EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1091

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (Text s významom pre EHP)

PE/26/2018/REV/1

OJ L 200, 7.8.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj

7.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1091

z 18. júla 2018

o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (2) sa stanovuje rámec európskej štatistiky o štruktúre poľnohospodárskych podnikov do roku 2016. Uvedené nariadenie by sa preto malo zrušiť.

(2)

Program európskych štrukturálnych zisťovaní poľnohospodárskych podnikov, ktorý sa v Únii vykonáva od roku 1966, by mal pokračovať s cieľom preskúmať trendy v štruktúre poľnohospodárskych podnikov na úrovni Únie a poskytovať štatistickú znalostnú základňu, ktorá je potrebná pre návrh, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie súvisiacich politík, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane opatrení na rozvoj vidieka, ako aj environmentálnej politiky, politiky prispôsobovania sa zmene klímy a politiky zmiernenia zmeny klímy a politík Únie týkajúcich sa využívania pôdy a niektorých cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Takáto znalostná základňa je potrebná aj na odhadnutie vplyvu týchto politík na ženskú pracovnú silu v poľnohospodárskych podnikoch.

(3)

Účelom zberu štatistických údajov, najmä o štruktúre poľnohospodárskych podnikov, by malo byť medziiným poskytovanie aktuálnych údajov pre rozhodovací proces v záujme budúcich reforiem SPP.

(4)

Medzinárodné hodnotenie poľnohospodárskej štatistiky viedlo Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) k zavedeniu globálnej stratégie na zlepšenie štatistík poľnohospodárstva a vidieka, ktorá bola schválená Štatistickým výborom Organizácie Spojených národov v roku 2010. Európske poľnohospodárske štatistiky by sa podľa potreby mali riadiť odporúčaniami globálnej stratégie na zlepšenie štatistík poľnohospodárstva a vidieka, ako aj odporúčaniami celosvetového programu FAO pre poľnohospodársky cenzus 2020.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) sa stanovuje rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky na základe spoločných štatistických zásad. Stanovujú sa v ňom kvalitatívne kritériá a potreba minimalizovať zaťaženie respondentov pri zisťovaniach a prispieť k všeobecnejšiemu cieľu zníženia administratívneho zaťaženia.

(6)

Na ďalšie desaťročie by sa mal stanoviť viacúčelový program štatistického zisťovania poľnohospodárskych podnikov s cieľom poskytnúť rámec pre harmonizované, porovnateľné a koherentné štatistiky. Tieto štatistiky by mali byť zacielené na potreby politiky.

(7)

Stratégia pre poľnohospodárske štatistiky na rok 2020 a ďalšie roky stanovená Výborom pre európsky štatistický systém (ESSC) v novembri 2015 predpokladá prijatie dvoch rámcových nariadení týkajúcich sa všetkých aspektov poľnohospodárskych štatistík, s výnimkou úhrnných účtov pre poľnohospodárstvo. Toto nariadenie je jedným z týchto rámcových nariadení.

(8)

V záujme harmonizácie a porovnateľnosti informácií o štruktúre poľnohospodárskych podnikov a s cieľom uspokojiť súčasné potreby jednotnej spoločnej organizácie trhov, najmä sektora ovocia a vína, by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 (4) malo zjednotiť so štrukturálnymi informáciami na úrovni poľnohospodárskych podnikov od roku 2023 a nahradiť týmto nariadením. Preto je potrebné zrušiť uvedené nariadenie.

(9)

Porovnateľné štatistiky o štruktúre poľnohospodárskych podnikov zo všetkých členských štátov sú dôležité na stanovenie vývoja SPP. Preto by sa pre premenné mali v čo najväčšej miere používať štandardné klasifikácie a spoločné definície.

(10)

Na základe zaznamenaných štatistických údajov o poľnohospodárskych podnikoch sa dajú v krížovej tabuľke zobraziť základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, čo umožňuje nájsť informácie na základe premenných ako pohlavie vedúceho poľnohospodárskeho podniku, jeho vek, vlastnícka štruktúra a veľkosť poľnohospodárskeho podniku a zavádzanie environmentálnych opatrení. Výsledky bude možné rozčleniť podľa kritérií zahrnutých v základných údajoch a kombinácií kritérií.

(11)

Zber informácií o roku narodenia, o roku klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku a o pohlaví by mohol poskytnúť údaje pre rozvoj opatrení v súvislosti s generačnou obnovou a aspektami rodovej príslušnosti.

(12)

Okrem iných dôvodov je na účely aktualizácie základných registrov poľnohospodárskych podnikov a ostatných informácií požadovaných na stratifikáciu vzoriek potrebné vykonať cenzus poľnohospodárskych podnikov v Únii aspoň raz za desať rokov. Zatiaľ posledný cenzus sa uskutočnil v rokoch 2009/2010.

(13)

Členské štáty, v ktorých sa obdobia práce v teréne za referenčný rok zisťovania 2020 prekrývajú s činnosťou naplánovanou v súvislosti s 10-ročným sčítaním obyvateľov, by mali mať možnosť posunúť poľnohospodárske zisťovanie o rok skôr, aby sa tak predišlo výraznému zaťaženiu v dôsledku súbežného vykonávania dvoch veľkých zberov údajov.

(14)

S cieľom vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych správnych orgánov by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Náležitá analýza štruktúry európskeho poľnohospodárstva si vyžaduje, aby štatistika pokrývala 98 % využívanej poľnohospodárskej plochy a hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch. To znamená, že prahové hodnoty uvedené v tomto nariadení sú pre niektoré členské štáty príliš vysoké. Poľnohospodárske podniky, ktoré nedosahujú prahové hodnoty, sú však také malé, že zber údajov, ktorý sa má vykonať raz za desať rokov, stačí na to, aby sa dala odhadnúť ich štruktúra a vplyv na produkciu, čoho dôsledkom by bolo zníženie nákladov a zaťaženia, a zároveň navrhnúť účinné politické opatrenia na podporu a udržanie malých poľnohospodárskych štruktúr.

(15)

Do integrovaných štatistík fariem by sa mali zahrnúť oblasti využívané na poľnohospodársku výrobu vrátane poľnohospodárskej pôdy používanej dvomi alebo viacerými poľnohospodárskymi podnikmi, pretože sa uplatňujú spoločné práva.

(16)

Je potrebné získať informácie o pridružení poľnohospodárskeho podniku ku skupine podnikov, v ktorej jednotlivé subjekty riadi materská spoločnosť.

