Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0990

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/990 z 10. apríla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o jednoduché, transparentné a štandardizované (STS) sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), požiadavky na aktíva prijaté v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách a metódy hodnotenia kreditnej kvality (Text s významom pre EHP)

C/2018/2080

OJ L 177, 13.7.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/990/oj

13.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/990

z 10. apríla 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o jednoduché, transparentné a štandardizované (STS) sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), požiadavky na aktíva prijaté v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách a metódy hodnotenia kreditnej kvality

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4, článok 15 ods. 7 a článok 22,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 môžu FPT investovať do sekuritizácií alebo do aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (ABCP). Zaviedol sa osobitný stimul na investovanie do jednoduchých, transparentných a štandardizovaných (STS) sekuritizácií alebo ABCP. Keďže nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (2) už obsahuje požiadavky na STS sekuritizácie a ABCP, nariadenie (EÚ) 2017/1131 sa musí zmeniť tak, aby obsahovalo krížový odkaz na ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/2402, ktoré obsahujú tieto požiadavky.

(2)

Zmluvy o reverzných repo transakciách umožňujú FPT vykonávať ich investičnú stratégiu a ciele podľa podmienok nariadenia (EÚ) 2017/1131. V uvedenom nariadení sa vyžaduje, aby protistrana zmluvy o reverznej repo transakcii mala náležitú úverovú bonitu a aby aktíva prijaté ako kolaterál mali dostatočnú likviditu a kvalitu na to, aby umožnili FPT dosiahnuť ich ciele a splniť ich záväzky v prípade potreby likvidácie týchto aktív. Štandardné zmluvy používané pre zmluvy o reverzných repo transakciách môžu prispieť k cieľu riadenia rizika protistrany. Niektoré ustanovenia však môžu spôsobiť, že podkladové aktíva zmlúv o reverzných repo transakciách nie sú správcom FPT k dispozícii, a sú teda nelikvidné. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby boli aktíva správcom FPT k dispozícii v prípade zlyhania alebo v prípade predčasného ukončenia zmluvy o reverzných repo transakciách a aby protistrana neobmedzovala predaj aktív vyžadovaním predchádzajúceho oznámenia alebo schválenia.

(3)

Správcovia FPT by nemali byť povinní uplatňovať osobitnú úpravu hodnoty aktíva (haircut), ak protistrana zmluvy o reverznej repo transakcii podlieha pravidlám obozretného podnikania podľa práva Únie. V záujme zabezpečenia, aby mal kolaterál stanovený v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách vysokú kvalitu, uplatňujú správcovia FPT ďalšie požiadavky vtedy, keď protistrana zmluvy nie je regulovaná na základe práva Únie alebo nie je uznaná ako rovnocenná. V záujme zabezpečenia jednotnosti v práve Únie by minimálne požiadavky na haircuty mali byť rovnaké ako príslušné požiadavky uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3).

(4)

Správcovia FPT mali mať možnosť uplatňovať vyšší haircut než je minimálna úroveň stanovená v nariadení (EÚ) č. 575/2013, keď to považujú za nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bol kolaterál prijatý v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách dostatočne likvidný, ak si to vyžadujú trhové podmienky. Mali by tiež monitorovať a revidovať výšku haircutu požadovanú na to, aby sa zabezpečila primeraná úroveň likvidity, najmä ak sa reviduje výška haircutu stanovená v článku 224 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo ak sa zmenila zostatková splatnosť aktív alebo iné faktory týkajúce sa životaschopnosti protistrany.

(5)

