EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1880

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1880 z 30. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

C/2018/7906

OJ L 307, 3.12.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1880/oj

3.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1880

z 30. novembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1), a najmä jej článok 27 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby bol etanol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami niektorého členského štátu, úplne oslobodený od spotrebnej dane za predpokladu, že tieto požiadavky boli riadne nahlásené a prijaté v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku.

(2)

Denaturačné prostriedky, ktoré sa používajú v každom členskom štáte na účely úplného denaturovania etanolu v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS, sú opísané v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 3199/93 (2).

(3)

Česká republika oznámila 6. júna 2018 Komisii denaturačné prostriedky na úplné denaturovanie etanolu, ktoré plánuje používať na účely článku 27 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice.

(4)

Komisia 4. júla 2018 postúpila uvedené oznámenie ostatným členským štátom.

(5)

Komisii neboli doručené žiadne námietky.

(6)

Nariadenie (ES) č. 3199/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23.11.1993, s. 12).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam výrobkov s ich registračným číslom CAS, schválených na úplné denaturovanie etanolu.

Acetón

CAS: 67-64-1

Denatónium benzoát

CAS: 3734-33-6

Etanol

CAS: 64-17-5

Etyl terc-butyl éter

CAS: 637-92-3

Fluoresceín

CAS: 2321-07-5

Benzín (aj bezolovnatý)

CAS: 86290-81-5

Izopropylalkohol

CAS: 67-63-0

Petrolej

CAS: 8008-20-6

Olej na svietenie

CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9

Metanol

CAS: 67-56-1

Metyletylketón (2-butanón)

CAS: 78-93-3

Metylizobutylketón

CAS: 108-10-1

Metylénová modrá (52015)

CAS: 61-73-4

Minerálny olej

CAS: 92062-36-7

Terpentínový olej

CAS: 8006-64-2

Technický benzín

CAS: 92045-57-3

Výraz „absolútny etanol“ sa v tejto prílohe používa v tom istom zmysle ako výraz „absolútny alkohol“ používaný Medzinárodnou úniou pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC).

Vo všetkých členských štátoch možno do denaturovaného etanolu pridať farbivo, aby sa výrobku dodala charakteristická farba, vďaka ktorej je ihneď identifikovateľný.

I.   Spoločný postup denaturovania na účely úplne denaturovaného etanolu používaný v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku a vo Fínsku:

Na hektoliter absolútneho etanolu:

1,0 litra izopropylalkoholu,

1,0 litra metyletylketónu,

1,0 gramu denatónium benzoátu.

II.   Zvýšená koncentrácia pri spoločnom postupe denaturovania na účely úplne denaturovaného etanolu používanom v týchto členských štátoch:

Spojené kráľovstvo.

Na hektoliter absolútneho etanolu:

3,0 litra izopropylalkoholu,

3,0 litra metyletylketónu,

1,0 gramu denatónium benzoátu.

Chorvátsko

Na hektoliter absolútneho etanolu:

Minimálne:

1,0 litra izopropylalkoholu,

1,0 litra metyletylketónu,

1,0 gramu denatónium benzoátu.

Švédsko

Na hektoliter absolútneho etanolu:

1,0 litra izopropylalkoholu,

2,0 litra metyletylketónu,

1,0 gramu denatónium benzoátu.

III.   Dodatočné postupy denaturovania na účely úplne denaturovaného etanolu používané v určitých členských štátoch:

Česká republika

Na hektoliter absolútneho etanolu:

0,4 litra minerálneho oleja,

0,2 litra petroleja,

0,1 litra technického benzínu.

Grécko

Denaturovať možno iba etanol nízkej kvality (z prednej frakcie a dokvapu destilácie) s obsahom alkoholu najmenej 93 objemových % a najviac 96 objemových %.

Na hektoliter hydratovaného alkoholu s obsahom alkoholu 93 objemových % sa pridávajú tieto látky:

2,0 litra metanolu,

1,0 litra terpentínového oleja,

0,50 litra oleja na svietenie,

0,40 gramu metylénovej modrej.

Konečný produkt v nezmenenom stave dosiahne pri teplote 20 °C obsah alkoholu 93 objemových %.

Fínsko – schválené do 31.12.2018

Na hektoliter absolútneho etanolu ktorékoľvek z týchto zložení:

1.

2,0 litra metyletylketónu,

3,0 litra metylizobutylketónu.

2.

2,0 litra acetónu,

3,0 litra metylizobutylketónu.


Top