(17)

V súlade s článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 by národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány mali mať v záujme zníženia zaťaženia respondentov prístup k administratívnym údajom, pokiaľ sú tieto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

(18)

Členské štáty alebo zodpovedné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať o čo najväčšiu modernizáciu spôsobov zberu štatistických údajov o poľnohospodárskych podnikoch. V tomto smere by sa malo presadzovať využívanie digitálnych riešení.

(19)

S cieľom zaručiť flexibilitu Európskeho systému poľnohospodárskych štatistík a v záujme zjednodušenia a modernizácie poľnohospodárskych štatistík by sa mali premenné, ktoré sa majú zbierať, rozčleniť do rôznych skupín (základné údaje a moduly), ktoré sa líšia v periodicite a/alebo reprezentatívnosti.

(20)

Zaťaženie respondentov a náklady možno ďalej znížiť opätovným použitím údajov z roku, ktorý priamo predchádza referenčnému roku alebo po ňom nasleduje. Tento prístup by bol obzvlášť vhodný vtedy, ak sa z roka na rok neočakávajú veľké zmeny.

(21)

V záujme flexibility a s cieľom znížiť zaťaženie respondentov, NŠÚ a iných vnútroštátnych orgánov by malo byť členským štátom umožnené použiť štatistické zisťovania, administratívne záznamy a akékoľvek iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy vrátane vedecky podložených a riadne zdokumentovaných metód, ako je imputácia, odhad a modelovanie.

(22)

Zber informácií o používaní živín a vody a o metódach poľnohospodárskej výroby uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch by sa mal zlepšiť, aby sa zabezpečili dodatočné štatistické údaje pre rozvoj agroenvironmentálnej politiky a aby sa zlepšila kvalita agroenvironmentálnych ukazovateľov.

(23)

Pre geografické kódovanie poľnohospodárskych podnikov by sa mala používať téma Štatistické jednotky v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (5).

(24)

Komisia rešpektuje dôverný charakter údajov poskytnutých v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009. Potrebná ochrana dôvernosti údajov by sa okrem iných prostriedkov mala zabezpečiť obmedzením údajov o polohe na priestorovú analýzu informácií a vhodnou agregáciou pri uverejňovaní štatistík. Z tohto dôvodu by sa mal rozvíjať harmonizovaný prístup na ochranu aspektov dôvernosti a kvality v rámci šírenia údajov a zároveň by sa malo vynakladať úsilie o jednoduchý, používateľsky ústretový prístup k oficiálnym štatistikám na internete.

(25)

Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (6) a ustanoveniam prijatým v súlade s uvedeným nariadením a/alebo nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(26)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8) sa stanovuje štatistická klasifikácia ekonomických činností v Únii, ktoré sa v tomto nariadení uvádzajú na účely stanovenia relevantnej populácie poľnohospodárskych podnikov.

(27)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (9) by sa územné jednotky mali vymedziť v súlade s klasifikáciou územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS).

(28)

Na účely zberu údajov by sa od členských štátov a Únie mali vyžadovať finančné prostriedky na niekoľko rokov. Preto by sa mal pre tento program stanoviť grant Únie prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (10).

(29)

Týmto nariadením sa na celé obdobie trvania príslušného viacročného finančného rámca (VFR) stanovuje finančné krytie, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (11), pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu. Toto nariadenie obsahuje ustanovenie o zostavovaní rozpočtu na ďalšie zbery údajov v rámci nasledujúceho VFR.

(30)

Ekonomické aspekty tohto nariadenia by sa mali v súvislosti s obdobím po roku 2020 preskúmať, pričom by sa mal zohľadniť nový VFR a ďalšie príslušné zmeny nástrojov Únie. Na základe takéhoto preskúmania by Komisia mala zvážiť návrh príslušných zmien tohto nariadenia.

(31)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to systematickú tvorbu európskej štatistiky o poľnohospodárskych podnikoch v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov konzistentnosti a porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(32)

Nariadením (ES) č. 223/2009 sa stanovuje referenčný rámec európskej štatistiky a vyžaduje od členských štátov, aby dodržiavali štatistické zásady a kvalitatívne kritériá stanovené v danom nariadení. Pre posudzovanie a zlepšovanie kvality európskej štatistiky a informovanie o nej sú rozhodujúce správy o kvalite. ESSC v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 schválil normu Európskeho štatistického systému (ESS) pre štruktúru správ o kvalite. Táto norma by mala prispieť k harmonizácii podávania správ o kvalite podľa tohto nariadenia.

(33)

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia sa uskutočnilo posúdenie vplyvu s cieľom zamerať štatistický program stanovený týmto nariadením na potrebu účinnosti pri dosahovaní cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia už vo fáze návrhu.

(34)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o opis premenných uvedených v tomto nariadení a technické prvky údajov, ktoré sa majú predložiť, stanovenie opisu premenných a ďalších praktických opatrení na zber ad hoc údajov vymedzených v tomto nariadení, ako aj stanovenie praktických opatrení pre správy o kvalite a obsahu správ o kvalite. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12). Pri výkone uvedených právomocí by Komisia mala zohľadniť aspekty ako náklady a administratívna záťaž poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

(35)

S cieľom zohľadniť vznikajúce potreby údajov, ktoré vyplývajú najmä z nového vývoja v poľnohospodárstve, revidovaných právnych predpisov a meniacich sa politických priorít, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o zmenu podrobných tém uvedených v tomto nariadení a doplnenie údajov relevantného modulu tým, že sa špecifikujú informácie, ktoré sa majú poskytovať na ad hoc báze, ako sa uvádza v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť kompatibilitu a jednoduchšie využívanie iných zdrojov údajov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu premenných uvedených v tomto nariadení. Pri výkone tejto právomoci by mala Komisia brať do úvahy aspekty ako náklady a administratívna záťaž na poľnohospodárske podniky a členské štáty. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (13). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(36)

Uskutočnili sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 20. novembra 2017 vydal stanovisko (14).