Metódy hodnotenia kreditnej kvality uvedené v článku 19 ods. 3 by mali byť dostatočne obozretné na to, aby sa nimi zabezpečilo, že všetky kvalitatívne a kvantitatívne kritériá podporujúce hodnotenia kreditnej kvality sú spoľahlivé a vhodné na riadne hodnotenie kreditnej kvality nástrojov prípustných na investície. Malo by sa zabezpečiť, aby makroekonomické a mikroekonomické faktory, ktoré správcovia FPT zohľadňujú pri hodnotení kreditnej kvality, boli relevantné pre stanovovanie kreditnej kvality emitenta alebo nástroja prípustného na investovanie.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby nástroje, do ktorých majú správcovia FPT úmysel investovať, mali dostatočnú kvalitu, by správcovia FPT mali vykonať hodnotenie kreditnej kvality vždy, keď majú v úmysle uskutočniť investíciu. V záujme zabráneniu obchádzaniu požiadavky uvedenej v nariadení (EÚ) 2017/1131, že správcovia FPT investujú len do nástrojov, ktoré získali kladné hodnotenie kreditnej kvality, by správcovia FPT mali ako súčasť metódy kreditnej kvality jasne stanoviť kritériá pre kladné hodnotenie nástrojov prípustných na investovanie do fondu peňažného trhu, a to pred vykonaním skutočného hodnotenia kreditnej kvality.

(7)

Metóda a kritériá použité pri hodnotení kreditnej kvality by mali byť konzistentné, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na odklon od tejto metódy alebo týchto kritérií. Kritériá a metóda by sa mali vypracovať na opakované používanie, nie iba pre konkrétny prípad v konkrétnom momente. Konzistentné používanie kritérií a metód by malo uľahčiť monitorovanie hodnotenia kreditnej kvality.

(8)

V záujme zabezpečenia správnej kvantifikácie kreditného rizika emitenta a relatívneho rizika zlyhania emitenta a nástroja, ako sa to vyžaduje podľa článku 20 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131, by správcovia FPT mali používať príslušné kvantitatívne kritériá, ktoré sú dostupné na trhu. Nemalo by im to však brániť v prípadnom použití dodatočných faktorov.

(9)

Hodnotenie kreditnej kvality emitenta je jedným z najdôležitejších hodnotení, ktorá sa vykonáva, keďže poskytuje prvú úroveň záruky kvality aktív. Pokiaľ je to možné, správcovia FPT by preto mali zohľadniť všetky faktory, ktoré sú relevantné pre hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií kreditného rizika pre emitenta nástroja.

(10)

Správcovia FPT by za výnimočných okolností, v obzvlášť stresových trhových podmienkach, mali mať možnosť prijímať investičné rozhodnutia, ktoré nahradia výsledok hodnotenia kreditnej kvality, ak sú takéto investičné rozhodnutia v záujme investorov, za predpokladu, že sú tieto rozhodnutia odôvodnené a riadne zdokumentované.

(11)

Keďže kvalita nástrojov sa môže v priebehu času meniť, hodnotenie kreditnej kvality by nemalo byť jednorazovým hodnotením, ale malo by sa vykonávať nepretržite. Malo by sa navyše revidovať, najmä ak dôjde k podstatnej zmene, ako je uvedené v článku 19 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom prostredí, ktorá by mohla mať vplyv na existujúce hodnotenie kreditnej kvality nástroja.

(12)

Správcovia FPT by sa nemali mechanicky nadmerne spoliehať na externé úverové ratingy. Zníženie ratingu alebo ratingového výhľadu emitenta alebo nástroja zo strany ratingovej agentúry by sa preto malo považovať za podstatnú zmenu len vtedy, ak bolo posúdené a bolo vyvážené ďalšími kritériami. Z tohto dôvodu by správcovia mali byť stále povinní vykonať vlastné hodnotenie aj vtedy, keď dôjde k takému zníženiu.

(13)

Kolaterál stanovený v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách by mal mať vysokú kvalitu a nemal by vykazovať vysokú koreláciu s výkonnosťou protistrany. Jeho hodnotenie kreditnej kvality by preto malo byť kladné. Keďže neexistuje žiadny dôvod na rozlišovanie medzi hodnoteniami, ktoré správcovia FPT vykonávajú pri investovaní priamo do prípustných aktív, a hodnotením, ktoré vykonávajú, keď prijmú aktívum ako kolaterál, hodnotenie kreditnej kvality by malo byť v oboch prípadoch založené na rovnakých kritériách.

