EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0868

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/868 z 13. júna 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1301/2014 a nariadenie (EÚ) č. 1302/2014, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa systému merania energie a systému zberu energetických údajov (Text s významom pre EHP)

C/2018/3697

OJ L 149, 14.6.2018, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/868/oj

14.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/868

z 13. júna 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1301/2014 a nariadenie (EÚ) č. 1302/2014, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa systému merania energie a systému zberu energetických údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)

V článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 (2) sa od Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „agentúra“) požaduje, aby Komisii posielala odporúčania o technických špecifikáciách interoperability (ďalej len „TSI“) a ich revízie v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2016/797 a aby zabezpečila prispôsobenie TSI technickému pokroku, trhovým trendom a sociálnym požiadavkám.

(2)

V článku 3 ods. 5 písm. c) delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1474 (3) sa vyžaduje revízia TSI s cieľom vyriešiť zostávajúce otvorené body.

(3)

Komisia 22. septembra 2017 podľa článku 5 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 požiadala agentúru o vydanie odporúčania na revíziu TSI týkajúcej sa subsystému „energia“ železničného systému v Únii (ďalej len „TSI ENE“) a TSI týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Únii (ďalej len „TSI LOC&PAS“).

(4)

Príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1301/2014 (4) by sa mala zmeniť s cieľom vyriešiť otvorené body špecifikácie týkajúcej sa protokolov rozhraní medzi systémom na meranie energie (ďalej len „EMS“) a systémom na zber energetických údajov, ako aj s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť textu.

(5)

Príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 (5) týkajúca sa EMS by sa mala zmeniť s cieľom zabezpečiť súlad medzi oboma TSI.

(6)

Agentúra vydala 4. októbra 2017 odporúčanie o zmenách nariadenia (EÚ) č. 1301/2014.

(7)

Dňa 14. novembra 2017 vydala odporúčanie o zmenách nariadenia (EÚ) č. 1302/2014, v ktorom okrem iného zahrnula ustanovenia týkajúce sa EMS.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 sa mení takto:

1.

posledná veta v odôvodnení 6 sa vypúšťa;

2.

Článok 3 sa vypúšťa;

3.

V článku 9 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Okrem zavedenia pozemného systému zberu energetických údajov (DCS) vymedzeného v bode 7.2.4 prílohy a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 4.2.8.2.8 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 (*1), členské štáty zabezpečia, aby sa do 4. júla 2020 zaviedol pozemný systém zúčtovania schopný prijímať údaje z DCS a akceptovať ich na účely fakturácie. Pozemný systém zúčtovania musí byť schopný vymieňať kompilované údaje na účely fakturácie energie (CEBD) s inými systémami zúčtovania, validovať CEBD a priradiť údaje o spotrebe správnym stranám. Tento cieľ sa dosiahne tým, že sa zohľadnia príslušné právne predpisy týkajúce sa trhu s energiou.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (pozri stranu 228 tohto úradného vestníka).“"

4.

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1301/2014 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1474 z 8. júna 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, pokiaľ ide o špecifické ciele týkajúce sa navrhovania, prijímania a revízie technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia systému železníc v Únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 179).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).


PRÍLOHA I

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1301/2014 sa mení takto:

1.

V bode 2.1 sa podbod 3 nahrádza takto:

„3.

V súlade s oddielom 2.2 prílohy II k smernici 2008/57/ES sa traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie, ktoré sa uvádzajú v tejto TSI ako pozemný systém zberu energetických údajov, uvádzajú v bode 4.2.17 tejto TSI.“;

2.

Názov bodu 4.2.5 sa nahrádza takto:

„4.2.5.    Prúd pri státí (iba systémy s jednosmerným prúdom)“;

3.

V bode 4.2.13 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Vrchné trolejové vedenie musí byť konštrukčne riešené minimálne pre dva susedné prevádzkované zberače. Konštrukčné riešenie rozstupu osí hláv dvoch susediacich zberačov musí byť rovné alebo nižšie ako hodnoty stanovené v jednom zo stĺpcov „A“, „B“ alebo „C“ vybraných z tabuľky 4.2.13:“;

4.

V prvom riadku tabuľky 4.2.13 v bode 4.2.13 sa z názvov stĺpcov vypúšťa slovo „Minimálny“;

5.

Bod 4.2.17 sa nahrádza takto:

„4.2.17.   Pozemný systém zberu energetických údajov

1.

V bode 4.2.8.2.8 LOC&PAS TSI sa uvádzajú požiadavky na vozidlové systémy merania energie (EMS) určené na zostavenie súborov údajov na účely fakturácie energie (CEBD) a ich prenos do pozemného systému zberu energetických údajov.

2.

Pozemný systém zberu energetických údajov (DCS) prijíma, uchováva a exportuje údaje CEBD bez toho, aby ich poškodil, v súlade s požiadavkami uvedenými v ustanovení 4.12 normy EN 50463-3:2017.

