Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 zo 17. júla 2018, ktorým sa povoľuje rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)

C/2018/4496

OJ L 181, 18.7.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1011/oj

18.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1011

zo 17. júla 2018,

ktorým sa povoľuje rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v Únii možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Komisia rozhodne o povolení a umiestnení novej potraviny na trh Únie a o aktualizácii únijného zoznamu.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2355 (3) sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) povoľuje umiestnenie húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny na trh.

(5)

Spoločnosti Banken Champignons Group B.V. a J.K. Holding B.V. požiadali 23. júla 2015 príslušný orgán Holandska o umiestnenie húb (Agaricus bisporus) ošetrených UV žiarením so zvýšeným obsahom vitamínu D2 ako novej potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 258/97 na trh Únie.

(6)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2470 sa uvedené povolenie stalo v januári 2018 všeobecne platným. Keďže žiadosť tejto spoločnosti sa týka húb s vyšším obsahom vitamínu D2, malo by sa toto nariadenie považovať za povolenie rozšírenia použitia.

(7)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach, o ktorej nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(8)

Žiadosť o umiestnenie húb (Agaricus bisporus) ošetrených UV žiarením so zvýšeným obsahom vitamínu D2 ako novej potraviny na trh v Únii bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, spĺňa však aj požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(9)

Príslušný orgán Holandska vydal 20. septembra 2017 svoju prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením so zvýšeným obsahom vitamínu D2 spĺňajú kritériá novej potraviny stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(10)

Komisia postúpila 5. októbra 2017 prvotnú hodnotiacu správu ostatným členským štátom. Ostatné členské štáty predložili pripomienky v lehote 60 dní podľa článku 6 ods. 4. prvého pododseku nariadenia (ES) 258/97 s cieľom zabezpečiť, aby sa prípustná horná hranica príjmu vitamínu D stanovená úradom EFSA (5) neprekročila.

(11)

Vzhľadom na pripomienky ostatných členských štátov žiadateľ poskytol dodatočné vysvetlenia, ktoré uspokojivo zmiernili obavy členských štátov a Komisie.

(12)

V uvedených vysvetleniach sú vymenované dostatočné dôvody na skonštatovanie, že huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením so zvýšeným obsahom vitamínu D2 s navrhnutým množstvom použitia sú v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(13)

Podľa časti A bodu 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (6) musí názov potraviny obsahovať alebo byť doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa špecifickej úpravy potraviny vždy, ak by vynechanie takýchto informácií mohlo uviesť kupujúceho do omylu. Keďže spotrebitelia zvyčajne neočakávajú, že huby sú ošetrené UV žiarením, názov tejto potraviny by mal obsahovať takéto informácie alebo by mal byť o ne doplnený, aby sa zabránilo uvedeniu spotrebiteľov do omylu.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zápis v únijnom zozname povolených nových potravín podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283, ktorý sa týka húb ošetrených UV žiarením, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Zápis v únijnom zozname podľa odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú.v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2355 zo 14. decembra 2017, ktorým sa povoľuje umiestnenie húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 336, 16.12.2017, s. 52).

(4)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2813.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

Zápis týkajúci sa „húb (Agaricus bisporus) ošetrených UV žiarením“ v tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

1.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, je „huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením“.

2.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, musí dopĺňať informácia o tom, že „na zvýšenie množstva vitamínu D bol výrobok ošetrený umelým svetlom“ alebo „na zvýšenie množstva vitamínu D2 bol výrobok ošetrený UV žiarením“.“

 

Huby (Agaricus bisporus)

20 μg vitamínu D2/100 g (vlhká hmotnosť)

2.

Zápis týkajúci sa „húb (Agaricus bisporus) ošetrených UV žiarením“ v tabuľke 2 (Špecifikácie) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Špecifikácia

Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Komerčne pestovaná huba Agaricus bisporus, na ktorú sa po zbere aplikuje ošetrenie UV svetlom.

UV žiarenie: je proces žiarenia v ultrafialovom spektre svetla s vlnovou dĺžkou 200 – 800 nm.

Vitamín D2:

Chemický názov: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mol

Obsah:

Vitamín D2 v konečnom výrobku: 5 – 20 μg/100 g vlhkej hmotnosti na konci času použiteľnosti“


Top