Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Text s významom pre EHP)

C/2018/6984

OJ L 301, 27.11.2018, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/oj

27.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1832

z 5. novembra 2018,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3 a článok 14 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (2), a najmä jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 715/2007 je samostatným regulačným aktom v rámci postupu typového schvaľovania stanoveného v smernici 2007/46/ES. Vyžaduje sa v ňom, aby nové ľahké osobné a úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity, a stanovujú sa v ňom dodatočné požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Osobitné technické ustanovenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia sú uvedené v nariadení Komisie (EÚ) 2017/1151 (3), ktorým sa nahrádza a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (4).

(2)

Niektoré ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 sú účinné do jeho zrušenia 1. januára 2022. Treba však objasniť, že účinnosť daných ustanovení zhŕňa možnosť požiadať o rozšírenia platných typových schválení udelených podľa tohto nariadenia.

(3)

Nariadením (EÚ) 2017/1151 sa do právnych predpisov Únie zaviedol nový regulačný skúšobný postup, ktorým sa vykonáva celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP). WLTP obsahuje prísnejšie a podrobnejšie podmienky vykonávania emisných skúšok pri typovom schvaľovaní.

(4)

Okrem toho sa nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/427 (5), (EÚ) 2016/646 (6) a (EÚ) 2017/1154 (7) zaviedla nová metodika skúšania emisií vozidiel na stanovenie emisií pri skutočnej jazde – skúšobný postup RDE.

(5)

Aby sa dala skúška WLTP uskutočniť, je potrebný určitý stupeň odchýlky. Skúšobné odchýlky by sa však nemali zneužívať na získanie výsledkov odlišných od výsledkov spojených s vykonaním skúšky pri presne nastavených podmienkach. Preto by sa mala zaviesť metóda na normalizáciu vplyvu osobitných skúšobných odchýlok v prípade CO2 a výsledkov skúšok spotreby paliva, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre rôznych výrobcov vozidiel a aby sa zaistilo, že namerané hodnoty CO2 a spotreby paliva sú bližšie k hodnotám v skutočných podmienkach.

(6)

Hodnoty spotreby paliva a/alebo elektrickej energie, ktoré sú výsledkom regulačných laboratórnych skúšobných postupov, by sa mali doplniť údajmi o priemernej skutočnej spotrebe vozidla pri jazde na ceste. Tieto údaje zozbierané a zoskupené v anonymizovanej podobe sú nevyhnutné na posúdenie toho, či regulačné skúšobné postupy primerane odrážajú priemerné emisie CO2 v skutočných podmienkach, ako aj spotrebu paliva a/alebo elektrickej energie. Okrem toho by dostupnosť údajov o momentálnej spotrebe paliva vo vozidle mala uľahčiť cestné skúšky.

(7)

Aby sa zabezpečilo včasné posúdenie reprezentatívnosti nových regulačných skúšobných postupov najmä v prípade vozidiel s veľkými podielmi na trhu, rozsah uplatňovania nových požiadaviek na palubné monitorovanie spotreby paliva by sa mal najprv obmedziť na konvenčné a hybridné vozidlá poháňané kvapalnými palivami a na hybridné vozidlá s možnosťou pripojenia na elektrickú sieť (plug-in hybrid), keďže len na tieto hnacie sústavy sa zatiaľ vzťahujú príslušné technické normy.

(8)

Vo väčšine nových vozidiel sa už určujú a ukladajú údaje o množstve spotrebovaného paliva a/alebo elektrickej energie, ale na zariadenia, ktoré sa v súčasnosti používajú na monitorovanie týchto údajov, sa nevzťahujú štandardizované požiadavky. Pokiaľ ide o tieto zariadenia, mali by sa stanoviť základné požiadavky na ich typové schvaľovanie, aby sa zabezpečilo, že údaje poskytované týmito zariadeniami sú dostupné a môžu poslúžiť ako harmonizovaný základ pre porovnanie rôznych kategórií vozidiel a výrobcov.

(9)

Nariadením (EÚ) 2016/646 sa pre výrobcov zaviedla požiadavka, aby deklarovali používanie pomocných emisných stratégií. Okrem toho sa nariadením (EÚ) 2017/1154 rozšíril dohľad schvaľovacích úradov nad emisnými stratégiami. Uplatnením uvedených požiadaviek sa však zvýraznila potreba harmonizovať uplatňovanie pravidiel o pomocných emisných stratégiách rôznymi schvaľovacími úradmi. Preto je vhodné stanoviť spoločný formát pre rozšírenú dokumentáciu a spoločnú metodiku na posudzovanie pomocných emisných stratégií.

(10)

Rozhodnutie povoliť, v prípade žiadosti, prístup k rozšírenej dokumentácii výrobcu by sa malo ponechať na vnútroštátne orgány, a preto by sa mala z nariadenia (EÚ) 2017/1151 vypustiť doložka o dôvernom charaktere v súvislosti s týmto dokumentom. Toto vypustenie by nemalo mať vplyv na jednotné uplatňovanie právnych predpisov v celej Únii ani na možnosť, aby mali všetky strany prístup k všetkým relevantným informáciám na vykonávanie skúšok RDE.

(11)

Po zavedení skúšok RDE v štádiu typového schvaľovania treba teraz aktualizovať pravidlá týkajúce sa kontrol zhody v prevádzke, aby sa zabezpečilo účinné obmedzenie emisií pri skutočnej jazde počas bežnej životnosti vozidiel za normálnych podmienok používania.

(12)

Uplatňovanie nového postupu RDE počas kontrol zhody v prevádzke si bude vyžadovať viac zdrojov na vykonanie skúšok zhody v prevádzke daného vozidla a hodnotenia ich výsledkov. S cieľom dosiahnuť medzi potrebou vykonávať účinné skúšky zhody v prevádzke a vyššou náročnosťou skúšok na ich častosť, mal by sa upraviť počet vozidiel v štatistickej vzorke a kritéria splnenia alebo nesplnenia požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na všetky skúšky zhody v prevádzke.

(13)

Kontroly zhody v prevádzke sa v súčasnosti vzťahujú len na emisie znečisťujúcich látok namerané pri skúške typu 1. Mali by sa však rozšíriť na výfukové emisie a emisie z odparovania, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek nariadenia (ES) č. 715/2007. Preto by sa na účely skúšok zhody v prevádzke mali zaviesť skúšky typu 4 a typu 6. Vzhľadom na náklady na tieto skúšky a ich zložitosť by mali zostať nepovinné.

(14)

Preskúmanie súčasných skúšok zhody v prevádzke, ktoré výrobcovia vykonali, odhalilo, že schvaľovacím úradom bol oznámený veľmi malý počet prípadov nesplnenia požiadaviek, hoci výrobcovia uskutočnili zvolávacie kampane a ďalšie dobrovoľné opatrenia súvisiace s emisiami. V prípade kontrol zhody v prevádzke je preto potrebné zaviesť väčšiu transparentnosť a kontrolu.

(15)

V záujme účinnejšej kontroly procesu overovania zhody v prevádzke by schvaľovacie úrady mali byť zodpovedné za vykonávanie skúšok a kontrol určitého percenta schválených typov vozidiel ročne.

(16)

S cieľom uľahčiť prenos informácií vytváraných pri skúškach zhody v prevádzke, ako aj pomôcť schvaľovacím úradom v rozhodovacom procese, by Komisia mala vyvinúť elektronickú platformu.

(17)

V záujme zlepšenia postupu výberu vozidiel na skúšanie schvaľovacími úradmi sú potrebné informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať prípadné problémy a typy vozidiel s vysokými emisiami. Diaľkové snímanie, zjednodušené palubné systémy monitorovania emisií (SEMS) a skúšky použitím prenosných systémov merania emisií (PEMS) by mali byť uznávané ako platné nástroje na poskytovanie informácií schvaľovacím úradom, na základe ktorých sa môžu vyberať vozidlá na skúšku.

(18)

Nevyhnutné je zabezpečiť kvalitu skúšok zhody v prevádzke. Preto sa musia stanoviť pravidlá akreditácie skúšobných laboratórií.

(19)

Aby sa mohli skúšky uskutočniť, musia byť verejne dostupné všetky relevantné informácie. Okrem toho by mali byť ľahko dostupné a mali by sa preto uviesť v osvedčení o zhode niektoré informácie potrebné na vykonanie kontrol zhody v prevádzke.

(20)

V záujme zvýšenia transparentnosti postupu overovania zhody v prevádzke by sa na schvaľovacie úrady mala vzťahovať požiadavka uverejňovať výročnú správu o výsledkoch ich kontrol zhody v prevádzke.

(21)

Predpísané metodické postupy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa za platné skúšky RDE považovali len jazdy za normálnych podmienok, viedli k priveľkému počtu neplatných skúšok, a mali by sa preto preskúmať a zjednodušiť.

(22)

Z preskúmania metodických postupov pri hodnotení emisií znečisťujúcich látok v prípade platnej jazdy vyplynulo, že výsledky dvoch metód, ktoré sú v súčasnosti povolené, nie sú jednotné. Mala by sa preto stanoviť nová jednoduchá a transparentná metodika. Komisia by mala neustále posudzovať hodnotiace faktory používané v rámci novej metodiky, aby sa zohľadnil súčasný stav technológií.

(23)

Používanie hybridných vozidiel s možnosťou pripojenia na elektrickú sieť, ktoré sa používajú čiastočne v elektrickom režime a čiastočne so spaľovacím motorom, by sa malo pri skúškach RDE náležite zobrať do úvahy a vypočítané emisie RDE by mali túto výhodu zohľadňovať.

(24)

Na úrovni Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) bol vyvinutý nový postup skúšky emisií z odparovania, ktorý zohľadňuje technologický pokrok v oblasti regulácie emisií z odparovania v prípade benzínových vozidiel, prispôsobuje tento postup skúšobnému postupu WLTP a zavádza nové ustanovenia v prípade utesnených nádrží. Je preto vhodné aktualizovať súčasné pravidlá Únie o skúškach emisií z odparovania, aby sa zohľadnili zmeny prijaté na úrovni EHK OSN.

(25)

Takisto sa pod záštitou EHK OSN zaviedli vylepšenia skúšobného postupu WLTP, do ktorého sa doplnil súbor nových prvkov vrátane alternatívnych spôsobov merania parametrov jazdného zaťaženia vozidla, jasnejších ustanovení v prípade dvojpalivových vozidiel, zlepšení metódy interpolácie CO2, aktualizácií týkajúcich sa požiadaviek na dvojosové dynamometre a valivého odporu pneumatík. Uvedené nové prvky by sa mali začleniť do právnych predpisov Únie.

(26)

Praktické skúsenosti s uplatňovaním skúšobného postupu WLTP od jeho povinného zavedenia pre nové typy vozidiel v Únii od 1. septembra 2017 ukázali, že by sa mal tento postup ďalej prispôsobiť systému typového schvaľovania Únie, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú uviesť v príslušnej dokumentácii.

(27)

Zmeny v dokumentácii o typovom schválení, ktoré vyplynuli zo zmien v tomto nariadení, treba zohľadniť aj v osvedčení o zhode a dokumentácii o typovom schválení celého vozidla v smernici 2007/46/ES.

