EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1142

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1142 zo 14. augusta 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zavedenie určitých kategórií preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel, úpravu postupu preberania komponentov od externých dodávateľov a úpravu práv organizácií pre výcvik údržby (Text s významom pre EHP)

C/2018/5474

OJ L 207, 16.8.2018, p. 2–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1142/oj

16.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1142

zo 14. augusta 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zavedenie určitých kategórií preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel, úpravu postupu preberania komponentov od externých dodávateľov a úpravu práv organizácií pre výcvik údržby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (2) sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností.

(2)

Na zabezpečenie vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti letectva treba na úrovni Únie vytvoriť systém vydávania preukazov osvedčujúcemu personálu zapojenému do činností údržby letúnov typu ELA1 a lietadiel iných než letúny a vrtuľníky. Tento systém by mal byť jednoduchý a primeraný. Teraz by sa preto mali prijať potrebné opatrenia na zriadenie takéhoto systému.

(3)

Existujúce požiadavky týkajúce sa preukazu pre osvedčujúci personál zapojený do činností údržby avioniky a elektrických systémov lietadiel iných ako skupina lietadiel so zložitou konštrukciou nie sú úmerné menšej zložitosti týchto lietadiel, a to najmä preto, že mnoho požiadaviek na základné znalosti je relevantných len v súvislosti s lietadlami so zložitou konštrukciou. Pre takýto personál by sa mal zaviesť nový preukaz. Požiadavkami týkajúcimi sa uvedených nových preukazov by sa malo zabezpečiť, aby úroveň bezpečnosti nebola nižšia v porovnaní s úrovňou dosiahnutou vďaka existujúcim preukazom. Zavedením uvedeného nového preukazu by sa mali znížiť potenciálne bezpečnostné riziká, ktoré by mohli nastať v dôsledku nedostatočného počtu primerane kvalifikovaných zamestnancov s preukazom dostupných na zabezpečenie príslušných úloh údržby.

(4)

Je bežné, že počas vykonávania údržby osoby alebo organizácie používajú komponenty, súčasti alebo materiál, ktoré poskytli tretie strany. Je nevyhnutné zmierniť riziká spojené s preberaním týchto komponentov, súčastí alebo materiálu a predovšetkým zabezpečiť, aby príslušné osoby a organizácie prijali nevyhnutné opatrenia na zaistenie ich správneho preberania, klasifikácie a oddelenia.

(5)

Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) bol oznámený značný počet prípadov podvodov svedčiacich o úmyselnom porušení štandardov skúšok stanovených v súlade s nariadením (EÚ) č. 1321/2014. Tieto prípady sa týkali skúšok základných znalostí, ktoré vykonala organizácia s povolením na výcvik údržby v prípade študentov, ktorí neabsolvovali kurz základného výcviku. Táto situácia viedla k významným bezpečnostným rizikám, najmä vzhľadom na riziko, že držitelia preukazu spôsobilosti uvoľnia do prevádzky lietadlo, ktoré bolo podrobené údržbe bez toho, aby mal personál údržby požadované základné znalosti. Na vyriešenie týchto bezpečnostných rizík by sa mali prijať príslušné opatrenia.

(6)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 prevádzkovatelia zložitých motorových lietadiel používaných pri obchodnej alebo neobchodnej prevádzke musia zabezpečiť, aby úlohy súvisiace so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a aby údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich vykonávala schválená organizácia vykonávajúca údržbu. Avšak v niektorých prípadoch, napr. pri neobchodnej prevádzke ľahších dvojmotorových turbovrtuľových lietadiel, nie je úsilie na dosiahnutie súladu požadované od týchto prevádzkovateľov úmerné prínosu takéhoto súladu pre ich prevádzkovú bezpečnosť. Požiadavky uplatniteľné v takýchto prípadoch by sa preto mali prispôsobiť. Vzhľadom na toto neprimerané úsilie na dosiahnutie súladu, čas potrebný na prispôsobenie týchto požiadaviek a na to, že ich neuplatňovanie v uvedených prípadoch, kým nebudú prispôsobené, sa neposudzuje ako významné riziko pre bezpečnosť letectva, by sa tieto požiadavky mali zatiaľ prestať uplatňovať a mali by sa začať uplatňovať až od vhodného neskoršieho dátumu.

(7)

Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania doplnku VI prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 boli omylom vypustené, keď bolo nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 zmenené nariadením (EÚ) č. 2015/1536 (3). Uvedená chyba by sa mala opraviť.

(8)

V prílohe Va k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa našlo niekoľko redakčných chýb, ktoré viedli k ťažkostiam pri jeho vykonávaní. Tieto chyby by sa mali opraviť.

(9)

Je potrebné poskytnúť všetkým dotknutým stranám dostatočný čas, aby sa prispôsobili zmenenému regulačnému rámcu, ktorý vznikol v dôsledku opatrení stanovených v tomto nariadení. Tieto opatrenia by sa preto mali začať uplatňovať šesť mesiacov po dátume jeho nadobudnutia účinnosti. Vzhľadom na ich účel a keďže dotknuté strany nemusia vynakladať značné úsilie na prispôsobenie sa, by sa niektoré opatrenia mali uplatňovať bezodkladne. Niektoré ďalšie opatrenia si však vyžadujú väčšie úsilie na prispôsobenie sa, a preto by sa mali začať uplatňovať od vhodného neskoršieho dátumu, pretože predstavujú prechod z regulácie vyplývajúcej v prvom rade z vnútroštátnych právnych predpisov na pozmenený regulačný rámec podľa právnych predpisov Únie stanovený v tomto nariadení.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami agentúry predloženými podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

v článku 5 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Pokiaľ sa k tomuto nariadeniu nepridajú špecifické požiadavky týkajúce sa osvedčujúceho personálu na komponenty, požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch platné v príslušných členských štátoch sa aj naďalej uplatňujú s výnimkou organizácií vykonávajúcich údržbu so sídlom mimo Únie, v prípade ktorých požiadavky schvaľuje agentúra.“

2.

Článok 8 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa zrušuje písmeno b);

b)

odsek 5 sa vypúšťa;

c)

vkladá sa tento odsek 7:

„7.   Odchylne od odseku 1 v prípade letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 5 700 kg a menej, ktoré sú vybavené viacerými turbovrtuľovými motormi a ktoré sa nepoužívajú pri obchodnej prevádzke, sa bod M.A.201 písm. g) odseky 2 a 3 prílohy I (časť M) uplatňujú od 1. januára 2025.“;

3.

Príloha I (časť M) sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha II (časť 145) sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha III (časť 66) sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha IV (časť 147) sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha Va (časť T) sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 5. marca 2019.

Avšak

1.

článok 1 ods. 2 písm. c), článok 1 ods. 7 a bod 1 prílohy IV sa uplatňujú od 5. septembra 2018;

2.

v prípade údržby letúnov typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú na prevádzku obchodnej leteckej dopravy, a lietadiel iných než letúny a vrtuľníky:

a)

sa požiadavka na príslušný orgán, aby vydával preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel v súlade s prílohou III (časť 66) ako nové alebo ako prevedené podľa bodu 66.A.70 uvedenej prílohy, uplatňuje od 1. októbra 2019,

b)

sa požiadavka na osvedčujúci personál, aby bol kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66), stanovená v bode M.A.606 písm. g) a bode M.A.801 písm. b) odseku 2 prílohy I (časť M) a v bode 145.A.30 písm. g) a h) prílohy II (časť 145) uplatňuje od 1. októbra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1536 zo 16. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 16).


PRÍLOHA I

Príloha I sa mení takto:

(1)

obsah sa mení takto:

a)

Bod M.A.501 sa nahrádza takto:

„M.A.501

Klasifikácia a inštalácia

b)

Bod M.A.504 sa nahrádza takto:

„M.A.504

Oddelenie komponentov“;

(2)

bod M.A.501 sa nahrádza takto:

„M.A.501   Klasifikácia a inštalácia

a)

Všetky komponenty sa klasifikujú do týchto kategórií:

1.

komponenty, ktoré sú v primeranom stave, uvoľnené na formulári EASA 1 alebo rovnocennom dokumente a označené v súlade s podčasťou Q prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ nie je stanovené inak v prílohe I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 alebo v tejto prílohe (časť M);

2.

komponenty neschopné prevádzky, ktoré sa musia udržiavať v súlade s týmto nariadením;

3.

komponenty klasifikované ako nezachrániteľné, pretože dosiahli svoju povolenú hranicu životnosti alebo majú neopraviteľnú poruchu;

4.

štandardné časti používané na lietadle, motore, vrtuli alebo iných lietadlových komponentoch, keď sa stanovujú v údajoch o údržbe a sú sprevádzané dôkazom zhody s príslušným štandardom;

5.

surový materiál, ako aj spotrebný materiál použitý v priebehu údržby, keď je organizácia presvedčená, že tento materiál spĺňa požadované technické podmienky a jeho pôvod sa dá vysledovať. Všetky materiály musia byť sprevádzané dokumentáciou, ktorá sa jednoznačne vzťahuje na konkrétny materiál a obsahuje vyhlásenie o zhode s technickými podmienkami a údaje o výrobcovi a dodávateľoch.

b)

Komponenty, štandardné časti a materiály sa môžu namontovať na lietadlo alebo komponent len vtedy, keď sú v primeranom stave, patria do jednej z kategórií uvedených v písmene a) a v príslušných údajoch o údržbe sa uvádza konkrétny komponent, normalizovaná súčasť alebo materiál.“;

(3)

v bode M.A.502 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Odchylne od písmena a) a bodu M.A.801 písm. b) ods. 2 môže osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) ods. 2 v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonávať:

1.

údržbu, okrem generálnej opravy komponentov, komponentu namontovaného v lietadle alebo dočasne odmontovaného z lietadla typu ELA1, ktoré sa nepoužíva na obchodnú leteckú dopravu;

2.

generálnu opravu motorov a vrtúľ namontovaných v lietadle alebo dočasne odmontovaných z lietadla typu CS-VLA, CS-22 a LSA, ktoré sa nepoužíva na obchodnú leteckú dopravu.

Údržba komponentu vykonaná v súlade s písmenom d) neumožňuje vydanie formulára EASA 1 a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.“;

(4)

bod M.A.504 sa nahrádza takto:

„M.A.504   Oddelenie komponentov

a)

Komponenty neschopné prevádzky a nezachrániteľné komponenty sa oddelia od prevádzkyschopných komponentov, normalizovaných súčastí a materiálov.

b)

Nezachrániteľné komponenty sa nesmú znovu zaradiť do systému dodávok komponentov, pokiaľ nebola predĺžená povolená hranica životnosti alebo nebolo schválené riešenie na ich opravu v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.“;

(5)

v bode M.A.606 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

Organizácia vykonávajúca údržbu musí mať dostatočný osvedčujúci personál na vydanie osvedčení o uvoľnení do prevádzky pre lietadlo a komponenty stanovené v bodoch M.A.612 a M.A.613. Personál musí spĺňať požiadavky stanovené v:

1.

prílohe III (časť 66) v prípade lietadla;

2.