(37)

Uskutočnili sa konzultácie s ESSC,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre európsku štatistiku na úrovni poľnohospodárskych podnikov a zaisťuje zjednotenie informácií o štruktúre s informáciami o výrobných postupoch, opatreniach na rozvoj vidieka, agroenvironmentálnych aspektoch a s inými súvisiacimi informáciami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„farma alebo poľnohospodársky podnik“ je samostatná jednotka po stránke technickej aj ekonomickej, ktorá má samostatné vedenie a ktorá vykonáva ekonomické činnosti v poľnohospodárstve v súlade s nariadením (ES) č. 1893/2006, ktoré patria do skupín A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 alebo do „udržiavania poľnohospodárskej pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave“ skupiny A.01.6 v rámci hospodárskeho územia Európskej únie, buď ako hlavnú, alebo ako vedľajšiu činnosť. V súvislosti s činnosťami skupiny A.01.49 sa zahŕňa len „chov polozdomácnených alebo iných živých zvierat“ (s výnimkou chovu hmyzu) a „včelárstvo a výroba medu a včelieho vosku“;

b)

„poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“ je subjekt vlastníctva pôdy, na ktorej sa uplatňujú spoločné práva a ktorú používajú dva alebo viaceré poľnohospodárske podniky na poľnohospodársku výrobu, ale nie je im pridelená;

c)

„región“ je územná jednotka podľa klasifikácie územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) definovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1059/2003;

d)

„dobytčia jednotka“ je štandardná merná jednotka, ktorá umožňuje agregovanie rôznych kategórií hospodárskych zvierat, aby ich bolo možné porovnávať; koeficienty na stanovenie dobytčích jednotiek pre rôzne kategórie hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe I;

e)

„využívaná poľnohospodárska plocha alebo VPP“ je plocha využívaná na poľnohospodársku výrobu vrátane ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých plodín a inej využívanej poľnohospodárskej pôdy;

f)

„referenčný rok“ je kalendárny rok, na ktorý sa vzťahujú referenčné obdobia;

g)

„domáca záhradka“ je plocha využitá na výrobu potravín určených na vlastnú spotrebu;

h)

„modul“ je jeden alebo viacero súborov údajov usporiadaných tak, aby zahŕňali témy;

i)

„téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú získavať o štatistických jednotkách, pričom každá téma zahŕňa niekoľko podrobných tém;

j)

„podrobná téma“ je podrobný obsah informácií, ktoré sa majú získavať o štatistických jednotkách v súvislosti s konkrétnou témou, pričom každá podrobná téma zahŕňa niekoľko premenných;

k)

„premenná“ je charakteristika pozorovanej jednotky, ktorá môže nadobudnúť viac než jednu hodnotu zo súboru hodnôt.

Článok 3

Pokrytie

1.   Údaje požadované podľa tohto nariadenia zahŕňajú 98 % celkovej VPP (s výnimkou domácich záhradiek) a 98 % dobytčích jednotiek každého členského štátu.

2.   Členské štáty s cieľom splniť uvedené požiadavky poskytnú údaje, ktoré sú reprezentatívne za poľnohospodárske podniky a poľnohospodárske jednotky na spoločnej pôde a ktoré spĺňajú aspoň jednu z fyzických prahových hodnôt uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o veľkosť poľnohospodárskej pôdy alebo počet dobytčích jednotiek.

3.   Vo výnimočných prípadoch, ak opora výberu stanovená v odseku 2 predstavuje viac ako 98 % vnútroštátnej poľnohospodárskej výroby podľa štandardnej produkcie v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1198/2014 (15), členské štáty môžu po predchádzajúcom súhlase Komisie (Eurostatu) stanoviť vyššie fyzické alebo zodpovedajúce ekonomické prahové hodnoty s cieľom zmenšiť oporu výberu, pokiaľ sa tým dosiahne 98 % pokrytie celkovej VPP (s výnimkou domácich záhradiek) a 98 % dobytčích jednotiek členských štátov.

4.   Ak opora výberu stanovená v odseku 2 tohto článku nedosahuje 98 % VPP a 98 % dobytčích jednotiek, členské štáty rozšíria oporu výberu v súlade s článkom 6 tak, že stanovia prahové hodnoty nižšie ako hodnoty uvedené v odseku 2 tohto článku a/alebo stanovia dodatočné prahové hodnoty.

Článok 4

Zdroje údajov a metódy

1.   Na účely získania údajov uvedených v tomto nariadení členské štáty použijú jeden alebo viaceré z týchto zdrojov alebo jednu alebo viacero z týchto metód alebo ich kombináciu za predpokladu, že tieto informácie umožňujú tvorbu štatistík, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené v článku 11:

a)

štatistické zisťovania;

b)

administratívne zdroje údajov uvedené v odseku 2 tohto článku;

c)

iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy.

2.   Členské štáty môžu používať informácie z integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (16), zo systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (17) a zo systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz stanoveného nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (18), z vinohradníckeho registra zavedeného v súlade s článkom 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (19) a z registrov ekologického poľnohospodárstva zriadených podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (20). Členské štáty môžu využívať aj administratívne zdroje spojené s konkrétnymi opatreniami na rozvoj vidieka.

3.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy uvedené v odseku 1 písm. c), informujú Komisiu (Eurostat) počas roka, ktorý predchádza referenčnému roku, a poskytnú podrobnosti o kvalite údajov získaných prostredníctvom tohto zdroja, metódy alebo inovatívneho prístupu a takisto o plánovaných metódach zberu údajov.

4.   Vnútroštátne orgány zodpovedné za plnenie požiadaviek tohto nariadenia majú právo na bezodkladný a bezplatný prístup k údajom a ich používanie vrátane individuálnych údajov o poľnohospodárskych podnikoch a osobných údajov o ich vlastníkoch, ktoré sú obsiahnuté v administratívnych záznamoch vytvorených na ich vnútroštátnom území podľa článku 17a nariadenia (ES) č. 223/2009. Vnútroštátne orgány a vlastníci administratívnych záznamov stanovia potrebné mechanizmy spolupráce.

Článok 5

Základné štrukturálne údaje

1.   Členské štáty zozbierajú a poskytnú základné štrukturálne údaje (ďalej len „základné údaje“) uvedené v prílohe III týkajúce sa poľnohospodárskych podnikov uvedených v článku 3 ods. 2 a 3 za referenčné roky 2020, 2023 a 2026. Zber základných údajov za referenčný rok 2020 sa vykoná ako cenzus.

2.   Zber základných údajov za referenčné roky 2023 a 2026 sa môže vykonať na vzorkách. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

3.   Ak má premenná uvedená v prílohe III nízku alebo nulovú prevalenciu v členskom štáte, môže byť vylúčená zo zberu údajov za predpokladu, že príslušný členský štát v kalendárnom roku predchádzajúcom referenčnému roku poskytol Komisii (Eurostatu) informácie riadne odôvodňujúce jej vylúčenie.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa určia opisy premenných uvedených v prílohe III.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr do 28. februára 2019 za referenčný rok 2020, najneskôr do 31. decembra 2021 za referenčný rok 2023 a najneskôr do 31. decembra 2024 za referenčný rok 2026.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 týkajúce sa zmien premenných uvedených v prílohe III, ak je to potrebné na účely zosúladenia so zdrojmi údajov na roky 2023 a 2026, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2 Komisia pri výkone svojich právomocí zabezpečí, aby sa takýmito delegovanými aktmi nahradili iba premenné uvedené v prílohe III, ktoré už nie je možné odvodiť zo stanovených zdrojov údajov. V prípade nahradenia Komisia zabezpečí, aby nové premenné boli odvodené zo zdrojov údajov uvedených v článku 4 ods. 2 Okrem toho zabezpečí, aby tieto delegované akty boli riadne odôvodnené a aby členským štátom alebo respondentom nespôsobovali výrazné dodatočné zaťaženie ani náklady.