(14)

Nariadenie (EÚ) 2017/1131 obsahuje tri splnomocnenia pre Komisiu s cieľom bližšie určiť a zmeniť určité ustanovenia v uvedenom nariadení. Tieto splnomocnenia majú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby FPT investovali do vhodných prípustných aktív. Na zabezpečenie súdržnosti a konzistentnosti týchto požiadaviek a na to, aby sa ľuďom, ktorí im podliehajú, k nim zabezpečilo jednotné miesto prístupu, by tieto požiadavky mali byť uvedené v rámci jediného nariadenia.

(15)

Dátum začiatku uplatňovania tohto delegovaného nariadenia by sa mal zosúladiť s dátumom začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/1131, aby sa zabezpečilo, že všetky pravidlá a požiadavky sa na FPT uplatňujú od rovnakého dátumu. Dátum začiatku uplatňovania pozmeňujúceho ustanovenia zavádzajúceho krížové odkazy na kritériá pre STS sekuritizácie a ABCP by mal byť rovnaký ako dátum začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/2402,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

KRITÉRIÁ NA STANOVENIE JEDNODUCHEJ, TRANSPARENTNEJ A ŠTANDARDIZOVANEJ (STS) SEKURITIZÁCIE ALEBO AKTÍVAMI ZABEZPEČENÉHO KRÁTKODOBÉHO OBCHODOVATEĽNÉHO CENNÉHO PAPIERA (ABCP)

[článok 15 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1131

V článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

jednoduchá, transparentná a štandardizovaná (STS) sekuritizácia určená v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v článkoch 20, 21 a 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (*1) alebo STS ABCP určený v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v článkoch 24, 25 a 26 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA 2

KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA KREDITNÚ KVALITU AKTÍV PRIJATÝCH V RÁMCI ZMLÚV O REVERZNÝCH REPO TRANSAKCIÁCH

[článok 15 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

Článok 2

Kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na likviditu aktív uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131

1.   Zmluvy o reverzných repo transakciách uvedené v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131 spĺňajú stanovené trhové normy a ich podmienky umožňujú správcom FPT plne uplatňovať svoje práva v prípade zlyhania protistrany takýchto zmlúv alebo ich predčasného ukončenia a poskytujú správcom FPT neobmedzené právo predať všetky aktíva prijaté kolaterál.

2.   Aktíva uvedené v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131 podliehajú haircutu, ktorý sa rovná hodnotám úprav z dôvodov volatility uvedených v tabuľkách 1 a 2 článku 224 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre danú zostatkovú dobu splatnosti, so zreteľom na 5-dňovú dobu na zatvorenie pozície a najvyššie hodnotenie, pokiaľ ide o stupeň kreditnej kvality.

3.   Ak je to potrebné, správcovia FPT uplatňujú okrem haircutu uvedeného v odseku 2 dodatočný haircut. V záujme posúdenia, či je potrebný takýto dodatočný haircut, zohľadňujú všetky tieto faktory:

a)

hodnotenie kreditnej kvality protistrany zmluvy o reverznej repo transakcii;

b)

obdobie rizika dozabezpečenia v zmysle vymedzenia v článku 272 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

hodnotenie kreditnej kvality emitenta alebo aktíva, ktoré sa používa ako kolaterál;

d)

zostatková doba splatnosti aktíva použitého ako kolaterál;

e)

volatilita ceny aktíva použitého ako kolaterál.

4.   Správcovia FPT na účely odseku 3 zavádzajú jasnú politiku haircutov prispôsobenú každému aktívu uvedenému v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131, ktoré bolo prijaté ako kolaterál. Táto politika sa dokumentuje a odôvodňuje každé rozhodnutie uplatniť osobitný haircut z hodnoty aktíva.