článku 5 ods. 6 tohto nariadenia v prípade komponentov.“;

(6)

v bode M.A.608 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Organizácia musí kontrolovať, klasifikovať a zodpovedajúco triediť všetky prichádzajúce komponenty, štandardné časti a materiály.“;

(7)

v doplnku VII sa prvá veta nahrádza takto:

„Komplexné úlohy údržby uvedené v bode M.A.801 písm. b) ods. 2 a bode M.A.801 písm. c) tvoria tieto úlohy:“;


PRÍLOHA II

Príloha II sa mení takto:

(1)

obsah sa mení takto:

a)

bod 145.A.40 sa nahrádza takto:

„145.A.40    Vybavenie a náradie“;

b)

bod 145.A.42 sa nahrádza takto:

„145.A.42    Komponenty“;

(2)

v bode 145.A.30 sa písmená f), g), h) a i) nahrádzajú takto:

„f)

Organizácia zabezpečí, aby personál, ktorý vykonáva alebo kontroluje nedeštruktívne testy zachovania letovej spôsobilosti na konštrukcii lietadla alebo komponentoch alebo na oboch, bol riadne kvalifikovaný na konkrétny nedeštruktívny test v súlade s európskou alebo ekvivalentnou normou uznanou agentúrou. Personál, ktorý vykonáva akúkoľvek inú špeciálnu úlohu, musí byť riadne kvalifikovaný v súlade s oficiálne uznanými normami. Odchylne od tohto písmena personál uvedený v písmene g) a písmene h) ods. 1 a 2, kvalifikovaný v kategórii B1, B3 alebo L v súlade s prílohou III (časť 66), môže vykonávať a/alebo kontrolovať test zisťovania chýb na základe prieniku farby a farebného kontrastu.

g)

Každá organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, pokiaľ nie je v písmene j) stanovené inak, musí mať v prípade traťovej údržby k dispozícii osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L B3 a L s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35.

Navyše takéto organizácie môžu takisto využívať primerane školený osvedčujúci personál, ktorý si uplatňuje práva stanovené v bode 66.A.20 písm. a) ods. 1 a bode 66.A.20 písm. a) ods. 3 bode ii) a ktorý je kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35 na vykonávanie menšej plánovanej traťovej údržby a opravy jednoduchej poruchy. Dostupnosť takéhoto osvedčujúceho personálu nevylučuje potrebu mať k dispozícii osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L, B3 a L, podľa vhodnosti.

h)

Každá organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, pokiaľ nie je v písmene j) stanovené inak musí:

1.

mať v prípade údržby na technickej základni zložitého motorového lietadla osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35. Navyše musí mať organizácia na podporu osvedčujúceho personálu kategórie C dostatočný personál kategórie B1 a B2 s typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35.

i)

Podporný personál kategórie B1 a B2 zabezpečí, aby všetky príslušné úlohy alebo prehliadky boli vykonané podľa požadovanej normy pred tým, než osvedčujúci personál kategórie C vystaví osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

ii)

Organizácia musí viesť zoznam podporného personálu kategórie B1 a B2.

iii)

Osvedčujúci personál kategórie C zabezpečí, aby sa dosiahol súlad s bodom i) a aby boli vykonané všetky práce požadované zákazníkom počas kontroly údržby na danej technickej základni alebo balíka prác a posúdi tiež vplyv každej nevykonanej práce s cieľom zabezpečiť jej vykonanie alebo dohodu s prevádzkovateľom o odložení vykonania takejto práce pri príležitosti ďalšej určenej kontroly alebo na iný čas.

2.

mať v prípade údržby lietadla iného než zložité motorové lietadlo na technickej základni jeden z týchto typov personálu:

i)

osvedčujúci personál kategórie B1, B2, B2L, B3 a L s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35;

ii)

osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo, ktorému pomáha podporný personál stanovený v bode 145.A.35 písm. a) bode i).

i)

Osvedčujúci personál pre komponenty musí byť kvalifikovaný v súlade s článkom 5 ods. 6 a bodom 145.A.35.“;

(3)

písmená a) a b) bodu 145.A.35 sa nahrádzajú takto:

„a)

Okrem požiadaviek bodu 145.A.30 písm. g) a h) organizácia zabezpečí, aby osvedčujúci personál a podporný personál mali primerané vedomosti o príslušnom lietadle alebo komponentoch, na ktorých sa má vykonať údržba, alebo o oboch, ako aj o súvisiacich postupoch organizácie. V prípade osvedčujúceho personálu sa to musí zabezpečiť pred vydaním alebo opätovným vydaním oprávnenia na osvedčovanie.

1.

„Podporný personál“ je taký personál, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) kategórie B1, B2, B2L, B3 a/alebo L s primeranou kvalifikáciou na lietadlo, ktorý pracuje v prostredí údržby na technickej základni, ale ktorý nevyhnutne nemá práva na osvedčovanie.

2.

„Príslušné lietadlo a/alebo komponenty“ sú také lietadlá alebo komponenty, ktoré sú špecifikované v príslušnom oprávnení na osvedčovanie.

3.

„Oprávnenie na osvedčovanie“ je oprávnenie, ktoré organizácia vydáva osvedčujúcemu personálu a v ktorom uvedie skutočnosť, že osvedčujúci personál môže v mene oprávnenej organizácie podpisovať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v rámci obmedzení stanovených v takom oprávnení.

b)

S výnimkou tých prípadov, ktoré sú uvedené v bode 145.A.30 písm. j) a bode 66.A.20 písm. a) ods. 3 bode ii), môže organizácia vydať oprávnenie na osvedčovanie len osvedčujúcemu personálu vo vzťahu k základným kategóriám alebo podkategóriám okrem preukazu spôsobilosti kategórie A a akejkoľvek typovej klasifikácii, ktoré sú uvedené v preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) za predpokladu, že preukaz spôsobilosti je platný počas celého obdobia platnosti oprávnenia a osvedčujúci personál aj naďalej spĺňa ustanovenia prílohy III (časť 66).“;

(4)

bod 145.A.40 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„145.A.40    Vybavenie a náradie“;

b)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

Organizácia musí mať k dispozícii a používať vybavenie a náradie nevyhnutné na vykonávanie schváleného rozsahu práce.

i)

Keď výrobca stanoví konkrétne náradie alebo vybavenie, musí organizácia také náradie alebo vybavenie používať, pokiaľ príslušný orgán postupmi stanovenými v príručke organizácie nepovolí použitie alternatívneho náradia alebo vybavenia.

ii)

Vybavenie a náradie musí byť stále k dispozícii okrem prípadu, keď sa náradie alebo vybavenie používa tak zriedka, že jeho stála dostupnosť nie je potrebná. Také prípady sa podrobne uvedú v postupe príručky.

iii)

Organizácia s povolením na údržbu na technickej základni musí mať dostatočné vybavenie na prístup do lietadla a inšpekčné plošiny/rampy, ktoré sa vyžadujú na účely riadnej inšpekcie lietadla.“;

(5)

bod 145.A.42 sa nahrádza takto:

„145.A.42   Komponenty

„a)

Klasifikácia komponentov. Všetky komponenty sa klasifikujú do týchto kategórií:

i)

Komponenty, ktoré sú v primeranom stave, uvoľnené na formulári EASA 1 alebo rovnocennom dokumente a označené v súlade s podčasťou Q prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ nie je stanovené inak v prílohe I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 alebo v tejto prílohe II (časť 145).

ii)

Komponenty neschopné prevádzky, ktoré sa musia udržiavať v súlade s týmto nariadením.

iii)

Komponenty klasifikované ako nezachrániteľné, pretože dosiahli svoju povolenú hranicu životnosti alebo majú neopraviteľnú poruchu.

iv)

Štandardné časti používané na lietadle, motore, vrtuli alebo iných lietadlových komponentoch, keď sa stanovujú v údajoch o údržbe a sú sprevádzané dôkazom zhody s príslušným štandardom.

v)

Surový materiál, ako aj spotrebný materiál použitý v priebehu údržby, keď je organizácia presvedčená, že tento materiál spĺňa požadované technické podmienky a jeho pôvod sa dá vysledovať. Všetok materiál musí byť sprevádzaný dokumentáciou, ktorá sa jednoznačne vzťahuje na konkrétny materiál a obsahuje vyhlásenie o zhode s technickými podmienkami a údaje o výrobcovi a dodávateľoch.

b)

Komponenty, štandardné časti a materiály určené na inštaláciu

i)

Organizácia stanoví postupy na preberanie komponentov, štandardných častí a materiálov určených na inštaláciu s cieľom zabezpečiť, aby boli v primeranom stave a spĺňali uplatniteľné požiadavky stanovené v písmene a).

ii)

Organizácia stanoví postupy, aby zabezpečila, že komponenty, štandardné časti a materiály sa na lietadlo alebo komponent namontujú iba vtedy, keď sú v primeranom stave, spĺňajú uplatniteľné požiadavky stanovené v písmene a) a v príslušných údajoch o údržbe sa uvádza konkrétny komponent, normalizovaná súčasť alebo materiál.

iii)

Organizácia môže vyrobiť obmedzený rozsah súčastí, ktoré možno použiť v priebehu vykonávanej práce vo svojich vlastných prevádzkových priestoroch za predpokladu, že postupy sú stanovené v príručke.

iv)

Komponenty uvedené v bode 21.A.307 písm. c) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 sa namontujú iba vtedy, ak ich vlastník lietadla považuje za vhodné na inštaláciu vo svojom vlastnom lietadle.

c)

Oddelenie komponentov

i)

Komponenty neschopné prevádzky a nezachrániteľné komponenty sa oddelia od prevádzkyschopných komponentov, normalizovaných súčastí a materiálov.

ii)

Nezachrániteľné komponenty sa nesmú znovu zaradiť do systému dodávok komponentov, pokiaľ nebola predĺžená povolená hranica životnosti alebo nebolo schválené riešenie na ich opravu v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.“.


PRÍLOHA III

Príloha III sa mení takto:

(1)

do obsahu sa dopĺňajú tieto odkazy na doplnky VII a VIII:

„Doplnok VII – Požiadavky na základné znalosti v prípade preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L

Doplnok VIII – Požiadavky na štandardy základnej skúšky v prípade preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L“.

(2)

bod 66.A.3 sa nahrádza takto:

„66.A.3   Kategórie a podkategórie preukazov spôsobilosti

Preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel zahŕňajú tieto kategórie a prípadne podkategórie a systém klasifikácií:

a)

Kategória A rozdelená do týchto podkategórií:

A1 Letúny s turbínovým motorom,

A2 Letúny s piestovým motorom,

A3 Vrtuľníky s turbínovým motorom,

A4 Vrtuľníky s piestovým motorom.

b)

Kategória B1 rozdelená do týchto podkategórií:

B1.1 Letúny s turbínovým motorom,

B1.2 Letúny s piestovým motorom,

B1.3 Vrtuľníky s turbínovým motorom,

B1.4 Vrtuľníky s piestovým motorom.

c)

Kategória B2

Preukaz spôsobilosti B2 sa uplatňuje na všetky lietadlá.

d)

Kategória B2L

Preukaz spôsobilosti B2L sa uplatňuje na všetky lietadlá iné ako lietadlá skupiny 1 stanovené v bode 66.A.5 ods. 1 a táto kategória je rozdelená do tohto „systému klasifikácií“:

komunikácia/navigácia (com/nav),

prístroje,

automatické riadenie letu,

dozor,

systémy draku.

Preukaz spôsobilosti B2L obsahuje minimálne jeden systém kvalifikácie.

e)

Kategória B3

Preukaz spôsobilosti B3 sa uplatňuje na beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 000 kg a menej.

f)

Kategória L, rozdelená do týchto podkategórií:

L1C: kompozitné vetrone,

L1: vetrone,

L2C: kompozitné motorové vetrone a kompozitné letúny typu ELA1,

L2: motorové vetrone a letúny typu ELA1,

L3H: teplovzdušné balóny,

L3G: plynové balóny,

L4H: teplovzdušné vzducholode,

L4G: Plynové vzducholode typu ELA2,

L5: plynové vzducholode iné ako vzducholode typu ELA2.

g)

Kategória C

Preukaz spôsobilosti C sa uplatňuje na letúny a vrtuľníky.“;

(3)

bod 66.A.5 sa nahrádza takto:

„66.A.5   Skupiny lietadiel

Na účely klasifikácie preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel sa lietadlá rozdeľujú do týchto skupín:

1.

