EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1541

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1541 z 2. októbra 2018, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

ST/10472/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1541/oj

16.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 259/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1541

z 2. októbra 2018,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Súčasný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi vychádza z prechodných opatrení zavedených v roku 1993, ktoré sú v kontexte mimoriadne zložitého systému dane z pridanej hodnoty (DPH) už zastarané a náchylné na podvody. V októbri 2017 predložila Komisia legislatívny návrh, v ktorom sa stanovujú zásady konečného systému DPH pre cezhraničné obchodovanie podnikov medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdaňovaní cezhraničných dodaní v členskom štáte určenia. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia konečného systému DPH pre obchod v rámci Únie v plnej miere by mohla trvať niekoľko rokov, sú na účinnejší a včasnejší boj proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH potrebné krátkodobé opatrenia. Zlepšovanie a zjednodušovanie nástrojov administratívnej spolupráce, konkrétne Eurofiscu, má takisto veľký význam v boji proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti a pri posilňovaní dôvery medzi daňovými orgánmi pred tým, než sa zavedie konečný systém DPH.

(2)

V záujme boja proti podvodom v oblasti DPH je často potrebné vykonávať administratívne vyšetrovanie, najmä ak zdaniteľná osoba nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je daň splatná. Aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie výberu DPH a zabránilo duplicitnej práci a nezvyšovalo sa administratívne zaťaženie daňových orgánov a podnikov, ak aspoň dva členské štáty považujú za potrebné administratívne vyšetrovanie súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba síce neusadená na ich území, ale na tomto území zdaniteľná, členský štát, v ktorom je táto zdaniteľná osoba usadená, by mal vykonať vyšetrovanie, ak nie je schopný poskytnúť požadované informácie. Žiadajúce členské štáty by mali byť pripravené pomáhať členskému štátu usadenia aktívnym zapojením sa do vyšetrovania. Keďže úradníci žiadajúcich členských štátov by mohli mať lepšie znalosti o skutočnostiach a okolnostiach daného prípadu, a ak si žiadaný členský štát nevyžiadal úradníkov zo žiadajúcich členských štátov, úradníci z týchto žiadajúcich členských štátov by mali mať možnosť byť prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach, pokiaľ sú podľa vnútroštátneho práva žiadaného členského štátu splnené podmienky na takúto prítomnosť. V takomto prípade by úradníci žiadajúcich členských štátov mali mať prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného členského štátu, a to prostredníctvom sprostredkovania zo strany úradníkov žiadaného členského štátu. Ak právne predpisy žiadaného členského štátu obsahujú takéto podmienky pre zabezpečenie takejto prítomnosti, malo by sa predpokladať, že žiadaný členský štát prijme potrebné opatrenia na splnenie týchto podmienok. V každom prípade, by úradníci zo žiadajúceho členského štátu mali mať, keď to považujú za potrebné, možnosť byť prítomní počas vyšetrovania v žiadanom členskom štáte na účely konzultácie s úradníkmi tohto štátu, po tom, ako ich informovali. Účelom tejto konzultácie by mohla byť výmena názorov a informácií o vývoji vyšetrovania a návrh a prediskutovanie možných opatrení.

(3)

Oznamovanie informácií príslušným orgánom iných členských štátov bez predchádzajúcej žiadosti v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 (3) by malo byť čo najjednoduchšie a čo najefektívnejšie. Je preto nevyhnutné umožniť príslušným orgánom oznamovanie informácií inými spôsobmi než sú vzorové formuláre, ak tieto orgány uznajú iné bezpečné spôsoby za vhodnejšie a súhlasia s ich použitím, alebo ak boli informácie prijaté od tretej krajiny.

(4)

Oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru ustanovené v článku 143 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES (4) (ďalej len „colný režim 42 a 63“) sa často zneužíva a tovar sa presmeruje na čierny trh bez toho, aby sa zaplatila DPH. Je preto nevyhnutné, aby colní úradníci pri kontrole splnenia požiadaviek na uplatnenie oslobodenia od dane, mali prístup k registru identifikačných čísel pre DPH a súhrnným výkazom. Informácie, ktoré colné orgány usporadúvajú v rámci tohto postupu, by sa navyše mali sprístupniť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom by sa malo uskutočniť následné nadobudnutie v rámci Spoločenstva.

