EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0988

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/988 z 27. apríla 2018, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Text s významom pre EHP)

C/2018/2445

Ú. v. EÚ L 182, 18.7.2018, p. 46–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/988/oj

18.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/988

z 27. apríla 2018,

ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5, článok 21 ods. 3, článok 23 ods. 5, článok 24 ods. 12 a článok 32 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/656 (2) sa okrem iného stanovujú vzory určitých dokumentov, ktoré sa vyhotovujú v kontexte typového schválenia EÚ pre spaľovacie motory necestných pojazdných strojov. Vzhľadom na značný počet chýb a opomenutí by sa tieto vzory mali zmeniť a opraviť tak, aby boli úplnejšie.

(2)

Výrobca motora by mal pri žiadosti o typové schválenie EÚ na účely transparentnosti a úplnosti vložiť do informačnej zložky kópiu protokolov o preukazovaní týkajúcich sa špecifických skúšok.

(3)

S cieľom harmonizovať a uľahčiť postupy výpočtu emisií plynných znečisťujúcich látok na monitorovanie motorov necestných pojazdných strojov v prevádzke v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/655 (3) by referenčná práca a referenčná hmotnosť CO2, ktoré sa použijú na tento výpočet, mali byť uvedené v dodatku k vzoru osvedčenia o typovom schválení EÚ a v jednotnom formáte skúšobného protokolu.

(4)

Na účely zosúladenia terminológie použitej v celom legislatívnom balíku vo vzťahu k emisným limitom a typovému schvaľovaniu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a na účely objasnenia ich zmyslu by sa pojmy „zdvihový objem valca“ a „zdvihový objem motora“ uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/656 mali nahradiť pojmami „zdvihový objem jednotlivých valcov“ a „celkový zdvihový objem motora“.

(5)

Napokon, po uverejnení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/656 sa zistili rôzne chyby, ktoré treba opraviť. Mali by sa konkrétne zmeniť niektoré ustanovenia, ktoré obsahujú rozpory alebo nadbytočné informácie, a opraviť niektoré odkazy a číslovanie.

(6)

Opraviť by sa mali najmä body 10 až 11.2 vzoru jednotného formátu skúšobného protokolu, aby zodpovedali terminológii použitej v nariadení (EÚ) 2016/1628.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/656

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok 12a:

„Článok 12a

Prechodné ustanovenia

1.   Bez ohľadu na uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/988 (*1) do 31. decembra 2018 vnútroštátne orgány naďalej udeľujú aj typové schválenia typom motorov alebo radom motorov v súlade s týmto nariadením v znení platnom k 6. augustu 2018.

2.   Bez ohľadu na uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/988 do 30. júna 2019 členské štáty naďalej povoľujú aj uvádzanie motorov na trh na základe typu motora schváleného v súlade s týmto nariadením v znení platnom k 6. augustu 2018.

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/988 z 27. apríla 2018, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 182, 18.7.2018, s. 46).“"

2.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Opravy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/656

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656 sa opravuje takto:

1.

Príloha I sa opravuje v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

2.

V prílohe II sa doplnok 1 a doplnok 2 opravujú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

3.

V tabuľke 1 deviatom riadku prvom stĺpci v doplnku 1 k prílohe III sa slová „Príslušný kód výnimky (EM) alebo kód prechodného ustanovenia (TM) zo stĺpca 4 tabuľky 1 v doplnku 2 k prílohe II“ nahrádzajú slovami „Príslušný kód výnimky (EM) alebo kód prechodného ustanovenia (TR) zo stĺpca 4 tabuľky 1 v doplnku 2 k prílohe II“.

4.

V prílohe IV sa dodatok k osvedčeniu o typovom schválení EÚ opravuje v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha V sa opravuje v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha VI sa opravuje v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha IX sa opravuje v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 102, 13.4.2017, s. 364).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 102, 13.4.2017, s. 334).