Skupina 1: zložité motorové lietadlá, viacmotorové vrtuľníky, letúny s maximálnou osvedčenou prevádzkovou nadmorskou výškou nad FL290, lietadlá vybavené systémami elektroimpulzného riadenia, plynové vzducholode iné ako vzducholode typu ELA2 a iné lietadlá vyžadujúce klasifikáciu typu lietadla, ak tak určí agentúra.

Agentúra môže rozhodnúť o klasifikovaní lietadla, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku, do skupiny 2, skupiny 3 alebo skupiny 4, podľa potreby, ak sa domnieva, že je to odôvodnené menšou zložitosťou konkrétneho lietadla.

2.

Skupina 2: lietadlá iné ako lietadlá skupiny 1, ktoré patria do týchto podskupín:

i)

podskupina 2a:

jednomotorové letúny s turbovrtuľovým motorom,

tie letúny s turbínovým motorom a viacmotorové letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

ii)

podskupina 2b:

jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom,

tie viacmotorové vrtuľníky s turbínovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

iii)

podskupina 2c:

jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom,

tie viacmotorové vrtuľníky s piestovým motorom, ktoré agentúra klasifikovala do tejto podskupiny z dôvodu ich menšej zložitosti.

3.

Skupina 3: letúny s piestovým motorom iné ako letúny skupiny 1.

4.

Skupina 4: vetrone, motorové vetrone, balóny a vzducholode iné ako tie patriace do skupiny 1.“;

(4)

v bode 66.A.20 sa písmeno a) mení takto:

a)

odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2L umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál kategórie B2L na vykonávanie:

údržby elektrických systémov,

údržby systémov avioniky v rámci obmedzení systému klasifikácií zapísaných v preukaze spôsobilosti a

úloh súvisiacich s avionikou a elektrickými systémami v rámci pohonnej jednotky a mechanických systémov, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy, pokiaľ je držiteľom kvalifikácie „systému draku“.

5.

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B3 umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál kategórie B3 na vykonávanie:

údržby draku letúna, pohonnej jednotky a mechanických a elektrických systémov a

prác na systémoch avioniky, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy a nevyžadujú odstraňovanie porúch.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky 6 a 7:

„6.

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a konať ako podporný personál L na vykonávanie:

údržby draku lietadla, pohonnej jednotky a mechanických a elektrických systémov,

prác na systéme rádia, núdzových vysielačoch polohy a systémoch transpondéra a

prác na iných systémoch avioniky, ktoré na preukázanie prevádzkyschopnosti vyžadujú len jednoduché testy.

Podkategória L2 zahŕňa podkategóriu L1. Akékoľvek obmedzenie v rámci podkategórie L2 v súlade s bodom 66.A.45 písm. h) sa stáva uplatniteľné aj v rámci podkategórie L1.

Podkategória L2C zahŕňa podkategóriu L1C.

7.

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie C umožňuje držiteľovi vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po vykonaní údržby lietadla na základni. Práva sa uplatňujú na lietadlo ako celok.“;

(5)

v bode 66.A.25 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

V prípade preukazov spôsobilosti kategórií iných ako B2L a L musí žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o doplnenie kategórie alebo podkategórie do takéhoto preukazu spôsobilosti skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom I k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku II k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147) alebo príslušný orgán.“;

(6)

bod 66.A.25 sa mení takto:

a)

písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L v rámci danej podkategórie alebo o doplnenie inej podkategórie musí skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom VII k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku VIII k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147), príslušný orgán alebo podľa schválenia príslušným orgánom.

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2 alebo kategórie B3 sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na základné znalosti na získanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1C, L1, L2C a L2.

Požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L4H zahŕňajú požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L3H.

Požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L4G zahŕňajú požiadavky na základné znalosti pre podkategóriu L3G.

c)

Žiadateľ o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie B2L v prípade konkrétneho systému klasifikácií alebo o doplnenie iného systému klasifikácií musí skúškou preukázať úroveň znalostí príslušných tematických modulov v súlade s doplnkom I k prílohe III (časť 66). Skúška je v súlade so štandardom stanoveným v doplnku II k prílohe III (časť 66) a vykonáva ju buď organizácia pre výcvik príslušne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147) alebo príslušný orgán.“

b)

dopĺňajú sa tieto písmená d), e) a f):

„d)

Výcvikové kurzy a skúšky boli absolvované do desiatich rokov pred predložením žiadosti o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel alebo o doplnenie kategórie alebo podkategórie do takéhoto preukazu spôsobilosti. V opačnom prípade zápočty skúšok možno získať v súlade s písmenom e).

e)

Žiadateľ môže požiadať príslušný orgán o úplné alebo čiastočné zápočty skúšok v súvislosti s požiadavkami na základné znalosti v prípade:

i)

skúšok základných znalostí, ktoré nespĺňajú požiadavku stanovenú v písmene d);

ii)

akejkoľvek inej technickej kvalifikácie, ktorú príslušný orgán považuje za rovnocennú úrovni znalostí podľa prílohy III (časť 66).

Zápočty sa udeľujú v súlade s podčasťou E oddielu B tejto prílohy (časť 66).

f)

Platnosť zápočtov sa končí desať rokov po tom, ako ich príslušný orgán udelil žiadateľovi. Po skončení ich platnosti môže žiadateľ požiadať o nové zápočty.“;

(7)

do bodu 66.A.30 písm. a) sa vkladajú tieto body 2a a 2b:

„2a.

Pre kategóriu B2L:

i)

3 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), ak žiadateľ neabsolvoval žiadny predchádzajúci príslušný technický výcvik, alebo

ii)

2 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), a dokončený výcvik technického zamerania považované príslušným orgánom za relevantné, alebo

iii)

1 rok praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorá pokrýva príslušný systém klasifikácie(-í), a dokončený kurz základného výcviku schválený v súlade s časťou 147.

Na doplnenie nového systému kvalifikácie(-í) do existujúceho preukazu spôsobilosti B2L sa v prípade každého doplneného systému kvalifikácie vyžadujú 3 mesiace praxe v údržbe relevantnej pre nový systém kvalifikácie(-í).

2b.

Pre kategóriu L:

i)

2 roky praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktoré zahŕňajú reprezentatívny prierez činností údržby v príslušnej podkategórii,

ii)

odchylne od bodu i) 1 rok praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel, ktorý zahŕňa reprezentatívny prierez činností údržby v príslušnej podkategórii, za predpokladu, že sa zavedie obmedzenie stanovené v bode 66.A.45 písm. h) bode ii) ods. 3.

Na účely začlenenia doplňujúcej podkategórie do existujúceho preukazu spôsobilosti L sa v prípade bodu i) vyžaduje 12-mesačná prax a v prípade bodu ii) 6-mesačná prax.

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie/podkategórie B1.2 alebo B3 sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na základnú prax na získanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1C, L1, L2C a L2.“;

(8)

bod 66.A.45 sa nahrádza takto:

„66.A.45   Zápis klasifikácií lietadiel

a)

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel si môže uplatňovať práva na osvedčovanie na špecifickom type lietadla len vtedy, keď je zodpovedajúca klasifikácia lietadla zapísaná v jeho preukaze spôsobilosti.

Pre kategórie B1, B2 alebo C sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

i)

pre lietadlá skupiny 1 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla,

ii)

pre lietadlá skupiny 2 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla, podskupinová klasifikácia výrobcu alebo plná podskupinová klasifikácia,

iii)

pre lietadlá skupiny 3 – zodpovedajúca typová klasifikácia lietadla alebo plná skupinová klasifikácia,

iv)

pre lietadlá skupiny 4, preukaz spôsobilosti kategórie B2 – plná skupinová klasifikácia.

Pre kategóriu B2L sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

i)

pre lietadlá skupiny 2 – zodpovedajúca podskupinová klasifikácia výrobcu alebo plná podskupinová klasifikácia,

ii)

pre lietadlá skupiny 3 – plná skupinová klasifikácia,

iii)

pre lietadlá skupiny 4 – plná skupinová klasifikácia.

Na kategóriu B3 sa vzťahuje klasifikácia „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000 kg a menej“.

Pre kategóriu L sú zodpovedajúce klasifikácie lietadiel takéto:

i)

pre podkategóriu L1C – klasifikácia „kompozitné vetrone“,

ii)

pre podkategóriu L1 – klasifikácia „vetrone“,

iii)

pre podkategóriu L2C – klasifikácia „kompozitné motorové vetrone a kompozitné letúny typu ELA1“,

iv)

pre podkategóriu L2 – klasifikácia „motorové vetrone a letúny typu ELA1“,

v)

pre podkategóriu L3H – klasifikácia „teplovzdušné balóny“,

vi)

pre podkategóriu L3G – klasifikácia „plynové balóny“,

vii)

pre podkategóriu L4H – klasifikácia „teplovzdušné vzducholode“,

viii)

pre podkategóriu L4G – klasifikácia „plynové vzducholode typu ELA2“,

ix)

pre podkategóriu L5 – zodpovedajúca typová klasifikácia vzducholode.

Pre kategóriu A sa nevyžaduje žiadna klasifikácia, ak sa splnia požiadavky uvedené v bode 145.A.35 prílohy II (časť 145).

b)

Zápis typových klasifikácií lietadiel si vyžaduje uspokojivé ukončenie jedného z týchto výcvikov:

príslušný typový výcvik pre lietadlá kategórie B1, B2 alebo C v súlade s doplnkom III k prílohe III (časť 66),

v prípade typových klasifikácií plynových vzducholodí na preukaze spôsobilosti B2 alebo L5 typový výcvik schválený príslušným orgánom v súlade s bodom 66.B.130.

c)

Pre preukazy spôsobilosti iné než preukazy kategórie C si okrem požiadaviek uvedených v písmene b) zápis prvej typovej klasifikácie lietadla v rámci danej kategórie/podkategórie vyžaduje uspokojivé ukončenie príslušnej odbornej prípravy na pracovisku. Táto odborná príprava na pracovisku je v súlade s doplnkom III k prílohe III (časť 66) okrem plynových vzducholodí, v prípade ktorých ju schváli priamo príslušný orgán.

d)

Odchylne od písmen b) a c) sa typové klasifikácie lietadiel môžu v prípade lietadiel skupiny 2 a 3 zapísať do preukazu spôsobilosti aj po:

uspokojivom ukončení príslušnej typovej skúšky pre lietadlá kategórie B1, B2 alebo C v súlade s doplnkom III k tejto prílohe (časť 66),

v prípade kategórie B1 a B2 po preukázaní praxe na type lietadla. V takom prípade prax musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre túto kategóriu preukazu spôsobilosti.