(28)

Je preto vhodné nariadenie (EÚ) 2017/1151, nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernicu 2007/46/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(29)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1151

Nariadenie (EÚ) 2017/1151 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Bod 1 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

patria do jedného ‚interpolačného rozsahu CO2‘ v zmysle bodu 2.3.2 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI;“;

b)

Bod 6 sa nahrádza takto:

„(6)

‚periodicky regeneratívny systém‘ je zariadenie na reguláciu výfukových emisií (napr. katalyzátor, filter častíc), ktoré si vyžaduje periodický proces regenerácie;“;

c)

Body 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„(11)

‚dvojpalivové vozidlo‘ je vozidlo s dvomi samostatnými systémami skladovania paliva, ktoré je konštruované predovšetkým na pohon naraz len na jedno palivo;

(12)

‚dvojpalivové plynové vozidlo‘ je dvojpalivové vozidlo, v prípade ktorého sú dvomi palivami benzín (benzínový režim) a buď skvapalnený ropný plyn, zemný plyn/biometán alebo vodík;“;

d)

Vkladá sa tento bod 33:

„(33)

‚vozidlo s výlučne spaľovacím motorom‘ je vozidlo, v prípade ktorého sú všetky meniče pohonnej energie spaľovacie motory;“;

e)

Bod 38 sa nahrádza takto:

„(38)

‚menovitý výkon motora‘ (Prated) je maximálny čistý výkon motora vyjadrený v kW, nameraný podľa požiadaviek prílohy XX;“;

f)

Body 45 až 48 sa nahrádzajú takto:

„(45)

‚systém palivovej nádrže‘ sú zariadenia, ktoré umožňujú skladovanie paliva, zahŕňajúce palivovú nádrž, hrdlo palivovej nádrže, uzáver hrdla palivovej nádrže a palivové čerpadlo, ak je namontované v palivovej nádrži alebo na nej;

(46)

‚koeficient priepustnosti‘ (PF) je koeficient stanovený na základe strát uhľovodíkov v určitom časovom intervale a používa sa na určenie konečných emisií z odparovania;

(47)

‚jednovrstvová nekovová nádrž‘ je palivová nádrž vyrobená z jednej vrstvy nekovového materiálu vrátane fluórovaných/sulfónovaných materiálov;

(48)

‚viacvrstvová nádrž‘ je palivová nádrž vyrobená z najmenej dvoch rôznych vrstvených materiálov, z ktorých jeden je materiál nepriepustný pre uhľovodíky;“;

2.

Článok 3 sa mení takto:

(1)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na získanie typového schválenia ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla výrobca musí preukázať, že vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia pri skúškach podľa postupov uvedených v prílohách IIIA až VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI a XXII. Výrobca tiež zabezpečí, že referenčné palivá spĺňajú špecifikácie stanovené v prílohe IX.“;

(2)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Na účely skúšky typu 1 stanovenej v prílohe XXI sa vozidlá, ktoré sú poháňané LPG alebo NG/biometánom, skúšajú na základe skúšky typu 1 podľa prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83 týkajúceho sa emisií znečisťujúcich látok vzhľadom na zmeny v zložení LPG alebo NG/biometánu v prípade paliva použitého na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu.

Vozidlá, ktoré môžu byť poháňané benzínom aj LPG alebo NG/biometánom, sa skúšajú s obidvomi palivami, pričom sa vozidlo poháňané LPG alebo NG/biometánom skúša na zmeny v zložení LPG alebo NG/biometánu podľa prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83 a s palivom použitým na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu.“;

3.

Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

Požiadavky na typové schválenie zariadení na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie

Výrobca zabezpečí, že nasledujúce vozidlá kategórií M1 a N1 sú vybavené zariadením na určovanie, ukladanie a sprístupňovanie dostupných údajov o množstve paliva a/alebo elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku vozidla:

1.

vozidlá s výlučne spaľovacím motorom a hybridné elektrické vozidlá bez externého nabíjania (NOVC-HEV) výlučne s pohonom na minerálnu naftu, bionaftu, benzín, etanol alebo akúkoľvek kombináciu týchto palív;

2.

hybridné elektrické vozidlo s externým nabíjaním (OVC-HEV) s pohonom na elektrickú energiu a jedno z palív uvedených v bode 1.

Zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe XXII.“;

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

Odsek 11 sa mení takto:

a)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Schvaľovací úrad rozšírenú dokumentáciu označí a uvedie v nej dátum a ponechá si ju najmenej 10 rokov od udelenia schválenia.“;

b)

Dopĺňa sa tento tretí až šiesty pododsek:

„Schvaľovací úrad na žiadosť výrobcu vykoná predbežné posúdenie pomocnej emisnej stratégie nových typov vozidiel. V tomto prípade sa príslušná dokumentácia predloží schvaľovaciemu úradu v rozmedzí 2 až 12 mesiacov pred začatím postupu typového schvaľovania.

Schvaľovací orgán vykoná predbežné posúdenie na základe rozšírenej dokumentácie opísanej v písmene b) doplnku 3a k prílohe I, ktorú predložil výrobca. Schvaľovací úrad vykoná posúdenie v súlade s metodikou opísanou v doplnku 3b k prílohe I. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa schvaľovací úrad môže od uvedenej metodiky odchýliť.

Predbežné posúdenie pomocnej emisnej stratégie nových typov vozidiel zostáva v platnosti na účely typového schválenia počas obdobia 18 mesiacov. Toto obdobie môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov, ak výrobca predloží schvaľovaciemu úradu dôkaz, že na trhu neboli sprístupnené žiadne nové technológie, ktoré by zmenili predbežné hodnotenie pomocnej emisnej stratégie.

Skupina expertov schvaľovacích úradov (TAAEG) každoročne vypracuje zoznam pomocných emisných stratégií, ktoré schvaľovacie úrady posúdili ako neprijateľné, pričom Komisia ho sprístupní verejnosti.“;

b)

Vkladá sa tento odsek 12:

„12.   Schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie z hľadiska emisií podľa tohto nariadenia (ďalej len ‚udeľujúci schvaľovací úrad‘), výrobca takisto predloží dokumentáciu o transparentnosti skúšok, v ktorej sú uvedené informácie umožňujúce vykonať skúšky v súlade s bodom 5.9 časti B prílohy II.“;

5.

Článok 9 sa mení takto:

a)

Odseky 2 až 6 sa nahrádzajú takto:

„2.   Kontroly zhody v prevádzke sú primerané na potvrdenie, že výfukové emisie a emisie z odparovania sú účinne obmedzené počas normálnej životnosti vozidiel pri normálnych podmienkach používania.

3.   Zhoda v prevádzke sa kontroluje v súlade s doplnkom 1 k prílohe II na riadne udržiavaných a používaných vozidlách v rozmedzí od 15 000 km alebo 6 mesiacov podľa toho, čo nastane neskôr, až do 100 000 km alebo 5 rokov podľa toho, čo nastane skôr. Zhoda v prevádzke z hľadiska emisií z odparovania sa kontroluje v súlade s doplnkom 1 k prílohe II na riadne udržiavaných a používaných vozidlách v rozmedzí od 30 000 km alebo 12 mesiacov podľa toho, čo nastane neskôr, až do 100 000 km alebo 5 rokov podľa toho, čo nastane skôr.

Požiadavky týkajúce sa kontrol zhody v prevádzke sa uplatňujú do 5 rokov od vydania posledného osvedčenia o zhode alebo osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla v prípade vozidiel daného radu vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke.

4.   Kontroly zhody v prevádzke nie sú povinné, ak ročný objem predaja daného radu vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke, je menej než 5 000 vozidiel v Únii za predchádzajúci rok. Výrobca v prípade takýchto radov predloží schvaľovaciemu úradu správu o každej záruke týkajúcej sa emisií, nároku na opravu a poruche palubného diagnostického systému podľa bodu 4.1 prílohy II. Takéto rady vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke možno stále vybrať na skúšanie v súlade s prílohou II.

5.   Výrobca a udeľujúci schvaľovací úrad vykonávajú kontroly zhody v prevádzke v súlade s prílohou II.

6.   Udeľujúci schvaľovací úrad prijme na základe posúdenia súladu rozhodnutie o tom, či rad vozidiel nesplnil ustanovenia o zhode v prevádzke, a schváli plán nápravných opatrení predložený výrobcom v súlade s prílohou II.“;

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 7 a 8:

„7.   Ak schvaľovací úrad zistil, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel kontrole zhody v prevádzke, bezodkladne to oznámi udeľujúcemu schvaľovaciemu úradu v súlade s článkom 30 ods. 3 smernice 2007/46/ES.

V nadväznosti na toto oznámenie a v súlade s ustanoveniami článku 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES udeľujúci schvaľovací úrad informuje výrobcu, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel kontrolám zhody v prevádzke a že sa postupuje podľa postupov opísaných v bodoch 6 a 7 prílohy II.

Ak udeľujúci schvaľovací úrad zistí, že nemožno dospieť k dohode so schvaľovacím úradom, ktorý zistil, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel skúške zhody v prevádzke, začne sa postup podľa článku 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES.

8.   Popri bodoch 1 až 7 sa na vozidlá typovo schválené podľa časti B prílohy II uplatňujú nasledujúce požiadavky.

a)

Vozidlá predložené na viacstupňové typové schválenie podľa vymedzenia v článku 3 bode 7 smernice 2007/46/ES sa kontrolujú z hľadiska zhody v prevádzke v súlade s pravidlami viacstupňového schválenia vymedzenými v bode 5.10.6 časti B prílohy II k tomuto nariadeniu.

b)

Na pancierové vozidlá, pohrebné vozidlá a vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku vymedzené v bodoch 5.2 a 5.5 časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES sa nevzťahujú ustanovenia tohto článku. Všetky ostatné vozidlá na špeciálne účely vymedzené v bode 5 časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES sa kontrolujú z hľadiska zhody v prevádzke v súlade s pravidlami viacstupňového schválenia vymedzenými v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu.“;

6.

Článok 15 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„S účinnosťou od 1. septembra 2019 vnútroštátne orgány zamietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky prílohy VI. Na žiadosť výrobcu sa môže do 31. augusta 2019 na účely typového schvaľovania podľa tohto nariadenia stále použiť skúšobný postup na stanovenie emisií z odparovania vymedzený v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 83 alebo postup na stanovenie emisií z odparovania vymedzený v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 692/2008.“;

b)

V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„S výnimkou vozidiel schválených z hľadiska emisií z odparovania podľa postupu stanoveného v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 692/2008 vnútroštátne orgány s účinnosťou od 1. septembra 2019 zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky prílohy VI k tomuto nariadeniu.“;

c)

V odseku 4 sa písmená d) a e) vypúšťajú;

d)

Odsek 5 sa mení takto:

i)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

v prípade vozidiel interpolačného radu WLTP, ktoré spĺňajú pravidlá na rozšírenie schválenia stanovené v bode 3.1.4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008, postupy vykonané v súlade s bodom 3.13 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 692/2008 do troch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007 schvaľovací úrad akceptuje na účely splnenia požiadaviek doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu.;“;

ii)

V písmene c) sa dopĺňa tento text:

„Na účely tohto písmena sa možnosť použiť výsledky skúšok postupov vykonaných a dokončených v súlade s nariadením (ES) č. 692/2008 uplatňuje len na tie vozidlá interpolačného radu WLTP, ktoré spĺňajú pravidlá na rozšírenie schválenia stanovené v bode 3.3.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.“;

e)

Dopĺňajú sa tieto odseky 8 až 11:

„8.   Časť B prílohy II sa uplatňuje na vozidlá kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I založené na typoch typovo schválených od 1. januára 2019 a vozidlá kategórie N1 tried II a III a kategórie N2 založené na typoch schválených od 1. septembra 2019. Takisto sa uplatňuje na všetky vozidlá triedy M1, M2 a kategórie N1 triedy I zaregistrované od 1. septembra 2019 a na všetky vozidlá kategórie N1 triedy II a III a kategórie N2 zaregistrované od 1. septembra 2020. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uplatňuje časť A prílohy II.

9.   Vnútroštátne úrady odmietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 4a, s účinnosťou od 1. januára 2020 v prípade vozidiel kategórie M1 a kategórie M1 triedy I uvedených v článku 4a a od 1. januára 2021 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III uvedených v článku 4a.

