Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1108

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (Text s významom pre EHP)

C/2018/2716

OJ L 203, 10.8.2018, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1108/oj

10.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1108

zo 7. mája 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (1), a najmä na jej článok 45 ods. 11,

keďže:

(1)

Vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia platobných služieb môžu určiť centrálne kontaktné miesto, aby v mene inštitúcií, ktoré ich určili, zabezpečili dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a uľahčovali dohľad zo strany príslušných orgánov. Určenie centrálneho kontaktného miesta môžu členské štáty vyžadovať, ak poskytovatelia platobných služieb a vydavatelia elektronických peňazí poskytujú na ich území služby prostredníctvom prevádzkarní vo forme inej než pobočka, ale nie v prípade, keď poskytujú služby bez prevádzkarní.

(2)

Určenie centrálneho kontaktného miesta na zabezpečenie dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je odôvodnené v prípade, že objem a rozsah činností vykonávaných poskytovateľmi platobných služieb a vydavateľmi elektronických peňazí prostredníctvom prevádzkarne inej než pobočka dosahuje alebo prekračuje určité prahové hodnoty. Tieto prahové hodnoty by sa mali stanoviť na úrovni, ktorá je primeraná cieľu smernice (EÚ) 2015/849, t. j. uľahčiť dohľad zo strany príslušných orgánov nad tým, či tieto prevádzkarne v mene inštitúcií, ktoré ich určili, dodržiavajú povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a zároveň nevytvára zbytočnú regulačnú záťaž pre poskytovateľov platobných služieb a vydavateľov elektronických peňazí.

(3)

Požiadavku na určenie centrálneho kontaktného miesta je možné považovať za odôvodnenú v prípadoch, keď sa členský štát domnieva, že v súvislosti s činnosťou týchto prevádzkarní existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, čo sa môže napríklad ukázať na základe posúdenia rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s určitými kategóriami poskytovateľov platobných služieb alebo vydavateľov elektronických peňazí. Členské štáty by nemali byť povinné vykonávať na tento účel posúdenie rizika jednotlivých inštitúcií.

(4)

Avšak vo výnimočných prípadoch, keď členské štáty majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s určitým poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom elektronických peňazí, ktorý má na ich území prevádzkareň, je vysoké, mali by mať možnosť od tohto poskytovateľa alebo vydavateľa vyžadovať, aby určil svoje centrálne kontaktné miesto aj v prípade, že nedosahuje prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení alebo nepatrí do kategórie inštitúcií, ktoré sú povinné určiť centrálne kontaktné miesto na základe posúdenia rizika spracovaného členským štátom z hľadiska prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(5)

Po určení by centrálne kontaktné miesto malo v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečiť, aby jeho prevádzkarne dodržiavali platné pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Na tento účel by centrálne kontaktné miesto malo ovládať platné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčovať rozvoj a vykonávanie stratégií a postupov v tejto oblasti.

(6)

Centrálne kontaktné miesto by okrem iného malo mať ústrednú úlohu pri koordinácii medzi vydavateľom elektronických peňazí alebo poskytovateľom platobných služieb, ktorým bolo určené, a jeho prevádzkarňami, a medzi vydavateľom elektronických peňazí alebo poskytovateľom platobných služieb a príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom prevádzkarne pôsobia, aby sa uľahčil dohľad nad ich činnosťou.

(7)

Na základe svojho celkového posúdenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s činnosťou poskytovateľa platobných služieb a vydavateľa elektronických peňazí, ktorí majú sídlo na ich území v inej forme než je pobočka, by členské štáty mali byť oprávnené stanoviť, že centrálne kontaktné miesta budú musieť v rámci zabezpečenia dodržiavania miestnych požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu plniť aj niektoré ďalšie funkcie. Členské štáty môžu predovšetkým považovať za vhodné, aby centrálne kontaktné miesto v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, oznamovalo podozrivé transakcie finančnej spravodajskej jednotke hostiteľského členského štátu, na území ktorého má povinná osoba sídlo.

(8)

Každý členský štát stanoví, či má mať centrálne kontaktné miesto konkrétnu formu alebo nie. V prípade, že takúto formu stanoví, členské štáty by mali dohliadnuť na to, aby boli požiadavky primerané a nepresahovali rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, t. j. dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj uľahčenie dohľadu.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložili európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

(10)

Európske orgány dohľadu uskutočnili otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzovali možné súvisiace náklady a prínosy a požiadali o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) v danom poradí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú:

a)

kritériá na určenie okolností, za ktorých je vhodné určenie centrálneho kontaktného miesta podľa článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849;

b)

pravidlá týkajúce sa funkcií centrálnych kontaktných miest.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„príslušný orgán“ je orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek smernice (EÚ) 2015/849 v zmysle transpozície do vnútroštátnych právnych predpisov vydavateľmi elektronických peňazí a poskytovateľmi platobných služieb so sídlom na jeho území v inej forme, než je pobočka, a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte;

2.

„hostiteľský členský štát“ je členský štát, na ktorého území sídlia vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia platobných služieb s ústredím nachádzajúcim sa v inom členskom štáte, ktorých sídlo má inú formu než pobočka;

3.

„vydavatelia elektronických peňazí a poskytovatelia platobných služieb“ sú vydavatelia elektronických peňazí v zmysle bodu 3 článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (5) a poskytovatelia platobných služieb v zmysle bodu 9 článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (6).