(5)

S cieľom bojovať proti podvodom, ktoré sa odvíjajú od duálneho režimu DPH použitom pri motorových vozidlách, by styční úradníci Eurofiscu mali mať automatický prístup k údajom o evidencii vozidiel. Umožnilo by im to rýchlo identifikovať páchateľa podvodných transakcií, ako aj miesto podvodu. Takýto prístup by mal byť dostupný prostredníctvom softvérovej aplikácie európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), ktorého používanie je pre členské štáty povinné na základe rozhodnutí Rady 2008/615/SVV (5) a 2008/616/SVV (6), pokiaľ ide o údaje o evidencii vozidiel.

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o automatickom prístupe k informáciám usporadúvaným colnými orgánmi a k údajom o evidencii vozidiel, vykonávacie právomoci by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(7)

Aby sa zabezpečilo efektívne a účinné monitorovanie výberu DPH pri cezhraničných transakciách, v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovuje prítomnosť úradníkov v úradných priestoroch a počas administratívnych vyšetrovaní v iných členských štátoch. Na posilnenie kapacity daňových orgánov kontrolovať cezhraničné dodania by mali existovať administratívne vyšetrovania vykonávané spoločne, čo úradníkom z dvoch alebo viacerých členských štátov umožní vytvoriť jediný tím a aktívne sa zúčastňovať na spoločne vykonávanom administratívnom vyšetrovaní.

(8)

Na umožnenie boja proti najzávažnejším cezhraničným podvodom je nevyhnutné objasniť a posilniť riadenie, úlohy a fungovanie siete Eurofisc. Styčným úradníkom Eurofiscu by sa mal umožniť rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a rýchla výmena, spracovanie a analýza týchto informácií, ako aj koordinácia všetkých nadväzných opatrení. Takáto koordinácia však neznamená právo požadovať od zúčastneného členského štátu akékoľvek osobitné opatrenia týkajúce sa vyšetrovania. Takisto je nevyhnutné posilniť boj proti podvodom v oblasti DPH na úrovni Únie, a to najmä tým, že sa koordinátorom pre pracovnú oblasť Eurofiscu umožní, aby požiadali o cielené informácie agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu by preto mali mať možnosť posielať Europolu a úradu OLAF toľko informácií, koľko je potrebných na to, aby za ne dostali relevantné informácie, ktorými disponuje Europol a úrad OLAF.

(9)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o Eurofiscu by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(10)

Organizovanie zasielania žiadostí o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice Rady 2008/9/ES (8) je príležitosťou na zníženie administratívneho zaťaženia pre príslušné orgány pri vymáhaní nezaplatených daňových povinností v členskom štáte usadenia.

(11)

Členské štáty takisto môžu v prípadoch, keď to považujú za vhodné, oznamovať relevantné informácie úradu OLAF. Úradu OLAF by to umožnilo plniť si svoj mandát, ktorým je vykonávať administratívne vyšetrovania podvodov, korupcie a iných nezákonných činností poškodzujúcich finančné záujmy Únie a poskytovať pomoc členským štátom s cieľom koordinovať ich kroky na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi.

(12)

Komisia môže mať prístup k informáciám oznámeným alebo zhromaždeným podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na účely tohto nariadenia.

(13)

Na spracúvanie osobných údajov na účely nariadenia (EÚ) č. 904/2010 sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (9). Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie na účely uvedeného nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10). Boj proti podvodom v oblasti DPH sa považuje za dôležitý cieľ vo všeobecnom verejnom záujme Únie aj jej členských štátov. Na účely dosiahnutia cieľov nariadenia (EÚ) č. 904/2010, konkrétne cieľa, ktorým je spolupráca a výmena informácií, ktoré pomáhajú pri uskutočňovaní správneho výmeru DPH, kontrole riadneho uplatňovania DPH, najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva, a boji proti podvodom v oblasti DPH, je vhodné stanoviť konkrétne a limitované obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených v nariadení (EÚ) 2016/679.

(14)

