko na trvanlivom médiu alebo webovej stránke

 

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

 

Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov.

 

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

ODDIEL F

Skrátené štandardné upozornenie na riziko

 

Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov.

 

Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

ODDIEL G

Štandardné upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov

Na 74 — 89 % retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám.


Top