EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0973

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/973 zo 4. júla 2018, ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

PE/14/2018/REV/2

OJ L 179, 16.7.2018, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj

16.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/973

zo 4. júla 2018,

ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovniach reálneho dosahovania maximálneho udržateľného výnosu (ďalej len „MSY“ – maximum sustainable yield).

(2)

Na samite OSN o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v New Yorku v roku 2015, sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne zregulovať rybolov, zastaviť nadmerný, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné praktiky a zaviesť vedecky podložené riadiace plány v záujme čo možno najrýchlejšej obnovy populácií rýb minimálne na úroveň, pri ktorej je možné dosahovať MSY zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. SRP má prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).

(4)

K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa v súvislosti s riadením rybárstva uplatňoval preventívny prístup a ekosystémový prístup.

(5)

Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napríklad viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.

(6)

Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by tento viacročný plán stanovený týmto nariadením (ďalej len „plán“) mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ochranné mechanizmy a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie.

(7)

„Najlepšie dostupné vedecké odporúčanie“ by sa malo vykladať tak, že ide o verejne dostupné vedecké odporúčanie, ktoré sa opiera o najnovšie vedecké údaje a metódy a ktoré vydal alebo preskúmal nezávislý vedecký orgán, ktorý je uznaný na úrovni Únie alebo medzinárodnej úrovni.

(8)

Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčanie pre populácie patriace do rozsahu pôsobnosti plánu. Na tento účel uzatvára memorandá o porozumení s Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES). Vedecké odporúčanie vydané radou ICES by malo vychádzať z plánu a predovšetkým by malo uvádzať rozsahy FMSY a referenčné body pre biomasu, t. j. MSY Btrigger a Blim. Tieto hodnoty by mali byť uvedené v odporúčaní k príslušnej populácii a v náležitých prípadoch v každom inom verejne dostupnom vedeckom odporúčaní, napríklad aj v odporúčaní k zmiešanému rybolovu, ktoré vydáva rada ICES.

(9)

V nariadeniach Rady (ES) č. 676/2007 (5) a (ES) č. 1342/2008 (6) sa stanovujú pravidlá udržateľného využívania populácií tresky škvrnitej, platesy veľkej a soley európskej v Severnom mori a jeho priľahlých vodách. Tieto a ďalšie populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v rámci zmiešaného rybolovu. Preto je vhodné zaviesť jednotný viacročný plán zohľadňujúci tieto technické interakcie.

(10)

Okrem toho by sa takýto viacročný plán mal vzťahovať na populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov. Ide o druhy súmerných a platesotvarých rýb a drsnokožcov, homára štíhleho (Nephrops norvegicus) a krevetu boreálnu (Pandalus borealis), ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.

(11)

Niektoré populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v Severnom mori aj v jeho priľahlých vodách. Rozsah pôsobnosti ustanovení plánu týkajúcich sa cieľových hodnôt a ochranných mechanizmov pre populácie, ktoré sa lovia väčšinou v Severnom mori, by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovali aj na oblasti mimo Severného mora. Okrem toho je pri populáciách rýb, ktoré sú prítomné v Severnom mori, ale ktoré sa lovia prevažne mimo Severného mora, potrebné stanoviť vo viacročných plánoch cieľové hodnoty a ochranné mechanizmy pre tie oblasti mimo Severného mora, kde sa tieto populácie prevažne lovia, pričom rozsah pôsobnosti týchto viacročných plánov sa rozšíri tak, aby sa vzťahovali aj na Severné more.

(12)

Geografická pôsobnosť plánu by mala vychádzať z geografického rozloženia populácií uvedeného v najnovšom vedeckom odporúčaní k populáciám poskytovanom radou ICES. Je možné, že v dôsledku presnejších vedeckých informácií alebo migrácie populácií bude v budúcnosti potrebné zmeniť geografické rozloženie populácií uvedené v pláne. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijať delegované akty upravujúce geografické rozloženie populácií stanovené v pláne, ak sa vo vedeckom odporúčaní, ktoré poskytuje rada ICES, uvádza zmena geografického rozloženia príslušných populácií.