V prípade, že je osoba v kategórii C kvalifikovaná tým, že je držiteľom akademického titulu, ako sa uvádza v bode 66.A.30 písm. a) ods. 7, prvá príslušná typová skúška pre lietadlo musí byť na úrovni kategórie B1 alebo B2.

e)

Pre lietadlá skupiny 2:

i)

zápis podskupinových klasifikácií výrobcu v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1 a C si vyžaduje splnenie požiadaviek na typové klasifikácie lietadiel v prípade aspoň dvoch typov lietadla od toho istého výrobcu, ktoré spoločne reprezentujú príslušnú podskupinu výrobcu,

ii)

zápis plných podskupinových klasifikácií v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1 a C si vyžaduje splnenie požiadaviek na typové klasifikácie lietadiel v prípade aspoň troch typov lietadla od rôznych výrobcov, ktoré spoločne reprezentujú príslušnú podskupinu,

iii)

zápis podskupinových klasifikácií výrobcu a plných podskupinových klasifikácií v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B2 a B2L si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti a pre príslušnú podskupinu lietadla a v prípade preukazu spôsobilosti B2L relevantných pre príslušný systém kvalifikácie(-í),

iv)

odchylne od písmena e) bodu iii) je držiteľ preukazu spôsobilosti B2 alebo B2L, v ktorom je zapísaná plná podskupina 2b, oprávnený na zápis plnej podskupiny 2c.

f)

Pre lietadlá skupín 3 a 4:

i)

zápis plných skupinových klasifikácií lietadiel skupiny 3 v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti kategórie B1, B2, B2L a C a zápis plných skupinových klasifikácií lietadiel skupiny 4 v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti B2 a B2L si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti a podľa vhodnosti pre skupinu 3 alebo 4,

ii)

pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi pre kategóriu B1, podlieha klasifikácia lietadiel skupiny 3 týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

pretlakové letúny,

letúny s kovovou konštrukciou,

letúny s kompozitnou konštrukciou,

letúny s drevenou konštrukciou,

letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

iii)

odchylne od písmena f) bodu i) je držiteľ preukazu spôsobilosti B2L, v ktorom je zapísaná plná podskupina 2a alebo 2b, oprávnený na zápis skupín 3 a 4.

g)

Pre preukaz spôsobilosti B3:

i)

zápis klasifikácie „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000 kg a menej“ si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre danú kategóriu preukazu spôsobilosti,

ii)

pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi, klasifikácia uvedená v bode i) podlieha týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

letúny s drevenou konštrukciou,

letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

letúny s kovovou konštrukciou,

letúny s kompozitnou konštrukciou.

h)

Pre všetky podkategórie preukazu spôsobilosti L, iné ako L5:

i)

zápis klasifikácií si vyžaduje preukázanie praxe, ktorá musí zahŕňať reprezentatívny prierez činností údržby relevantných pre túto podkategóriu preukazu spôsobilosti,

ii)

pokiaľ žiadateľ neposkytne dôkaz o zodpovedajúcej praxi, podliehajú klasifikácie týmto obmedzeniam zapísaným v preukaze spôsobilosti:

1.

pre klasifikácie „vetrone“ a „motorové vetrone a letúny typu ELA1“:

letúny s drevenou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

lietadlá s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

lietadlá s kovovou konštrukciou,

lietadlá s kompozitnou konštrukciou,

2.

pre klasifikáciu „plynové balóny“:

iné ako plynové balóny typu ELA1 a

3.

ak žiadateľ poskytol iba dôkaz o jednoročnej praxi v súlade s odchýlkou uvedenou v bode 66.A.30 písm. a) ods. 2b bode ii), do preukazu spôsobilosti sa zapíšu tieto obmedzenia:

„komplexné údržbárske úlohy stanovené v doplnku VII k prílohe I (časť M), štandardné zmeny stanovené v bode 21.A.90B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 a štandardné opravy stanovené v bode 21.A.431B prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.“

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2 so zapísanou klasifikáciou lietadiel skupiny 3 alebo preukazu spôsobilosti kategórie B3 so zapísanou klasifikáciou „beztlakové letúny s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 000 kg a menej“, sa považuje za držiteľa, ktorý spĺňa požiadavky na vydanie preukazu spôsobilosti podkategórií L1 a L2 s príslušnými plnými klasifikáciami a s tými istými obmedzeniami ako v prípade preukazu spôsobilosti B1.2/B3, ktorý mu už bol vydaný.“;

(9)

v bode 66.A.50 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Obmedzenia uvedené v preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel majú za následok vylúčenie z uplatňovania práv na osvedčovanie a v prípade obmedzení uvedených v bode 66.A.45 sa vzťahujú na lietadlo ako celok.“;

(10)

v bode 66.A.70 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

V prípade potreby bude preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel obsahovať obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50, aby sa zohľadnili rozdiely medzi:

i)

rozsahom kvalifikácie osvedčujúceho personálu platnej v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia platnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie preukazov spôsobilosti stanovenej v tejto prílohe (časť 66),

ii)

požiadavkami na základné znalosti a štandardmi základnej skúšky stanovenými v doplnkoch I a II k tejto prílohe (časť 66).

d)

Odchylne od písmena c) v prípade lietadiel, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ktoré sú inými než zložitými motorovými lietadlami, a v prípade balónov, vetroňov, motorových vetroňov a vzducholodí bude preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel obsahovať obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50, aby sa zaistilo, že práva osvedčujúceho personálu platné v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia platnosti príslušnej kategórie/podkategórie preukazov spôsobilosti podľa časti 66 a práva vyplývajúce z prevedeného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66 ostanú rovnaké.“

(11)

v bode 66.B.100 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Príslušný orgán overí stav žiadateľových skúšok a/alebo potvrdí platnosť akýchkoľvek zápočtov, aby zabezpečil, že sú splnené všetky požiadavky doplnku I alebo prípadne doplnku VII týkajúce sa modulov, ako sa vyžaduje v tejto prílohe (časť 66).“;

(12)

bod 66.B.110 sa nahrádza takto:

„66.B.110   Postup pri zmene preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, ktorou sa zabezpečí, že preukaz bude obsahovať dodatočnú základnú kategóriu alebo podkategóriu

a)

Po dokončení postupov uvedených v bodoch 66.B.100 alebo 66.B.105 zapíše príslušný orgán dodatočnú základnú kategóriu, podkategóriu alebo v prípade kategórie B2L systém kvalifikácie(-í) do preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel a potvrdí ich odtlačkom pečiatky a podpisom alebo znovu vydá preukaz spôsobilosti.

b)

Systém záznamov príslušného orgánu sa zmení zodpovedajúcim spôsobom.

c)

Na žiadosť žiadateľa vymení príslušný orgán preukaz spôsobilosti v kategórii B2L za preukaz spôsobilosti v kategórii B2 so zapísanou kvalifikáciou (zapísanými kvalifikáciami) toho istého lietadla, pokiaľ držiteľ preukázal splnenie obidvoch týchto podmienok:

i)

absolvovanie skúšky z rozdielov medzi základnými znalosťami zodpovedajúcimi už vlastnenému preukazu spôsobilosti v kategórii B2L a základnými znalosťami preukazu spôsobilosti B2 podľa doplnku I,

ii)

prax vyžadovaná v doplnku IV.

d)

V prípade držiteľa preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podkategórie B1.2, v ktorom je zapísaná klasifikácia lietadiel skupiny 3, alebo preukazu spôsobilosti kategórie B3, v ktorom je zapísaná klasifikácia „beztlakové letúny s piestovým motorom s MTOM 2 000 kg a menej“, príslušný orgán vydá na základe žiadosti preukaz spôsobilosti podkategórií L1 a L2 s plnými klasifikáciami a s tými istými obmedzeniami ako v už vlastnenom preukaze spôsobilosti B1.2/B3.“;

(13)

v bode 66.B.115 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

Príslušný orgán zabezpečí, že sa splnenie praktickej časti typového výcviku preukáže jedným z týchto spôsobov:

i)

prostredníctvom podrobných záznamov o praktickom výcviku alebo palubného denníka poskytnutých organizáciou, ktorá realizovala kurz, priamo schválených príslušným orgánom v súlade s bodom 66.B.130

ii)

v prípade potreby prostredníctvom osvedčenia o výcviku, ktoré sa vzťahuje na praktickú časť výcviku a ktoré vydala organizácia pre výcvik údržby riadne oprávnená v súlade s prílohou IV (časť 147).“;

(14)

v bode 66.B.125 písm. b) sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Pre kategóriu B1 alebo C:

vrtuľník s piestovým motorom, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom, ktoré sú v skupine 1,

vrtuľník s piestovým motorom, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2c“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s piestovým motorom daného výrobcu, ktoré sú v skupine 1,

vrtuľník s turbínovým motorom, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2b“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom, ktoré sú v skupine 1,

vrtuľník s turbínovým motorom, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2b“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové vrtuľníky s turbínovým motorom daného výrobcu, ktoré sú v skupine 1,

jednomotorový piestový letún – kovová konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: letúny s kompozitnou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

viacmotorový piestový letún – kovová konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie viacmotorové piestové letúny zodpovedajúcej celej skupiny/skupiny výrobcu, ktoré sú v skupine 1. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: letúny s kompozitnou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

jednomotorový piestový letún – drevená konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s kompozitnou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

viacmotorový piestový letún – drevená konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s kompozitnou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

jednomotorový piestový letún – kompozitná konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

viacmotorový piestový letún – kompozitná konštrukcia, buď celá skupina, alebo skupina výrobcu: prevedené na klasifikáciu „celá skupina 3“. V prípade preukazu spôsobilosti B1 sa zahŕňajú tieto obmedzenia: pretlakové letúny, letúny s kovovou konštrukciou, letúny s drevenou konštrukciou a letúny s kovovou trubicovou konštrukciou potiahnutou tkaninou,

letún s turbínovým motorom – jednomotorový, celá skupina: prevedené na klasifikáciu „celá podskupina 2a“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

letún s turbínovým motorom – jednomotorový, skupina výrobcu: prevedené na zodpovedajúcu klasifikáciu „podskupina výrobcu 2a“, ako aj typové klasifikácie na lietadlo pre tie jednomotorové letúny s turbovrtuľovým motorom daného výrobcu, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo a ktoré sú v skupine 1,

letún s turbínovým motorom – viacmotorový, celá skupina: prevedené na typové klasifikácie na lietadlo pre tie viacmotorové letúny s turbovrtuľovým motorom, ktoré si v predchádzajúcom systéme nevyžadovali typovú klasifikáciu na lietadlo.“;

(15)

bod 66.B.130 sa nahrádza takto:

„66.B.130   Postup pre priame schválenie typového výcviku na lietadlo

a)

V prípade typového výcviku na lietadlo iné ako vzducholoď môže príslušný orgán podľa bodu 1 doplnku III k tejto prílohe (časť 66) schváliť typový výcvik na lietadlo, ktorý nevykonala organizácia s povolením na výcvik údržby v súlade s prílohou IV (časť 147). V takom prípade príslušný orgán uplatňuje postup, ktorým zabezpečí, že je typový výcvik na lietadlo v súlade s doplnkom III k tejto prílohe (časť 66).

b)

V prípade typového výcviku na vzducholode v skupine 1 musia byť kurzy priamo schválené príslušným orgánom vo všetkých prípadoch. Príslušný orgán uplatňuje postup, ktorým zabezpečí, aby osnova typového výcviku na vzducholoď pokrývala všetky prvky obsiahnuté v údajoch o údržbe od držiteľa schválenia konštrukcie.“;

(16)

v bode 66.B.200 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Základné skúšky zodpovedajú štandardu stanovenému v doplnkoch I a II alebo prípadne v doplnkoch VII a VIII k tejto prílohe (časť 66).“;

(17)

v bode 66.B.305 písm. b) sa výraz v „doplnku III“ nahrádza výrazom „doplnku I“.

(18)

bod 66.B.405 sa nahrádza takto:

„66.B.405   Správa o zápočte skúšky

a)

Správa o zápočte musí obsahovať porovnanie medzi:

i)

modulmi, podmodulmi, témami a prípadne úrovňami znalostí uvedených v doplnkoch I alebo VII k tejto prílohe (časť 66) a

ii)

osnovami príslušnej technickej kvalifikácie zodpovedajúcej konkrétnej kategórii, ktorá sa má získať.