Konkrétnejšie, úplné uplatňovanie práv a povinností predpokladaných v nariadení (EÚ) 2016/679 by vážne narušilo účinnosť boja proti podvodom v oblasti DPH, pretože by predovšetkým umožnilo dotknutým osobám zabraňovať prebiehajúcemu vyšetrovaniu a profilovaniu rizika. Toto by ohrozilo úradné alebo právne šetrenia, analýzy, vyšetrovania alebo konania, ktoré sa vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 904/2010. Znemožnila by sa tým aj administratívna spolupráca medzi príslušnými orgánmi, ktorá je kľúčovým nástrojom v boji proti podvodom v oblasti DPH. V dôsledku toho by sa mali zaviesť obmedzenia, pokiaľ ide o právo na transparentné informácie, právo na prijímanie informácií, ak sa osobné údaje získavajú od dotknutej osoby, právo na prijímanie informácií, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na vymazanie, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Výkon týchto práv by mal byť obmedzený len vtedy, ak je to nevyhnutné na to, aby sa neohrozili účely sledované podľa článku 1 nariadenia (EÚ) č. 904/2010. Toto obmedzenie by sa malo uplatňovať, iba pokiaľ ide o niektoré kategórie údajov uvedené v článkoch 1, 14 a 17 uvedeného nariadenia a v takom rozsahu, ktorý je striktne nevyhnutný na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi v oblasti DPH a s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia.

(15)

Vzhľadom na to, že cieľ predchádzania, vyšetrovania a odhaľovania únikov DPH a podvodov v oblasti DPH, nemožno dosiahnuť inými, menej obmedzujúcimi prostriedkami rovnakej účinnosti, tieto obmedzenia sú nevyhnutne potrebné na účely dosiahnutia daného konkrétneho cieľa. Sú aj proporcionálne vzhľadom na stratu príjmov Únie a členských štátov a kľúčový význam sprístupňovania informácií v záujme účinného boja proti podvodom. Spracúvanie a uchovávanie informácií získaných a vymenených podľa tohto nariadenia sa obmedzuje na ciele boja proti podvodom v oblasti DPH. Informácie získané a vymenené podľa tohto nariadenia sa netýkajú citlivých údajov. Nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito cieľmi, čo zahŕňa i zákaz ich spracúvania na komerčné účely. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia na predchádzanie zneužívaniu alebo neoprávnenému prístupu alebo prevodu, už v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovujú podrobné podmienky týkajúce sa prístupu príslušných vnútroštátnych orgánov k údajom a ich neskoršieho použitia s cieľom dosiahnuť všeobecný cieľ uvedeného nariadenia. Obdobie uchovávania údajov by malo byť obmedzené na čas, ktorý je nevyhnutný na účely dosiahnutia sledovaného cieľa.

(16)

Keďže nariadením Rady (EÚ) 2017/2454 (11) sa zároveň zmenil článok 17 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 s uplatňovaním od 1. januára 2021, je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ) 2017/2454, aby sa aktualizovali príslušné odkazy na uvedený článok. Keďže nariadením (EÚ) 2017/2454 sa zároveň zmenila príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 904/2010 s uplatňovaním od 1. januára 2021, je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ) 2017/2454, keďže príloha I už nie je potrebná a mala by sa preto vypustiť.

(17)

Keďže vykonávanie ustanovení o automatickom prístupe k informáciám usporadúvaným colnými orgánmi a k údajom o evidencii vozidiel si bude vyžadovať nový vývoj technológií, je potrebné odložiť ich uplatňovanie, aby sa členským štátom a Komisii umožnilo tento vývoj realizovať.

(18)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie nástrojov spolupráce medzi členskými štátmi a boj proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 21. marca 2018 predložil svoje formálne pripomienky.

(20)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 a nariadenie (EÚ) 2017/2454 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 904/2010

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa vypúšťa;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Ak je to potrebné, žiadaný orgán vykonáva administratívne vyšetrovanie po konzultácii so žiadajúcim orgánom. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek je možné odmietnuť vyšetrovanie týkajúce sa súm, ktoré priznala alebo mala priznať zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte žiadaného orgánu v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb, ktoré uskutočnila táto zdaniteľná osoba a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte žiadajúceho orgánu, iba na základe niektorého z týchto dôvodov:

a)

z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán posúdil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 54 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2;

b)

z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 2, 3 a 4;

c)

z toho dôvodu, že žiadaný orgán už poskytol žiadajúcemu orgánu informácie o tej istej zdaniteľnej osobe, získané v rámci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa uskutočnilo pred menej ako dvomi rokmi.