(13)

Pokiaľ sú populácie spoločného záujmu využívané aj tretími krajinami, Únia by mala s týmito tretími krajinami spolupracovať, s cieľom zabezpečiť, aby sa s týmito populáciami hospodárilo udržateľným spôsobom v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä jeho článkom 2 ods. 2, a cieľmi tohto nariadenia. Ak sa nedosiahne formálna dohoda, Únia by mala vynaložiť maximálne úsilie v záujme dosiahnutia spoločných dojednaní o rybolove takýchto populácií s cieľom umožniť udržateľné hospodárenie, čím sa podporia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov Únie.

(14)

Cieľom plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä dosiahnuť a udržať MSY v prípade cieľových populácií, a zároveň vykonávať povinnosť vylodiť úlovky v prípade populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, podporovať primeranú životnú úroveň tých, ktorí sú závislí od rybolovných činností, pamätajúc pritom na pobrežný rybolov a socioekonomické aspekty, a uplatňovať ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva. V pláne by sa mali uviesť aj podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie v Severnom mori pre všetky populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(15)

Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia a majú spĺňať cieľové hodnoty, časové rámce a rozmedzia stanovené vo viacročných plánoch.

(16)

Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a udržania MSY je vhodné stanoviť ako rozsah hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozsahy, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozsahy FMSY by mala vypočítať a poskytnúť rada ICES, najmä v rámci svojho pravidelného odporúčania týkajúceho sa úlovku. Na základe plánu by mali zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s MSY o viac ako 5 %, ako sa uvádza v odpovedi rady ICES na žiadosť EÚ adresovanú rade ICES o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom mori a Baltskom mori. Horná hranica rozsahu je obmedzená tak, že pravdepodobnosť poklesu Blim je v prípade danej populácie najviac o 5 %. Táto horná hranica zodpovedá aj pravidlu odporúčaní rady ICES (ICES „advice rule“), na základe ktorého v prípade, že neresiaca sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé hodnoty, F sa má znížiť na hodnotu, ktorá neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa bodovej hodnote FMSY vynásobenej neresiacou sa biomasou alebo abundanciou v roku celkového povoleného výlovu (TAC) a vydelenej hodnotou Btrigger MSY. Rada ICES používa uvedené úvahy a pravidlo odporúčaní pri poskytovaní vedeckých odporúčaní k rybolovnej úmrtnosti a možnostiam výlovu.

(17)

Na účely stanovenia rybolovných možností by mala existovať prahová hodnota rozsahov FMSY pre bežné situácie a pre isté situácie (za predpokladu, že dotknutá populácia sa považuje za populáciu v dobrom stave) aj horná hranica. Rybolovné možnosti by malo byť možné stanoviť na hornej hranici len, ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov, potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia pre zmiešaný rybolov alebo zamedzenia vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo obmedzenia medziročných výkyvov rybolovných možností.

(18)

V prípade populácií, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, a na účely uplatnenia ochranných opatrení je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálna úroveň neresiacej sa biomasy v prípade populácií rýb a minimálna úroveň abundancie v prípade homára štíhleho.

(19)

Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, mali by sa poskytnúť primerané ochranné opatrenia. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali doplniť všetkými ostatnými vhodnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia.

(20)

Malo by byť možné stanoviť TAC pre homára štíhleho v divízii 2a a podoblasti 4 ICES ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci danej oblasti TAC. Tým by sa však nemalo vylúčiť prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.

(21)

Ak Rada berie do úvahy významný vplyv rekreačného rybolovu v rámci rybolovných možností v prípade určitej populácie, mala by mať možnosť stanoviť TAC pre komerčné úlovky, pri ktorom sa zohľadňuje objem úlovkov rekreačného rybolovu, a/alebo prijať ďalšie opatrenia na obmedzenie rekreačného rybolovu, napríklad obmedzenie počtu úlovkov a obdobie zákazu rybolovu.

(22)

S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia, ktoré by sa mali ďalej špecifikovať v súlade s článkom 18 uvedeného nariadenia.

(23)

S cieľom zabrániť rušivému presunu rybolovnej činnosti, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na populácie tresky škvrnitej, je vhodné zachovať systém oprávnení na rybolov prepojený s obmedzením celkovej kapacity výkonu motora rybárskych plavidiel v divízii 7d ICES, ako sa predtým uplatňoval podľa nariadenia (ES) č. 1342/2008.