Vnútroštátne úrady zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedeného článku, s účinnosťou od 1. januára 2021 v prípade vozidiel kategórie M1 a kategórie M1 triedy I uvedených v článku 4a a od 1. januára 2022 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III uvedených v článku 4a.

10.   S účinnosťou od 1. septembra 2019 vnútroštátne orgány zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky vymedzené v prílohe IX k smernici 2007/46/ES zmenenej nariadením Komisie (EÚ) 2018/1832 (*1).

Ak v prípade všetkých vozidiel zaregistrovaných od 1. januára do 31. augusta 2019 na základe nových typových schválení udelených v rovnakom období ešte nie sú v osvedčení o zhode zahrnuté informácie uvedené v prílohe IX k smernici 2007/46 zmenenej nariadením (EÚ) 2018/1832, výrobca tieto informácie bezplatne sprístupní na účely vykonania skúšok podľa prílohy II do 5 pracovných dní od podania žiadosti akreditovaným laboratóriom alebo technickou službou.

11.   Požiadavky prílohy 4a sa neuplatňujú na typové schválenia udelené malovýrobcom.

7.

Článok 18a sa vypúšťa.

8.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

10.

Príloha IIIA sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

11.

V prílohe V sa bod 2.3 nahrádza takto:

„2.3.

Ako koeficienty jazdného zaťaženia sa použijú nízke hodnoty (VL). Ak VL neexistuje, použije sa jazdné zaťaženie VH. VL a VH sú vymedzené v bode 4.2.1.1.2 čiastkovej prílohy 4 k prílohe XXI. Alternatívne sa výrobca môže rozhodnúť použiť jazdné zaťaženia, ktoré boli stanovené v súlade s ustanoveniami dodatku 7 k prílohe 4a predpisu EHK OSN č. 83, pre vozidlo, ktoré patrí do interpolačného radu.“

12.

Príloha VI sa nahrádza textom prílohy IV k tomuto nariadeniu.

13.

Príloha VII sa mení takto:

1)

V legende k tabuľke v bode 2.2 sa označenie faktoru zhoršenia ‚P‘ nahrádza označením ‚PN‘;

2)

Bod 3.10 sa nahrádza takto:

„3.10.

Ako koeficienty jazdného zaťaženia sa použijú nízke hodnoty (VL). Ak VL neexistuje alebo celkové zaťaženie vozidla (VH) pri 80 km/h je vyššie ako celkové zaťaženie VL pri 80 km/h + 5 %, použije sa vysoká hodnota (VH) jazdného zaťaženia. VL a VH sú vymedzené v bode 4.2.1.1.2 čiastkovej prílohy 4 k prílohe XXI.“

14.

V prílohe VIII sa bod 3.3 nahrádza takto:

„3.3.

Ako koeficienty jazdného zaťaženia sa použijú nízke hodnoty (VL). Ak VL neexistuje, použije sa jazdné zaťaženie VH. VL a VH sú vymedzené v bode 4.2.1.1.2 čiastkovej prílohy 4 k prílohe XXI. Alternatívne sa výrobca môže rozhodnúť použiť jazdné zaťaženia, ktoré boli stanovené v súlade s ustanoveniami dodatku 7 k prílohe 4a k predpisu EHK OSN č. 83, pre vozidlo, ktoré patrí do interpolačného radu. V obidvoch prípadoch sa dynamometer nastaví tak, aby simuloval prevádzku vozidla na ceste pri teplote – 7 °C. Takéto nastavenie môže byť založené na stanovení priebehu jazdného zaťaženia pri teplote – 7 °C. Alternatívne sa stanovený jazdný odpor môže nastaviť na 10 % pokles času dobehu. Technická služba môže schváliť používanie iných metód stanovenia jazdného odporu.“

15.

Príloha IX sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

16.

Príloha XI sa nahrádza textom prílohy VI k tomuto nariadeniu.

17.

Príloha XII sa mení v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

18.

V doplnku 1 k prílohe XIV sa slová ‚bodov 2.3.1 a 2.3.5 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1151‘ nahrádzajú slovami ‚bodov 2.3.1 a 2.3.4 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2017/1151‘“.

19.

Príloha XVI sa nahrádza textom prílohy VIII k tomuto nariadeniu.

20.

Príloha XXI sa mení v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.

21.

Príloha XXII sa dopĺňa v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 692/2008

Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa mení takto:

1.

V článku 16a prvom pododseku nariadenia (ES) č. 692/2008 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

rozšírenia typových schválení udelených podľa tohto nariadenia, kým sa nezačnú uplatňovať nové požiadavky pre nové vozidlá:“.

2.

V doplnku 3 k prílohe 1 sa dopĺňa tento bod 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7.

Koeficient priepustnosti (1): …“.

3.

V prílohe XII sa vypúšťa bod 4.4.

Článok 3

Zmeny smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, VIII, IX a XI k smernici 2007/46/ES sa menia v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).“


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento bod 1.1.3:

„1.1.3.

V prípade LPG alebo NG sa používa to palivo, ktoré vyberie výrobca na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu. Vybrané palivo sa uvedie v informačnom dokumente stanovenom v doplnku 3 k prílohe I k tomuto nariadeniu.“;

2.

Body 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 sa nahrádzajú takto:

2.3.1.   Každé vozidlo s počítačom na reguláciu emisií musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave s výnimkou úprav povolených výrobcom. Výrobca povoľuje úpravy, ak sú potrebné na diagnostiku, servis, kontrolu, doplnkové vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo prevádzkové parametre musia byť odolné proti neoprávnenému zásahu a poskytovať úroveň ochrany prinajmenšom rovnocennú úrovni, akú poskytujú ustanovenia normy ISO 15031-7:2013. Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy musia byť zaliate a uzavreté v zapečatenom puzdre alebo chránené elektronickými algoritmami a nesmú sa dať vymeniť bez použitia osobitných nástrojov a postupov. Takto môžu byť chránené len prvky priamo spojené s kalibráciou emisií alebo s ochranou pred krádežou vozidla.

2.3.2.   Počítačovo kódované prevádzkové parametre motora sa nesmú dať zmeniť bez použitia osobitných nástrojov a postupov [napr. prispájkované alebo zaliate komponenty počítača alebo zapečatené (alebo prispájkované) kryty počítača].

2.3.3.   Na požiadanie výrobcu môže schvaľovací úrad udeliť výnimku z požiadaviek uvedených v bodoch 2.3.1 a 2.3.2 pre tie vozidlá, ktoré si pravdepodobne nevyžadujú ochranu. Kritériá, ktoré schvaľovací úrad posudzuje pri rozhodovaní o výnimke, musia okrem iného zahŕňať bežnú dostupnosť čipov na kontrolu výkonu, schopnosť vysokého výkonu vozidla a predpokladaný objem predaja vozidla.“;

3.

Vkladajú sa tieto body 2.3.4, 2.3.5 a 2.3.6:

2.3.4.   Výrobcovia využívajúci programovateľné systémy počítačových kódov musia prijať potrebné opatrenia na zabránenie neoprávnenému preprogramovaniu. Také opatrenia musia zahŕňať vyspelé stratégie ochrany proti neoprávnenému zásahu a ochranné funkcie proti zápisu vyžadujúce si elektronický prístup k počítaču, ktorý má výrobca k dispozícii mimo vozidla a ku ktorému musia mať prístup aj nezávislí prevádzkovatelia používajúci ochranu požadovanú v bode 2.3.1 a v bode 2.2 prílohy XIV. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje schvaľovací úrad.

2.3.5.   V prípade mechanických čerpadiel na vstrekovanie paliva montovaných na vznetových motoroch musia výrobcovia prijať primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným zásahom do nastavenia maximálneho prívodu paliva počas prevádzky vozidla.

2.3.6.   Výrobcovia musia účinne zabrániť preprogramovaniu údajov počítadla kilometrov v palubnej sieti, v akomkoľvek ovládacom prvku hnacej sústavy a v príslušných prípadoch aj vo vysielacej jednotke na vzdialenú výmenu údajov. Výrobcovia musia použiť systematické stratégie ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné funkcie proti zápisu na ochranu integrity údajov počítadla kilometrov. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje schvaľovací úrad.“;

4.

Bod 2.4.1 sa nahrádza takto:

„2.4.1.

Obrázok I.2.4 ilustruje uplatňovanie skúšok na typové schvaľovanie vozidla. Konkrétne skúšobné postupy sú opísané v prílohách II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI a XXII.

Obrázok I.2.4

Uplatňovanie skúšobných požiadaviek na typové schvaľovanie a rozšírenia

Kategória vozidla

Vozidlá so zážihovými motormi vrátane hybridov (1)  (2)

Vozidlá so vznetovými motormi vrátane hybridov

Vozidlá výlučne na elektrický pohon

Vozidlá s vodíkovými palivovými článkami

 

Jednopalivové

Dvojpalivové (3)

Flexibilné palivo (3)

 

 

 

Referenčné palivo

Benzín

(E10)

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

NG/biometán

Vodík (spaľovacie motory)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Nafta

(B7)

Vozidlo s vodíkovým palivovým článkom

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

NG/biometán

Vodík (spaľovacie motory) (4)

Etanol

(E85)

Plynné znečisťujúce látky

(skúška typu 1)

áno

áno

áno

áno (4)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

PM

(skúška typu 1)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

áno

PN

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

áno

plynné znečisťujúce látky, RDE (skúška typu 1A)

áno

áno

áno

áno (4)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno

PN, RDE (skúška typu 1A) (5)

áno

áno (iba benzín)

áno (iba benzín)

áno (iba benzín)

áno (obidve palivá)

áno

ATCT (skúška pri 14 °C)

áno

áno

áno

áno (4)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

Emisie pri voľnobehu

(skúška typu 2)

áno

áno

áno

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

Emisie z kľukovej skrine

(skúška typu 3)

áno

áno

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

Emisie z odparovania

(skúška typu 4)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

Životnosť

(skúška typu 5)

áno

áno

áno

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

Emisie pri nízkych teplotách

(skúška typu 6)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

Zhoda v prevádzke

áno

áno

áno

áno

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(obidve palivá)

áno

Palubný diagnostický systém

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Emisie CO2, spotreba paliva, spotreba elektrickej energie a dojazd v elektrickom režime

áno

áno

áno

áno

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

áno

áno

Opacita dymu

áno

Výkon motora

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

5.

Bod 3.1.1 sa nahrádza takto:

„3.1.1.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 1 alebo ak spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a c) a spĺňajú všetky tieto kritériá:

a)

hodnota emisií CO2 skúšaného vozidla získaná v kroku 9 z tabuľky A7/1 čiastkovej prílohy 7 k prílohe XXI neprevyšuje hodnotu emisií CO2 získanú z interpolačnej priamky zodpovedajúcej spotrebe energie na cyklus pre skúšané vozidlo;

b)

nový interpolačný rozsah nepresahuje maximálny rozsah stanovený v bode 2.3.2.2 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI;

c)

emisie znečisťujúcich látok spĺňajú limity stanovené v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.“;

6.

Vkladá sa tento bod 3.1.1.1:

„3.1.1.1.

Typové schválenie sa nerozšíri na vytvorenie interpolačného radu vozidiel, ak bolo udelené iba vo vzťahu k vysokej hodnote (Vehicle High – „VH“).“;

7.

V bode 3.1.2 sa prvý odsek za názvom nahrádza takto:

„Pre skúšky Ki podľa doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI (WLTP) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá, pokiaľ spĺňajú požiadavky bodu 5.9 prílohy XXI.“;

8.

Bod 3.2 so všetkými odsekmi sa nahrádza takto:

„3.2.   Rozšírenia pre emisie z odparovania (skúška typu 4)

3.2.1.   Pre skúšky vykonávané podľa prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 83 (jednodňový NEDC) alebo podľa prílohy k nariadeniu (EÚ) 2017/1221 (dvojdňový NEDC) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá vybavené systémom regulácie emisií z odparovania, ktorý spĺňa tieto podmienky:

3.2.1.1.