6.   Tieto delegované akty sa prijmú do 30. septembra 2021 za referenčný rok 2023 a do 30. septembra 2024 za referenčný rok 2026.

Článok 6

Rozšírenie opory výberu

1.   Členské štáty, ktoré rozšíria oporu výberu v súlade s článkom 3 ods. 4, poskytnú základné údaje o poľnohospodárskych podnikoch zahrnutých v rozšírenej opore výberu za referenčný rok 2020, ktoré sa týkajú informácií uvedených v prílohe III.

2.   Zber údajov o poľnohospodárskych podnikoch v rozšírenej opore výberu sa môže vykonať na vzorkách. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

Článok 7

Údaje týkajúce sa modulov

1.   Členské štáty zozbierajú a poskytnú moduly, pokiaľ ide o témy a podrobné témy uvedené v prílohe IV, za tieto referenčné roky:

a)

modul „Pracovné sily a iné zárobkové činnosti“ za roky 2020, 2023 a 2026;

b)

modul „Rozvoj vidieka“ za roky 2020, 2023 a 2026;

c)

modul „Ustajnenie zvierat a hospodárenie s hnojom“ za roky 2020 a 2026;

d)

modul „Zavlažovanie“ za rok 2023;

e)

modul „Postupy obhospodarovania pôdy“ za rok 2023;

f)

modul „Stroje a zariadenia“ za rok 2023;

g)

modul „Sady“ za rok 2023;

h)

modul „Vinohrady“ za rok 2026.

2.   Do rozsahu týchto zberov údajov patria poľnohospodárske podniky uvedené v článku 3 ods. 2 a 3.

3.   Zber údajov týkajúcich sa modulov sa môže vykonať na vzorkách poľnohospodárskych podnikov. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

4.   Moduly sa zisťujú z podvzoriek poľnohospodárskych podnikov zapojených do zisťovania základných údajov za rovnaký referenčný rok. Moduly odrážajú situáciu v referenčnom roku, ale v prípade modulov uvedených v ods. 1 písm. f), g) a h) tohto článku, môžu vychádzať z roku, ktorý priamo predchádza referenčnému roku alebo po ňom nasleduje. Každý záznam s informáciami týkajúcimi sa modulov sa vždy pripojí k základným údajom uvedeným v prílohe III.

5.   Členské štáty, ktoré majú aspoň 1 000 hektárov akýchkoľvek jednotlivých plodín uvedených v podrobných témach modulu „Sady“ v prílohe IV a ktorých produkcia je určená v celom alebo prevažnom rozsahu pre trh, musia realizovať modul „Sady“ v prípade danej plodiny.

6.   Členské štáty, ktoré majú aspoň 1 000 hektárov vinohradov vysadených viničom na výrobu vína a ktorých produkcia je určená v celom alebo prevažnom rozsahu pre trh, musia realizovať modul „Vinohrady“.

7.   Členské štáty, ktoré majú menej ako 2 % zavlažiteľnej plochy VPP, bez akýchkoľvek regiónov NUTS 2 s najmenej 5 % zavlažiteľnej plochy VPP, sú oslobodené od povinnosti realizovať modul „Zavlažovanie“.

8.   Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o prípadoch uvedených v odsekoch 5, 6 a 7 do konca júna roku, ktorý predchádza príslušnému referenčnému roku.

9.   Ak má premenná nízku alebo nulovú prevalenciu v členskom štáte, môže byť vylúčená zo zberu údajov za predpokladu, že sa Komisii (Eurostatu) v kalendárnom roku predchádzajúcom referenčnému roku poskytnú informácie, ktoré riadne odôvodňujú jej vylúčenie.

Článok 8

Technické špecifikácie údajov týkajúcich sa modulov

1.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa určia nasledujúce technické prvky údajov, ktoré treba predložiť za každý modul a príslušnú tému a podrobnú tému uvedené v prílohe IV:

a)

zoznam premenných;

b)

opisy premenných.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr do 28. februára 2019 za referenčný rok 2020, najneskôr do 31. decembra 2021 za referenčný rok 2023 a najneskôr do 31. decembra 2024 za referenčný rok 2026.

2.   Pri prijímaní vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje zoznam premenných v súlade s odsekom 1, Komisia zabezpečí, aby celkový počet základných premenných a premenných týkajúcich sa modulov neprekročil 300 premenných v roku 2020, 470 premenných v roku 2023 a 350 premenných v roku 2026.

3.   Za roky 2023 a 2026 je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16, pokiaľ ide o zmeny podrobných tém uvedených v prílohe IV. Komisia pri výkone svojej právomoci zabezpečí, aby takéto delegované akty neviedli k významnému zvýšeniu zaťaženia v dôsledku počtu premenných. Komisia najmä zabezpečí, aby delegované akty neviedli k zvýšeniu počtu premenných uvedených v odseku 2 tohto článku a aby sa v prípade každého modulu zmenilo delegovanými aktmi maximálne 20 % z podrobných tém uvedených v prílohe IV. Ak však 20 % predstavuje menej ako jednu podrobnú tému, môže sa jedna podrobná téma predsa len zmeniť.

4.   Tieto delegované akty sa prijmú do 30. septembra 2021 za referenčný rok 2023 a do 30. septembra 2024 za referenčný rok 2026.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 a delegované akty uvedené v odseku 3 nesmú spôsobiť výrazné dodatočné náklady, ktoré povedú k neprimeranému a bezdôvodnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

Článok 9

Ad hoc údaje

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16, ktorými sa doplnia údaje týkajúce sa modulov uvedených v prílohe IV, ak sa zber dodatočných informácií považuje za nevyhnutný. V uvedených delegovaných aktoch sa bližšie určia:

a)

témy a podrobné témy, ktoré treba poskytnúť v ad hoc module, a dôvody ozrejmujúce takéto dodatočné štatistické potreby;

b)

referenčný rok.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v odseku 1 počnúc referenčným rokom 2023, a následne v trojročných intervaloch. Nenavrhuje ad hoc moduly na referenčné roky, počas ktorých sa zber údajov vykonáva ako cenzus.

3.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými poskytne:

a)

zoznam premenných, ktorý nepresahuje 20 premenných na zaslanie Komisii (Eurostatu), a zodpovedajúcich merných jednotiek;

b)

opis premenných;

c)

požiadavky na presnosť;

d)

referenčné obdobia;

e)

dátumy prenosu údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného roku.