Článok 3

Kritériá na určenie centrálneho kontaktného miesta

1.   Ak je splnené niektoré z týchto kritérií, môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať, aby vydavatelia elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú na ich území prevádzkarne iné než pobočka, a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, určili centrálne kontaktné miesto:

a)

daných prevádzkarní je desať alebo viac;

b)

kumulatívny objem distribuovaných a čerpaných elektronických peňazí alebo kumulatívna hodnota platobných transakcií vykonaných prevádzkarňami pravdepodobne prekročí 3 milióny EUR za jeden účtovný rok alebo sumu 3 milióny EUR prekročili v predchádzajúcom rozpočtovom roku;

c)

informácie potrebné na posúdenie toho, či bolo kritérium v písmene a) alebo b) splnené, neboli príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na požiadanie a včas predložené.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté kritériá stanovené v odseku 1 a ak je táto požiadavka primeraná stupňu rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených prevádzkarní, môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať určenie centrálneho kontaktného miesta od kategórií vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú na ich území prevádzky iné než pobočka a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte.

3.   Pri posúdení miery rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených prevádzkarní sa hostiteľské členské štáty opierajú o zistenia z posúdení rizík vykonaných v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 a ďalšie dôveryhodné a spoľahlivé zdroje, ktoré majú k dispozícii. Pri posudzovaní vezmú hostiteľské členské štáty do úvahy aspoň tieto kritériá:

a)

riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s typmi ponúkaných výrobkov a služieb a používaných distribučných kanálov;

b)

riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s typmi klientov;

c)

riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s prevahou príležitostných transakcií nad obchodnými vzťahmi;

d)

riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s krajinami a geografickými oblasťami, v ktorých sa služby poskytujú.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2, hostiteľský členský štát môže vo výnimočných prípadoch udeliť svojmu príslušnému orgánu právomoc vyžadovať, aby vydavateľ elektronických peňazí alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý má na jeho území prevádzkarne iné než pobočka, a ktorého ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, určil centrálne kontaktné miesto, ak má hostiteľský členský štát oprávnené dôvody domnievať sa, že činnosť prevádzkarní tohto vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb predstavuje vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Článok 4

Zabezpečenie dodržiavania pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Centrálne kontaktné miesto zabezpečí, aby prevádzkarne uvedené v článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849 dodržiavali pravidlá hostiteľského členského štátu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Na tento účel centrálne kontaktné miesto:

a)

uľahčuje rozvoj a vykonávanie stratégií a postupov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849 tým, že vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, informuje o požiadavkách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu platných v hostiteľskom členskom štáte;

b)

v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, dohliada, aby uvedené prevádzkarne dodržiavali požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu platné v hostiteľskom členskom štáte, a aby stratégie, kontroly a postupy vydavateľa elektronických peňazí a poskytovateľa platobných služieb boli prijaté podľa článku 8 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849;

c)

informuje ústredie vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, o akomkoľvek porušení predpisov alebo problémoch súvisiacich s ich dodržiavaním v uvedených prevádzkárňach vrátane všetkých informácií, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť prevádzkarne účinne dodržiavať stratégie a postupy tohto vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo ktoré môžu inak ovplyvniť jeho posúdenie rizika;

d)

v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečuje prijatie nápravných opatrení v prípadoch, keď uvedené prevádzkarne nedodržiavajú platné pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo hrozí, že tieto pravidlá nedodržia;

e)

v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, zabezpečuje účasť týchto prevádzkarní a ich zamestnancov na školiacich programoch uvedených v článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849;

f)

zastupuje vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, v komunikácii s príslušnými orgánmi a finančnou spravodajskou jednotkou hostiteľského členského štátu.

Článok 5

Uľahčenie dohľadu zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu

Centrálne kontaktné miesto uľahčuje príslušným orgánom hostiteľského členského štátu dohľad nad prevádzkarňami uvedenými v článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849. Na tento účel centrálne kontaktné miesto v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil:

a)

zastupuje vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ho určil, v komunikácii s príslušnými orgánmi;

b)

má prístup k informáciám, ktorými disponujú uvedené prevádzkarne;

c)

odpovedá na otázky príslušných orgánov v súvislosti s činnosťou uvedených prevádzkarní, poskytuje týmto orgánom relevantné informácie, ktorými disponuje vydavateľ elektronických peňazí alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý ho určil, a uvedených prevádzkarní a prípadne pravidelne podáva správy;

d)

ak si to vyžadujú príslušné orgány, uľahčuje kontroly v prevádzkárňach.

Článok 6

Ďalšie funkcie centrálneho kontaktného miesta

1.   Okrem funkcií stanovených v článkoch 4 a 5 môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať, aby centrálne kontaktné miesta plnili v mene vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb, ktorý ich určil, jednu alebo viacero z týchto funkcií:

a)

zostavuje správy podľa článku 33 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 v zmysle jej transpozície do vnútroštátneho práva hostiteľského členského štátu;

b)

odpovedá na všetky otázky finančnej spravodajskej jednotky o činnosti prevádzkarní uvedených v článku 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849 a poskytuje tejto jednotke relevantné informácie súvisiace s týmito prevádzkarňami;

c)

kontroluje transakcie s cieľom identifikovať podozrivé transakcie, s ohľadom na rozsah a zložitosť činností vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte.

2.   Hostiteľské členské štáty môžu vyžadovať, aby centrálne kontaktné miesta plnili jednu alebo viaceré z ďalších funkcií uvedených v odseku 1, ak sú tieto ďalšie funkcie primerané celkovej miere rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu spojeného s činnosťou poskytovateľov platobných služieb a vydavateľov elektronických peňazí, ktorí majú na ich území prevádzkarne iné než pobočka.

3.   Pri hodnotení miery rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s činnosťou uvedených prevádzkarní sa hostiteľské členské štáty opierajú o zistenia z posúdení rizík vykonaných v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, prípadne s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia a o ďalšie dôveryhodné a spoľahlivé zdroje, ktoré majú k dispozícii.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).


Top