Ak žiadaný orgán odmietne administratívne vyšetrovanie uvedené v druhom pododseku z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b), napriek tomu poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy a hodnoty všetkých príslušných dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré uskutočnila zdaniteľná osoba v členskom štáte žiadajúceho orgánu za posledné dva roky.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4a.   Ak príslušné orgány aspoň dvoch členských štátov považujú administratívne vyšetrovanie týkajúce sa súm uvedených v odseku 4 druhom pododseku tohto článku za potrebné a predložia spoločnú odôvodnenú žiadosť obsahujúcu informácie alebo dôkazy o rizikách úniku DPH alebo podvodu v oblasti DPH, žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonanie tohto vyšetrovania, okrem prípadu, ak by išlo o odmietnutie z dôvodov uvedených v článku 54 ods. 1 písm. b), článku 54 ods. 2, 3 alebo 4. V prípade, že žiadaný členský štát už má požadované informácie, poskytne ich žiadajúcim členským štátom. V prípade, že žiadajúce členské štáty nie sú spokojné s informáciami, ktoré dostali, oznámia žiadanému členskému štátu, aby pristúpil k administratívnemu vyšetrovaniu.

Ak to žiadaný členský štát požaduje, úradníci oprávnení žiadajúcimi orgánmi sa zúčastnia na administratívnom vyšetrovaní. Takéto administratívne vyšetrovanie sa uskutoční spoločne a vykonáva sa pod vedením žiadaného členského štátu a podľa jeho právnych predpisov. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a pokiaľ to právne predpisy žiadaného členského štátu povoľujú jeho úradníkom, môžu vypočúvať zdaniteľné osoby. Kontrolné právomoci úradníkov žiadajúcich orgánov sa vykonávajú výlučne na účely vykonania daného administratívneho vyšetrovania.

Ak si žiadaný členský štát nevyžiadal úradníkov zo žiadajúcich členských štátov, úradníci z akéhokoľvek žiadajúceho členského štátu majú mať možnosť byť prítomní počas administratívneho vyšetrovania, vykonávajúc právomoci stanovené v článku 28 ods. 2, pokiaľ sú splnené podmienky podľa vnútroštátneho práva žiadaného členského štátu. Úradníci z uvedených žiadajúcich členských štátov majú v každom prípade možnosť byť prítomní na konzultáciu.

Ak sa úradníci zo žiadajúcich členských štátov majú zúčastniť alebo majú byť prítomní, administratívne vyšetrovanie sa vykonáva, len ak sa takáto účasť alebo prítomnosť na účely administratívneho vyšetrovania zabezpečí.“;

2.

v článku 13 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Informácie sa postupujú prostredníctvom vzorových formulárov s výnimkou prípadov uvedených v článku 50 alebo osobitných prípadov, v ktorých jednotlivé príslušné orgány považujú iné bezpečné prostriedky za vhodnejšie a súhlasia s ich použitím.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov vzorové formuláre. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

3.

článok 17 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, cenu za položku a čistú hmotnosť.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov technické podrobnosti týkajúce sa automatických žiadostí o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov údajové prvky informácií uvedených v odseku 1 písm. f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

4.

článok 21 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. a) až c) tohto nariadenia, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno e) mení takto:

i)

body i) a ii) sa nahrádzajú takto:

„i)

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie podvodu;

ii)

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.“;

ii)

bod iii) sa vypúšťa;

c)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa tieto údaje:

a)

identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie;

b)

identifikačné čísla pre DPH dovozcu alebo jeho daňového zástupcu, ktorý dodáva tovar osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) tohto odseku;

c)

krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, celková suma a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) tohto odseku všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) tohto odseku;

d)

krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) tohto odseku všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie podvodu;

ii)

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.

Hodnoty uvedené v písmenách c) a d) prvého pododseku sú vyjadrené v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na každú jednotlivú položku tovaru predloženého colného vyhlásenia.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov praktické pravidlá súvisiace s podmienkami stanovenými v odseku 2 písm. e) tohto článku s cieľom umožniť členskému štátu, ktorý poskytuje informácie, identifikovať styčného úradníka Eurofiscu, ktorý informácie vyhodnocuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

e)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov praktické pravidlá súvisiace s podmienkami stanovenými v odseku 2 písm. e) a v odseku 2a písm. d) tohto článku s cieľom umožniť členskému štátu, ktorý poskytuje informácie, identifikovať styčného úradníka Eurofiscu, ktorý k informáciám pristupuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

5.

vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

1.   V súvislosti s vnútroštátnou evidenciou vozidiel poskytne každý členský štát príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu automatický prístup k týmto informáciám:

a)

identifikačné údaje o vozidlách;

b)

identifikačné údaje o vlastníkoch a držiteľoch vozidla, na ktorých meno je vozidlo evidované, v zmysle zákonov členského štátu evidencie.

2.   Prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 sa poskytne za týchto podmienok:

a)

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu v oblasti DPH alebo je jeho účelom zistenie podvodu v oblasti DPH;

b)

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.