PRÍLOHA I

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

Bod 1.5.1 sa nahrádza takto:

„1.5.1.

prípadne kópiu protokolov o preukazovaní stanovených v bodoch 10.5.1 a 13.4.1 doplnku 1 k prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654“;

b)

Vkladajú sa tieto body 1.5.2 a 1.5.3:

„1.5.2.

prípadne opis pripojenia a metóda čítania záznamov podľa bodu 5.2.1.1. písm. e) doplnku 1 k prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654 a bodu 4.1 doplnku 2 k uvedenej prílohe;

1.5.3.

na základe súhlasu schvaľovacieho úradu sa môže alternatívne uviesť odôvodnenie zaradenia spolu s informáciami požadovanými v bodoch 1.5, 1.5.1 a 1.5.2 o rade motorov NCD, ak typ motorov alebo rad motorov patria do radu motorov NCD;“;

c)

Bod 1.6.1 sa nahrádza takto:

„1.6.1.

prípadne kópiu protokolu o preukazovaní podľa bodu 9.3.6.1 doplnku 4 k prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654“;

d)

Vkladajú sa tieto body 1.6.2 a 1.6.3:

„1.6.2.

prípadne opis pripojenia a metóda čítania záznamov podľa bodu 5.4 doplnku 4 k prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654 a bodu 4.1 doplnku 2 k uvedenej prílohe;

1.6.3.

na základe súhlasu schvaľovacieho úradu sa môže alternatívne uviesť odôvodnenie zaradenia spolu s informáciami požadovanými v bodoch 1.6, 1.6.1 a 1.6.2 o rade motorov PCD, ak typ motorov alebo rad motorov patria do radu motorov PCD;“.

2.

Doplnok 3 sa mení takto:

a)

Časť B sa mení takto:

i)

Bod 2.10.4. sa nahrádza takto:

„2.10.4.

Iné: áno/nie

(Ak áno, vyplňte oddiel 3.10.4 a poskytnite schému umiestnenia a usporiadania zariadení)“;

ii)

Bod 2.11.9 sa nahrádza takto:

„2.11.9.

Iné zariadenia alebo vlastnosti, ktoré značne ovplyvňujú úroveň emisií: áno/nie

(Ak áno, vyplňte oddiel 3.11.7)“;

b)

V časti C sa tabuľka mení takto:

i)

Vkladá sa tento riadok s číslom položky 3.4.6.1:

„3.4.6.1.

V prípade RMC počet cyklov predkondicionovania RMC pred skúškou RMC NRSC

X

 

 

 

 

 

 

 

minimálne 0,5“;

ii)

Vkladajú sa tieto riadky s číslami položiek 3.10.3 až 3.10.4.1:

„3.10.3.

Vstrekovanie vzduchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Princíp činnosti:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Typ (typy):

 

 

X“;

 

 

 

 

 

 

iii)

Vkladá sa tento riadok s číslom položky 3.11.1.3.1:

„3.11.1.3.1.

Skúšobné podmienky pre merania:

X

X“;

 

 

 

 

 

 

 

iv)

Vkladajú sa tieto riadky s číslami položiek 3.11.7 a 3.11.7.1:

„3.11.7.

Iné zariadenia alebo vlastnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Typ (typy):

 

 

X“.

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa mení takto:

1.

V časti A sa bod 1.3 nahrádza takto:

„1.3.

vyhlásenie výrobcu o súlade typu motorov alebo radu motorov s limitmi výfukových emisií stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 2016/1628, pokiaľ ide o špecifikované kvapalné palivá, zmesi palív alebo emulzie palív iné, než sú uvedené v bode 1.2.2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654;“;

2.

Časť B sa opravuje takto:

a)

Bod 2.1.3.2 sa nahrádza takto:

„2.1.3.2.

Na základe znaku (X) v príslušnom stĺpci tabuľky sa identifikuje účel(-y), na ktorý(-é) sa jednotlivé položky vyžadujú:

a)

„skúška“ sú informácie potrebné na vykonanie emisnej skúšky,

b)

„montáž“ sú informácie potrebné na montáž do necestných pojazdných strojov a

c)

„homologizácia“ sú informácie potrebné na akúkoľvek kontrolu s cieľom potvrdiť, že motor zodpovedá charakteristikám špecifikovaného typu motora a ak je to vhodné, špecifikovaného radu motorov.