5.   Správcovia FPT pravidelne revidujú haircut uvedený v odseku 2 a berú pri tom do úvahy zmeny v zostatkovej doby splatnosti aktív použitých ako kolaterál. Revidujú aj dodatočný haircut uvedený v odseku 3, a to vždy, keď sa zmenia faktory uvedené v uvedenom odseku.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú, ak je protistranou zmluvy o reverznej repo transakcii jeden z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4), alebo úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v tretej krajine, za predpokladu, že požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie sú rovnocenné požiadavkám, ktoré sa uplatňujú v Únii;

b)

úverová inštitúcia, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (5), alebo investičná spoločnosť tretej krajiny, za predpokladu, že požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie sú rovnocenné požiadavkám, ktoré sa uplatňujú v Únii;

c)

poisťovňa, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (6), alebo investičná spoločnosť z tretej krajiny, za predpokladu, že požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie sú rovnocenné požiadavkám, ktoré sa uplatňujú v Únii;

d)

centrálna protistrana, ktorej bolo udelené povolenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (7);

e)

Európska centrálna banka;

f)

národná centrálna banka;

g)

centrálna banka tretej krajiny, za predpokladu, že požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie v danej krajine boli uznané za rovnocenné požiadavkám, ktoré sa uplatňujú v Únii, v súlade s článkom 114 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

KAPITOLA 3

KRITÉRIÁ HODNOTENIA KREDITNEJ KVALITY

[článok 22 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

Článok 3

Kritériá na validáciu interných metód hodnotenia kreditnej kvality uvedených v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131

1.   Správcovia FPT validujú metódy hodnotenia kreditnej kvality uvedené v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131 za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto kritériá:

a)

metódy interného hodnotenia kreditnej kvality sa uplatňujú systematicky so zreteľom na rôznych emitentov a nástroje;

b)

metódy interného hodnotenia kreditnej kvality podporuje dostatočný počet relevantných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií;

c)

kvalitatívne a kvantitatívne vstupy metód interného hodnotenia kreditnej kvality sú spoľahlivé a používajú vzorky údajov vhodnej veľkosti;

d)

predchádzajúce interné hodnotenia kreditnej kvality uskutočnené s použitím metód interného hodnotenia kreditnej kvality riadne preskúmali príslušní správcovia FPT, aby určili, či sú metódy hodnotenia kreditnej kvality vhodným ukazovateľom kreditnej kvality;

e)

metódy interného hodnotenia kreditnej kvality obsahujú kontroly a postupy zamerané na ich vývoj, ako aj súvisiace povolenia, ktoré umožňujú vhodné prekontrolovanie;

f)

metódy interného hodnotenia kreditnej kvality zahŕňajú faktory, ktoré správcovia FPT považujú za relevantné pre určenie kreditnej kvality emitenta alebo nástroja;

g)

v metódach interného hodnotenia kreditnej kvality sa systematicky uplatňujú kľúčové predpoklady pre ratingy a podporné kritériá na vytvorenie všetkých hodnotení kreditnej kvality, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na odklon od tejto požiadavky;

h)

metódy interného hodnotenia kreditnej kvality obsahujú postupy na zabezpečenie, aby kritériá uvedené v bodoch b), c) a g), ktoré podporujú relevantné faktory v metódach interného hodnotenia kreditnej kvality, mali dostatočnú kvalitu a boli relevantné pre hodnoteného emitenta alebo nástroj.

2.   Správcovia FPT ako súčasť procesu validácie metód interného hodnotenia kreditnej kvality posudzujú citlivosť metód voči zmenám ktoréhokoľvek z ich podkladových predpokladov a kritérií.

3.   Správcovia FPT musia mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby všetky nezrovnalosti alebo nedostatky, na ktoré poukázalo spätné testovanie uvedené v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131, boli zistené a primerane vyriešené.

4.   Metódy interného hodnotenia kreditnej kvality uvedené v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131:

a)

sa naďalej používajú, pokiaľ neexistujú objektívne dôvody na prijatie záveru, že metódy interného hodnotenia kreditnej kvality sa musia zmeniť alebo ukončiť;

b)

musia byť schopné ihneď zahrnúť akékoľvek zistenia vyplývajúce z priebežného monitorovania alebo preskúmania, najmä ak by zmeny štrukturálnych makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančnom trhu mohli ovplyvniť ratingové hodnotenie uskutočnené s použitím metód interného hodnotenia kreditnej kvality;

c)

umožňujú porovnávať predchádzajúce interné hodnotenia kreditnej kvality.

5.   Metóda interného hodnotenia kreditnej kvality uvedená v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131 sa musí ihneď zlepšiť, ak z akéhokoľvek preskúmania vrátane validácie vyplynie, že nie je vhodná na zabezpečenie systematického hodnotenia kreditnej kvality.