V tomto porovnaní sa uvedie, či bola preukázaná zhoda, a bude obsahovať odôvodnenia každého vyhlásenia.

b)

Zápočty skúšok okrem skúšok základných znalostí vykonávaných organizáciou pre výcvik údržby oprávnenou v súlade s prílohou IV (časť 147) môže udeliť len príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa získala kvalifikácia, pokiaľ neexistuje formálna dohoda s takýmto príslušným orgánom, v ktorej by sa stanovovalo niečo iné.

c)

Zápočet nemožno udeliť, pokiaľ neexistuje vyhlásenie o zhode za každý modul a podmodul, pričom sa uvedie, kde možno v technickej kvalifikácii nájsť rovnocenný štandard.

d)

Príslušný orgán pravidelne overuje, či došlo k zmene:

i)

štandardu vnútroštátnej kvalifikácie,

ii)

prípadne doplnkov I alebo VII k tejto prílohe (časť 66).

Príslušný orgán zároveň posúdi, či je v dôsledku toho potrebné zmeniť správu o zápočte. Takéto zmeny sa musia zdokumentovať, označiť dátumom a zaznamenať.“;

(19)

v bode 66.B.410 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Po skončení platnosti zápočtov môže žiadateľ požiadať o nové zápočty. Príslušný orgán predĺži platnosť zápočtov na ďalších desať rokov bez ďalšieho posúdenia v prípade, že nedošlo k zmene požiadaviek na základné znalosti vymedzených v doplnkoch I alebo VII k tejto prílohe (časť 66), podľa vhodnosti.“;

(20)

Doplnok I sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa nadpis a prvý pododsek nahrádzajú takto:

Doplnok I

Požiadavky na základné znalosti

(okrem preukazu spôsobilosti kategórie L)

1.   Úrovne znalostí pre preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie A, B1, B2, B2L, B3 a C

Základné znalosti pre kategórie A, B1, B2, B2L a B3 sú určené úrovňami znalostí (1, 2 alebo 3) pre každú príslušnú tému. Žiadatelia o kategóriu C musia splniť buď úroveň základných znalostí pre kategóriu B1 alebo pre kategóriu B2.

“;

b)

v odseku 2 sa nadpis, prvý pododsek a prvá tabuľka nahrádzajú takto:

„2.   Rozdelenie na tematické moduly

Kvalifikácia základných tém pre každú kategóriu alebo podkategóriu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel zodpovedá tejto tabuľke, v ktorej sa príslušné témy označujú symbolom „X“:

 

Pre kategórie A, B1 a B3:

Tematický modul

Letún A alebo B1 s:

Vrtuľník A alebo B1 s:

B3

 

turbínovým(-i) motorom(-mi)

piestovým(-i) motorom(-mi)

turbínovým(-i) motorom(-mi)

piestovým(-i) motorom(-mi)

Beztlakový letún s piestovým motorom s MTOM 2 000  kg a menej

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7 A

X

X

X

X

 

7 B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9 A

X

X

X

X

 

9 B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11 A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11 C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17 A

X

X

 

 

 

17 B

 

 

 

 

X

 

Pre kategórie B2 a B2L:

Tematický modul/Tematické podmoduly

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7 A

X

X

7 B

 

 

8

X

X

9 A

X

X

9 B

 

 

10

X

X

11 A

 

 

11 B

 

 

11 C

 

 

12

 

 

13.1. a 13.2.

X

X

13.3. písm. a)

X

X (pre systém kvalifikácie „automatické riadenie letu“)

13.3. písm. b)

X

 

13.4. písm. a)

X

X (pre systém kvalifikácie „Com/Nav“)

13.4. písm. b)

X

X (pre systém kvalifikácie „dozor“)

13.4. písm. c)

X

 

13.5.

X

X

13.6.

X

 

13.7.

X

X (pre systém kvalifikácie „automatické riadenie letu“)

13.8

X

X (pre systém kvalifikácie „prístroje“)

13.9.

X

X

13.10.

X

 

13.11. až 13.18.

X

X (pre systém kvalifikácie „systémy draku“)

13.19. až 13.22.

X

 

14

X

X (pre systém kvalifikácie „prístroje“ a „systémy draku“)“

15

 

 

16

 

 

17 A

 

 

17 B

 

 

c)

v tabuľkách modulov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 a 14 sa obsah políčka

ÚROVEŇ

B2

nahrádza takto:

ÚROVEŇ

B2

B2L

d)

v tabuľke modulu 5 sa číslo „1“ nahrádza „–“ z podmodulu 5.5 písm. a) v prípade preukazu spôsobilosti B3;

e)

v tabuľke modulu 7B sa „–“ nahrádza číslom „1“ z podmodulu 7.4 v prípade preukazu spôsobilosti B3;

f)

v tabuľke modulu 7B podmodulu 7.10 sa číslo „1“ nahrádza číslom „2“ v prípade preukazu spôsobilosti B3;

g)

v tabuľke modulu 11A podmodulu 11.8 písm. b) sa číslo „1“ nahrádza číslom „2“ v prípade preukazu spôsobilosti B1.1;

h)

v tabuľke modulu 11A sa kontextové políčko prvého stĺpca podmodulu 11.16 nahrádza takto:

„11.16.   Pneumatický/vákuový systém (ATA 36)

 

Usporiadanie systému;

 

Zdroje: motor/APU (Auxiliary Power Unit – pomocná energetická jednotka), kompresory, zásobníky, pozemné zdroje;

 

tlakové čerpadlá a vývevy;

 

regulácia tlaku;

 

rozvod;

 

indikácie a výstrahy;

 

prepojenie s inými systémami.“

i)

v tabuľke modulu 11A sa kontextové políčko prvého stĺpca podmodulu 11.20 nahrádza takto:

„11.20.   Kabínové systémy (ATA44)

Jednotky a komponenty poskytujúce prostriedky zábavy pre cestujúcich a komunikačné prostriedky v rámci lietadla (komunikačný údajový systém kabíny) a medzi kabínou lietadla a pozemnými stanicami (sieťové služby kabíny). Patrí sem hlasový, údajový, hudobný a obrazový prenos.

Komunikačný údajový systém kabíny umožňuje spojenie medzi posádkou v kokpite a kabíne a systémami kabíny. Tieto systémy podporujú výmenu údajov medzi jednotlivými modulmi vymeniteľnými pri prevádzke a bežne sa používajú prostredníctvom panelov letového personálu.

Sieťové služby kabíny zvyčajne pozostávajú zo servera, ktorý je prepojený (okrem iných) s týmito systémami:

údajovou/rádiovou komunikáciou,

základným systémom kabíny,

letovým systémom zábavy,

systémom externej komunikácie,

systémom veľkokapacitnej pamäte kabíny,

systémom monitorovania kabíny,

rôznymi systémami kabíny.

Sieťové služby kabíny môžu obsahovať funkcie ako:

prístup k predodletovým/odletovým správam,

prístup k e-mailom/intranetu/internetu, databázu cestujúcich.“;

j)

v tabuľke modulu 11B podmodulu 11.8 písm. b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „2“ v prípade preukazu spôsobilosti B1.2;

k)

v tabuľke modulu 11B sa kontextové políčko prvého stĺpca podmodulu 11.16 nahrádza takto:

„11.16.   Pneumatický/vákuový systém (ATA 36)

 

Usporiadanie systému;

 

Zdroje: motor/APU, kompresory, zásobníky, pozemné zdroje;

 

tlakové čerpadlá a vývevy;

 

regulácia tlaku;

 

rozvod;

 

indikácie a výstrahy;

 

prepojenie s inými systémami.“

l)

v tabuľke modulu 12 sa kontextové políčko prvého stĺpca podmodulu 12.16 nahrádza takto:

„12.16.   Pneumatický/vákuový systém (ATA 36)

 

Usporiadanie systému;

 

Zdroje: motor/APU, kompresory, zásobníky, pozemné zdroje;

 

tlakové čerpadlá a vývevy;

 

regulácia tlaku;

 

rozvod;

 

indikácie a výstrahy;

 

prepojenie s inými systémami.“

m)

modul 13 sa nahrádza takto:

„MODUL 13 – AERODYNAMIKA, KONŠTRUKCIE A SYSTÉMY LIETADIEL

 

ÚROVEŇ

 

B2

B2L

13.1.

Teória letu

 

a)

Aerodynamika letúna a riadenie letu

1

Činnosť a účinok:

priečne riadenie: krídielka a spoilery,

pozdĺžne riadenie: výškové kormidlá, stabilizátory, stabilizátory s meniteľným uhlom nastavenia a usporiadaním „kačica“ a

smerové riadenie: obmedzovače smerového kormidla;

Riadenie s použitím elevónov a plôch smerového kormidla;

Zariadenie na zvýšenie vztlaku: štrbiny, sloty, klapky;

Zariadenie na zvýšenie odporu: spoilery, rušiče vztlaku, aerodynamické brzdy a

Činnosť a účinok vyvažovacích plôšok, servoplôšok a vychýlenia kormidla.

 

b)

Let za vysokých rýchlostí

1

Rýchlosť zvuku, podzvukový let, transsonický let, nadzvukový let;

Machovo číslo, kritické Machovo číslo.

 

c)

Aerodynamika rotora

1

Terminológia;

Činnosť a vplyv cyklického, kolektívneho riadenia a riadenie krútiaceho momentu.

 

13.2.

Konštrukcie – všeobecné koncepcie

 

Základy systémov konštrukcie

1

Systémy označovania podľa zón a staníc

2

Elektrické prepojenie na kostru

2

Opatrenia týkajúce sa ochrany proti zásahu bleskom.

2

13.3.

Automatické riadenie letu (ATA 22)

 

a)

3

Základy automatického riadenia letu vrátane princípov činnosti a bežnej terminológie;

Spracovanie riadiacich signálov;

Režimy prevádzky: kanály priečneho náklonu, pozdĺžneho sklonu a zatáčania;

Tlmiče kmitov okolo zvislej osi;

Systémy zväčšenia stability vrtuľníkov;

Automatické vyváženie;

Prepojenie autopilota a navigačných zariadení;

 

b)

3

Automatický systém ovládania výkonu;

Automatické pristávacie systémy: princípy a kategórie, pracovné režimy, priblíženie, zostupová dráha, pristátie, prelet, monitorovania systémov a podmienky výskytu porúch.

 

13.4.

Komunikácia/navigácia (ATA 23/34)

 

a)

3

Základné princípy šírenia rádiových vĺn, antény, prenosové linky, komunikácia, prijímač a vysielač;

Princípy činnosti týchto systémov:

komunikácia na veľmi vysokých frekvenciách (VHF),

komunikácia na vysokých frekvenciách (HF),

audio,

núdzové vysielače polohy (ELT),

zapisovač hlasu v pilotnom priestore (CVR),

systém VHF všesmerového rádiomajáku (VOR),

automatický rádiokompas (ADF),

systém pre presné priblíženie a pristátie (ILS),

letový riadiaci systém (FDS), merač vzdialeností (DME),

priestorová navigácia, systémy RNAV,

systémy riadenia letu (FMS),

globálny systém určovania polohy (GPS), globálny navigačný satelitný systém (GNSS),

údajové spojenie.

 

b)

3

odpovedač riadenia letovej prevádzky, sekundárny prehľadový radar,

prevádzkový výstražný protizrážkový systém (TCAS),

meteorologický radar,

rádiový výškomer,

automatické závislé sledovanie – vysielanie (ADS-B).

 

c)

3

mikrovlnný pristávací systém (MLS),

nízkofrekvenčný navigačný systém a hyperbolický navigačný systém (VLF/ Omega),

Dopplerov princíp navigácie,

inerciálny navigačný systém (INS),

komunikácia a výmena správ ARINC (zabudované v rádiovom systéme lietadla).

 

13.5.

Elektrický systém (ATA 24)

3

Inštalovanie a prevádzka batérií;

Výroba jednosmerného prúdu;

Výroba striedavého prúdu;

Núdzová výroba elektrickej energie;

Regulácia napätia;

Rozvod energie;

Meniče, transformátory, usmerňovače;

Ochrana obvodu;

Externé/pozemné zdroje.