Stĺpce „skúška“, „montáž“ a „homologizácia“ sú iba informačné a nemusia sa uvádzať v informačnom dokumente, ktorý predkladá schvaľovací úrad.“;

b)

V bode 4.2 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Označenie radu motorov jasne nezameniteľne označuje motory s jedinečnou kombináciou technických vlastností v rámci položiek uvedených v časti B doplnku 3, ktoré sa vzťahujú na konkrétny rad motorov.“

3.

Doplnok 3 sa opravuje takto:

a)

Časť B sa opravuje takto:

i)

Bod 2.5 sa nahrádza takto:

„2.5.

Rozsah zdvihového objemu jednotlivých valcov (cm3): …“;

ii)

Bod 2.8.3 sa nahrádza takto:

„2.8.3.

Zoznam ďalších palív, zmesí palív alebo emulzií palív, ktoré výrobca určil ako vhodné na prevádzku s motorom v súlade s bodom 1.2.3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654 (poskytnúť odkaz na uznávanú normu alebo špecifikáciu): …“;

b)

V časti C sa tabuľka opravuje takto:

i)

Riadok s číslom položky 3.4.6 sa nahrádza takto:

„3.4.6.

Predkondicionovanie pre RMC NRSC: Prevádzka v ustálenom cykle/RMC:

X“;

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Riadky s číslami položiek 3.6.4 a 3.6.5 sa nahrádzajú takto:

„3.6.4.

Celkový zdvihový objem motora (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Zdvihový objem jednotlivých valcov ako % základného motora:

 

 

X

 

 

 

 

 

v prípade radu motorov“;

iii)

Riadky s číslami položiek 3.8.3 a 3.8.3.1 sa nahrádzajú takto:

„3.8.3.

Chladič preplňovacieho vzduchu: áno/nie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda/iné (uveďte)

 

X“;

 

 

 

 

 

 

 

iv)

V riadku s číslom položky 3.8.3.4 sa číslo položky „3.8.3.4“ nahrádza číslom položky „3.8.3.3“;

v)

Riadok s číslom položky 3.10.1.1 sa nahrádza takto:

„3.10.1.1.

Charakteristiky: chladená/nechladená, vysokotlaková/nízkotlaková/iná (uveďte):

 

 

X“;

 

 

 

 

 

 

vi)

Riadok s číslom položky 3.11.1.3 sa nahrádza takto:

„3.11.1.3.

Minimálna teplota na prívode do prvého zariadenia na dodatočnú úpravu (°C), ak je udaná:

X

X“;

 

 

 

 

 

 

 

vii)

Riadok s číslom položky 3.14.2 sa nahrádza takto:

„3.14.2.

Tlakový regulátor(-y) alebo vaporizér(-y)“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA III

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa opravuje takto:

1.

V doplnku 1 oddiele 2 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Kód výnimky (EM)/kód prechodného ustanovenia (TR) (6): …“;

2.

V doplnku 2 sa tabuľka 1 opravuje takto:

i)

V názve stĺpca 4 sa slová „Kód výnimky (EM) alebo kód prechodného ustanovenia (TM) (stĺpec 4)“ nahrádzajú slovami „Kód výnimky (EM) alebo kód prechodného ustanovenia (TR) (stĺpec 4)“;

ii)

V prvom riadku v stĺpci 5 („Text doplňujúcich informácií“ ) sa slová „MOTOR NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE V STROJOVÝCH ZARIADENIACH V EÚ“ nahrádzajú slovami „MOTOR NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE V NECESTNÝCH POJAZDNÝCH STOJOCH V EÚ“.


PRÍLOHA IV

Príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa mení takto:

1.

V dodatku k osvedčeniu o typovom schválení EÚ sa vkladajú tieto body 11.3 až 11.3.2:

„11.3.   Referenčné hodnoty monitorovania v prevádzke (9)

11.3.1.

Referenčná práca (kWh): …

11.3.2.

Referenčná hmotnosť CO2 (g): …“;

2.

Vo vysvetlivkách k prílohe IV sa vkladá táto vysvetlivka (9):

„(9)

Uplatňuje sa iba v prípade motorov podkategórií NRE-v-5 a NRE-v-6 skúšaných v cykle NRTC.“;

PRÍLOHA V

V prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa dodatok k osvedčeniu o typovom schválení EÚ opravuje takto:

1.