(24)

Lehota na predloženie spoločných odporúčaní od členských štátov, ktoré majú priamy hospodársky záujem, by sa mala stanoviť v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013.

(25)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia do 6. augusta 2023 a následne každých päť rokov posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia na základe vedeckého odporúčania. Uvedené obdobie je dostatočne dlhé nato, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení a aby sa prejavil účinok daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Je to tiež minimálne obdobie požadované vedeckými orgánmi.

(26)

S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu týkajúcu sa populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie z dôvodu zmien v geografickom rozložení populácií, nápravné opatrenia a vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (7). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(27)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného zastavenia, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov plánu, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (8).

(28)

Nariadenia (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 by sa mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre tieto populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v Severnom mori (divízie 2a, 3a a podoblasť 4 ICES) vrátane ich lovu, a ak sú tieto populácie rozšírené aj mimo Severného mora v jeho priľahlých vodách:

a)

treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti 4 (Severné more) a divíziách 7d (východná časť Lamanšského prielivu) a 3a.20 (Skagerrak);

b)

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti 4 (Severné more) a divíziách 6a (západne od Škótska) a 3a.20 (Skagerrak);

c)

platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti 4 (Severné more) a divízii 3a.20 (Skagerrak);

d)

treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach 4 (Severné more) a 6 (Rockall a západne od Škótska) a v divízii 3a (Skagerrak a Kattegat);

e)

solea európska (Solea solea) v podoblasti 4 (Severné more);

f)

solea európska (Solea solea) v divízii 3a (Skagerrak a Kattegat) a poddivíziách 22 – 24 (západná časť Baltského mora);

g)

treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti 4 (Severné more) a divízii 7d (východná časť Lamanšského prielivu);

h)

čert morský (Lophius piscatorius) v divízii 3a (Skagerrak a Kattegat) a podoblastiach 4 (Severné more) a 6 (Rockall a západne od Škótska);

i)

kreveta boreálna (Pandalus borealis) v divíziách 4a Východ (severná časť Severného mora, Norwegian Deep) a 3a.20 (Skagerrak);

j)

homár štíhly (Nephrops norvegicus) v divízii 3a (funkčné jednotky 3 – 4);

k)

homár štíhly v podoblasti 4 (Severné more) podľa funkčnej jednotky:

homár štíhly v Botney Gut-Silver Pit (funkčná jednotka 5);

homár štíhly vo Farn Deeps (funkčná jednotka 6);

homár štíhly vo Fladen Ground (funkčná jednotka 7);

homár štíhly vo Firth of Forth (funkčná jednotka 8);

homár štíhly v Moray Firth (funkčná jednotka 9);

homár štíhly v Noup (funkčná jednotka 10);

homár štíhly v Norwegian Deep (funkčná jednotka 32);

homár štíhly v Horn's Reef (funkčná jednotka 33);

homár štíhly v Devil's Hole (funkčná jednotka 34).

Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvedie zmena geografického rozloženia populácií vymenovaných v prvom pododseku tohto odseku, Komisia môže v súlade s článkom 16 prijať delegované akty, ktorými sa toto nariadenie zmení úpravou oblastí uvedených v prvom pododseku tohto odseku tak, aby zohľadňovali túto zmenu. Takýmito úpravami sa oblasti populácií nerozširujú na oblasti mimo vôd Únie podoblastí 2 až 7.

2.   Ak sa Komisia na základe vedeckého odporúčania domnieva, že zoznam populácií uvedený v prvom pododseku odseku 1 treba zmeniť, môže predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

3.   Pokiaľ ide o priľahlé vody uvedené v odseku 1 tohto článku, uplatňujú sa len články 4 a 6 a opatrenia týkajúce sa rybolovných možností podľa článku 7.

4.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na vedľajšie úlovky ulovené v Severnom mori pri love populácií uvedených v prvom pododseku odseku 1. Ak sa však v rámci iných právnych aktov Únie, ktorými sa stanovujú viacročné plány, stanovia pre tieto populácie rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy súvisiace s biomasou, uplatňujú sa tieto rozsahy a ochranné mechanizmy.