4.   Delegované akty uvedené v odseku 1 tohto článku a vykonávacie akty uvedené v odseku 3 tohto článku nesmú spôsobiť výrazné dodatočné náklady, ktoré povedú k neprimeranému a bezdôvodnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

Článok 10

Referenčné obdobie

Zozbierané informácie sa týkajú jedného referenčného roka, ktorý je spoločný pre všetky členské štáty s odkazom na stav v priebehu stanoveného časového rámca alebo dátumu takto:

a)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pôdy, využitie pôdy sa vzťahuje na referenčný rok. V prípade následného pestovania na tej istej časti pôdy sa využitie pôdy vzťahuje na plodinu zozbieranú počas referenčného roka bez ohľadu na to, kedy bola zasiata.

b)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa postupov zavlažovania a obhospodarovania pôdy, referenčným obdobím je obdobie 12 mesiacov končiace v referenčnom roku, ktoré má stanoviť každý členský štát s cieľom pokryť príslušné produkčné cykly.

c)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, ustajnenia zvierat a hospodárenia s hnojom, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň. Premenné týkajúce sa hospodárenia s hnojom sa vzťahujú na 12-mesačné obdobie vrátane uvedeného dátumu.

d)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pracovných síl, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka 12-mesačné obdobie končiace sa v referenčný deň.

e)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka, ktoré realizujú jednotlivé poľnohospodárske podniky, referenčným obdobím je trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra referenčného roka.

f)

Pokiaľ ide o všetky ostatné premenné, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň.

Článok 11

Kvalita

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality prenášaných údajov a metaúdajov.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality vymedzené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Kvalitu prenášaných údajov a metaúdajov posudzuje Komisia (Eurostat).

4.   Na tento účel členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) za každý referenčný rok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, správu o kvalite opisujúcu štatistický proces, a najmä:

a)

metaúdaje opisujúce použitú metodiku a spôsob, akým sa dosiahli technické špecifikácie s odkazom na špecifikácie stanovené týmto nariadením;

b)

informácie o splnení minimálnych požiadaviek na použité opory výberu, a to aj pri ich vývoji a aktualizácii, ako je stanovené v tomto nariadení;

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia praktické opatrenia správ o kvalite a obsah správ o kvalite. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 a nespôsobujú členským štátom výrazné dodatočné zaťaženie alebo náklady.

5.   Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu zasielaných údajov.

6.   Na žiadosť Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytnú doplňujúce objasnenia potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

Článok 12

Zasielanie údajov a metaúdajov a lehoty

1.   Za referenčný rok 2020 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) overené základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, ako aj správu o kvalite, a to do 15 mesiacov po skončení referenčného roka.

2.   Za referenčné roky 2023 a 2026 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) overené základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, ako aj správu o kvalite, a to do 12 mesiacov po skončení referenčného roka.

3.   Údaje zasielané Komisii (Eurostatu) sú na úrovni jednotlivých poľnohospodárskych podnikov. Údaje týkajúce sa modulov a ad hoc údaje sa prepoja so základnými údajmi uvedenými v prílohe III na úrovni jednotlivých poľnohospodárskych podnikov za rovnaký referenčný rok. Poskytnuté záznamy zahŕňajú extrapolačné faktory a informácie o stratifikácii.

4.   Členské štáty zasielajú údaje a metaúdaje s použitím technického formátu stanoveného Komisiou (Eurostatom). Údaje a metaúdaje sa poskytujú Komisii (Eurostatu) prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta.

Článok 13

Príspevok Únie

1.   Na účely vykonávania tohto nariadenia Únia poskytuje národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 granty na:

a)

rozvoj alebo vykonávanie požiadaviek na údaje, alebo oboje;

b)

vývoj metód na modernizáciu štatistických systémov zameraných na vyššiu kvalitu alebo nižšie náklady a zníženie administratívneho zaťaženia spojeného s tvorbou integrovaných štatistík fariem pri využití zdrojov a metód uvedených v článku 4.

2.   Členské štáty dostávajú granty z Únie na pokrytie nákladov na zber údajov, ktoré sú uvedené v článkoch 5, 6 a 7, v rámci finančného krytia stanoveného v článku 14.

3.   Finančný príspevok Únie uvedený v odseku 2 nesmie prekročiť 75 % oprávnených nákladov, pričom maximálne sumy sú stanovené v odsekoch 4 a 5.

4.   V prípade kombinovaných nákladov na zber základných údajov a údajov týkajúcich sa modulov za rok 2020 sa finančný príspevok Únie obmedzí na tieto maximálne sumy:

a)

50 000 EUR v prípade Luxemburska a Malty;

b)

1 000 000 EUR v prípade Rakúska, Chorvátska, Írska a Litvy;

c)

2 000 000 EUR v prípade Bulharska, Nemecka, Maďarska, Portugalska a Spojeného kráľovstva;

d)

3 000 000 EUR v prípade Grécka, Španielska a Francúzska;

e)

4 000 000 EUR v prípade Talianska, Poľska a Rumunska;

f)

300 000 EUR v prípade všetkých ostatných členských štátov.

5.   V prípade základných údajov a údajov týkajúcich sa modulov za roky 2023 a 2026 sa maximálne sumy uvedené v odseku 4 znížia o 50 %, pričom platia ustanovenia VFR po roku 2020.

6.   Pre zber ad hoc údajov uvedených v článku 9 Únia poskytuje granty národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 na pokrytie nákladov na realizáciu zberu ad hoc údajov. Tento finančný príspevok Únie nesmie presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

7.   Finančný príspevok Únie v rámci grantov uvedených v odseku 2 tohto článku sa poskytuje z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 14

Finančné krytie

1.   Finančné krytie Únie na vykonávanie programu na zber údajov za referenčný rok 2020 vrátane rozpočtových prostriedkov potrebných na riadenie, údržbu a rozvoj databázových systémov, ktoré sa v rámci Komisie používajú na spracovanie údajov, ktoré poskytli členské štáty na základe tohto nariadenia, je 40 000 000 EUR na obdobie rokov 2018 – 2020, na ktoré sa vzťahuje VFR na roky 2014 – 2020.

2.   Po nadobudnutí účinnosti VFR po roku 2020 stanoví Európsky parlament a Rada na návrh Komisie sumu na obdobie po roku 2020.

