Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1065

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1065 z 27. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie a výcvik vzletu a pristátia

C/2018/4860

OJ L 192, 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1065

z 27. júla 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie a výcvik vzletu a pristátia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 6,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) sa stanovujú technické požiadavky na osvedčovanie výcvikových zariadení na simuláciu letu, osvedčovanie pilotov zapojených do prevádzky niektorých lietadiel a osvedčovanie osôb a organizácií zapojených do výcviku, skúšania a kontroly týchto pilotov.

(2)

V nadväznosti na inšpekcie na odbavovacej ploche mimo územia členských štátov, pri ktorých sa zistilo, že členovia letovej posádky prevádzkovali lietadlo registrované v inom členskom štáte než v tom, ktorý vydal ich preukazy spôsobilosti pilotov, Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) zmenila prílohu 1 k Chicagskému dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve s cieľom uľahčiť automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti cez dohody regionálnych organizácií dohľadu nad bezpečnosťou.

(3)

Uvedená zmena by sa mala zohľadniť v nariadení (EÚ) č. 1178/2011, aby sa umožnilo automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie v tretích krajinách. V súlade so zmenou 174 bodu 1.2.2.3.2.1 prílohy 1 k dohovoru ICAO by sa malo stanoviť prechodné obdobie na vykonanie potrebných zmien existujúcich preukazov spôsobilosti pilotov.

(4)

Od nadobudnutia účinnosti prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, ktorá bola vypracovaná podľa podmienok stanovených v Jednotných leteckých predpisoch o preukazoch spôsobilosti letovej posádky (JAR-FCL 1), Únia uplatňuje prístup založený najmä na kompetenciách s cieľom zabezpečiť vykonávanie primeraných a výkonnostných požiadaviek na vydávanie preukazov spôsobilosti členov letovej posádky. Požiadavka výcviku vzletu a pristátia v pokročilom štádiu výcvikového kurzu viacčlennej posádky by sa preto mala zmeniť v súlade s odporúčaniami ICAO v dokumente 9868 „Postupy leteckých navigačných služieb – Výcvik“ (PANS-TRG).

(5)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva predložila Komisii návrh vykonávacích predpisov spolu so svojimi stanoviskami č. 16/2016 a č. 03/2017.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„9.   Pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti vydané pred 19. augustom 2018, členské štáty musia najneskôr do 31. decembra 2022 splniť požiadavky stanovené v článku ARA.FCL.200 bode a) druhom odseku zmenenom nariadením Komisie (EÚ) 2018/1065 (*1) najneskôr do 31. decembra 2022.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1065 z 27. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie a výcvik vzletu a pristátia (Ú. v. EÚ L 192, 30.7.2018, s. 31).“"

2.

Príloha I (časť FCL) sa mení takto:

a)

V článku FCL.045 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

Pilot, ktorý chce lietať mimo územia Únie v lietadle registrovanom v inom členskom štáte než v tom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti letovej posádky, musí mať so sebou v písomnej alebo elektronickej forme najnovšie vydanie dodatku ICAO s odkazom na evidenčné číslo dohody ICAO, v ktorej sa potvrdzuje automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti, ako aj zoznam štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody.“;

b)

V dodatku 5 sa bod 11 nahrádza takto:

„11.

Na zaistenie spôsobilosti žiadateľov zahŕňa výcvikový kurz najmenej 12 vzletov a pristátí. Počet týchto vzletov a pristátí sa môže znížiť najmenej na šesť za predpokladu, že schválená výcviková organizácia a prevádzkovateľ pred poskytnutím výcviku zabezpečia:

a)

zavedenie postupu na posúdenie požadovanej úrovne spôsobilosti žiaka-pilota a

b)

zavedenie postupu na zabezpečenie prijatia nápravných opatrení, ak z hodnotenia počas výcviku vyplýva ich nevyhnutnosť.

Uvedené vzlety a pristátia sa uskutočnia pod dohľadom inštruktora v letúne typu, na ktorý sa má vydať typová kvalifikačná kategória.“

3.

Príloha VI (časť ARA) sa mení takto:

a)

Článok ARA.GEN.105 sa mení takto:

i)

vkladajú sa tieto body 3a a 3b:

„3a.

‚ARO.RAMP‘ je podčasť RAMP prílohy II k nariadeniu o letovej prevádzke;

3b.

‚Automatické uznanie platnosti‘ je prijatie, bez formalít, preukazu spôsobilosti letovej posádky zmluvným štátom ICAO uvedeným v dodatku ICAO, ktorý bol vydaný v danom štáte v súlade s prílohou I k Chicagskému dohovoru.“;

ii)

bod 12 sa nahrádza takto:

„12.

‚Dodatok ICAO‘ je dodatok k preukazu spôsobilosti člena letovej posádky, ktorého platnosť sa automaticky uznala a ktorý bol vydaný v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, uvedený v položke XIII preukazu spôsobilosti letovej posádky.“;

b)

Článok ARA.FCL.200 sa mení takto:

V článku ARA.FCL.200 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Vydávanie preukazov spôsobilosti a kvalifikácií. Príslušný orgán vydá preukaz spôsobilosti letovej posádky a súvisiace kvalifikácie, pričom použije formulár ustanovený v dodatku I k tejto časti.

Ak chce pilot lietať mimo územia Únie v lietadle registrovanom v inom členskom štáte než v tom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti letovej posádky, príslušný orgán:

1.

pridá túto poznámku do položky XIII preukazu spôsobilosti letovej posádky: ‚Platnosť tohto preukazu spôsobilosti sa automaticky uznáva podľa dodatku ICAO k tomuto preukazu spôsobilosti‘ a

2.

sprístupní dodatok ICAO pilotovi v tlačenej alebo elektronickej podobe.“;

c)

V dodatku I písm. a) bode 2. sa položka XIII nahrádza takto:

„XIII)

poznámky: t. j. osobitné doložky týkajúce sa obmedzení a doložky k oprávneniam vrátane doložiek jazykovej spôsobilosti, poznámky o automatickom uznávaní platnosti preukazu spôsobilosti a kvalifikácií pre lietadlá podľa prílohy II používané v obchodnej leteckej doprave a“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 27. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).


Top