 

13.6.   Vybavenie a zariadenie (ATA 25)

Požiadavky na elektronické núdzové vybavenie;

Zábavné zariadenie v kabíne.

3

13.7.

Riadenie letu (ATA 27)

 

a)

2

Primárne ovládače: krídielka, výškové kormidlo, smerové kormidlo, spoiler;

Ovládač vyvažovacej plôšky;

Aktívne vyváženie lietadla;

Zariadenia na zvýšenie vztlaku;

Rušenie vztlaku, aerodynamické brzdy;

Obsluha systémov: ručné, hydraulické, pneumatické;

Umelý cit v riadení, tlmič kmitov okolo zvislej osi, obmedzovač výchylky smerového kormidla, blokovanie kormidla;

Systémy ochrany pred pádom.

 

b)

3

Obsluha systémov: elektrické, systém elektroimpulzného riadenia.

 

13.8.

Prístroje (ATA 31)

3

Klasifikácia;

Atmosféra;

Terminológia;

Zariadenia a systémy na meranie tlaku;

Pitotstatické systémy;

Výškomery;

Variometre;

Rýchlomery;

Machmetre;

Hlásenie výšky/systémy varovania;

Počítače na spracovanie letových údajov;

Pneumatické prístrojové systémy;

Meradlá s priamym odčítaním tlaku a teploty;

Systémy indikovania teploty;

Systémy indikovania množstva paliva;

Princípy gyroskopov;

Umelé horizonty;

Priečne relatívne sklonomery;

Smerové zotrvačníky;

Systémy signalizácie nebezpečného priblíženia k zemi (GPWS);

Kompasové systémy;

Systémy zapisovania letových údajov (FDRS);

Elektronické systémy letových prístrojov (EFIS);

Prístrojové výstražné systémy vrátane hlavných výstražných systémov a centralizovaných výstražných panelov;

Systémy signalizácie preťaženia a indikačné systémy uhla nábehu;

Meranie a indikácia vibrácií;

Sklenený kokpit.

 

13.9.

Svetlá (ATA 33)

3

Vonkajšie: navigačné, pristávacie, rolovacie, na zistenie námrazy;

Vnútorné: osvetlenie kabíny, pilotného priestoru, nákladového priestoru;

Núdzové osvetlenie.

 

13.10.

Palubné systémy údržby (ATA 45)

3

Centrálne počítače údržby;

Systémy zavádzania údajov;

Elektronický knižničný systém;

Tlač;

Systém monitorovania konštrukcie (monitorovanie tolerancie poškodenia).

 

13.11.

Klimatizácia a pretlakovanie kabíny (ATA 21)

 

13.11.1.

Prívod vzduchu

2

Zdroje prívodu vzduchu vrátane odoberania vzduchu z motora, APU a pozemného vozíka.

 

13.11.2.

Klimatizácia

 

Klimatizačné systémy;

2

Mechanizmy na obeh vzduchu a vodných pár;

3

Rozvodné systémy;

1

Systém regulácie obehu, teploty a vlhkosti.

3

13.11.3.

Pretlakovanie

3

Systémy pretlakovania;

Regulácia a indikovanie vrátane regulačných a bezpečnostných ventilov;

Regulátory tlaku v kabíne.

 

13.11.4.

Bezpečnostné a výstražné zariadenia

3

Ochranné a výstražné zariadenia.

 

13.12.

Protipožiarna ochrana (ATA 26)

 

a)

3

Systémy detekcie požiaru a dymu a výstražné systémy;

Hasiace systémy;

Skúšky systémov.

 

b)

1

Prenosné hasiace prístroje.

 

13.13.

Palivový systém (ATA 28)

 

Usporiadanie systému;

1

Palivové nádrže;

1

Systémy dodávky paliva;

1

Vypúšťanie paliva za letu, odvzdušňovanie palivového systému a vyprázdňovanie;

1

Prečerpávanie a presun;

2

indikácie a výstrahy;

3

Dopĺňanie a odčerpávanie paliva;

2

Palivové systémy s pozdĺžnym vyvážením.

3

13.14.

Hydraulika (ATA 29)

 

Usporiadanie systému;

1

Hydraulické kvapaliny;

1

Hydraulické nádrže a akumulátory;

1

Vytváranie tlaku: elektricky, mechanicky, pneumaticky;

3

Vytváranie núdzového tlaku;

3

Filtre;

1

regulácia tlaku;

3

Rozvod energie;

1

Indikačné a výstražné systémy;

3

Prepojenie s inými systémami.

3

13.15.

Ochrana proti námraze a dažďu (ATA 30)

 

Tvorba námrazy, klasifikácia a detekcia;

2

Protinámrazové systémy: elektrické, teplovzdušné a chemické;

2

Systémy odmrazovania: elektrické, teplovzdušné, pneumatické a chemické;

3

Ochrana proti dažďu;

1

Ohrev snímačov a drenáží;

3

Systémy stieračov.

1

13.16.

Pristávacie zariadenie (ATA 32)

 

Konštrukcia, absorbovanie nárazu;

1

Systémy vysúvania a zasúvania podvozku: normálne a núdzové;

3

indikácie a výstrahy;

3

Kolesá, brzdy, protisklzové systémy a automatické brzdy;

3

Pneumatiky;

1

Riadenie;

3

Snímanie lietadlo-zem.

3

13.17.

Kyslík (ATA 35)

 

Usporiadanie systému: pilotný priestor, kabína;

3

Zdroje, uloženie, doplňovanie a rozvod;

3

Regulácia dodávky;

3

Indikácie a výstrahy.

3

13.18.

Pneumatický/vákuový systém (ATA 36)

 

Usporiadanie systému;

2

Zdroje: motor/APU, kompresory, zásobníky, pozemné zdroje;

2

regulácia tlaku;

3

rozvod;

1

indikácie a výstrahy;

3

Prepojenie s inými systémami.

3

13.19.

Voda/odpad (ATA 38)

2

Usporiadanie vodného systému, dodávka, rozvod, obsluha systému a odtok vody;

Usporiadanie toaletného systému, splachovanie a obsluha.

 

13.20.

Integrovaná modulárna avionika (ATA 42)

3

Základný systém;

Sieťové komponenty.

Poznámka: K bežným funkciám modulov integrovanej modulárnej avioniky (IMA) patria okrem iných:

riadenie odvzdušňovania,

regulácia tlaku vzduchu,

ventilácia a regulácia,

avionika a regulácia ventilácie kokpitu, regulácia teploty,

komunikácia letovej prevádzky,

smerovač komunikácie avioniky,

elektrické riadenie zaťaženia,

monitorovanie prerušovača,

elektrický systém BITE (Built In Test Equipment – zabudované systémy testovania),

riadenie spotreby paliva,

ovládanie bŕzd,

ovládanie riadenia,

vysúvanie a zasúvanie podvozku,

indikácia tlaku v pneumatikách,

indikácia hydraulického tlaku

monitorovanie teploty bŕzd.

 

13.21.

Kabínové systémy (ATA 44)

3

Jednotky a komponenty poskytujúce prostriedky zábavy pre cestujúcich a komunikačné prostriedky v rámci lietadla (komunikačný údajový systém kabíny) a medzi kabínou lietadla a pozemnými stanicami (sieťové služby kabíny). Patrí sem hlasový, údajový, hudobný a obrazový prenos.

Komunikačný údajový systém kabíny umožňuje spojenie medzi posádkou v kokpite a kabíne a systémami kabíny. Tieto systémy podporujú výmenu údajov medzi jednotlivými modulmi vymeniteľnými pri prevádzke a bežne sa používajú prostredníctvom panelov letového personálu.

Sieťové služby kabíny zvyčajne pozostávajú zo servera, ktorý je prepojený (okrem iných) s týmito systémami:

údajovou/rádiovou komunikáciou,

základným systémom kabíny,

letovým systémom zábavy,

systémom externej komunikácie,

systémom veľkokapacitnej pamäte kabíny,

systémom monitorovania kabíny,

rôznymi systémami kabíny.

Sieťové služby kabíny môžu obsahovať funkcie ako:

prístup k predodletovým/odletovým správam,

prístup k e-mailom/intranetu/internetu,

databázu cestujúcich.

 

13.22.

Informačné systémy (ATA 46)

3

Jednotky a komponenty poskytujúce prostriedky ukladania, aktualizácie a získavania digitálnych informácií bežne poskytovaných v papierovej forme, na mikrofilme alebo mikrofiši. Patria sem jednotky určené na ukladanie a získavanie informácií, ako napríklad veľkokapacitná elektronická knižnica a ovládač, ale nepatria sem jednotky ani komponenty namontované na iné použitie a spoločné pre ďalšie systémy, ako napríklad palubná tlačiareň alebo displej na všeobecné použitie.

K bežným príkladom patria:

Systém letovej prevádzky a systém riadenia informácií, ako aj systémy sieťového servera;

Všeobecný informačný systém lietadla;

Palubný informačný systém;

Informačný systém údržby;

Informačný systém kabíny cestujúcich;

Rôzne informačné systémy.“

 

(21)

Doplnok II sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

Doplnok II

Štandard základnej skúšky

(okrem preukazu spôsobilosti kategórie L)“;

b)

v bodoch 2.2.1 až 2.2.10 sa výraz „Kategória B2“ nahrádza výrazom „Kategória B2 a B2L“;

c)

body 2.2.13 a 2.2.14 sa nahrádzajú takto:

„2.13.   MODUL 13 – AERODYNAMIKA, KONŠTRUKCIE A SYSTÉMY LIETADIEL

Kategória B2: 180 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a 0 otázok, na ktoré sa odpovedá písomnou formou. Poskytnutý čas: 225 minút. Otázky a poskytnutý čas možno v prípade potreby rozdeliť na dve skúšky.

Kategória B2L:

Systém kvalifikácie

Počet otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí

Poskytnutý čas (v minútach)

Základné požiadavky

(Podmoduly 13.1, 13.2, 13.5 a 13.9)

28

35

COM/NAV

[Podmodul 13.4 písm. a)]

24

30

PRÍSTROJE

(Podmodul 13.8)

20

25

AUTOMATICKÉ RIADENIE LETU

[Podmoduly 13.3 písm. a) a 13.7]

28

35

DOZOR

[Podmodul 13.4 písm. b)]

8

10

SYSTÉMY DRAKU

(Podmoduly 13.11 až 13.18)

32

40

2.14.   MODUL 14 – POHON

Kategória B2 a B2L: 24 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a 0 otázok, na ktoré sa odpovedá písomnou formou. Poskytnutý čas: 30 minút.

POZNÁMKA: skúška B2L pre modul 14 sa vzťahuje len na kvalifikácie „Prístroje“ a „Systémy draku.“;“

(22)

Doplnok III sa mení takto:

a)

v odseku 1 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

S výnimkou prípadov povolených na základe rozdielového výcviku stanoveného v písmene c) musia spĺňať štandard v zmysle bodu 3.1 tohto doplnku a v prípade potreby príslušné prvky vymedzené v povinnej časti údajov o prevádzkovej spôsobilosti stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.“;

b)

v odseku 1 písm. b) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

S výnimkou prípadov povolených na základe rozdielového výcviku uvedeného v písmene c) musia spĺňať štandard v zmysle bodu 3.2 tohto doplnku a v prípade potreby príslušné prvky vymedzené v povinnej časti údajov o prevádzkovej spôsobilosti stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012.“;

c)

v odseku 3.1 písm. c) sa poznámky pod čiarou v tabuľke nahrádzajú takto:

„1.

V prípade beztlakových piestových letúnov do 2 000 kg maximálnej vzletovej hmotnosti sa minimálne trvanie môže znížiť o 50 %.

2.