Body 2.11.8, 2.11.9 a 2.11.10 sa nahrádzajú takto:

„2.11.8.

Iné zariadenia na dodatočnú úpravu (uveďte): …

2.11.9.

Iné zariadenia alebo vlastnosti, ktoré značne ovplyvňujú úroveň emisií (uveďte): …“;

2.

V bode 3.6.4 v druhom stĺpci „Opis položky“ sa slová „Zdvihový objem motora (cm3):“ nahrádzajú slovami „Celkový zdvihový objem motora (cm3):“;


PRÍLOHA VI

Príloha V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa opravuje takto:

1.

V bode 3.1 sa úvodné znenie prvého odseku nahrádza takto:

„Príklad čísla typového schválenia EÚ pre motor typu NRSh-v-1b na benzín, ktoré vydalo Holandsko a bolo trikrát rozšírené:“;

2.

V bode 3.2 sa úvodné znenie prvého odseku nahrádza takto:

„Príklad čísla typového schválenia EÚ pre dvojpalivový motor 1A typu NRE-c-3 na plynné palivo typu LN2 [konkrétne zloženie skvapalneného zemného plynu/skvapalneného biometánu, v dôsledku čoho sa faktor posunu λ nebude odlišovať o viac než 3 percentá od faktora posunu λ paliva G20 uvedeného v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/654 a obsah etánu nebude prekračovať 1,5 percenta], ktoré zatiaľ nebolo rozšírené a vydalo ho Francúzsko:“;

3.

V bode 3.3 sa úvodné znenie prvého odseku nahrádza takto:

„Príklad čísla typového schválenia EÚ pre motor typu RLL-v-1 podľa emisných limitov pre naftový motor typu SPE, ktoré vydalo Rakúsko a bolo dvakrát rozšírené:“.


PRÍLOHA VII

Príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa opravuje takto:

1.

Bod 2.6 sa nahrádza takto:

„2.6.

Skúšobný protokol sa môže predkladať na papieri alebo v elektronickom formáte, na ktorom sa dohodnú výrobca, technická služba a schvaľovací úrad.“;

2.

Doplnok 1 sa opravuje takto:

i)

Body 10 až 11.2 sa nahrádzajú takto:

„10.   Informácie týkajúce sa vykonávania nestálej skúšky (prípadne)

10.1.   Cyklus (cyklus označte písmenom X) sa uvádza v tabuľke 8:

Tabuľka 8

Nestály skúšobný cyklus

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.   Faktory zhoršenia pri nestálej skúške:

10.2.1.

Faktor zhoršenia (DF): vypočítaný/stanovený

10.2.2.

Hodnoty faktorov zhoršenia a emisné výsledky sa uvádzajú v tabuľke 9 alebo 10.

10.3.   Emisné výsledky NRTC:

Tabuľka 9

Hodnoty faktorov zhoršenia a emisné výsledky pre NRTC

DF

násob./sčít.

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisie

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Studený štart

 

 

 

 

 

 

Výsledok skúšky so štartom za tepla

s regeneráciou/bez regenerácie

 

 

 

 

 

 

Vážený výsledok skúšky

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

násob./sčít.

 

 

 

 

 

 

Vážený výsledok skúšky s IRAF

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledok skúšky s DF

 

 

 

 

 

 

10.3.1.

Cyklus CO2 za tepla (g/kWh):

10.3.2.

Priemer cyklu NH3 (ppm):

10.3.3.

Práca počas cyklu pri skúške so štartom za tepla (kWh):

10.3.4.

CO2 počas cyklu pri skúške so štartom za tepla (g):

10.4.   Emisné výsledky LSI-NRTC

Tabuľka 10

Hodnoty faktorov zhoršenia a emisné výsledky pre LSI-NRTC

DF

násob./sčít.

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisie

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Výsledok skúšky

s regeneráciou/bez regenerácie

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

násob./sčít.

 

 

 

 

 

 

Výsledok skúšky s IRAF

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledok skúšky s DF

 

 

 

 

 

 

10.4.1.

CO2 cyklu (g/kWh):

10.4.2.

Priemer cyklu NH3 (ppm):

10.4.3.

