EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1118

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1118 zo 7. júna 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o podmienky zníženia úrovne celkovej záruky a upustenia od záruky

C/2018/3568

OJ L 204, 13.8.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1118/oj

13.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1118

zo 7. júna 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o podmienky zníženia úrovne celkovej záruky a upustenia od záruky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä jeho článok 99 písm. c),

keďže:

(1)

V článku 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa stanovujú podmienky, ktoré musí hospodársky subjekt splniť na to, aby získal povolenie poskytnúť celkovú záruku na zabezpečenie uhradenia colného dlhu a iných poplatkov. V článku 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa stanovujú ďalšie kritériá, ktoré musí hospodársky subjekt splniť na to, aby získal povolenie poskytnúť takúto celkovú záruku v zníženej výške alebo aby sa mohlo upustiť od záruky vo vzťahu k colným dlhom a iným poplatkom, ktoré môžu vzniknúť. Jedným z uvedených kritérií je kritérium finančnej spôsobilosti (2). Toto kritérium sa považuje za preukázané, ak má žiadateľ dobré finančné postavenie, ktoré mu umožňuje plniť si záväzky s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej obchodnej činnosti.

(2)

V kontexte žiadosti o zníženie celkovej záruky alebo o upustenie od záruky musia colné správy posúdiť, či je žiadateľ spôsobilý uhradiť sumu colného dlhu a iných poplatkov, ak by to bolo potrebné.

(3)

V článku 84 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (3) sa stanovujú podmienky, ktoré musí spĺňať hospodársky subjekt na to, aby získal povolenie použiť celkovú záruku v zníženej sume alebo sa mohlo upustiť od záruky. Okrem iných podmienok stanovených na základe kritéria finančnej spôsobilosti sa požaduje, aby žiadateľ preukázal, že má dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich povinností, pokiaľ ide o uhradenie sumy colného dlhu a iných poplatkov, ktoré môžu vzniknúť a na ktoré sa nevzťahuje záruka. Z praktických skúseností s vykonávaním nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 však vyplýva, že táto podmienka je príliš obmedzujúca, keďže sa vykladá ako obmedzená na dostupnosť potrebnej likvidity. Likvidita vždy nevyjadruje výhradnú spôsobilosť hospodárskeho subjektu uhradiť sumu colného dlhu alebo iných poplatkov, na ktorú sa nevzťahuje záruka. Mohli by sa zohľadniť aj iné prvky, ako napríklad ľahko konvertibilné aktíva. Preto je potrebné uviesť prvok likvidity ako samostatnú podmienku a poskytnúť objasnenie tak, aby sa posúdenie spôsobilosti subjektu splniť si povinnosti týkajúce sa úhrady sumy colného dlhu a iných poplatkov, na ktorú sa nevzťahuje záruka, zahrnulo do posúdenia finančného postavenia žiadateľa.

(4)

Súčasne s tým a s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel treba objasniť, že posúdenie podmienky týkajúcej sa „dostatočného finančného postavenia“, pokiaľ ide o spôsobilosť hospodárskeho subjektu uhradiť sumu colného dlhu a iných poplatkov, ktoré môžu vzniknúť a na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa špecificky týka hodnotenia žiadostí o celkovú záruku v zníženej sume alebo o upustenie od záruky (zjednodušenie). To je potrebné na vymedzenie rozsahu tohto posúdenia v rámci celkových záruk so všetkými úrovňami zníženia.

(5)

V situáciách, keď by referenčná suma stanovená v súlade s článkom 155 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (4) bola neprimeraná, pokiaľ ide o sumy potenciálnych colných dlhov, ktoré by pravdepodobne vznikli, treba počítať s možnosťou, že colné orgány na základe vlastného uváženia zohľadnia riziko vzniku colného dlhu s cieľom rozhodnúť o úrovni zníženia.

(6)

Treba objasniť aj to, že na schválený hospodársky subjekt by v súlade s článkom 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 by sa nemali vzťahovať duplicitné postupy posudzovania, pričom colné orgány majú naďalej možnosť, aby pred udelením osobitných zjednodušení, ktoré môže chcieť využívať schválený hospodársky subjekt, skontrolovali, či sú splnené osobitné požiadavky týkajúce sa uvedeného zjednodušenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 84 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa mení takto:

1.

V odseku 1 sa vypúšťa písmeno f).

2.

V odseku 2 sa vypúšťa písmeno g).

3.

V odseku 3 sa vypúšťa písmeno l).

4.

Vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:

„3a.   Pri overovaní, či žiadateľ má dostatočné finančné postavenie na účely udelenia povolenia na použitie celkovej záruky v zníženej sume alebo na upustenie od záruky, ako sa požaduje v odseku 1 písm. e), odseku 2 písm. f) a odseku 3 písm. k), colné orgány zohľadňujú schopnosť žiadateľa splniť si povinnosti týkajúce sa uhradenia svojich colných dlhov a iných poplatkov, ktoré môžu vzniknúť, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Ak je to odôvodnené, colné orgány môžu zohľadniť riziko vzniku uvedených colných dlhov a iných poplatkov so zreteľom na druh a objem obchodných činností žiadateľa súvisiacich s colným konaním a na druh tovaru, na ktorý sa vyžaduje záruka.

3b.   Ak už bola podmienka týkajúca sa dostatočného finančného postavenia posúdená ako modalita uplatňovania kritéria uvedeného v článku 39 písm. c) kódexu, colné orgány overujú iba to, či finančné postavenie žiadateľa odôvodňuje udelenie povolenia na použitie celkovej záruky v zníženej sume alebo na upustenie od záruky.“

5.

Odsek 4 sa nahrádza týmto odsekom:

„4.   Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, splnenie podmienok stanovených v odseku 1 písm. d) a e), odseku 2 písm. e) a f) a odseku 3 písm. j) a k) sa overuje na základe dostupných záznamov a informácií.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Článok 39 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).


Top