Článok 15

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym konaniam, konzistentnými a účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste audit u všetkých prijímateľov grantov, dodávateľov a subdodávateľov a tretích strán, ktorým boli priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky Únie v rámci tohto programu.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a inšpekcií u hospodárskych subjektov, ktorých sa priamo alebo nepriamo týka toto financovanie v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (21) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (22), s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanými priamo alebo nepriamo v rámci tohto nariadenia došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grantoch a rozhodnutia o grantoch, ktoré vyplývajú z vykonávania tohto nariadenia, Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF výslovne splnomocňujú vykonávať takéto audity, kontroly na mieste a inšpekcie.

5.   Ak je vykonávanie akcie zabezpečované externe alebo subdelegované, a to úplne alebo čiastočne, alebo ak vyžaduje zadanie verejnej zákazky alebo udelenie finančnej pomoci tretej strane, zmluva, dohoda o grante alebo rozhodnutie o grante musia obsahovať záväzok dodávateľa alebo prijímateľa uložiť každej zapojenej tretej strane výslovné akceptovanie uvedených právomocí Komisie, Dvora audítorov a úradu OLAF.

6.   Odseky 4 a 5 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3.

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 27. augusta 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha ESSC zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 18

Správa Komisie

Komisia po porade s ESSC predloží do 31. decembra 2024 Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a dosahovaní cieľov tohto nariadenia.

Článok 19

Výnimky

Odchylne od článku 5, článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 8 ods. 2, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 1 a prílohy V sa v prípade Grécka a Portugalska odkazy na rok 2020 nahrádzajú v prípade potreby odkazmi na rok 2019.

Článok 20

Zrušenie

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1337/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2022.

2.   Nariadenie (ES) č. 1166/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. júla 2018.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(11)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2018, s. 6.

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2014 z 1. augusta 2014 dopĺňajúce nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 zriaďujúce sieť na zber a spracovanie dát o príjmoch a obchodných operáciách poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 321, 7.11.2014, s. 2).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

Prepočítavacie koeficienty na dobytčie jednotky

Druh zvierat

Charakteristika týkajúca sa zvierat

Koeficient

Hovädzí dobytok

Menej ako jeden rok

0,400

Jeden až menej ako dva roky

0,700

Býky, dvojročné a staršie

1,000

Jalovice, dvojročné a staršie

0,800

Dojnice

1,000

Kravy bez produkcie mlieka

0,800

Ovce a kozy

0,100

Ošípané

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg

0,027

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

0,500

Ostatné ošípané

0,300

Hydina

Brojlery

0,007

Nosnice

0,014

Ostatná hydina

 

Morky

0,030

Kačice

0,010

Husi

0,020

Pštrosy

0,350

Ostatná hydina i. n.

0,001

Králiky, chovné samice

0,020


PRÍLOHA II

Zoznam fyzických prahových hodnôt  (1)

Položka

Prahová hodnota

VPP

5 ha

Orná pôda

2 ha

Zemiaky

0,5 ha

Čerstvá zelenina a jahody

0,5 ha

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, kvety a okrasné rastliny, semená a semenáčiky, škôlky

0,2 ha

Ovocné stromy, lesné plody, orechové stromy, citrusové ovocné stromy, ostatné trvalé plodiny s výnimkou škôlok, vinohradov a olivovníkov

0,3 ha

Vinohrady

0,1 ha

Olivovníky

0,3 ha

Skleníky

100 m2

Pestované huby

100 m2

Hospodárske zvieratá

1,7 dobytčej jednotky


(1)  Prahové hodnoty sa vzťahujú na skupinu uvedených položiek.


PRÍLOHA III

Základné štrukturálne údaje: Premenné

Všeobecné premenné

Jednotky/kategórie pre hodnoty

Informácie zo zisťovaní

 

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku

ID poľnohospodárskeho podniku

Sídlo poľnohospodárskeho podniku

 

Geografická poloha

Kód bunky v rámci siete štatistických jednotiek infraštruktúry INSPIRE pre celoeurópske použitie

Región NUTS 3

kód NUTS 3

Poľnohospodársky podnik má oblasti označené ako oblasti s prírodnými obmedzeniami podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku

 

Právnu a ekonomickú zodpovednosť za poľnohospodársky podnik nesie:

 

Fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom, ak je poľnohospodársky podnik nezávislý

áno/nie

Ak áno, uveďte, či je vlastník zároveň vedúcim

áno/nie

Ak nie, je vedúci členom rodiny vlastníka?

áno/nie

Ak áno, je vedúci manželom/manželkou vlastníka?

áno/nie

Podielové vlastníctvo

áno/nie

Dve alebo viac fyzických osôb, ktoré sú partnermi, ak je poľnohospodársky podnik podnikom v skupinovom vlastníctve

áno/nie

Právnická osoba

áno/nie

Ak áno, je poľnohospodársky podnik súčasťou skupiny podnikov?

áno/nie

Poľnohospodársky podnik je jednotkou na spoločnej pôde

áno/nie

Vlastník je prijímateľom podpory EÚ na pôdu alebo zvieratá v rámci poľnohospodárskeho podniku, a teda je zahrnutý v IACS

áno/nie

 

Vlastník je mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár začínajúci s činnosťou, ktorý počas predchádzajúcich troch rokov poberal finančnú podporu na tento účel v rámci SPP

áno/nie

Vedúci poľnohospodárskeho podniku

 

Rok narodenia

rok

Pohlavie

muž/žena

Poľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku (okrem domácich prác)

RPJ kategórie (2)

 

Rok klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku

rok

Poľnohospodárska odborná príprava vedúceho

kódy stupňa odbornej prípravy

Odborná príprava v posledných 12 mesiacoch

áno/nie

Forma vlastníctva VPP (vo vzťahu k vlastníkovi)

 

Hospodárenie na vlastnej pôde

ha

Hospodárenie na prenajatej pôde

ha

Spoločné hospodárenie alebo iné formy vlastníctva

ha

Spoločná pôda

ha

Ekologické poľnohospodárstvo

áno/nie

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú a certifikujú výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Európskej únie

ha

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, ktorá je v konverzii na ekologické výrobné metódy, ktoré sa majú certifikovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie

ha

 

Účasť na iných environmentálnych certifikačných systémoch

áno/nie


Premenné týkajúce sa pôdy

Celková hlavná výmera

Z toho certifikované ekologické poľnohospodárstvo a/alebo ekologické poľnohospodárstvo v konverzii

VPP

ha

ha

Orná pôda

ha

ha

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

ha

ha

Mäkká a špaldová pšenica

ha

ha

Tvrdá pšenica

ha

ha

Raž a zmesi ozimín (súraž)

ha

 

Jačmeň

ha

 

Ovos a zmesi jarín (obilné zmesi okrem súraže)

ha

 

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

ha

 

Tritikale

ha

 

Cirok

ha

 

