EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1077

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1077 z 30. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

C/2018/4838

OJ L 194, 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

31.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1077

z 30. júla 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 808/2014 (2) sa stanovili pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 (3) sa zmenilo nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 a zjednodušili všeobecné pravidlá regulujúce Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). Preto by sa zodpovedajúcim spôsobom mali zmeniť pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

(2)

Zrušila sa povinnosť vyberať orgány ponúkajúce poradenské služby prostredníctvom konkrétnych výziev na predloženie ponúk. Preto by sa vykonávacie pravidlá týkajúce sa výziev na predloženie ponúk mali vypustiť.

(3)

Pravidlá spoločného začatia pôsobenia mladých poľnohospodárov v podniku sa zaviedli v článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a vymedzenie pojmu „dátum začatia pôsobenia v podniku“ sa doplnilo v článku 2 ods. 1 písm. s) uvedeného nariadenia. Preto by sa s nimi mali zosúladiť ustanovenia týkajúce sa mladých poľnohospodárov v časti 1 bode 8 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 808/2014. Navyše by sa po vypustení článku 57 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (4) obsahujúceho pravidlá rozvoja poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti takisto mali zjednodušiť pravidlá týkajúce sa podnikateľských plánov stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 808/2014.

(4)

Zjednodušili sa pravidlá týkajúce sa finančných nástrojov. Predovšetkým sa v článku 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zaviedla výnimka z uplatňovania výberových kritérií pri operáciách podporovaných z finančných nástrojov. Časť 1 odsek 8 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 808/2014 by sa mal zladiť s touto výnimkou.

(5)

S cieľom predísť zbytočnej administratívnej záťaži a predovšetkým častým úpravám finančných plánov treba objasniť, že uplatnenie stropu pri prekročení plánovaných príspevkov z EPFRV podľa finančného plánu každého programu sa počíta na úrovni celkovej sumy každého opatrenia.

(6)

Článkom 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovuje podpora poľnohospodárom prostredníctvom nástroja stabilizácie príjmu pre poľnohospodárov v konkrétnom sektore a článkom 37 uvedeného nariadenia sa povoľuje podpora na poľnohospodárske poistenie, ktorým sa poisťujú straty presahujúce 20 % ročného priemeru spôsobené nepriaznivou poveternostnou udalosťou, chorobou zvierat alebo rastlín, zamorením škodcami alebo environmentálnou nehodou. V súlade s článkom 8 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by sa vo finančnom pláne mala uvádzať plánovaná podpora z EPFRV a miera príspevku.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa vypúšťa.

2.

V článku 8 sa vypúšťa odsek 1

3.

Časť 1 prílohy I sa mení takto:

a)

Bod 8 „Opis vybraných opatrení“ sa mení takto:

i)

V bode 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

rozsahu, úrovne podpory, oprávnených prijímateľov a prípadne metodiky na výpočet sumy alebo miery podpory rozčlenených podľa podopatrenia a/alebo druhu operácie, ak je to potrebné. Pre každý druh operácie špecifikovať oprávnené náklady, podmienky oprávnenosti, uplatniteľné sumy a miery podpory a zásady stanovovania kritérií výberu. Ak sa podpora poskytuje na finančný nástroj vykonávaný podľa článku 38 ods. 4 prvého pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, opis druhu finančného nástroja, všeobecných kategórií konečných prijímateľov, všeobecných kategórií oprávnených nákladov a maximálnej miery podpory.“;

ii)

V bode 2 písm. e) sa bod 5 nahrádza takto:

„5.   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti [článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie malého poľnohospodárskeho podniku uvedené v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

vymedzenie úkonov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 («dátum začatia pôsobenia v podniku»),

vymedzenie horných a dolných prahových hodnôt, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 piatom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

konkrétne podmienky podpory pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ nezakladajú podnik ako jediní vedúci podniku v súlade s článkom 2 ods. 1 a ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014,

informácie o uplatňovaní obdobia odkladu uvedeného v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014,

zhrnutie požiadaviek na podnikateľský plán,

využitie možnosti skombinovať rôzne opatrenia prostredníctvom podnikateľského plánu, čo umožní mladým poľnohospodárom prístup k uvedeným opatreniam,

zahrnuté oblasti diverzifikácie.“;

iii)

V bode 2 písm. e) sa názov bodu 16 nahrádza takto:

„16.    Riadenie rizík [články 36 až 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]“;

b)

V bode 10 sa písm. c) mení takto:

i)

V prvom pododseku sa dopĺňa tento bod v):

„v)

v prípade operácií vykonávaných v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ak je minimálna prahová hodnota straty stanovená na 20 %, a v prípade operácií vykonávaných v súlade s článkom 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 orientačný celkový príspevok Únie a orientačná miera príspevku.“;

ii)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Na účely priebežných platieb podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, platby zostatku podľa článku 37 a schvaľovania účtovných závierok podľa článku 51 uvedeného nariadenia, sa miera príspevok EPFRV, ktorý sa má vyplatiť na oprávnené verejné výdavky dotknutého programu, dodržiava na úrovni opatrenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top