Základný princíp dávkovania paliva/vzduchu (napr. jednobodové vstrekovanie) je rovnaký.

3.2.1.2.

Tvar palivovej nádrže je identický a materiál palivovej nádrže a hadíc na kvapalné palivo je technicky rovnocenný.

3.2.1.3.

Skúša sa vozidlo, ktoré predstavuje najhorší prípad, pokiaľ ide o priečny rez a približnú dĺžku hadíc. O tom, či sú neidentické separátory pary/kvapaliny prijateľné, rozhodne technická služba zodpovedná za skúšky typového schvaľovania.

3.2.1.4.

Objem palivovej nádrže je v rozmedzí ± 10 %.

3.2.1.5.

Nastavenie pretlakového ventilu palivovej nádrže je identické.

3.2.1.6.

Metóda zachytávania palivových pár je identická, t. j. tvar a objem filtra, zachytávajúca látka, čistič vzduchu (ak je použitý na reguláciu emisií z odparovania) atď.

3.2.1.7.

Metóda vyplachovania zachytených pár je identická (napr. prietok vzduchu, bod spustenia alebo objem výplachu počas predkondicionovacieho cyklu).

3.2.1.8.

Metóda tesnenia a odvzdušnenia systému dávkovania paliva je identická.

3.2.2.   Pre skúšky vykonávané podľa prílohy VI (dvojdňový WLTP) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá vybavené systémom regulácie emisií z odparovania, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bode 5.5.1 prílohy VI.

3.2.3.   Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s:

3.2.3.1.

rozdielnymi zdvihovými objemami motora;

3.2.3.2.

rozdielnymi výkonmi motora;

3.2.3.3.

automatickými a manuálnymi prevodovkami;

3.2.3.4.

pohonom dvoch a štyroch kolies;

3.2.3.5.

rozdielnymi druhmi karosérie a

3.2.3.6.

rozdielnymi veľkosťami kolies a pneumatík.“;

9.

Bod 4.1.2 sa nahrádza takto:

„4.1.2.

Výrobca overí zhodu výroby vykonaním skúšok emisií znečisťujúcich látok [uvedených v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007], emisií CO2 [spoločne s meraním spotreby elektrickej energie (EC) a prípadne s monitorovaním presnosti palubného zariadenia na monitorovanie spotreby paliva (zariadenie OBFCM)], emisií z kľukovej skrine, emisií z odparovania a palubného diagnostického systému (OBD) v súlade so skúšobnými postupmi opísanými v prílohách V, VI, XI, XXI a XXII. Overovanie preto zahŕňa skúšky typu 1, 3 a 4, ako aj skúšku systému OBD v súlade s bodom 2.4.

Schvaľovací úrad vedie záznamy o celej dokumentácii týkajúcej sa výsledkov skúšok zhody výroby počas najmenej piatich rokov a na požiadanie ich sprístupní Komisii.

Konkrétne postupy na overovanie zhody výroby sú uvedené v bodoch 4.2 až 4.7 a v doplnkoch 1 a 2.“;

10.

Bod 4.1.3 sa nahrádza takto:

„4.1.3.

Na účely overovania zhody výroby výrobcom je „rad“ radom vozidiel z hľadiska zhody výroby (COP) pre skúšky typu 1 vrátane monitorovania presnosti zariadenia OBFCM a skúšky typu 3, pričom pre skúšky typu 4 zahŕňa rozšírenia opísané v bode 3.2 a rad OBD s rozšíreniami opísanými v bode 3.4 pre skúšky OBD.“;

11.

Vkladajú sa tieto body 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 a 4.1.3.1.2:

„4.1.3.1.   Kritériá pre rad vozidiel z hľadiska zhody výroby

4.1.3.1.1.   V prípade vozidiel kategórie M a kategórie N1 triedy I a triedy II je rad vozidiel z hľadiska zhody výroby identický s interpolačným radom vozidiel, ako je opísané v bode 5.6 prílohy XXI.

4.1.3.1.2.   V prípade vozidiel kategórie N1 triedy III a kategórie N2 môžu byť súčasťou toho istého radu vozidiel z hľadiska zhody výroby iba vozidlá, ktoré sú identické, pokiaľ ide o tieto charakteristiky vozidla/hnacej sústavy/prevodovky:

a)

typ spaľovacieho motora: druh paliva (alebo druhy paliva v prípade vozidiel na flexibilné palivo alebo dvojpalivových vozidiel), proces spaľovania, zdvihový objem motora, charakteristiky plného zaťaženia, technológia motora a systém nabíjania, ako aj ďalšie podsystémy alebo charakteristiky motora, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na hmotnostné emisie CO2 v podmienkach postupu WLTP;

b)

princípy činnosti všetkých komponentov hnacej sústavy, ktoré majú vplyv na hmotnostné emisie CO2;

c)

typ prevodovky [napr. manuálna, automatická, s plynule meniteľným prevodom (CVT)] a model prevodovky (napr. menovitý krútiaci moment, počet prevodových stupňov, počet spojok atď.);

d)

počet hnacích náprav.“;

12.

Bod 4.1.4 sa nahrádza takto:

„4.1.4.

Frekvencia overovania zhody výrobkov vykonávaného výrobcom je založená na metodike posudzovania rizika v súlade s medzinárodnou normou ISO 31000:2018 – Riadenie rizík – Zásady a usmernenia, a najmenej pre typ 1 s minimálnou frekvenciou v rámci radu vozidiel z hľadiska zhody výroby jedno overovanie na 5 000 vyrobených vozidiel alebo jedenkrát ročne, podľa toho, čo nastane skôr.“;

13.

V bode 4.1.5 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Pokiaľ zástupca schvaľovacieho úradu nepovažuje postup kontroly výrobcu za uspokojivý, vykonajú sa fyzické skúšky priamo na vyrábaných vozidlách podľa bodov 4.2 až 4.7.“;

14.

V bode 4.1.6 sa v prvom odseku druhá veta nahrádza takto:

„Schvaľovací úrad vykonáva tieto fyzické skúšky emisií a systému OBD na vyrábaných vozidlách podľa bodov 4.2 až 4.7.“;

15.

Body 4.2.1. a 4.2.2 sa nahrádzajú takto:

4.2.1.   Skúška typu 1 sa vykonáva na vyrábaných vozidlách platného člena radu vozidiel z hľadiska zhody výroby podľa opisu v bode 4.1.3.1. Výsledky skúšky sú hodnoty po uplatnení všetkých korekcií podľa tohto nariadenia. Limity, na základe ktorých sa posudzuje zhoda z hľadiska znečisťujúcich látok, sú limity uvedené v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007. Pokiaľ ide o emisie CO2, limitná hodnota je hodnota stanovená výrobcom pre vybrané vozidlo v súlade s metodikou interpolácie stanovenou v čiastkovej prílohe 7 k prílohe XXI. Schvaľovací úrad overuje výpočet interpolácie.

4.2.2.   V rámci radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa náhodne vyberie vzorka troch vozidiel. Po výbere schvaľovacím úradom výrobca nesmie na vybraných vozidlách vykonávať žiadne úpravy.“;

16.

Bod 4.2.2.1 sa vypúšťa;

17.

V bode 4.2.3 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„4.2.3.

Štatistická metóda na výpočet skúšobných kritérií je opísaná v doplnku 1.

Výroba radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa považuje za nezhodnú s požiadavkami, ak sa dosiahne zamietavé rozhodnutie pre jednu alebo viacero znečisťujúcich látok a hodnoty CO2 podľa skúšobných kritérií uvedených v doplnku 1.

Výroba radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa považuje za vyhovujúcu, pokiaľ je dosiahnuté kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky a hodnoty CO2 podľa skúšobných kritérií uvedených v doplnku 1.“;

18.

Bod 4.2.4 sa nahrádza takto:

„4.2.4.

Na žiadosť výrobcu a so súhlasom schvaľovacieho úradu sa môžu skúšky vykonať na vozidle radu vozidiel z hľadiska zhody výroby, ktoré najazdilo najviac 15 000 km s cieľom stanoviť koeficienty vývoja EvC pre znečisťujúce látky/CO2 pre každý rad vozidiel z hľadiska zhody výroby. Postup zábehu vozidiel vykonáva výrobca, ktorý na týchto vozidlách nevykoná žiadne úpravy.“;

19.

V bode 4.2.4.1 písmene c) sa úvodná časť nahrádza takto:

„c)

ostatné vozidlá radu vozidiel z hľadiska zhody výroby nebudú zabehnuté, ale hodnota ich emisií/spotreby elektrickej energie/CO2 pri 0 km sa vynásobí koeficientom vývoja prvého zabehnutého vozidla. V tomto prípade hodnoty, ktoré sa majú použiť na skúšanie podľa doplnku 1, sú:“;

20.

Bod 4.4.3.3 sa nahrádza takto:

„4.4.3.3.

Hodnota stanovená podľa bodu 4.4.3.2 sa porovná s hodnotou stanovenou podľa bodu 2.4 doplnku 2.“;

21.

Doplnok 1 sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

V tomto doplnku sa opisuje postup, ktorý sa má použiť na overovanie splnenia požiadaviek na zhodu výroby pre skúšku typu 1 pre znečisťujúce látky/CO2, vrátane požiadaviek na zhodu výroby pre vozidlá výlučne na elektrický pohon (PEV) a hybridné elektrické vozidlá s externým nabíjaním (OVC–HEV), a na monitorovanie presnosti zariadenia OBFCM.“;

b)

V bode 2 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Meranie znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 a emisií CO2 sa vykonáva aspoň na troch vozidlách a následne sa ich počet zvyšuje, až kým sa dosiahne kladné alebo záporné rozhodnutie. Presnosť zariadenia OBFCM sa stanoví pre každú z N skúšok.“;

c)

V bode 3 ods. iii) sa za úvodnou časťou text

„A × LVAR/LXtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

nahrádza takto:

„A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L“;

d)

V bode 4 ods. iii) sa za úvodnou časťou text

„A – VARXtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

nahrádza takto:

„A – VARXtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR“;

e)

V bode 4 sa posledný odsek vypúšťa;

f)

Dopĺňa sa tento bod 5:

„5.

Pre vozidlá uvedené v článku 4a sa presnosť zariadenia OBFCM vypočíta takto:

xi,OBFCM

=

presnosť zariadenia OBFCM stanovená pre každú jednotlivú skúšku i podľa vzorca v bode 4.2 prílohy XXII.

Schvaľovací úrad vedie záznamy o stanovených hodnotách presnosti pre každý skúšaný rad vozidiel z hľadiska zhody výroby.“;

23.

Doplnok 2 sa mení takto:

a)

V bode 1.2 sa slová „bodu 1.1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI“ nahrádzajú slovami „bodu 1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI“;

b)

V bode 2.3 sa slová „bodu 4.1.1 prílohy XXI“ nahrádzajú slovami „bodu 4.1.1 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI“;

c)

V bode 2.4 sa slová „bodu 1.1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI“ nahrádzajú slovami „bodu 1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI“;

24.