5.   V tomto nariadení sa takisto uvádzajú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie v Severnom mori pre všetky populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem pojmov vymedzených v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (9), článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (10) a článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Rozsah FMSY“ je rozsah hodnôt stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES), keď všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci tohto rozsahu dlhodobo vedú k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY) pri danom modeli rybolovu a za súčasných priemerných environmentálnych podmienok bez toho, aby mali výrazný vplyv na reprodukčný proces dotknutej populácie. Rozsah má zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s MSY o viac ako 5 %. Je ohraničený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod biomasy neresiacej sa populácie (Blim) nepredstavovala viac než 5 %;

2.

„MSY Flower“ je najnižšia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

3.

„MSY Fupper“ je najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

4.

„bodová hodnota FMSY“ je hodnota odhadovanej rybolovnej úmrtnosti, ktorá pri danom modeli rybolovu a za súčasných priemerných environmentálnych podmienok vedie k dlhodobému MSY;

5.

„dolný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od MSY Flower po bodovú hodnotu FMSY;

6.

„horný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od bodovej hodnoty FMSY po MSY Fupper;

7.

„Blim“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä radou ICES, pod ktorého úrovňou môže byť obmedzená reprodukčná schopnosť;

8.

„MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, a v prípade populácií homára štíhleho pre abundanciu, stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä radou ICES, pod ktorého úrovňou je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.

KAPITOLA II

CIELE

Článok 3

Ciele

1.   Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

2.   Plán prispeje k eliminácii odhadzovania úlovkov tak, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a okrem toho prispeje k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a toto nariadenie.

3.   V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

4.   Medzi ciele plánu patrí najmä:

a)

zabezpečiť splnenie podmienok uvedených v deskriptore 3 v prílohe I k smernici 2008/56/ES a

b)

prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

5.   Opatrenia podľa tohto plánu sa prijímajú v súlade s najlepším dostupným vedeckým odporúčaním. Ak nie sú k dispozícii dostatočné údaje, vyvinie sa snaha o zaistenie porovnateľného stupňa ochrany príslušných populácií.

KAPITOLA III

CIEĽOVÉ HODNOTY

Článok 4

Cieľové hodnoty

1.   Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v súlade s rozsahmi FMSY vymedzenými v článku 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1 a odvtedy sa bude udržiavať v rozsahoch FMSY v súlade s týmto článkom.

2.   Rozsahy FMSY vychádzajúce z plánu sa vyžiadajú od rady ICES.

3.   V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, keď Rada stanoví rybolovné možnosti pre určitú populáciu, stanoví tieto možnosti v rámci dolného rozsahu hodnôt FMSY dostupného pre túto populáciu v tom čase.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť na úrovniach, ktoré sú nižšie ako rozsahy hodnôt FMSY.

5.   Bez ohľadu na odseky 3 a 4 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť v súlade s horným rozsahom FMSY, ktorý je v tom čase dostupný pre túto populáciu, pokiaľ je príslušná populácia uvedená v článku 1 ods. 1 nad úrovňou MSY Btrigger:

a)

ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)

ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo

c)

s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

6.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú tak, aby sa zabezpečila nižšia ako 5 % pravdepodobnosť, že biomasa neresiacej sa populácie klesne pod Blim.

Článok 5

Hospodárenie s populáciami, ktoré sa lovia ako vedľajšie úlovky

1.   Pre populácie uvedené v článku 1 ods. 4 sa opatrenia v oblasti hospodárenia, v náležitých prípadoch vrátane rybolovných možností, stanovia s ohľadom na najlepšie dostupné vedecké odporúčanie a musia byť v súlade s cieľmi uvedenými v článku 3.

2.   Ak nie sú k dispozícii náležité vedecké informácie, s týmito populáciami sa musí hospodáriť na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

3.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa pri riadení zmiešaného rybolovu, pokiaľ ide o populácie uvedené v článku 1 ods. 4 tohto nariadenia, zároveň zohľadňuje zložitosť lovu všetkých populácií na úrovni MSY, najmä v situáciách, keď to má za následok predčasný zákaz rybolovu.