V prípade vrtuľníkov patriacich do skupiny 2 (ako je definovaná v bode 66.A.5) sa minimálne trvanie môže znížiť o 30 %.“;

d)

v odseku 3.1 písm. e) sa úroveň výcviku pre systém draku 21A „Prívod vzduchu“ v stĺpci „Vrtuľníky s turbínovými motormi“ nahrádza takto:

„3

1“;

e)

v odseku 3.1 písm. e) sa úroveň výcviku pre systém draku 31A „Prístrojové systémy“ v stĺpci „Vrtuľníky s piestovými motormi“ nahrádza takto:

„3

1“;

(23)

Doplnok IV sa nahrádza takto:

Doplnok IV

Požiadavky na prax potrebnú na rozšírenie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú požiadavky na prax potrebnú na doplnenie novej kategórie alebo podkategórie do existujúceho preukazu spôsobilosti podľa časti 66.

Prax musí zahŕňať praktické skúsenosti s údržbou na prevádzkovaných lietadlách v podkategórii týkajúcej sa žiadosti.

Požiadavka na prax sa zníži o 50 %, ak žiadateľ absolvoval schválený kurz podľa časti 147 týkajúci sa podkategórie.

Do

Od

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

2 roky

1 rok

6 mesiacov

A2

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

2 roky

1 rok

6 mesiacov

A3

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

1 rok

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

1 rok

A4

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

1 rok

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

1 rok

B1.1

žiadne

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

1 rok

1 rok

6 mesiacov

B1.2

6 mesiacov

žiadne

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

žiadne

B1.3

6 mesiacov

6 mesiacov

žiadne

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

1 rok

1 rok

6 mesiacov

B1.4

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

žiadne

2 roky

6 mesiacov

2 roky

2 roky

1 rok

6 mesiacov

B2

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

B2L

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

B3

6 mesiacov

žiadne

6 mesiacov

6 mesiacov

2 roky

6 mesiacov

2 roky

1 rok

2 roky

1 rok

“;

(24)

Doplnok V sa nahrádza takto:

Doplnok V

Formulár žiadosti – formulár EASA 19

1.

Tento doplnok obsahuje príklad formulára použitého na žiadosť o preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66).

2.

Príslušný orgán členského štátu môže upraviť formulár EASA 19 len zahrnutím dodatočných informácií nevyhnutných pre prípad, keď vnútroštátne požiadavky povoľujú alebo požadujú, aby sa preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel vydaný v súlade s prílohou III (časť 66) používal mimo požiadaviek prílohy I (časť M) a prílohy II (časť 145).
Image Text obrazu Image Text obrazu
“;

(25)

Doplnok VI sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

Doplnok VI – Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) – formulár EASA 26“;

b)

na začiatku doplnku VI a pred existujúci formulár EASA 26 sa vkladá tento text:

„1.

Príklad preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa prílohy III (časť 66) možno nájsť na týchto stránkach.

2.

Doklad musí byť vytlačený v zobrazenom štandardizovanom formáte, ale jeho veľkosť sa môže zmenšiť, aby ho bolo možné vygenerovať na počítači. Ak je jeho veľkosť zmenšená, treba venovať pozornosť zabezpečeniu dostatočného priestoru na tých miestach, na ktorých sa požadujú úradné kolky alebo pečiatky. Do dokladu vygenerovaného na počítači nemusia byť zahrnuté všetky kolónky, pokiaľ má niektorá takáto kolónka ostať prázdna, pod podmienkou, že tento doklad možno jednoznačne uznať za preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel vydaný v súlade s prílohou III (časť 66).

3.

Doklad možno vyplniť v anglickom jazyku alebo úradnom jazyku členského štátu príslušného orgánu. V tomto druhom prípade sa k dokladu pripojí druhý exemplár v anglickom jazyku pre každého držiteľa preukazu spôsobilosti, ktorý potrebuje používať tento preukaz spôsobilosti mimo uvedený členský štát, aby sa zabezpečilo porozumenie na účely vzájomného uznania.

4.

Každý držiteľ preukazu spôsobilosti musí mať jedinečné číslo držiteľa preukazu spôsobilosti vytvorené na základe vnútroštátneho identifikátora a alfanumerického označenia.

5.

Strany dokladu môžu byť v poradí, ktoré sa líši od poradia v tomto príklade, a nemusia v ňom byť žiadne deliace čiary, pokiaľ sú obsiahnuté informácie umiestnené tak, že usporiadanie každej strany možno jednoznačne stotožniť s formátom tu uvedeného príkladu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

6.

Doklad musí vypracovať príslušný orgán. Môže ho však vypracovať aj akákoľvek organizácia s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145), ak s tým súhlasí príslušný orgán a ak sa vypracovanie uskutočňuje v súlade s postupom stanoveným v príručke organizácie údržby podľa bodu 145.A.70 prílohy II (časť 145). V každom prípade musí doklad vydať príslušný orgán.

7.

Akúkoľvek zmenu existujúceho preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel pripravuje príslušný orgán. Môže ho však vypracovať aj akákoľvek organizácia s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145), ak s tým súhlasí príslušný orgán a ak sa vypracovanie uskutočňuje v súlade s postupom stanoveným v príručke organizácie údržby podľa bodu 145.A.70 prílohy II (časť 145). V každom prípade musí doklad zmeniť príslušný orgán.

8.

Držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel ho musí udržiavať v dobrom stave a zabezpečiť, že v ňom nebudú vykonané žiadne neoprávnené zápisy. Nedodržanie tohto pravidla môže byť dôvodom na zrušenie platnosti preukazu spôsobilosti alebo to môže pre držiteľa znamenať, že mu nebude povolené uplatňovať práva na osvedčovanie. Môže to viesť aj k trestnému stíhaniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

9.

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel vydaný v súlade s prílohou III (časť 66) uznávajú všetky členské štáty a počas práce v inom členskom štáte netreba tento doklad meniť.

10.

Príloha k formuláru EASA 26 nie je povinná a môže sa použiť len na zahrnutie vnútroštátnych práv, keď sa na tieto práva vzťahujú vnútroštátne právne predpisy mimo rozsahu pôsobnosti prílohy III (časť 66).

11.

Pokiaľ ide o stranu preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel pre zápis typovej klasifikácie na lietadlo, príslušný orgán členského štátu sa môže rozhodnúť, že vydá túto stranu až v čase zápisu prvej typovej klasifikácie na lietadlo a naopak v závislosti od počtu typových kvalifikácií, ktoré sa majú zapísať, môže potrebovať vydať viac než jednu stranu pre zápis typovej klasifikácie na lietadlo.

12.

Bez ohľadu na odsek 11 bude každá vydaná strana vo formáte tohto príkladu a bude obsahovať informácie stanovené pre danú stranu.

13.

V preukaze spôsobilosti technika údržby lietadiel musí byť jasne uvedené, že obmedzenia predstavujú výnimky z práv na osvedčovanie. Ak sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, na strane OBMEDZENIA sa uvedie „Bez obmedzení“.

14.

Ak sa na vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel použije predtlačený formát, kolónka pre akékoľvek kategórie, podkategórie alebo typové klasifikácie, ktorá neobsahuje zápis o klasifikácii, musí byť označená tak, aby bolo zrejmé, že držiteľ preukazu túto klasifikácia nemá.“;

c)

Formulár 26 sa nahrádza takto:

Image Text obrazu Image Text obrazu “;

(26)

dopĺňajú sa tieto doplnky VII a VIII:

Doplnok VII

Požiadavky na základné znalosti v prípade preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel kategórie L

Vymedzenia rôznych úrovní znalostí požadovaných v tomto doplnku sú rovnaké ako vymedzenia v bode 1 doplnku I k prílohe III (časti 66).

Podkategórie

Moduly požadované pre každú podkategóriu (pozri tabuľku s osnovou ďalej)

L1C: kompozitné vetrone

1L, 2L, 3L, 5L, 7L a 12L

L1: vetrone

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L a 12L

L2C: kompozitné motorové vetrone a kompozitné letúny typu ELA1

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L a 12L

L2: motorové vetrone a letúny typu ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L a 12L

L3H: teplovzdušné balóny

1L, 2L, 3L, 9L a 12L

L3G: plynové balóny

1L, 2L, 3L, 10L a 12L

L4H: teplovzdušné vzducholode

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L a 12L

L4G: Plynové vzducholode typu ELA2

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L a 12L

L5: plynové vzducholode vyššie než typ ELA2

Požiadavky na základné znalosti pre akúkoľvek podkategóriu B1

plus

8L (pre B1.1 a B1.3), 10L, 11L a 12L

OBSAH:

Názov modulu

1L

„Základné znalosti“

2L

„Ľudské faktory“

3L

„Letecká legislatíva“

4L

„Drevený / kovovo rúrový a látkový drak“

5L

„Kompozitný drak“

6L

„Kovový drak“

7L

„Drak všeobecne“

8L

„Pohonná jednotka“

9L

„Teplovzdušný balón/teplovzdušná vzducholoď“

10L

„Plynový balón/plynová vzducholoď (voľné/priviazané)“

11L

„Teplovzdušné/plynové vzducholode“

12L

„Rádiová komunikácia/ELT/Transpondér/Prístroje“

MODUL 1L – ZÁKLADNÉ ZNALOSTI

 

Úroveň

1L.1   Matematika

Aritmetika

Aritmetické výrazy a znamienka;

Metódy násobenie a delenia;

Zlomky a desatinné čísla;

Súčinitele a násobky;

Váhy, miery a prepočítacie koeficienty;

Pomery a úmery;

Priemery a percentá;

Plochy a objemy, druhé a tretie mocniny.

Algebra

Vyhodnotenie jednoduchých algebraických výrazov: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie;

Používanie zátvoriek;

Jednoduché algebraické zlomky.

Geometria

Jednoduché geometrické konštrukcie;

Grafické zobrazenie: druh a použitia grafov.

1

1L.2   Fyzika

Látka

Zloženie látky: chemické prvky;

Chemické zlúčeniny;

Skupenstvo: pevné, kvapalné a plynné;

Zmeny skupenstva.

Mechanika

Sily, momenty a dvojice síl, vektorový zápis;

Ťažisko;

Ťah, tlak, šmyk a krut;

Povaha a vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov.

Teplota

Teplomery a teplotné stupnice: Celsiova, Fahrenheitova a Kelvinova;

Definícia tepla.

1

1L.3   Elektrina

Jednosmerné obvody

Ohmov zákon, prvý a druhý Kirchhoffov zákon;

Význam vnútorného odporu zdroja;

Elektrický odpor;

Farebné označovanie odporov, hodnoty a tolerancie, odporučené hodnoty, výkon vo wattoch;

Odpory v sérii a paralelne.

1

1L.4   Aerodynamika/aerostatika

Medzinárodná štandardná atmosféra (ISA), použitie v aerodynamike a aerostatike.

Aerodynamika

Prúdenie vzduchu okolo telesa;

Medzná vrstva, laminárne a turbulentné prúdenie;

Ťah, hmotnosť, výslednica aerodynamických síl;

Vznik vztlaku a odporu: uhol nábehu, polárna krivka, pádová rýchlosť.

Aerostatika

Účinok na obálky, účinok vetra, účinky nadmorskej výšky a teploty.

1

1L.5   Bezpečnosť na pracovisku a ochrana životného prostredia

Bezpečné pracovné postupy a bezpečnostné opatrenia pri práci s elektrickým prúdom, plynmi (najmä s kyslíkom), olejmi a chemikáliami;

Označovanie, skladovanie a zneškodňovanie nebezpečných (z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia) materiálov;

Nápravné opatrenia v prípade požiaru alebo inej nehody s výskytom jedného alebo viacerých rizík vrátane znalosti ovládania hasiacich prostriedkov.