Doplnok 3 sa mení takto:

a)

Vkladajú sa tieto body 0.2.2.1 až 0.2.3.9:

0.2.2.1.   Povolené hodnoty parametrov pre použitie hodnôt emisií základného vozidla na viacstupňové typové schvaľovanie (v prípade potreby sa vloží rozsah):

Hmotnosť hotového vozidla v prevádzkovom stave (kg): …

Čelná plocha hotového vozidla (cm2): …

Valivý odpor (kg/t): …

Plocha prierezu vstupu vzduchu v maske chladiča (cm2): …

0.2.3.   Identifikačné údaje:

0.2.3.1.   Identifikátor interpolačného radu vozidiel: …

0.2.3.2.   Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky ATCT: …

0.2.3.3.   Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky PEMS: …

0.2.3.4.   Identifikátor radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia:

0.2.3.4.1.   Rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia VH: …

0.2.3.4.2.   Rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia VL: …

0.2.3.4.3.   Rady vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia vyhovujúce interpolačnému radu vozidiel: …

0.2.3.5.   Identifikátor radu vozidiel vymedzeného vzorcom na stanovenie jazdného zaťaženia: …

0.2.3.6.   Identifikátor radu vozidiel z hľadiska periodickej regenerácie: …

0.2.3.7.   Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky emisií z odparovania: …

0.2.3.8.   Identifikátor radu OBD: …

0.2.3.9.   Identifikátor ostatných radov vozidiel: …“;

b)

Bod 2.6 písm. b) sa vypúšťa;

c)

Vkladá sa tento bod 2.6.3:

„2.6.3.

Rotačná hmotnosť: 3 % súčtu hmotnosti v pohotovostnom stave a 25 kg alebo hodnota, na nápravu (kg): …“;

d)

Bod 3.2.2.1 sa nahrádza takto:

„3.2.2.1.

Nafta/benzín/LPG/NG alebo biometán/etanol (E 85)/bionafta/vodík (1), (6)“;

e)

Bod 3.2.12.2.5.5 sa nahrádza takto:

„3.2.12.2.5.5.

Schematický výkres palivovej nádrže (len pre motory s pohonom na benzín a etanol): …“;

f)

Vkladajú sa tieto body 3.2.12.2.5.5.1 až 3.2.12.2.5.5.5:

3.2.12.2.5.5.1.   Objem, materiál a konštrukcia systému palivovej nádrže: …

3.2.12.2.5.5.2.   Opis materiálu hadíc na odvod pár, materiálu prívodu paliva a techník prepojenia palivového systému: …

3.2.12.2.5.5.3.   Utesnený systém palivovej nádrže: áno/nie

3.2.12.2.5.5.4.   Opis nastavenia pretlakového ventilu palivovej nádrže (zachytávanie a uvoľňovanie vzduchu): …

3.2.12.2.5.5.5.   Opis systému riadenia odvádzania emisií: …“;

g)

Bod 3.2.12.2.5.6 sa nahrádza takto:

„3.2.12.2.5.6.

Opis a schematický výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým systémom: …“;

h)

Vkladá sa tento bod 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7.

Koeficient priepustnosti: …“;

i)

Vkladá sa tento bod 3.2.12.2.12:

„3.2.12.2.12.

Vstrekovanie vody: áno/nie (1)“;

j)

Bod 3.2.19.4.1 sa vypúšťa;

k)

Bod 3.2.20 sa nahrádza takto:

„3.2.20.

Informácie o uchovávaní tepla“;

l.

Bod 3.2.20.2 sa nahrádza takto:

„3.2.20.2.

Izolačné materiály: áno/nie (1)“;

m)

Vkladajú sa tieto body 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 a 3.2.20.2.6:

3.2.20.2.5.   Prístup založený na najhoršom prípade chladenia vozidla: áno/nie (1)

3.2.20.2.5.1.   (bez zohľadnenia prístupu založeného na najhoršom prípade) minimálny čas odstavenia, tsoak_ATCT (hodiny): …

3.2.20.2.5.2.   (bez zohľadnenia prístupu založeného na najhoršom prípade) miesto merania teploty motora: …

3.2.20.2.6.   Prístup založený na jednom interpolačnom rade vozidiel v rámci radu ATCT: áno/nie (1)“;

n)

Vkladá sa tento bod 3.3:

„3.3.   Elektromotor

3.3.1.   Typ (vinutie, budenie): …

3.3.1.1.   Maximálny hodinový výkon: … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.1.   Maximálny čistý výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.2.   Maximálny 30-minútový výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.2.   Prevádzkové napätie: … V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Počet komôr: …

3.3.2.2.   Hmotnosť: … kg

3.3.2.3.   Kapacita: … Ah (ampérhodina)

3.3.2.4.   Poloha: …“;

o)

Body 3.5.7.1 a 3.5.7.1.1 sa nahrádzajú takto:

„3.5.7.1.   Parametre skúšobného vozidla

Vozidlo

VL

ak existuje

VH

VM

ak existuje

V reprezentatívne (len pre rad vymedzený vzorcom na stanovenie jazdného zaťaženia (*1))

Štandardné hodnoty

Druh karosérie vozidla

 

 

 

 

Použitá metóda jazdného zaťaženia (meranie alebo výpočet na základe radu vymedzeného jazdným zaťažením)

 

 

 

Informácie o jazdnom zaťažení:

 

Značka a typ pneumatík, v prípade merania

 

 

 

 

Rozmery pneumatík (predných/zadných), v prípade merania

 

 

 

 

Valivý odpor pneumatík (vpredu/vzadu) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak v pneumatikách (predných/zadných) (kPa), v prípade merania

 

 

 

 

 

Delta CD × A VL v porovnaní s VH (IP_H mínus IP_L)

 

 

Delta CD × A v porovnaní s VL radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia (IP_H/L mínus RL_L), v prípade výpočtu pre rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

 

 

 

Skúšobná hmotnosť vozidla (kg)

 

 

 

 

 

Koeficienty jazdného zaťaženia

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 [N/(km/h)]

 

 

 

 

 

f2 [N/(km/h)2]

 

 

 

 

 

Čelná plocha m2 (0,000 m2)

 

 

Spotreba energie na cyklus (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Palivo použité pri skúške typu 1 a vybrané na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu (iba pre vozidlá LPG alebo NG): …“;

p)

Body 3.5.7.1.1.1 až 3.5.7.1.3.2.3 sa vypúšťajú;

q)

Body 3.5.7.2.1. až 3.5.7.2.1.2.0 sa nahrádzajú takto:

„3.5.7.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 pre vozidlá s výlučne spaľovacími motormi (ICE) a vozidlá NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.   Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu vozidiel

3.5.7.2.1.1.   VH: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   VH (NEDC): …g/km

3.5.7.2.1.2.   VL (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   VL (v relevantných prípadoch) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   VM (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   VM (v relevantných prípadoch) (NEDC): … g/km“;

r)

Body 3.5.7.2.2 až 3.5.7.2.2.3.0 sa nahrádzajú takto:

„3.5.7.2.2.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VH: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VH (NEDC v stave B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VL (v relevantných prípadoch): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VL (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave B): g/km

3.5.7.2.2.3.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VM (v relevantných prípadoch): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VM (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave B): g/km“;

s)

Body 3.5.7.2.3 až 3.5.7.2.3.3.0 sa nahrádzajú takto:

„3.5.7.2.3.   Hmotnostné emisie CO2 a vážená úroveň hmotnostných emisií CO2 v režime vybíjania batérie pre OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VH: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VH (NEDC v stave A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VL (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VL (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VM (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VM (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave A): … g/km“;

t)

Dopĺňa sa tento bod 3.5.7.2.3.4:

„3.5.7.2.3.4.

Minimálne a maximálne vážené hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu vozidiel OVC“;

u)

Bod 3.5.7.4.3 sa vypúšťa;

v)

Bod 3.5.8.3 nahrádza takto:

„3.5.8.3.

Emisné údaje v súvislosti s použitím ekologických inovácií (tabuľku zopakujte pre každé skúšané referenčné palivo) (w (1))

Rozhodnutie, ktorým bola daná ekologická inovácia schválená (w2)

Kód ekologickej inovácie (w3)

1.

Emisie CO2 štandardného vozidla (g/km)

2.

Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou (g/km)

3.

Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (w4)

4.

Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1

5.

Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel používania technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková úspora emisií CO2 podľa NEDC (g/km) (w5)

Celková úspora emisií CO2 podľa WLTP (g/km) (w5)“

w)

Vkladá sa tento bod 3.8.5:

„3.8.5.

Špecifikácia maziva …W…“;

x)

Body 4.5.1.1, 4.5.1.2 a 4.5.1.3 sa vypúšťajú;

y)

V bode 4.6 sa vypúšťajú slová „Spätný prevod“ na konci prvého stĺpca tabuľky;

z)

Vkladajú sa tieto body 4.6.1 až 4.6.1.7.1:

„4.6.1.   Zmena prevodového stupňa

4.6.1.1.   Prevodový stupeň 1 vylúčený: áno/nie (1)

4.6.1.2.   n_95_high pre každý prevodový stupeň: … min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. prevodový stupeň: … min– 1

4.6.1.3.2.   1. prevodový stupeň na 2.: … min– 1

4.6.1.3.3.   2. prevodový stupeň po zastavenie: … min– 1

4.6.1.3.4.   2. prevodový stupeň: … min– 1

4.6.1.3.5.   3. prevodový stupeň a ďalšie: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set pre fázy zrýchľovania/konštantnej rýchlosti (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set pre fázy spomaľovania (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   Úvodný časový úsek

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7.   Použitie ASM: áno/nie (1)

4.6.1.7.1.   Hodnoty ASM: …“;

aa)

Vkladá sa tento bod 4.12:

„4.12.

Mazivo prevodovky: … W …“;

ab)

Body 9.10.3 a 9.10.3.1 sa vypúšťajú;

ac)

Vkladajú sa tieto body 12.8. až 12.8.3.2:

„12.8.   Zariadenia a systémy s režimami voliteľnými vodičom, ktoré ovplyvňujú emisie CO2 a/alebo kritériové emisie a nemajú prevládajúci režim: áno/nie (1)

12.8.1.   Skúška udržania nabitia batérie (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.1.1.   Najlepší režim: …

12.8.1.2.   Najhorší režim: …

12.8.2.   Skúška vybíjania batérie (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.2.1.   Najlepší režim: …

12.8.2.2.   Najhorší režim: …

12.8.3.   Skúška typu 1 (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.3.1.   Najlepší režim: …

12.8.3.2.   Najhorší režim: …“;

ad)

V doplnku 3 sa vypúšťa Doplnok k informačnému dokumentu;

23.

Doplnok 3a sa mení takto:

a)

Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

podrobné technické odôvodnenie akejkoľvek AES vrátane posúdenia rizika, v ktorom sa uvedie odhad rizika pri použití AES a pri jej absencii, a tieto informácie:

i)

z akého dôvodu sa uplatňuje ktorékoľvek ustanovenie o výnimke zo zákazu rušiacich zariadení uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007;

ii)

v relevantných prípadoch hardvérový prvok, resp. prvky, ktoré musí AES chrániť;

iii)

v relevantných prípadoch dôkaz o náhlom a neopraviteľnom poškodení motora, ktorému nemožno predísť pravidelnou údržbou a ku ktorému by v prípade chýbajúcej AES došlo;

iv)

v relevantných prípadoch odôvodnené vysvetlenie, prečo treba použiť AES na naštartovanie motora;“

b)

Dopĺňa sa tento druhý a tretí odsek:

„Rozšírená dokumentácia sa obmedzuje na 100 strán a zahŕňa všetky základné prvky, ktoré schvaľovaciemu úradu umožnia posúdenie AES. Dokumentáciu môžu v prípade potreby dopĺňať prílohy a ďalšie priložené dokumenty, ktoré obsahujú dodatočné a doplnkové prvky. Výrobca pošle novú verziu rozšírenej dokumentácie schvaľovaciemu úradu vždy, keď sa zavádzajú zmeny v AES. Nová verzia sa obmedzuje na zmeny a ich vplyv. Schvaľovací úrad novú verziu AES vyhodnotí a schváli.