6.   Postup interného hodnotenia kreditnej kvality vopred bližšie určuje situácie, keď sa interné hodnotenie kreditnej kvality považuje za kladné.

Článok 4

Kritériá na kvantifikáciu kreditného rizika a relatívneho rizika zlyhania emitenta a nástroja, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131

1.   Kritériá na kvantifikáciu kreditného rizika a relatívneho rizika zlyhania emitenta a nástroja uvedené v článku 20 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131 sú tieto:

a)

informácie o tvorbe cien dlhopisov vrátane kreditných rozpätí a tvorby cien porovnateľných nástrojov s pevnými výnosmi a s nimi súvisiacich cenných papierov;

b)

tvorba cien nástrojov peňažného trhu týkajúcich sa emitenta, nástroja alebo priemyselného sektora;

c)

informácie o tvorbe cien swapov na kreditné zlyhanie vrátane rozpätí swapov na kreditné zlyhanie pre porovnateľné nástroje;

d)

štatistiky zlyhaní týkajúcich sa emitenta, nástroja alebo priemyselného sektora;

e)

finančné ukazovatele súvisiace s geografickou polohou, priemyselným sektorom alebo triedou aktív emitenta alebo nástroja;

f)

finančné informácie týkajúce sa emitenta vrátane miery výnosnosti, pomeru úrokového krytia, ukazovateľov pákového efektu a tvorby cien nových emisií vrátane existencie viacerých podriadenejších cenných papierov.

2.   Ak je to potrebné a vhodné, správcovia FPT uplatňujú okrem kritérií uvedených v odseku 1 dodatočné kritériá.

Článok 5

Kritériá na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov vo vzťahu k emitentovi nástroja, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131

1.   Kritériá na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov vo vzťahu k emitentovi nástroja uvedené v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131, sú tieto:

a)

analýza všetkých podkladových aktív, ktoré v prípade sekuritizačných expozícií zahŕňajú kreditné riziko emitenta a kreditné riziko podkladových aktív;

b)

analýza všetkých štrukturálnych aspektov relevantných nástrojov emitovaných emitentom, ktoré v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zahŕňajú analýzu inherentného prevádzkového rizika a rizika protistrany štruktúrovaného finančného nástroja;

c)

analýza relevantného trhu alebo relevantných trhov vrátane stupňa objemu a likvidity týchto trhov;

d)

analýza suverénneho dlžníka vrátane rozsahu a explicitných a podmienených záväzkov a veľkosti devízových rezerv v porovnaní s devízovými záväzkami;

e)

analýza správy rizika týkajúceho sa emitenta vrátane podvodov, pokút za správanie, súdnych sporov, opravných finančných výkazov, mimoriadnych položiek, miery fluktuácie riadiacich pracovníkov, koncentrácie dlžníkov a kvality auditu;

f)

výskum v oblasti cenných papierov emitenta alebo trhového sektora;

g)

prípadne analýza úverových ratingov alebo ratingových výhľadov emitenta nástroja zo strany ratingovej agentúry registrovanej u orgánu ESMA a vybranej správcom FPT, ak je to vhodné pre konkrétne investičné portfólio FPT.

2.   Ak je to potrebné a vhodné, správcovia FPT uplatňujú okrem kritérií uvedených v odseku 1 dodatočné kritériá.

Článok 6

Kritériá na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov kreditného rizika vo vzťahu k emitentovi nástroja, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131

Pokiaľ je to možné, správcovia FPT posudzujú vo vzťahu k emitentovi nástroja tieto kvalitatívne kritériá kreditného rizika:

a)

finančnú situáciu emitenta, prípadne ručiteľa;

b)

zdroje likvidity emitenta, prípadne ručiteľa;

c)

schopnosť emitenta reagovať na budúce udalosti týkajúce sa celého trhu alebo len emitenta vrátane schopnosti splácať dlh vo veľmi nepriaznivej situácii;

d)

sila odvetvia emitenta v hospodárstve vo vzťahu k hospodárskym trendom a konkurenčné postavenie emitenta v rámci jeho odvetvia.