KAPITOLA IV

OCHRANNÉ MECHANIZMY

Článok 6

Ochranné referenčné body

Na základe plánu sa od rady ICES vyžiadajú tieto ochranné referenčné body na zabezpečenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených článku 1 ods. 1:

a)

MSY Btrigger pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1;

b)

Blim pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1

Článok 7

Ochranné mechanizmy

1.   Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je biomasa neresiacej sa populácie – a v prípade populácií homára štíhleho abundancia – ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 pod úrovňou MSY Btrigger, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti, ktorá je znížená pod úroveň horného rozsahu FMSY, s prihliadnutím na pokles biomasy.

2.   Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie, a v prípade populácií homára štíhleho, abundancia ktorejkoľvek z príslušných populácií uvedených v článku 1 ods. 1 je pod úrovňou Blim, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY. Odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 možno medzi tieto nápravné opatrenia zahrnúť najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky a primerané zníženie rybolovných možností.

3.   Nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu zahŕňať:

a)

núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

opatrenia podľa článkov 8 a 9 tohto nariadenia.

4.   Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutočňuje s prihliadnutím na povahu, vážnosť, trvanie a opakovanie situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie, a v prípade populácií homára štíhleho abundancia, pod úrovňami uvedenými v odseku 6.

Článok 8

Špecifické ochranné opatrenia

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že nápravné opatrenia sú potrebné na zachovanie ktorejkoľvek z populácie druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v článku 1 ods. 4 tohto nariadenia alebo keď v danom roku úroveň biomasy neresiacej sa populácie neresiacej sa biomasy, a v prípade populácií homára štíhleho, abundancie ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 je pod úrovňou MSY Btrigger, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijať delegované akty. Takýmito delegovanými aktmi možno toto nariadenie doplniť tým, že sa stanovia pravidlá k týmto aspektom:

a)

vlastnosti rybárskeho výstroja, najmä veľkosť ôk, veľkosť háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity;

b)

používanie rybárskeho výstroja, najmä čas ponorenia, hĺbka ponoru výstroja, na zaistenie alebo zlepšenie selektivity;

c)

zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby a juvenilné ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

d)

zákaz alebo obmedzenie rybolovu alebo použitia určitých typov rybárskeho výstroja v konkrétnych obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

e)

minimálne ochranné referenčné veľkosti s cieľom zabezpečiť ochranu mláďat morských organizmov;

f)

ostatné vlastnosti súvisiace so selektivitou.

KAPITOLA V

TECHNICKÉ OPATRENIA

Článok 9

Technické opatrenia

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o tieto technické opatrenia:

a)

špecifikácie vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

b)

špecifikácie úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

c)

obmedzenia alebo zákazy používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb, alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém a

d)

stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre ktorúkoľvek z týchto populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu rybej mlade morských organizmov.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VI

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 10

Rybolovné možnosti

1.   Členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, zohľadňujú pravdepodobné zloženie úlovku plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na zmiešanom rybolove.

2.   Členské štáty si môžu po oznámení Komisii medzi sebou vymeniť všetky alebo časť rybolovných možností, ktoré im boli pridelené podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 tohto nariadenia, TAC pre populácie homára štíhleho v zónach 2a a 4 ICES môže byť súčtom obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.

4.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že rekreačný rybolov má významný vplyv na rybolovnú úmrtnosť určitej populácie, Rada to zohľadní a môže obmedziť rekreačný rybolov pri stanovovaní rybolovných možností, aby zamedzila prekročeniu celkovej cieľovej rybolovnej úmrtnosti.

KAPITOLA VII

USTANOVENIA SÚVISIACE S POVINNOSŤOU VYLODIŤ ÚLOVKY

Článok 11

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky vo vodách Únie v Severnom mori

V prípade všetkých populácií druhov v Severnom mori, na ktoré sa uplatňuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že bližšie špecifikuje uvedenú povinnosť stanovenú v článku 15 ods. 5 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VIII