2


MODUL 2L – ĽUDSKÉ FAKTORY

 

Úroveň

2L.1   Všeobecne

Potreba zohľadnenia ľudského faktora;

Incidenty zapríčinené ľudským faktorom/ľudskou chybou;

„Murphyho“ zákon.

1

2L.2   Ľudská výkonnosť a obmedzenia

Zrak, sluch, spracovanie informácií, pozornosť a vnímanie, pamäť.

1

2L.3   Sociálna psychológia

Zodpovednosť, motivácia, tlak na vyrovnanie sa s okolím, tímová práca.

1

2L.4   Faktory ovplyvňujúce výkonnosť

Telesná kondícia/zdravie, stres, spánok, únava, alkohol, lieky, zneužitie drog.

1

2L.5   Fyzické prostredie

Pracovné prostredie (klíma, hluk, osvetlenie).

1


MODUL 3L – LETECKÁ LEGISLATÍVA

 

Úroveň

3L.1   Regulačný rámec

Úloha Európskej komisie, agentúry EASA a vnútroštátnych leteckých úradov;

Uplatniteľné časti M a časti 66.

1

3L.2   Opravy a úpravy

Schválenie zmien (opravy a úpravy);

Štandardné zmeny a štandardné opravy.

2

3L.3   Údaje o údržbe

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti (AD), pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti (ICA) (AMM, IPC atď.);

Letová príručka;

Záznamy o údržbe.

2


MODUL 4L – DREVENÝ/KOVOVO-RÚROVÝ A LÁTKOVÝ DRAK

 

Úroveň

4L.1   Drevený drak/kombinácia kovových rúrok a látky

Drevo, preglejka, lepidlá, ochrana, elektrické vedenie, vlastnosti, opracovanie;

Krytie (krycie materiály, lepidlá a prostriedky na povrchové úpravy, prírodné a syntetické krycie materiály a lepidlá);

Náter, montáž a procesy opravy;

Rozpoznávanie poškodení z nadmerného zaťažovania drevených/kovovo-rúrových a látkových konštrukcií;

Zhoršenie kvality drevených komponentov a krytov;

Test prasklín (optický postup, napr. pomocou lupy) kovových komponentov. Korózia a metódy prevencie. Ochrana zdravia a požiarna ochrana.

2

4L.2   Materiál

Typy dreva, stabilita a vlastnosti opracovania;

Rúrky a uchytenia z ocele a ľahkej zliatiny, kontroly prasklín, kontroly zvarov;

Plasty (prehľad, pochopenie vlastností);

Nátery a odstraňovanie náterov;

Tmely, lepidlá;

Krycie materiály a technológie (prírodné a syntetické polyméry).

2

4L.3   Identifikácia poškodenia

Nadmerné zaťaženie konštrukcií z dreva/kovových rúrok a látok;

Prenosy zaťaženia;

Testovanie únavovej pevnosti a prasklín.

3

4L.4   Vykonávanie praktických činností

Zaistenie kolíkov, skrutiek, korunkových matíc, napínacích matíc;

Očkové spoje;

Opravy svoriek Nicopress a Talurit;

Oprava krytu;

Oprava priehľadných materiálov;

Cvičenia z opráv (preglejka, výstuha, zábradlia, vonkajšie plášte);

Vystrojenie lietadla. Výpočet vyváženia hmotnosti riadiacich plôch a rozsahu pohybu riadiacich plôch, meranie prevádzkových síl;

Vykonanie inšpekcií po 100 hodinách/ročných inšpekcií na drevenom draku alebo draku z kombinácie kovových rúrok a látky.

2


MODUL 5 – KOMPOZITNÝ DRAK

 

Úroveň

5L.1   Drak z vláknom vystuženého plastu (FRP)

Základné princípy konštrukcie FRP;

Živice (epoxidové, polyesterové, fenolové živice, vinylesterové živice);

Sklo s vystužovacích materiálov, aramidové a uhlíkové vlákna, vlastnosti;

Plnivá;

Podporné jadrá (balza, plást, penové plasty);

Konštrukcie, prenosy zaťaženia (pevný plášť z FRP, sendviče);

Identifikácia poškodenia počas nadmerného zaťaženia komponentov;

Postup projektov FRP (podľa príručky organizácie vykonávajúcej údržbu) vrátane podmienok skladovania materiálov.

2

5L.2   Materiál

Teplom vytvrditeľné plasty, termoplastické polyméry, katalyzátory;

Pochopenie, vlastnosti, technológie opracovania, oddeľovanie, spájanie, zváranie;

Živice pre FRP: epoxidové živice, polyesterové živice, vinylesterové živice, fenolové živice;

Vystužovacie materiály:

Od elementárnych vlákien po vlákna (separačné prostriedky, povrchová úprava), vzory tkania;

Vlastnosti jednotlivých vystužovacích materiálov (vlákno z E-skla, aramidové vlákno, uhlíkové vlákno);

Problém so systémami z viacerých materiálov, matrica;

Adhézia/kohézia, rôzne správanie vláknových materiálov;

Výplňové materiály a pigmenty;

Technické požiadavky na výplňové materiály;

Zmena vlastnosti zloženia živice použitím E-skla, mikrobalónov, aerosólov, bavlny, minerálov, kovového prášku, organických látok;

Zhotovenie náteru a technológie opravy;

Podporné materiály;

Plásty (papier, FRP, kov), balzové drevo, Divinycell (Contizell), rozvojové trendy.

2

5L.3   Montáž drakov vo vláknom vystuženej kompozitnej konštrukcii

Pevný plášť;

Sendviče;

Montáž nosných plôch, trupov, riadiacich plôch.

2

5L.4   Identifikácia poškodenia

Správanie komponentov FRP v prípade nadmerného zaťaženia;

Identifikácia oddeľovania vrstiev, uvoľnené spoje;

Frekvencia vibrácií z dôvodu ohýbania nosných plôch;

Prenos zaťaženia;

Priľnavosť a nútené blokovanie;

Únavová pevnosť a korózia kovových častí;

Spájanie kovov, povrchová úprava oceľových a hliníkových komponentov počas spájania s FRP.

3

5L.5   Vytváranie foriem

Sadrové formy, keramické formy;

GFK formy, živicový povlak, vystužovacie materiály, problémy s pevnosťou;

Kovové formy;

Patrice a matrice.

2

5L.6   Vykonávanie praktických činností

Zaistenie kolíka, skrutiek, korunkových matíc, napínacích matíc;

Očkové spoje;

Opravy svoriek Nicopress a Talurit;

Oprava krytu;

Oprava pevných plášťov z FRP;

Zhotovenie formy / vymodelovanie komponentu (napr. nosa trupu, aerodynamického krytu pristávacieho zariadenia, konca krídla, krídelka);

Oprava sendvičového plášťa s poškodenou vonkajšou aj vnútornou vrstvou;

Oprava sendvičového plášťa stlačením s vákuovým vrecom;

Opravy priehľadných materiálov (PMMA) pomocou jednozložkového a dvojzložkového lepidla;

Spojenie priehľadných materiálov s ochranným rámom;

Zmäkčovanie priehľadných materiálov a iných komponentov;

Vykonanie opravy sendvičového plášťa (menšia oprava < 20 cm);

Vystrojenie lietadla. Výpočet vyváženia hmotnosti riadiacich plôch a rozsahu pohybu riadiacich plôch, meranie prevádzkových síl;

Vykonanie inšpekcií po 100 hodinách/ročných inšpekcií na draku z FRP.

2


MODUL 6L – KOVOVÝ DRAK

 

Úroveň

6L.1   Kovový drak

Kovové materiály a polotovary, spôsoby opracovania;

Testovanie únavovej pevnosti a prasklín;

Montáž komponentov kovovej konštrukcie, nitované spoje, lepené spoje;

Identifikácia poškodenia nadmerne zaťažených komponentov, účinky korózie;

Ochrana zdravia a protipožiarna ochrana.

2

6L.2   Materiál

Oceľ a jej zliatiny;

Ľahké kovy a ich ľahké zliatiny;

Nitovacie materiály;

Plasty;

Farby a nátery;

Lepidlá na kovy;

Typy korózie;

Krycie materiály a technológie (prírodné a syntetické).

2

6L.3   Identifikácia poškodenia

Nadmerne zaťažené kovové draky, vyrovnávanie, meranie symetrie;

Prenosy zaťaženia;

Testovanie únavovej pevnosti a prasklín;

Identifikácia uvoľnených nitovaných spojov.

3

6L.4   Montáž drakov v kovovej a kompozitnej konštrukcii

Vonkajšie plášte;

Rámy;

Pozdĺžne výstuhy a pozdĺžniky;

Konštrukcia rámu;

Problémy so systémami z viacerých materiálov.

2

6L.5   Spojovacie materiály

Kategória lícovania a vôlí;

Metrický a britský systém mier;

Príliš veľké svorníky.

2

6L.6   Vykonávanie praktických činností

Zaistenie kolíkov, skrutiek, korunkových matíc, napínacích matíc;

Očkové spoje;

Opravy svoriek Nicopress a Talurit;

Oprava krytov, poškodenia povrchu, vŕtanie dier na zabránenie šírenia prasklín;

Oprava priehľadných materiálov;

Vyrezávanie z plechu (hliník a ľahké zliatiny, oceľ a zliatiny);

Skladanie, ohýnanie, brúsenie hrán, zváranie, vyklepávanie, hladenie, lemovanie;

Oprava nitovania kovových drakov podľa pokynov na opravu alebo nákresov;

Hodnotenie chýb nitovania;

Vystrojenie lietadla. Výpočet vyváženia hmotnosti riadiacich plôch a rozsahu pohybu riadiacich plôch, meranie prevádzkových síl;

Vykonanie inšpekcií po 100 hodinách/ročných inšpekcií na kovovom draku.

2


MODUL 7L – DRAK VŠEOBECNE

 

Úroveň

7L.1   Systém riadenia letu

Ovládanie riadenia lietadla v pilotnej kabíne: ovládanie riadenia lietadla v pilotnej kabíne, farebné označenia, tvary regulátorov;

Plochy ovládania riadenia lietadla, klapky, plochy pneumatických bŕzd, riadiace prvky, závesy, ložiská, držiaky, dvojčinné ťahadlá, uhlové páky, rohové kompenzátory, kladky, laná, reťaze, trubice, valčeky, pásy, skrutkové zdviháky, plochy, pohyby, mazanie, stabilizátory, vyváženie riadiacich prvkov;

Kombinácia ovládania riadenia lietadla: krídelká pristávacích klapiek, pneumatické brzdy pristávacích klapiek;

Systémy vyváženia.

3

7L.2   Drak

Pristávacie zariadenie: charakteristiky pristávacích zariadení a vzpery tlmiča nárazov, vysunutie, bubon, disky, koleso, pneumatika, zaťahovací mechanizmus, elektrické zaťahovanie, núdzové situácie;

Upevňovacie body medzi krídlom a trupom, upevňovacie body medzi chvostovými plochami (zvislými a vodorovnými) a trupom, upevňovacie body riadiacich plôch;

Povolené opatrenia údržby;

Ťahanie: ťahacie/zdvíhacie zariadenie/mechanizmus;

Kabína: sedadlá, bezpečnostné popruhy a pásy, usporiadanie kabíny, čelné sklá, okná, štítky, batožinový priestor, riadiace prvky v pilotnej kabíne, vzduchový systém v kabíne, ventilátor;

Vodná záťaž: vodné nádrže, potrubia, ventily, vypúšťacie ventily, odvzdušňovacie ventily, testy;

Palivový systém: nádrže, potrubia, filtre, odvzdušňovacie ventily, vypúšťacie ventily, plniaci stroj, prepínací ventil, čerpadlá, indikácie, testy, spájanie;

Hydraulika: usporiadanie systému, akumulátory, rozvod tlaku a elektriny, indikácie;