Ostatné obilniny i. n. (pohánka, proso, lesknica kanárska atď.)

ha

 

Ryža

ha

 

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

ha

ha

Hrach poľný, fazuľa a vlčí bôb

ha

 

Okopaniny

ha

ha

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

ha

ha

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

ha

ha

Ostatné okopaniny i. n.

ha

 

Priemyselné plodiny

ha

ha

Olejnaté semená

ha

ha

Semená repky olejnej a repice

ha

 

Slnečnicové semená

ha

 

Sója

ha

ha

Ľanové semeno (oilflax)

ha

 

Ostatné olejniny i. n.

ha

 

Priadne plodiny

ha

 

Ľan priadny

ha

 

Konope

ha

 

Bavlna

ha

 

Ostatné priadne plodiny i. n.

ha

 

Tabak

ha

 

Chmeľ

ha

 

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

ha

 

Energetické plodiny i. n.

ha

 

Ostatné priemyselné plodiny i. n.

ha

 

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

ha

ha

Dočasné trávne porasty a pasienky

ha

ha

Strukoviny zberané za zelena

ha

ha

Kukurica na zeleno

ha

 

Ostatné obilniny zberané za zelena (okrem kukurice na zeleno)

ha

 

Ostatné rastliny zberané za zelena na ornej pôde i. n.

ha

 

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody

ha

ha

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo so záhradníckymi plodinami (trhové záhradníctvo)

ha

 

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

ha

 

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

ha

 

Osivá a semenáčiky

ha

ha

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde i. n.

ha

 

Pôda ležiaca úhorom

ha

 

Trvalý trávny porast

ha

ha

Pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov

ha

ha

Extenzívne pasienky

ha

ha

Trvalé trávne porasty viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

ha

 

Trvalé plodiny (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú pre vlastnú spotrebu)

ha

ha

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

ha

ha

Jadrové ovocie

ha

 

Kôstkové ovocie

ha

 

Ovocie subtropického a tropického podnebného pásma

ha

 

Bobuľové ovocie (okrem jahôd)

ha

 

Orechy

ha

 

Citrusové plody

ha

ha

Hrozno

ha

 

Hrozno na výrobu vína

ha

ha

Hrozno na výrobu vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

ha

 

Hrozno na výrobu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

ha

 

Ostatné muštové hrozno i. n. (bez CHOP/ CHZO)

ha

 

Stolové hrozno

ha

 

Hrozno na produkciu hrozienok

ha

 

Olivy

ha

ha

Škôlky

ha

 

Ostatné trvalé plodiny vrátane ostatných trvalých plodín určených na ľudskú spotrebu

ha

 

Vianočné stromčeky

ha

 

Domáce záhradky

ha

 

Ostatná poľnohospodárska pôda

ha

 

Nevyužitá poľnohospodárska pôda

ha

 

Zalesnená plocha

ha

 

Mladiny s krátkou rotáciou

ha

 

Ostatná pôda (pôda zabraná budovami, dvormi, cestami, rybníkmi a inými neproduktívnymi oblasťami)

ha

 

Osobitné oblasti poľnohospodárskeho podniku

 

 

Pestované huby

ha

 

VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

ha

 

Zelenina vrátane melónov a jahôd v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

ha

Kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

ha

 

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

 

Trvalé plodiny pestované v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

 

Ostatná VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch i. n.

ha

 

Zavlažovanie vonkajšej kultivovanej plochy

 

 

Celková zavlažovateľná plocha

ha

 


Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Celkový počet zvierat

Z toho certifikované ekologické poľnohospodárstvo a/alebo ekologické poľnohospodárstvo v konverzii

Hovädzí dobytok

 

kusy

Hovädzí dobytok do jedného roka

kusy

 

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Býky, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Jalovice, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Býky, dvojročné a staršie

kusy

 

Kravy, dvojročné a staršie

kusy

 

Jalovice, dvojročné a staršie

kusy

 

Kravy

kusy

 

Dojnice

kusy

kusy

Kravy bez produkcie mlieka

kusy

kusy

Byvolie kravy

kusy

áno/nie

Ovce a kozy

 

 

Ovce (všetky vekové kategórie)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatné ovce

kusy

 

Kozy (všetky vekové kategórie)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatné kozy

kusy

 

Ošípané

 

kusy

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg

kusy

 

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

kusy

 

Ostatné ošípané

kusy

 

Hydina

 

kusy

Brojlery

kusy

kusy

Nosnice

kusy

kusy

Ostatná hydina

kusy

 

Morky

kusy

 

Kačice

kusy

 

Husi

kusy

 

Pštrosy

kusy

 

Ostatná hydina i. n.

kusy

 

Králiky

 

 

Chovné samice

kusy

 

Včely

úle

 

Vysoká zver

áno/nie

 

Kožušinové zvieratá

áno/nie

 

Hospodárske zvieratá i. n.

áno/nie

 


(1)  L – iné ako horské oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami; M – znevýhodnená horská oblasť; O – iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami; N – normálna oblasť (nie znevýhodnená). Táto klasifikácia sa môže v budúcnosti upraviť s ohľadom na vývoj SPP.

(2)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


PRÍLOHA IV

Témy a podrobné témy v rámci modulov

Modul

Téma

Podrobná téma

Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

Vedenie farmy

Vlastník

Pracovné vstupy

Rodová rovnováha

Bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

Pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

Pracovné vstupy

Počet zapojených osôb

Rodová rovnováha

Pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

Pracovné vstupy

Počet zamestnaných osôb

Rodová rovnováha

Nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

Pracovný vstup dodávateľov

 

Iné zárobkové činnosti priamo spojené s poľnohospodárskym podnikom

Typy činností

Význam pre poľnohospodársky podnik

Pracovné vstupy

 

Iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Pracovné vstupy

Rozvoj vidieka

Poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Investície do hmotného majetku

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

Ekologické poľnohospodárstvo

Platby v súvislosti so sústavou Natura 2000 a rámcovou smernicou o vode

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Dobré životné podmienky zvierat

Riadenie rizík

Hospodárenie s hnojom a ustajnenie zvierat

Ustajnenie zvierat

Ustajnenie hovädzieho dobytka

Ustajnenie ošípaných

Ustajnenie nosníc

Používanie živín a hnoja na farme

Hnojená VPP

Hnoj vyvezený z poľnohospodárskeho podniku a dovezený do poľnohospodárskeho podniku

