Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1717

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1717 zo 14. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvoText s významom pre EHP.

PE/39/2018/REV/1

OJ L 291, 16.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1717/oj

16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1717

zo 14. novembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskou centrálnou bankou,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej lej „Zmluva o EÚ“) oznámilo svoj úmysel vystúpiť z Únie, zvyšných 27 členských štátov na stretnutí 20. novembra 2017 v rámci zasadnutia Rady vybralo Paríž vo Francúzsku ako nové sídlo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) (ďalej len „orgán pre bankovníctvo“).

(2)

Vzhľadom na Spoločnú správu vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 Zmluvy o EÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie z 8. decembra 2017, a najmä na jej kapitolu o finančnom vyrovnaní a na záväzok Spojeného kráľovstva, že bude prispievať do všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtové roky 2019 a 2020, akoby ostávalo v Únii, a že bude prispievať svojím dielom na financovanie nevyrovnaných záväzkov k 31. decembru 2020, náklady na presídlenie orgánu pre bankovníctvo, ktoré vzniknú v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, majú znášať všetci daňovníci v Únii prostredníctvom všeobecného rozpočtu Únie. Spojené kráľovstvo navrhlo, že bude s tými agentúrami Únie, ktoré majú sídlo v Londýne, diskutovať o tom, ako by mohli znížiť svoje náklady súvisiace s vystúpením.

(3)

So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ by orgán pre bankovníctvo mal začať pôsobiť vo svojom novom sídle od 30. marca 2019.

(4)

Na zabezpečenie riadneho fungovania orgánu pre bankovníctvo na svojom novom mieste by sa mala predtým, ako sa orgán pre bankovníctvo presťahuje do svojho nového sídla, uzatvoriť medzi orgánom pre bankovníctvo a Francúzskom dohoda o sídle a mal by sa schváliť stavebný projekt v súlade s článkom 88 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (3). Nové priestory by mali byť pripravené a spôsobilé prevádzky na účely trvalého premiestnenia do 30. marca 2019. Dohoda o sídle by mala odrážať zodpovednosť francúzskych orgánov poskytnúť najvhodnejšie podmienky s cieľom zaistiť riadne fungovanie orgánu pre bankovníctvo v súvislosti s jeho premiestnením.

(5)

Premiestnenie sídla orgánu pre bankovníctvo nijako nespochybňuje plán stavu zamestnancov prijatý Európskym parlamentom a Radou, ani uplatňovanie služobného poriadku na úradníkov a ostatných zamestnancov, ktorí v orgáne pre bankovníctvo pracujú.

(6)

Premiestnenie orgánu pre bankovníctvo by nemalo mať žiadne dôsledky, pokiaľ ide o vykonávanie špecifického mandátu európskych orgánov dohľadu alebo zachovanie ich oddeleného právneho štatútu. Premiestnenie by mohlo podľa okolností umožniť spoločné využívanie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami, medzi agentúrami Únie.

(7)

Vzťahy medzi inštitúciami Únie sa majú uskutočňovať na základe vzájomnej lojálnej spolupráce, pričom každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené Zmluvou o EÚ a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich stanovenými.

(8)

Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť hneď po jeho prijatí v súlade s riadnym legislatívnym postupom, aby mal orgán pre bankovníctvo dostatočný čas na premiestnenie.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Sídlo

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Umiestnenie sídla orgánu pre bankovníctvo nemá vplyv na výkon jeho úloh a právomocí, na organizáciu jeho riadiacej štruktúry, prevádzku jeho hlavnej organizácie alebo na hlavné financovanie jeho činností, pričom v prípade potreby umožňuje spoločné využívanie s agentúrami Únie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami orgánu pre bankovníctvo. Komisia do 30. marca 2019 a potom každých 12 mesiacov podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako Európske orgány dohľadu plnia uvedenú požiadavku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 30. marca 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. novembra 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

K. EDTSTADLER


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 72.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. novembra 2018.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top