Rozšírená dokumentácia má takúto štruktúru:

Rozšírená dokumentácia k uplatňovaniu AES č. YYY/OEM podľa nariadenia (EÚ) 2017/1151

Časti

Odsek

Bod

Vysvetlenie

Úvodné dokumenty

 

Úvodný list schvaľovaciemu úradu

Odkaz na dokument s uvedením verzie, dátumu vydania dokumentu, podpisu relevantnej osoby vo výrobnej organizácii

 

Tabuľka verzií

Obsah úprav každej verzie: a ktorá časť je upravená

 

Opis príslušných typov (emisie)

 

 

Tabuľka priložených dokumentov

Zoznam všetkých priložených dokumentov

 

Krížové odkazy

Odkaz na písmeno a) až i) doplnku 3a (kde sa nachádzajú jednotlivé požiadavky nariadenia)

 

Vyhlásenie o neprítomnosti rušiaceho zariadenia

+ podpis

Základný dokument

0

Skratky

 

1

VŠEOBECNÝ OPIS

 

1.1

Všeobecné opis motora

Opis hlavných vlastností: zdvihový objem, dodatočná úprava ...

1.2

Všeobecná architektúra systému

Blokový diagram systému: zoznam snímačov a ovládacích prvkov, vysvetlenie všeobecných funkcií motora

1.3

Údaje o verzii softvéru a kalibrácie

Napr. vysvetlenie nástroja na snímanie

2

Základné emisné stratégie

 

2.x

BES x

Opis stratégie x

2.y

BES y

Opis stratégie y

3

Pomocné emisné stratégie

 

3.0

Opis AES

Hierarchické vzťahy medzi pomocnými emisnými stratégiami: opis a odôvodnenie (napr. bezpečnosť, spoľahlivosť atď.)

3.x

AES x

3.x.1

odôvodnenie AES

3.x.2

merané a/alebo modelované parametre pre charakterizáciu AES

3.x.3

spôsob fungovania AES – použité parametre

3.x.4

účinok AES na znečisťujúce látky a CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

atď.

Tu sa končí limit 100 strán

Príloha

 

Zoznam typov, ktorých sa týkajú tieto BES a AES: vrátane odkazu na typové schválenie, označenia softvéru, kalibračného čísla, kontrolných súčtov každej verzie a každej riadiacej jednotky (motora a/alebo prípadne dodatočnej úpravy)

Priložené dokumenty

 

Technická poznámka pre odôvodnenie AES č. xxx

Posúdenie rizika alebo odôvodnenie skúškou alebo prípadný príklad náhleho poškodenia

 

Technická poznámka pre odôvodnenie AES č. yyy

 

 

Protokol o skúške pre kvantifikáciu vplyvu konkrétnej AES

Protokol o skúške pre všetky osobitné skúšky vykonané na odôvodnenie AES, podrobnosti o podmienkach skúšky, opis vozidla/dátum skúšok. Vplyv emisií/CO2 s aktiváciou/bez aktivácie AES“;

24.

Vkladá sa tento doplnok 3b:

„Doplnok 3b

Metodika posudzovania AES

Posudzovanie AES schvaľovacím úradom zahŕňa prinajmenšom tieto overenia:

1.

Nárast emisií spôsobovaných AES sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni:

a)

nárast celkových emisií pri použití AES sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni po celý čas bežného používania a životnosti vozidiel;

b)

vždy keď sú na trhu v čase predbežného posudzovania AES k dispozícii technológie alebo konštrukcie, ktorými možno zlepšiť reguláciu emisií, musia sa použiť bez neopodstatnenej modulácie.

2.

Pri odôvodňovaní AES sa musí primerane preukázať a zdokumentovať riziko náhleho a neopraviteľného poškodenia „meniča pohonnej energie a pohonnej sústavy“, ako je vymedzené v spoločnej rezolúcii č. 2 (M.R.2) k dohodám EHK OSN z roku 1958 a 1998 obsahujúcej definície pohonného systému vozidla (6), vrátane týchto informácií:

a)

výrobca predloží dôkaz o katastrofickom (t. j. náhlom a neopraviteľnom) poškodení motora, ako aj posúdenie rizika, ktoré obsahuje vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b)

keď sú na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii technológie alebo konštrukcie, ktorými sa vylúči alebo zníži toto riziko, musia sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu (t. j. bez neopodstatnenej modulácie);

c)

životnosť a dlhodobá ochrana motora alebo komponentov systému regulácie emisií pred opotrebovaním a chybným fungovaním sa nepovažuje za prijateľný dôvod na udelenie výnimky zo zákazu rušiacich zariadení.

3.

Primeraným technickým opisom sa zdokumentuje, prečo je na bezpečnú prevádzku vozidla potrebné použiť AES:

a)

výrobca by mal predložiť dôkaz o zvýšenom riziku pre bezpečnú prevádzku vozidla, ako aj posúdenie rizika, ktoré bude obsahovať vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b)

keď je na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii iná technológia alebo konštrukcia, ktorá by umožnila zníženie bezpečnostného rizika, musí sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu (t. j. bez neopodstatnenej modulácie).

4.

Primeraným technickým opisom sa zdokumentuje, prečo je počas štartovania motora potrebné použiť AES:

a)

výrobca predloží dôkaz o potrebe použitia AES počas štartovania motora, ako aj posúdenie rizika, ktoré obsahuje vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b)

ak je na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii iná technológia alebo konštrukcia, ktoré by umožnila lepšiu reguláciu emisií pri štartovaní motora, musí sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu;

25.

Doplnok 4 sa mení takto:

a)

V oddiele I vzoru osvedčenia o typovom schválení ES sa vkladá tento bod 0.4.2:

„0.4.2.

Základné vozidlo (5a) (1): áno/nie (1)“;

b)

Dodatok k osvedčeniu o typovom schválení ES sa mení takto:

i)

Bod 0 sa nahrádza takto:

„0.   Identifikátor interpolačného radu podľa vymedzenia v bode 5.0 prílohy XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151

0.1.   Identifikátor: …

0.2.   Identifikátor základného vozidla (5a) (1): …“;

ii)

Body 1.1, 1.2 a 1.3 sa nahrádzajú takto:

1.1.   Hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Maximálna hmotnosť:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Referenčná hmotnosť:

 

VL (1): …

 

VH: …“;

iii)

Bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2.1.   Výsledky skúšky vzhľadom na výfukové emisie

Klasifikácia emisií: …

Výsledky skúšky typu 1, v relevantných prípadoch

Číslo typového schválenia, ak nejde o základné vozidlo (1): …

Skúška typu 1

Výsledky pre typ 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Namerané (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Stredná hodnota vypočítaná s Ki (M × Ki alebo M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (9)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Konečná stredná hodnota vypočítaná s Ki a DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Limitná hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Skúška typu 2 (v relevantných prípadoch)

Opakujte tabuľku zo skúšky typu 1 s výsledkami skúšky typu 2

Skúška typu 3 (v relevantných prípadoch)

Opakujte tabuľku zo skúšky typu 1 s výsledkami skúšky typu 3

Opakujte skúšku typu 1, typu 2 a typu 3 pre VL (v relevantných prípadoch) a VM (v relevantných prípadoch)

Skúška ATCT

Emisie CO2 (g/km)

Kombinované

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Typ 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Korekčný koeficient radu (FCF)

 


Výsledky skúšky ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Namerané (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Limitné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Rozdiel medzi konečnou teplotou chladiaceho média motora a priemernou teplotou miesta odstavenia za posledné 3 hodiny ΔT_ATCT (·C) pre referenčné vozidlo: …

Minimálny čas odstavenia tsoak_ATCT (s): …

Umiestnenie snímača teploty: …

Identifikátor radu vozidiel ATCT: …

Typ 2: (vrátane údajov o emisiách požadovaných na kontrolu spôsobilosti na cestnú premávku):

Skúška

Hodnota CO

(% obj.)

Lambda (1)

Otáčky motora

(min– 1)

Teplota motorového oleja

(°C)

Skúška pri nízkych voľnobežných otáčkach

 

neuvádza sa

 

 

Skúška pri vysokých voľnobežných otáčkach

 

 

 

 

Typ 3: …

Typ 4: … g/skúška,

skúšobný postup v súlade s: prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 83 (jednodňový NEDC)/prílohou k nariadeniu (EÚ) 2017/1221 (dvojdňový NEDC)/prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 (dvojdňový WLTP) (1).

Typ 5:

skúška životnosti: skúška celého vozidla/skúška starnutia na skúšobnom zariadení/žiadna (1)

faktor zhoršenia DF: vypočítaný/pridelený (1)

uveďte hodnoty: …

príslušný cyklus typu 1 [čiastková príloha 4 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 alebo predpis EHK OSN č. 83] (14): …

Typ 6

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Nameraná hodnota

 

 

Limitná hodnota“;

 

 

iv)

Bod 2.5.1 sa nahrádza takto:

„2.5.1.

Vozidlo s výlučne spaľovacím motorom (ICE) a externe nenabíjateľné hybridné elektrické vozidlo (NOVC)“;

v)

Vkladá sa tento bod 2.5.1.0:

„2.5.1.0.

Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu“;

vi)

Body 2.5.1.1.3 a 2.5.1.1.4 sa nahrádzajú takto:

„2.5.1.1.3.   Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151]

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,H/MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)

Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,H/FCc,H“;

 

 

 

 

 

vii)

Body 2.5.1.2 až 2.5.1.3 sa nahrádzajú takto:

„2.5.1.2.   VL (v relevantných prípadoch)

2.5.1.2.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.1.2.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)

Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,L/FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   Vozidlo M pre NOVC-HEV (v relevantných prípadoch)“;

viii)

Vkladajú sa tieto body 2.5.1.3.1. až 2.5.1.3.4:

„2.5.1.3.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.1.3.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.3.3.   Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)

Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,L/FCc,L“;

 

 

 

 

 

ix)

Bod 2.5.1.3.1 sa vypúšťa;

x)

Vkladajú sa tieto body 2.5.1.4 a 2.5.1.4.1:

2.5.1.4.   V prípade vozidiel poháňaných spaľovacím motorom, ktoré sú vybavené periodicky regeneratívnymi systémami podľa článku 2 bodu 6 tohto nariadenia, sa výsledky skúšky upravia faktorom Ki uvedeným v doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI.

2.5.1.4.1.   Informácie o stratégii regenerácie pre emisie CO2 a spotrebe paliva

D – počet prevádzkových cyklov medzi dvoma cyklami, pri ktorých nastávajú fázy regenerácie: …

d – počet prevádzkových cyklov potrebných na regeneráciu: …

Príslušný cyklus typu 1 [čiastková príloha 4 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 alebo predpis EHK OSN č. 83] (14): …

 

Kombinované

Ki (aditívne/multiplikatívne) (1)

Hodnoty CO2 a spotreba paliva (10)

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.1.“;

xi)

Body 2.5.2.1 až 2.5.2.1.2 sa nahrádzajú takto:

„2.5.2.1.   Spotreba elektrickej energie

2.5.2.1.1.   VH

2.5.2.1.1.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.2.1.1.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Vypočítaná spotreba elektrickej energie

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.1.1.3.   Celkový čas prekročenia tolerancie na vykonanie cyklu: … s

2.5.2.1.2.   VL (v relevantných prípadoch)

2.5.2.1.2.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.2.1.2.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Vypočítaná spotreba elektrickej energie

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.1.2.3.   Celkový čas prekročenia tolerancie na vykonanie cyklu: … s“;

xii)

Bod 2.5.2.2 nahrádza takto:

„2.5.2.2.   Dojazd výlučne na elektrický pohon

2.5.2.2.1.   VH

Dojazd výlučne na elektrický pohon PER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Nameraný dojazd výlučne na elektrický pohon

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.2.2.   VL (v relevantných prípadoch)

Dojazd výlučne na elektrický pohon PER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Nameraný dojazd výlučne na elektrický pohon

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

—“

 

xiii)

Body 2.5.3.1 až 2.5.3.2 sa nahrádzajú takto:

„2.5.3.1.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie

2.5.3.1.1.   VH

2.5.3.1.1.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.1.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,H/MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   VL (v relevantných prípadoch)

2.5.3.1.2.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.2.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   VM (v relevantných prípadoch)

2.5.3.1.3.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.3.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

MCO2,p,M/MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie

VH

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,H

 

VL (v relevantných prípadoch)

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,L

 

VM (v relevantných prípadoch)

Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,M“;

 

xiv)

V bode 2.5.3.3 sa dopĺňa tento bod 2.5.3.3.1:

„2.5.3.3.1.

Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu“;

xv)

Bod 2.5.3.5 sa nahrádza takto:

„2.5.3.5.   Spotreba paliva v režime vybíjania batérie

VH

Spotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,H

 

VL (v relevantných prípadoch)

Spotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,L

 

VM (v relevantných prípadoch)

Spotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,M“;

 

xvi)

Bod 2.5.3.7.1 sa nahrádza takto:

„2.5.3.7.1.   Dojazd vo výlučne elektrickom režime AER

AER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Hodnoty AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Konečné hodnoty AER“;

 

 

xvii)

Bod 2.5.3.7.4 sa nahrádza takto:

„2.5.3.7.4.   Dojazd v rámci cyklu v režime vybíjania batérie RCDC

RCDC (km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty RCDC

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty RCDC“;

 

xviii)

Body 2.5.3.8.2 a 2.5.3.8.3 sa nahrádzajú takto:

„2.5.3.8.2.   Spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie ECAC,CD vážená faktorom vyťaženia (kombinovaná)

ECAC,CD (Wh/km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Spotreba elektrickej energie ECAC, weighted vážená faktorom vyťaženia (kombinovaná)

ECAC,weighted (Wh/km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty ECAC,weighted

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.3“;

xix)

Vkladá sa tento bod 2.5.4:

„2.5.4.   Vozidlá s palivovými článkami (FCV)

Spotreba paliva (kg/100 km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCc

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.4.“;

xx)

Vkladá sa tento bod 2.5.5:

„2.5.5.

Zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie: áno/neuplatňuje sa …“;

xxi)

Vo Vysvetľujúcich poznámkach sa vkladá táto poznámka pod čiarou 5a:

„(5a)

Podľa vymedzenia v článku 3 bode 18 smernice 2007/46/ES“;

c)

Doplnok k dodatku k osvedčeniu o typovom schválení sa mení takto:

i)

Nadpis bodu 1 sa nahrádza takto:

„1.

Emisie CO2 stanovené v súlade s bodom 3.2 prílohy I k vykonávacím nariadeniam (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153“;

ii)

Bod 2.1.1 sa nahrádza takto:

„2.1.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEV

Emisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

Kombinované

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

Vkladajú sa tieto body 2.1.2 a 2.1.2.1:

„2.1.2.   Výsledky skúšky OVC

2.1.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 vozidiel OVC-HEV

Emisie CO2 (g/km)

Kombinované

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted“;

 

iv)

Bod 2.2.1 sa nahrádza takto:

„2.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEV

Emisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

Kombinované

MCO2,NEDC_L,test“;

 

 

 

v)

Vkladajú sa tieto body 2.2.2 a 2.2.2.1:

„2.2.2.   Výsledky skúšky OVC

2.2.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 vozidiel OVC-HEV

Emisie CO2 (g/km)

Kombinované

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted“;

 

vi)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Faktor odchýlky a faktor overovania [stanovené v súlade s bodom 3.2.8 vykonávacích nariadení (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153]:

Faktor odchýlky (v relevantných prípadoch)

 

Faktor overovania (v relevantných prípadoch)

„1“ alebo „0“

Identifikačný hash kód úplného korelačného súboru [bod 3.1.1.2 prílohy I k vykonávacím nariadeniam (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153]:“;

 

vii)

Vkladajú sa tieto body 4 až 4.2.3:

„4.   Konečné hodnoty CO2 (NEDC) a spotreby paliva

4.1.   Konečné hodnoty NEDC (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEV

 

 

V obci

Mimo obce

Kombinované

Emisie CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Spotreba paliva (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Konečné hodnoty NEDC (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel OVC-HEV

4.2.1.   Emisie CO2 (g/km): pozri body 2.1.2.1 a 2.2.2.1

4.2.2.   Spotreba elektrickej energie (Wh/km): pozri body 2.1.2.2 a 2.2.2.2

4.2.3.   Spotreba paliva (l/100 km)

Spotreba paliva (l/100 km)

Kombinované

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted“;

 

26.

Doplnok 6 sa mení takto:

a)

Tabuľka 1 sa mení takto:

i)

Riadky AG až AL sa nahrádzajú takto:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 trieda I

zážihový, vznetový

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 trieda II

zážihový, vznetový

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 trieda III, N2

zážihový, vznetový

1.1.2021

1.1.2022“;

 

b)

Pod tabuľkou 1 sa za vysvetlivku v legende týkajúcu sa EURO 6d-TEMP vkladá tento text:

„Emisná norma Euro 6d-TEMP-ISC = skúška emisií pri skutočnej jazde na základe dočasných faktorov zhody, pričom sa uplatňujú úplné požiadavky na výfukové emisie Euro 6 (vrátane PN a emisií pri skutočnej jazde) a nový postup zhody v prevádzke.

Emisná norma Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC = skúška emisií NOx pri skutočnej jazde na základe dočasných faktorov zhody, pričom sa uplatňujú úplné požiadavky na výfukové emisie Euro 6 (vrátane PN a emisií pri skutočnej jazde), skúšobný postup pre emisie z odparovania 48H a nový postup zhody v prevádzke.“;

c)

Pod tabuľkou 1 sa za vysvetlivku v legende týkajúcu sa EURO 6d vkladá tento text:

„Skúška emisií podľa normy Euro 6d-ISC pri skutočnej jazde na základe konečných faktorov zhody, pričom sa uplatňujú úplné požiadavky na výfukové emisie Euro 6, skúšobný postup pre emisie z odparovania 48H a nový postup zhody v prevádzke.

Skúška emisií podľa normy Euro 6d-ISC-FCM pri skutočnej jazde na základe konečných faktorov zhody, pričom sa uplatňujú úplné požiadavky na výfukové emisie Euro 6, skúšobný postup pre emisie z odparovania 48H, zariadenia na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie a nový postup zhody v prevádzke.“;

27.

Doplnky 8a až 8c sa nahrádzajú takto:

„Doplnok 8a

Protokoly o skúške

Protokol o skúške je protokol vydaný technickou službou zodpovednou za vykonávanie skúšok podľa tohto nariadenia.

ČASŤ I

V relevantných prípadoch sú nasledujúce informácie minimálne údaje potrebné pre skúšku typu 1.

Číslo PROTOKOLU

ŽIADATEĽ

 

Výrobca

 

PREDMET

Identifikátor(-y) radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

:

 

Identifikátor(-y) interpolačného radu

:

 

Výrobok predložený na skúšanie

 

Značka

:

 

 

Identifikátor interpolačného radu

:

 

ZÁVER

Výrobok predložený na skúšanie spĺňa požiadavky uvedené v predmete.


V,

DD/MM/RRRR

Všeobecné poznámky:

Ak existuje viacero možností (odkazov), v protokole o skúške by mali byť opísané odskúšané možnosti.

Ak existuje len jedna možnosť, môže stačiť jeden odkaz na informačný dokument na začiatku protokolu o skúške.

Každá technická služba môže uviesť doplňujúce informácie:

a)

pre konkrétny zážihový motor;

b)

pre konkrétny vznetový motor.

1.   OPIS SKÚŠANÉHO VOZIDLA(-IEL): VYSOKÁ HODNOTA, NÍZKA HODNOTA A STREDNÁ HODNOTA (V RELEVANTNÝCH PRÍPADOCH)

1.1.   Všeobecné údaje

Čísla vozidla

:

Číslo prototypu a VIN

Kategória

:

 

 

 

 

Karoséria

:

 

Náhon:

:

 

1.1.1.   Konštrukcia hnacej sústavy

Konštrukcia hnacej sústavy

:

výlučne spaľovací motor, hybridný pohon, elektromotor alebo palivový článok

1.1.2.   SPAĽOVACÍ MOTOR (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý spaľovací motor.

Značka

:

 

Typ

:

 

Princíp činnosti

:

dvojtaktný/štvortaktný

Počet a usporiadanie valcov

:

 

Zdvihový objem motora (cm3)

:

 

Voľnobežné otáčky (min– 1)

:

 

+

Vysoké voľnobežné otáčky motora (min– 1) (a)

:

 

+

Menovitý výkon motora

:

 

kW

pri

 

ot./min.

Maximálny čistý krútiaci moment

:

 

Nm

pri

 

ot./min.

Mazivo motora

:

značka a typ

Chladiaci systém

:

Typ: vzduch/voda/olej

Izolácia

:

materiál, množstvo, umiestnenie, objem a hmotnosť

1.1.3.   SKÚŠOBNÉ PALIVO pre skúšku typu 1 (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každé skúšobné palivo.

Značka

:

 

Typ

:

benzín E10 – nafta B7 – LPG – NG – …

Hustota pri 15 °C

:

 

Obsah síry

:

len pre naftu B7 a benzín E10

 

:

 

Číslo šarže

:

 

Willansove koeficienty (pre spaľovacie motory) pre emisie CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   SYSTÉM PRÍVODU PALIVA (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý systém prívodu paliva.

Priame vstrekovanie

:

áno/nie alebo opis

Typ vozidla podľa paliva:

:

Jednopalivové/dvojpalivové/flexibilné palivo

Riadiaca jednotka

Označenie dielu

:

rovnaké ako informačný dokument

Skúšaný softvér

:

načítať napríklad skenerom

Prietokomer vzduchu

:

 

Teleso škrtiacej klapky

:

 

Snímač tlaku

:

 

Vstrekovacie čerpadlo

:

 

Vstrekovač(-e)

:

 

1.1.5.   SACÍ SYSTÉM (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý sací systém.

Preplňovač

:

áno/nie

značka a typ (1)

Medzichladič

:

áno/nie

typ (vzduch/vzduch – vzduch/voda) (1)

Vzduchový filter (prvok) (1)

:

značka a typ

Tlmič sania (1)

:

značka a typ

1.1.6.   VÝFUKOVÝ SYSTÉM A SYSTÉM NA REGULÁCIU ODPAROVANIA (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý z uvedených systémov.

Prvý katalyzátor

:

značka a označenie (1)

Princíp činnosti: trojcestný/oxidačný/odlučovač NOx/systém na akumuláciu NOx/selektívna katalytická redukcia...

Druhý katalyzátor

:

značka a označenie (1)

Princíp činnosti: trojcestný/oxidačný/odlučovač NOx/systém na akumuláciu NOx/selektívna katalytická redukcia...

Filter tuhých častíc

:

áno/nie/neuplatňuje sa

katalyzovaný: áno/nie

značka a označenie (1)

Označenie a umiestnenie kyslíkového snímača (-ov)

:

pred katalyzátorom/za katalyzátorom

Vstrekovanie vzduchu

:

áno/nie/neuplatňuje sa

vstrekovanie vody

:

áno/nie/neuplatňuje sa

Recirkulácia výfukových plynov (EGR):

:

áno/nie/neuplatňuje sa

chladená/nechladená

HP/LP

Systém regulácie emisií z odparovania

:

áno/nie/neuplatňuje sa

Označenie a umiestnenie snímača(-ov) NOx

:

Pred/Za

Všeobecný opis (1)

:

 

1.1.7.   ZARIADENIE NA UCHOVÁVANIE TEPLA (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý systém na uchovávanie tepla.