Článok 7

Nahradenia

1.   Správcovia FPT môžu nahradiť výstup metódy interného hodnotenia kreditnej kvality len vo výnimočných prípadoch, okrem iného v stresových trhových podmienok, a v prípade, že existuje na to objektívny dôvod. Správcovia FPT, ktorí nahradia výstup metódy interného hodnotenia kreditnej kvality, takéto rozhodnutie zdokumentujú.

2.   Správcovia FPT ako súčasť procesu dokumentácie uvedeného v odseku 1 určujú osobu, ktorá je zodpovedná za dané rozhodnutie, ako aj objektívny dôvod na prijatie daného rozhodnutia.

Článok 8

Podstatná zmena, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131

1.   K podstatnej zmene uvedenej v článku 19 ods. 4, dôjde vtedy, keď:

a)

dôjde k podstatnej zmene v súvislosti s:

i)

informáciami o tvorbe cien dlhopisov vrátane kreditných rozpätí a tvorby cien porovnateľných nástrojov s pevnými výnosmi a s nimi súvisiacich cenných papierov;

ii)

informáciami o tvorbe cien swapov na kreditné zlyhanie vrátane rozpätí swapov na kreditné zlyhanie pre porovnateľné nástroje;

iii)

štatistikami zlyhaní týkajúcich sa emitenta alebo nástroja;

iv)

finančnými ukazovateľmi súvisiacimi s geografickou polohou, priemyselným sektorom alebo triedou aktív emitenta alebo nástroja;

v)

analýzou podkladových aktív, najmä v prípade štruktúrovaných nástrojov;

vi)

analýzou relevantného trhu alebo relevantných trhov vrátane ich objemu a likvidity;

vii)

analýzou štrukturálnych aspektov relevantných nástrojov;

viii)

výskumom v oblasti cenných papierov;

ix)

finančnou situáciou emitenta;

x)

zdrojmi likvidity emitenta;

xi)

schopnosťou emitenta reagovať na budúce udalosti týkajúce sa celého trhu alebo len emitenta vrátane schopnosti splácať dlh vo veľmi nepriaznivej situácii;

xii)

silou odvetvia emitenta v hospodárstve vo vzťahu k hospodárskym trendom a konkurenčným postavením emitenta v rámci jeho odvetvia;

xiii)

analýzou úverových ratingov alebo ratingových výhľadov emitenta alebo nástroja zo strany ratingovej agentúry alebo agentúr vybranej alebo vybraných správcom FPT ako vhodnej alebo vhodných pre konkrétne investičné portfólio FPT;

b)

dôjde k zníženiu ratingu nástroja peňažného trhu, sekuritizácie alebo ABCP pod dva najvyššie krátkodobé úverové ratingy poskytované ktoroukoľvek ratingovou agentúrou regulovanou a certifikovanou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (8).

2.   Správcovia FPT posudzujú podstatnú zmenu kritérií uvedených v odseku 1 písm. a) tak, že zvažujú rizikové faktory a výsledky scenárov stresového testovania uvedeného v článku 28 nariadenia (EÚ) 2017/1131.

3.   Správcovia FPT na účely odseku 1 písm. b) stanovujú interný postup na výber ratingových agentúr vhodných pre konkrétne investičné portfólio príslušného FPT a na určenie frekvencie, ktorou FPT monitoruje ratingy týchto agentúr.

4.   Správcovia FPT zohľadňujú zníženie ratingu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b), a následne vykonajú vlastné hodnotenie podľa svojej metódy interného hodnotenia kreditnej kvality.

5.   Revízia metódy interného hodnotenia kreditnej kvality predstavuje podstatnú zmenu, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131, okrem prípadov, keď sú správcovia FPT schopní odôvodniť, že zmena nie je podstatná.

Článok 9

Kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na kreditnú kvalitu aktív uvedených v článku 15 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131

Správcovia FPT pri posudzovaní kreditnej kvality likvidných prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu uvedených v článku 15 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131 uplatňujú články 3 až 8 tohto nariadenia.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. júla 2018 s výnimkou článku 1, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 8.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).


Top