PRÍSTUP DO VÔD A K ZDROJOM

Článok 12

Oprávnenia na rybolov a stropy kapacity

1.   Pre každú zónu ICES uvedenú v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia vydá každý členský štát v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009 oprávnenia na rybolov pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, a ktoré v danej oblasti vykonávajú rybolovné činnosti. Členské štáty môžu v takýchto oprávneniach na rybolov takisto obmedziť celkovú kapacitu takýchto plavidiel používajúcich špecifický výstroj vyjadrenú v kW.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté stropy kapacity stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013, celková kapacita plavidiel, ktoré majú oprávnenie na rybolov vydané v súlade s odsekom 1 tohto článku, vyjadrená v kW v prípade tresky škvrnitej vo východnej časti Lamanšského prielivu (divízia 7d ICES) nepresahuje maximálnu kapacitu plavidiel, ktoré v rokoch 2006 alebo 2007 v príslušnej zóne ICES aktívne používali jeden z týchto výstrojov:

a)

vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) s veľkosťou ôk:

i)

100 mm alebo viac;

ii)

70 mm alebo viac a menej ako 100 mm;

iii)

16 mm alebo viac a menej ako 32 mm;

b)

vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk:

i)

120 mm alebo viac;

ii)

80 mm alebo viac a menej ako 120 mm;

c)

žiabrovky, zakliesňovacie siete (GN);

d)

viacstenné žiabrovky (GT);

e)

lovné šnúry (LL).

3.   Každý členský štát zostaví a vedie zoznam plavidiel, ktoré vlastnia oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na svojom oficiálnom webovom sídle.

KAPITOLA IX

HOSPODÁRENIE S POPULÁCIAMI SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

Článok 13

Zásady a ciele hospodárenia s populáciami spoločného záujmu pre Úniu a tretie krajiny

1.   Pokiaľ sú populácie spoločného záujmu využívané aj tretími krajinami, Únia spolupracuje s týmito tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa s týmito populáciami hospodárilo udržateľným spôsobom v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä jeho článkom 2 ods. 2, a cieľmi tohto nariadenia. Ak sa nedosiahne formálna dohoda, Únia vynaloží maximálne úsilie v záujme dosiahnutia spoločných dojednaní o rybolove takýchto populácií s cieľom umožniť udržateľné hospodárenie, čím sa podporia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov Únie.

2.   Únia môže v súvislosti so spoločným hospodárením s populáciami s tretími krajinami uskutočňovať výmenu rybolovných možností s tretími krajinami podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA X

REGIONALIZÁCIA

Článok 14

Regionálna spolupráca

1.   Na opatrenia uvedené v článkoch 8, 9 a 11 tohto nariadenia sa uplatňuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr 6. augusta 2019 a potom každých 12 mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 15 tohto nariadenia. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.

3.   Právomocami udelenými podľa článkov 8, 9 a 11 tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci, ktoré má Komisia podľa iných ustanovení právnych predpisov Únie vrátane nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA XI

NADVÄZNÉ OPATRENIA

Článok 15

Hodnotenie plánu

Do 6. augusta 2023 a potom každých päť rokov Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch a vplyve plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA XII

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 1 a článkoch 8, 9 a 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 5. augusta 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1 a článkoch 8, 9 a 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 1 a článkov 8, 9 a 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA XIII

PODPORA Z EURÓPSKEHO NÁMORNÉHO A RYBÁRSKEHO FONDU

Článok 17

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Opatrenia dočasného zastavenia prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Zrušenia

1.   Nariadenia (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 sa zrušujú.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 4. júla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

K. EDTSTADLER


(1)  Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 109.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. júna 2018.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)(Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori (Ú. v. EÚ L 157, 19.6.2007, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o zakázaných druhoch

Nariadenie, ktoré sa má prijať na základe návrhu Komisie o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení [2016/0074(COD)], by malo okrem iného obsahovať ustanovenia o druhoch, v prípade ktorých je rybolov zakázaný. Z tohto dôvodu obe inštitúcie súhlasili s tým, že do tohto nariadenia [2016/0238(COD)] nezahrnú zoznam týkajúci sa Severného mora.


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrole

Európsky parlament a Rada do nadchádzajúcej revízie nariadenia o kontrole (nariadenie (ES) č. 1224/2009) zahrnú tieto ustanovenia o kontrole pokiaľ ide o Severné more: predbežné oznámenia, požiadavky na rybárske denníky, určené prístavy a iné kontrolné ustanovenia.


Top