Práca cyklu (kWh):

10.4.4.

CO2 cyklu (g):

10.5.   Systém odberu vzoriek používaný pre nestálu skúšku:

10.5.1.

Plynné emisie:

10.5.2.

PM:

10.5.3.

Množstvo častíc:

11.   Konečné emisné výsledky

11.1.   Výsledky emisií cyklu, ktoré sa majú uviesť v tabuľke 11.

Tabuľka 11

Konečné emisné výsledky

Emisie

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Skúšobný cyklus (1)

Konečný výsledok skúšky NRSC s DF (2).

 

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledok nestálej skúšky s DF (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.   Výsledok CO2 (4):

11.3.   Referenčné hodnoty monitorovania v prevádzke (5)

11.3.1.   Referenčná práca (kWh) (6):

11.3.2.   Referenčná hmotnosť CO2 (g) (7):“;

ii)

Vysvetlivky k doplnku 1 sa nahrádzajú takto:

Vysvetlivky k doplnku 1:

(Označenia poznámok pod čiarou, poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ktoré sa v skúšobnom protokole neuvádzajú)

(1)

V prípade NRSC uveďte cyklus uvedený v bode 9.1 (tabuľka 4); v prípade nestálej skúšky uveďte cyklus uvedený v bode 10.1 (tabuľka 8).

(2)

Skopírujte výsledky z „konečného výsledku skúšky s DF“ v tabuľke 6.

(3)

Skopírujte výsledky z „konečného výsledku skúšky s DF“ v tabuľke 9 alebo 10, ak je to vhodné.

(4)

V prípade typu motorov alebo radu motorov skúšaných v NRSC aj v nestálom cykle uveďte hodnoty emisií CO2 v rámci cyklu so štartom za tepla z NRTC uvedené v bode 10.3.4 alebo hodnoty emisií CO2 z LSI-NRTC uvedené v bode 10.4.4. V prípade motora skúšaného iba v NRSC uveďte hodnoty emisií CO2 zadané v tomto cykle z bodu 9.3.3.

(5)

Uplatňuje sa iba v prípade motorov podkategórií NRE-v-5 a NRE-v-6 skúšaných v cykle NRTC.

(6)

Uveďte hodnotu práce cyklu skúšky so štartom za tepla z NRTC uvedenú v bode 10.3.3.

(7)

Uveďte hodnotu CO2 cyklu skúšky so štartom za tepla z NRTC uvedenú v bode 10.3.4.“

PRÍLOHA VIII

Body 2.4.4 až 2.4.4.3 prílohy IX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/656 sa nahrádzajú takto:

„2.4.4.   Zdvihový objem jednotlivých valcov

2.4.4.1.   Motor so zdvihovým objemom jednotlivých valcov ≥ 750 cm3

Ak sa majú motory so zdvihovým objemom jednotlivých valcov ≥ 750 cm3 považovať za motory patriace do rovnakého radu motorov, nesmie rozptyl zdvihových objemov ich jednotlivých valcov presahovať 15 percent najvyššieho zdvihového objemu jednotlivých valcov v tomto rade motorov.

2.4.4.2.   Motor so zdvihovým objemom jednotlivých valcov < 750 cm3

Ak sa majú motory so zdvihovým objemom jednotlivých valcov < 750 cm3 považovať za motory patriace do rovnakého radu motorov, nesmie rozptyl zdvihových objemov ich jednotlivých valcov presahovať 30 percent najvyššieho zdvihového objemu jednotlivých valcov v tomto rade motorov.

2.4.4.3.   Motor s vyšším rozptylom zdvihového objemu jednotlivých valcov

Bez ohľadu na body 2.4.4.1 a 2.4.4.2 motory so zdvihovým objemom jednotlivých valcov, ktorý presahuje rozptyl vymedzený v odsekoch 2.4.4.1 a 2.4.4.2, možno považovať za motory patriace do rovnakého radu motorov na základe schválenia schvaľovacím úradom. Schválenie musí byť založené na technických prvkoch (výpočtoch, simuláciách, experimentálnych výsledkoch atď.), ktorými sa preukáže, že prekročenie rozptylu nemá závažnejší vplyv na výfukové emisie.“


Top