Organické a odpadové hnojivá okrem hnoja

Techniky aplikácie hnoja

Čas zapracovania v závislosti od spôsobu aplikácie

Zariadenia pre hnoj

Zariadenia a kapacita na skladovanie hnoja

Zavlažovanie

Zavlažovacie postupy

Dostupnosť zavlažovania

Metódy zavlažovania

Zdroje zavlažovacej vody

Technické parametre zavlažovacieho zariadenia

Plodiny zavlažované počas obdobia 12 mesiacov

Obilniny pestované na zrno

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno

Okopaniny

Priemyselné plodiny

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde

Trvalý trávny porast

Trvalé plodiny

Postupy obhospodarovania pôdy

Postupy obhospodarovania pôdy na vonkajšej pôde

Spôsoby obrábania pôdy

Pokryv ornej pôdy

Striedanie plodín na ornej pôde

Oblasť ekologického záujmu

Stroje a zariadenia

Stroje

Internetové zariadenia

Základné strojové zariadenie

Použitie presného poľnohospodárstva

Stroje a zariadenia na chov hospodárskych zvierat

Skladovanie poľnohospodárskych výrobkov

Zariadenia

Zariadenia používané na výrobu obnoviteľnej energie v poľnohospodárskych podnikoch

Sady

Jadrové ovocie

Jablká: Plocha podľa vekových tried

Jablká: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Hrušky: Plocha podľa vekových tried

Hrušky: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Kôstkové ovocie

Broskyne: Plocha podľa vekových tried

Broskyne: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Nektárinky: Plocha podľa vekových tried

Nektárinky: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Marhule: Plocha podľa vekových tried

Marhule: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Citrusové plody

Pomaranče: Plocha podľa vekových tried

Pomaranče: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Malé citrusové plody: Plocha podľa vekových tried

Malé citrusové plody: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Citróny: Plocha podľa vekových tried

Citróny: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Olivy

Plocha podľa vekových tried

 

Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Stolové hrozno a hrozienka

Stolové hrozno: Plocha podľa vekových tried

 

Stolové hrozno: Plocha podľa hustoty výsadby viniča

 

Hrozno na produkciu hrozienok: Plocha podľa vekových tried

 

Hrozno na produkciu hrozienok: Plocha podľa hustoty výsadby viniča

Vinohrady

Hrozno na výrobu vína

Oblasť a vek

 

Odrody viniča

Počet odrôd

 

 

Kód a oblasť


PRÍLOHA V

Požiadavky na presnosť

Základné údaje (v rokoch 2023 a 2026) a údaje v rámci modulov musia byť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1217/2009 (1), delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1198/2014 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/220 (2) štatisticky reprezentatívne za príslušnú populáciu poľnohospodárskych podnikov podľa tabuľky stanovujúcej presnosť na úrovni regiónov NUTS 2, pokiaľ ide o typ a veľkosť poľnohospodárskych podnikov.

Požiadavky na presnosť sa uplatňujú na premenné uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Údaje v rozšírenej opore výberu v roku 2020 musia byť štatisticky reprezentatívne za príslušnú populáciu na úrovni regiónov NUTS 2, ako sa vymedzuje v tabuľke stanovujúcej presnosť.

Okrem toho sa požiadavky na presnosť stanovené v tabuľke uplatňujú na všetky regióny NUTS 2 s najmenej:

5 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade modulov „Sady“ a „Vinohrady“,

10 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade základných údajov, všetkých ostatných modulov a údajov v rozšírenej opore výberu.

V prípade regiónov NUTS 2 s menším počtom poľnohospodárskych podnikov sa požiadavky na presnosť stanovené v tabuľke uplatňujú na zodpovedajúce regióny NUTS 1 s najmenej:

500 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade modulov „Sady“ a „Vinohrady“,

1 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade základných údajov, všetkých ostatných modulov a údajov v rozšírenej opore výberu.

V prípade premenných uvedených v moduloch „Sady“ a „Vinohrady“, pri ktorých nie je uvedená žiadna požiadavka na presnosť na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 1, sa vyžaduje presnosť na celoštátnej úrovni s relatívnou štandardnou chybou maximálne 5 %.

V prípade všetkých premenných uvedených v ostatných moduloch, pri ktorých nie je uvedená žiadna požiadavka na presnosť na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 1, sa vyžaduje presnosť na celoštátnej úrovni s relatívnou štandardnou chybou maximálne 7,5 %.

Tabuľka stanovujúca presnosť

Príslušný počet

Premenné, v prípade ktorých sa uplatňujú požiadavky na presnosť

Prevalencia v relevantnej populácii

Relatívna štandardná chyba

Základné údaje v rokoch 2023 a 2026 a

Modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

Podľa vymedzenia v článku 5 týkajúcom sa základných údajov a v článku 7 týkajúcom sa modulu „Pracovné sily a iné zárobkové činnosti“.

Premenné týkajúce sa pôdy

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

Olejnaté semená

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Čerstvá zelenia (vrátane melónov), jahody, kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

Trvalý trávny porast s výnimkou extenzívnych pasienkov

Ovocie, bobuľové ovocie, orechy a citrusové plody (s výnimkou hrozna a jahôd)

Hrozno

Olivy

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Dojnice

Kravy bez produkcie mlieka

Ostatný hovädzí dobytok (hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, hovädzí dobytok vo veku jeden až menej ako dva roky, býky vo veku dvoch rokov a viac, jalovice vo veku dvoch rokov a viac)

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg, a ostatné ošípané

Ovce a kozy

Hydina

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 5 %

Základné údaje pre rozšírenú oporu výberu v roku 2020

Podľa článku 6

Premenné týkajúce sa pôdy

Orná pôda

Trvalý trávny porast s výnimkou extenzívnych pasienkov

Trvalé plodiny

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Dobytčie jednotky spolu

podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Rozvoj vidieka a

Modul Stroje a zariadenia

Podľa článku 7

Premenné týkajúce sa pôdy, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Hospodárenie s hnojom a ustajnenie zvierat

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 aspoň s jedným z nasledujúcich: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Zavlažovanie

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 so zavlažovateľnou plochou

Premenné týkajúce sa pôdy

Celková zavlažovateľná plocha

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Postupy obhospodarovania pôdy

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s ornou pôdou

Premenné týkajúce sa pôdy

Orná pôda

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Sady

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s akýmikoľvek individuálnymi premennými týkajúcimi sa sadov, ktoré spĺňajú prahové hodnoty uvedené v článku 7 ods. 5

Premenné týkajúce sa sadov

Premenné týkajúce sa sadov jabĺk, hrušiek, marhúľ, broskýň, nektáriniek, pomarančov, malých citrusových plodov, citrónov, olív, stolového hrozna, hrozna na produkciu hrozienok, ktoré spĺňajú prahové hodnoty uvedené v článku 7 ods. 5

5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Vinohrady

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s hroznom na víno

Premenné týkajúce sa vinohradov

Hrozno na výrobu vína

5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1).


Top