Zariadenie na uchovávanie tepla

:

áno/nie

Tepelná kapacita (hodnota uchovanej entalpie v J)

:

 

Čas potrebný na uvoľnenie tepla (s)

:

 

1.1.8.   PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každé prevodové ústrojenstvo.

Prevodovka

:

manuálna/automatická/meniteľný prevod

Postup radenia prevodových stupňov

Prevládajúci režim (*2)

:

áno/nie

normálny/jazdný/ekologický/…

Najlepší režim z hľadiska emisií CO2 a spotreby paliva (v relevantných prípadoch)

:

 

Najhorší režim z hľadiska emisií CO2 a spotreby paliva (v relevantných prípadoch)

:

 

Režim s najväčšou spotrebou elektrickej energie (v relevantných prípadoch)

:

 

Riadiaca jednotka

:

 

Mazivo prevodovky

:

značka a typ

Pneumatiky

Značka

:

 

Typ

:

 

Rozmery pneumatík (predných/zadných)

:

 

Dynamický obvod (m)

:

 

Tlak v pneumatikách (kPa)

:

 

Prevodové pomery (R.T.), primárne pomery (R.P.) a [rýchlosť vozidla (km/h)]/[otáčky motora (1 000 (min– 1)] (V1000) pre každý z prevodových pomerov (R.B.)

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ELEKTROMOTOR (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý elektromotor.

Značka

:

 

Typ

:

 

Špičkový výkon (kW)

:

 

1.1.10.   TRAKČNÝ REES (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý trakčný REES.

Značka

:

 

Typ

:

 

Kapacita (Ah)

:

 

Menovité napätie (V)

:

 

1.1.11.   PALIVOVÝ ČLÁNOK (v relevantných prípadoch)

Tento bod opakujte pre každý palivový článok.

Značka

:

 

Typ

:

 

Maximálny výkon (kW)

:

 

Menovité napätie (V)

:

 

1.1.12.   VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA (v relevantných prípadoch)

Môže existovať viacero pohonných elektronických systémov (menič pohonnej energie, nízkonapäťový systém alebo nabíjačka)

Značka

:

 

Typ

:

 

Výkon (kW)

:

 

1.2.   Opis VH

1.2.1.   HMOTNOSŤ

Skúšobná hmotnosť VH (kg)

:

 

1.2.2.   PARAMETRE JAZDNÉHO ZAŤAŽENIA

f0 (N)

:

 

f1 [N/(km/h)]

:

 

f2 [N/(km/h)2]

:

 

Spotreba energie na cyklus (J)

:

 

Referenčná hodnota jazdného zaťaženia v protokole o skúške

:

 

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

:

 

1.2.3.   PARAMETRE VÝBERU CYKLU

Cyklus (bez zmenšenia)

:

Trieda 1/2/3a/3b

Pomer menovitého výkonu k hmotnosti v prevádzkovom stave (PMR) (W/kg)

:

(v relevantných prípadoch)

Použitie postupu s limitnou rýchlosťou počas merania

:

áno/nie

Maximálna rýchlosť vozidla (km/h)

:

 

Zmenšenie (v relevantných prípadoch)

:

áno/nie

Faktor zmenšenia fdsc

:

 

Vzdialenosť prejdená v rámci cyklu (m)

:

 

Konštantná rýchlosť (v prípade skráteného skúšobného postupu)

:

v relevantných prípadoch

1.2.4.   BOD RADENIA PREVODOVÉHO STUPŇA (V RELEVANTNÝCH PRÍPADOCH)

Verzia výpočtu radenia prevodového stupňa

 

[uveďte uplatniteľnú zmenu nariadenia (EÚ) 2017/1151]

Radenie prevodových stupňov

:

Priemerný prevodový stupeň pre v ≥ 1 km/h, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta

nmin drive

1. prevodový stupeň

:

… min– 1

1. prevodový stupeň na 2.

:

… min– 1

2. prevodový stupeň po zastavenie

:

… min– 1

2. prevodový stupeň

:

… min– 1

3. prevodový stupeň a ďalšie

:

… min– 1

Prevodový stupeň 1 vylúčený

:

áno/nie

n_95_high pre každý prevodový stupeň

:

… min– 1

n_min_drive_set pre fázy zrýchľovania/konštantnej rýchlosti (n_min_drive_up)

:

… min– 1

n_min_drive_set pre fázy spomaľovania (nmin_drive_down)

:

… min– 1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min– 1

N_min_drive_up_start

:

… min– 1

Použitie ASM

:

áno/nie

Hodnoty ASM

:

 

1.3.   Opis vl (v relevantných prípadoch)

1.3.1.   HMOTNOSŤ

Skúšobná hmotnosť VL (kg)

:

 

1.3.2.   PARAMETRE JAZDNÉHO ZAŤAŽENIA

f0 (N)

:

 

f1 [N/(km/h)]

:

 

f2 [N/(km/h)2]

:

 

Spotreba energie na cyklus (J)

:

 

Δ (CD × Af)LH (m2)

:

 

Referenčná hodnota jazdného zaťaženia v protokole o skúške

:

 

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

:

 

1.3.3.   PARAMETRE VÝBERU CYKLU

Cyklus (bez zmenšenia)

:

Trieda 1/2/3a/3b

Pomer menovitého výkonu k hmotnosti v prevádzkovom stave (PMR) (W/kg)

:

(v relevantných prípadoch)

Použitie postupu s limitnou rýchlosťou počas merania

:

áno/nie

Maximálna rýchlosť vozidla

:

 

Zmenšenie (v relevantných prípadoch)

:

áno/nie

Faktor zmenšenia fdsc

:

 

Vzdialenosť prejdená v rámci cyklu (m)

:

 

Konštantná rýchlosť (v prípade skráteného skúšobného postupu)

:

v relevantných prípadoch

1.3.4.   BOD RADENIA PREVODOVÉHO STUPŇA (V RELEVANTNÝCH PRÍPADOCH)

Radenie prevodových stupňov

:

Priemerný prevodový stupeň pre v ≥ 1 km/h, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta

1.4.   Opis VM (v relevantných prípadoch)

1.4.1.   HMOTNOSŤ

Skúšobná hmotnosť VL (kg)

:

 

1.4.2.   PARAMETRE JAZDNÉHO ZAŤAŽENIA

f0 (N)

:

 

f1 [N/(km/h)]

:

 

f2 [N/(km/h)2]

:

 

Spotreba energie na cyklus (J)

:

 

Δ (CD × Af)LH (m2)

:

 

Referenčná hodnota jazdného zaťaženia v protokole o skúške

:

 

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

:

 

1.4.3.   PARAMETRE VÝBERU CYKLU

Cyklus (bez zmenšenia)

:

Trieda 1/2/3a/3b

Pomer menovitého výkonu k hmotnosti v prevádzkovom stave (PMR) (W/kg)

:

(v relevantných prípadoch)

Použitie postupu s limitnou rýchlosťou počas merania

:

áno/nie

Maximálna rýchlosť vozidla

:

 

Zmenšenie (v relevantných prípadoch)

:

áno/nie

Faktor zmenšenia fdsc

:

 

Vzdialenosť prejdená v rámci cyklu (m)

:

 

Konštantná rýchlosť (v prípade skráteného skúšobného postupu)

:

v relevantných prípadoch

1.4.4.   BOD RADENIA PREVODOVÉHO STUPŇA (V RELEVANTNÝCH PRÍPADOCH)

Radenie prevodových stupňov

:

Priemerný prevodový stupeň pre v ≥ 1 km/h, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta

2.   VÝSLEDKY SKÚŠKY

2.1.   Skúška typu 1

Metóda nastavenia vozidlového dynamometra

:

Stanovená dĺžka cyklu/iteratívna/alternatívna s vlastným cyklom ohrievania

Dynamometer v prevádzke s pohonom dvoch kolies/pohonom štyroch kolies

:

pohon dvoch kolies/pohon štyroch kolies

V prípade prevádzky s pohonom dvoch kolies rotovala nepoháňaná náprava

:

áno/nie/neuplatňuje sa

Prevádzkový režim dynamometra

 

áno/nie

Režim dojazdu pri voľnobehu

:

áno/nie

Dodatočné predkondicionovanie

:

áno/nie

Opis

Faktory zhoršenia

:

pridelené/skúšané

2.1.1.   VH

Dátum skúšok

:

(deň/mesiac/rok)

Miesto skúšky

:

Vozidlový dynamometer, umiestnenie, krajina

Výška spodného okraja chladiaceho ventilátora nad zemou (cm)

:

 

Priečna poloha stredu ventilátora (ak je zmenená na žiadosť výrobcu)

:

v osi vozidla/…

Vzdialenosť od prednej časti vozidla (cm)

:

 

IWR: trieda podľa inerciálnej práce (%)

:

x,x

RMSSE: stredná kvadratická chyba rýchlosti (km/h)

:

x,xx

Opis schválenej odchýlky jazdného cyklu

:

PEV pred medzným kritériom

alebo

plné našliapnutie na plynový pedál

2.1.1.1.   Emisie znečisťujúcich látok (v relevantných prípadoch)

2.1.1.1.1.   Emisie znečisťujúcich látok vozidiel s najmenej jedným spaľovacím motorom, vozidiel NOVC-HEV a OVC-HEV v prípade skúšky typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie

Pre každý skúšaný režim voliteľný vodičom sa body uvádzané ďalej opakujú (prevládajúci režim alebo v relevantných prípadoch najlepší a najhorší režim).

Skúška typu 1

Znečisťujúce látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Tuhé častice

Počet častíc

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Namerané hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Faktory regenerácie (Ki) (2)

Aditívne

 

 

 

 

 

 

 

Faktory regenerácie (Ki) (2)

Multiplikatívne

 

 

 

 

 

 

 

Aditívne faktory zhoršenia (DF)

 

 

 

 

 

 

 

Multiplikatívne faktory zhoršenia (DF)

 

 

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Limitné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Pozri protokol(-y) pre rad Ki.

:

 

Skúška typu 1/I vykonaná pre stanovenie Ki

:

čiastková príloha 4 k prílohe XXI alebo predpis EHK OSN č. 83 (2)

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska regenerácie

:

 

Skúška typu 2 (v relevantných prípadoch): z dôvodu CO2 (dCO2 (1))/z dôvodu znečisťujúcich látok (90 % limitných hodnôt)/z obidvoch dôvodov

Výsledky skúšky sa zaznamenajú podľa tabuľky pre skúšku typu 1.

Skúška typu 3 (v relevantných prípadoch): z dôvodu CO2 (dCO2 (1))

Výsledky skúšky sa zaznamenajú podľa tabuľky pre skúšku typu 1.

2.1.1.1.2.   Emisie znečisťujúcich látok vozidiel OVC-HEV v prípade skúšky typu 1 v režime vybíjania batérie

Skúška typu 1

Musia byť splnené emisné limity znečisťujúcich látok a pre každý odjazdený skúšobný cyklus sa musí opakovať nasledujúci bod.

Znečisťujúce látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Tuhé častice

Počet častíc

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Namerané hodnoty pre jeden cyklus

 

 

 

 

 

 

 

Limitné hodnoty pre jeden cyklus

 

 

 

 

 

 

 

Skúška typu 2 (v relevantných prípadoch): z dôvodu CO2 (dCO2 (1))/z dôvodu znečisťujúcich látok (90 % limitných hodnôt)/z obidvoch dôvodov

Výsledky skúšky sa zaznamenajú podľa tabuľky pre skúšku typu 1.

Skúška typu 3 (v relevantných prípadoch): z dôvodu CO2 (dCO2 (1))

Výsledky skúšky sa zaznamenajú podľa tabuľky pre skúšku typu 1.

2.1.1.1.3.   EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VOZIDIEL OVC-HEV VÁŽENÉ FAKTOROM VYŤAŽENIA