3.   Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov údajové prvky a technické podrobnosti týkajúce sa automatickej žiadosti o informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj praktické pravidlá súvisiace s podmienkami stanovenými v odseku 2 tohto článku, s cieľom umožniť členskému štátu, ktorý poskytuje informácie, identifikovať styčného úradníka Eurofiscu, ktorý k informáciám pristupuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

6.

článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Pokiaľ si na účely článkov 17 až 21a príslušné orgány členských štátov vymieňajú informácie elektronickými prostriedkami, prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s článkom 55.

Členské štáty sú zodpovedné za každý vývoj svojich systémov, ktorý bude potrebný na to, aby sa umožnila výmena týchto informácií s použitím siete CCN/CSI alebo akejkoľvek inej podobnej zabezpečenej siete používanej na výmenu informácií, ktoré sú uvedené v článku 21a, elektronickými prostriedkami.“;

7.

názov Kapitoly VII sa nahrádza takto:

„PRÍTOMNOSŤ V ÚRADNÝCH PRIESTOROCH A POČAS ADMINISTRATÍVNYCH VYŠETROVANÍ A ADMINISTRATÍVNYCH VYŠETROVANÍ VYKONÁVANÝCH SPOLOČNE“;

8.

článok 28 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   Dohodou medzi žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom sa úradníci schválení žiadajúcimi orgánmi môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú spoločne úradníci žiadajúcich a žiadaných orgánov a vykonávajú sa pod vedením žiadaného členského štátu a v súlade s právnymi predpismi žiadaného členského štátu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a pokiaľ to právne predpisy žiadaného členského štátu povoľujú jeho úradníkom, môžu vypočúvať zdaniteľné osoby.

Ak to povoľujú právne predpisy žiadaného členského štátu, úradníci žiadajúcich členských štátov vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako sú kontrolné právomoci zverené úradníkom žiadaného členského štátu.

Kontrolné právomoci úradníkov žiadajúcich orgánov sa vykonávajú výlučne na účely vykonania daného administratívneho vyšetrovania.

Dohodou medzi žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, môžu zúčastnené orgány vypracovať spoločnú správu o vyšetrovaní.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Úradníci žiadajúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s odsekmi 1, 2 a 2a musia byť vždy schopní predložiť písomné poverenie, v ktorom sa uvádza ich totožnosť a ich úradná funkcia.“;

9.

článok 33 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracúvanie a analýzu cielených informácií o cezhraničných podvodoch medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).“;

b)

odsek 2 sa mení takto:

i)

písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu, spoločné spracúvanie a analýzu cielených informácií o cezhraničných podvodoch v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);

c)

koordinujú prácu styčných úradníkov Eurofiscu, uvedených v článku 36 ods. 1, zo zúčastnených členských štátov, ktorí konajú vo veci prijatých varovaní a informácií;“;

ii)

dopĺňa sa toto písmeno:

„d)

koordinujú administratívne vyšetrovania zúčastnených členských štátov týkajúce sa podvodov, ktoré identifikovali styční úradníci Eurofiscu uvedení v článku 36 ods. 1 bez právomoci požadovať od členských štátov vykonávanie administratívnych vyšetrovaní.“;

10.

v článku 34 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií o cezhraničných podvodoch, spoločného spracúvania a analýzy takýchto informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.“;

11.

článok 35 sa nahrádza takto:

„Článok 35

Komisia poskytuje Eurofiscu technickú a logistickú podporu. Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, okrem prípadov stanovených v článku 55 ods. 2.“;

12.

článok 36 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Styční úradníci z členských štátov určia predsedu Eurofiscu spomedzi styčných úradníkov Eurofiscu na obmedzené časové obdobie.

Styční úradníci z členských štátov:

a)

sa dohodnú na zriadení a zrušení pracovných oblastí Eurofiscu;

b)

skúmajú všetky otázky týkajúce sa operačného fungovania Eurofiscu;

c)

posudzujú aspoň raz za rok efektívnosť a účinnosť vykonávania činností Eurofiscu;

d)

schvaľujú výročnú správu uvedenú v článku 37.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Styční úradníci členských štátov zúčastňujúci sa na činnosti v rámci konkrétnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zúčastňujúci sa styční úradníci Eurofiscu“) určia spomedzi zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu, a to na obmedzené časové obdobie.

Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:

a)

usporadúvajú informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a sprístupňujú všetky informácie ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami;

b)

zabezpečujú, aby sa informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu spracúvali a analyzovali spolu s tými relevantnými cielenými informáciami o cezhraničných podvodoch, ktoré boli oznámené alebo zhromaždené podľa tohto nariadenia, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a výsledok sprístupňujú všetkým zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu;

c)

poskytujú spätnú väzbu zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu;

d)

predkladajú výročnú správu o činnostiach v rámci danej pracovnej oblasti styčným úradníkom členských štátov.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.   Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu od agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) požadovať relevantné informácie. Na tento účel a na základe dohody účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti im môžu poslať toľko informácií, koľko je potrebné pre to, aby dostali požadované informácie.

4.   Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.

5.   Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu takisto zabezpečujú, aby sa informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF spracúvali a analyzovali spolu s relevantnými cielenými informáciami, ktoré boli oznámené alebo zhromaždené podľa tohto nariadenia, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a výsledky sprístupňujú zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu.“;

13.

článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37

Predseda Eurofiscu predkladá výboru uvedenému v článku 58 ods. 1 výročnú správu o činnostiach vo všetkých pracovných oblastiach.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov procedurálne opatrenia týkajúce sa Eurofiscu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

14.

v článku 48 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má daňovú povinnosť v uvedenom členskom štáte usadenia, môže vyžadovať súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo tomuto členskému štátu s cieľom vyrovnať túto nesplatenú daňovú povinnosť. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát usadenia oznámi členskému štátu vrátenia sumu, ktorej sa získaný súhlas týka, a členský štát vrátenia prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou daňová povinnosť splnená úplne alebo len čiastočne v súlade s jeho vnútroštátnym právom a administratívnymi postupmi. Prevodom vrátenej DPH členskému štátu usadenia však nie je dotknuté právo členského štátu vrátenia získať dlžné sumy, ktoré predstavujú daňovú povinnosť zdaniteľnej osoby voči členskému štátu vrátenia.

Ak sú daňové povinnosti v členskom štáte usadenia sporné, prevod vrátenej sumy môže so súhlasom zdaniteľnej osoby členský štát usadenia použiť ako zádržné opatrenie, pokiaľ sa v tomto členskom štáte nevykoná účinné súdne preskúmanie.“;

15.

názov Kapitoly XIII sa nahrádza takto:

„VZŤAHY S KOMISIOU A OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI, ORGÁNMI, ÚRADMI A AGENTÚRAMI ÚNIE“;

16.

v článku 49 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Členské štáty môžu úradu OLAF oznámiť relevantné informácie, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom. Ak boli tieto informácie prijaté od iného členského štátu, tento členský štát môže vyžadovať, aby bolo zasielanie informácií podmienené predchádzajúcim súhlasom tohto členského štátu“;

17.

článok 55 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie môžu mať k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Na každé uchovávanie, spracúvanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*1) a (ES) č. 45/2001 (*2). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článkoch 12 až 15, 17, 21 a 22 nariadenia (EÚ) 2016/679. Takéto obmedzenia sa týkajú len toho, čo je nevyhnutne potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia, konkrétne:

a)

umožniť príslušným orgánom členských štátov náležite plniť svoje úlohy na účely tohto nariadenia alebo

b)

zabrániť prekážkam pri úradných alebo právnych šetreniach, analýzach, vyšetrovaniach alebo konaniach na účely tohto nariadenia, ako aj na to, aby sa zabezpečilo, že sa neohrozí predchádzanie daňovým únikom a daňovým podvodom, ich vyšetrovanie a odhaľovanie.

Spracúvanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a tieto informácie sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedenými účelmi. Spracúvanie osobných údajov na základe tohto nariadenia na akékoľvek iné účely, ako napríklad obchodné účely, je zakázané. Doba uchovávania týchto informácií je obmedzená na čas nevyhnutný na dosiahnutie týchto účelov. Doba uchovávania informácií uvedených v článku 17 tohto nariadenia sa stanoví podľa premlčacej lehoty stanovenej v právnych predpisoch dotknutého členského štátu, pričom nepresiahne desať rokov.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“;"

18.

v článku 58 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*3).

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“;"

19.

príloha I sa vypúšťa.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2454

Článok 1 nariadenia (EÚ) 2017/2454 sa mení takto:

1.

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov technické podrobnosti týkajúce sa automatických žiadostí o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.““;

2.

bod 8 sa vypúšťa.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 bod 3 písm. a), b) a c), bod 4 písm. a), c) a e) a body 5, 6 a 14 sa uplatňujú od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 2. októbra 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017, s. 1).


Top