3.

Pozemný systém zberu energetických údajov musí vyhovovať všetkým požiadavkám na výmenu údajov, ako sa vymedzujú v bode 4.2.8.2.8.4 LOC&PAS TSI, a požiadavkám vymedzeným v ustanoveniach 4.3.6 a 4.3.7 normy EN 50463-4:2017.“;

6.

Názov bodu 5.2.1.6 sa nahrádza takto:

„5.2.1.6.    Prúd pri státí (iba systémy s jednosmerným prúdom)“;

7.

Názov bodu 6.1.4.2 sa nahrádza takto:

„6.1.4.2.    Posudzovanie prúdu pri státí (iba systémy s jednosmerným prúdom)“;

8.

V bode 6.1.5 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

nepretržitý menovitý prúd;“;

9.

Bod 7.2.4 sa nahrádza takto:

„7.2.4.

Členské štáty do 1. januára 2022 zabezpečia, aby sa zaviedol pozemný systém zberu energetických údajov schopný vymieňať súbory údajov na účely fakturácie energie v súlade s bodom 4.2.17 tejto TSI.“;

10.

V bode 7.3.1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

existujúci subsystém môže umožniť premávku vozidiel, ktoré sú v súlade s TSI a zároveň spĺňajú základné požiadavky uvedené v smernici 2008/57/ES. Postup na preukázanie úrovne súladu so základnými parametrami TSI musí byť v súlade s odporúčaním Komisie 2014/881/EÚ (*1)

(*1)  Odporúčanie Komisie 2014/881/EÚ z 18. novembra 2014 o postupe na preukázanie úrovne súladu existujúcich železničných tratí so základnými parametrami technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 520)“;"

11.

Bod 7.3.4 sa nahrádza takto:

„7.3.4.

Postup na preukázanie úrovne súladu existujúcich tratí so základnými parametrami tejto TSI musí byť v súlade s odporúčaním 2014/881/EÚ.“;

12.

bod 7.4.2.11. sa vypúšťa;

13.

V dodatku D v bode D.1.1.4 sa obrázok D.1 nahrádza týmto obrázkom:

Obrázok D.1

Mechanické priechodné prierezy zberača

Image

14.

V dodatku E sa v tabuľke E.1 dopĺňajú riadky 9 a 10:

„9

EN 50463-3

Dráhové aplikácie – Meranie energie na koľajových vozidlách – Časť 3: Spracovanie údajov

2017

Pozemný systém zberu energetických údajov (4.2.17)

10

EN 50463-4

Dráhové aplikácie – Meranie energie na koľajových vozidlách – Časť 4: Komunikácia

2017

Pozemný systém zberu energetických údajov (4.2.17)“

15.

Text dodatku F sa nahrádza výrazom „Zámerne vymazané“;

16.

V dodatku G sa v tabuľke G.1 Slovník vypúšťa riadok „Neutrálny úsekový izolátor“.PRÍLOHA II

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014 sa mení takto:

1.

V kapitole 4 „Charakteristika subsystému „železničné koľajové vozidlá“ sa ustanovenie 4.2.8.2.8 „Vozidlový systém na meranie energie“ nahrádza takto:

„4.2.8.2.8.   Vozidlový systém na meranie energie

4.2.8.2.8.1.   Všeobecné ustanovenia

1.

Vozidlový systém na meranie energie (EMS) je systém na meranie všetkej činnej a jalovej elektrickej energie, ktorú hnacia jednotka odobrala z vrchného trolejového vedenia alebo vrátila (pri rekuperačnom brzdení) do vrchného trolejového vedenia.

2.

Systém EMS musí obsahovať najmenej tieto funkcie: Funkcia merania energie, ako sa uvádza v ustanovení 4.2.8.2.8.2, systém spracovania údajov, ako sa uvádza v ustanovení 4.2.8.2.8.3.

3.

Vhodný komunikačný systém zašle kompilované súbory údajov na účely fakturácie energie (CEBD) do pozemného systému zberu údajov (DCS). Protokoly rozhraní a formát prenesených údajov medzi systémami EMS a DCS musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 4.2.8.2.8.4.

4.

Tento systém možno využívať na účely fakturácie. Súbory údajov vymedzené v bode 4.2.8.2.8.3 ods. 4, ktoré poskytuje tento systém, sa prijmú na fakturáciu vo všetkých členských štátoch.

5.

Menovitý prúd a napätie systému merania energie musí zodpovedať menovitému prúdu a napätiu elektrickej jednotky. Systém merania energie musí fungovať správne aj pri zmene viacerých systémov napájania trakčnou energiou.

6.

Údaje uložené v systéme EMS sa musia chrániť pred výpadkom dodávky energie a proti neoprávnenému prístupu.

7.

Vozidlová lokalizačná funkcia, ktorá systému spracovania údajov poskytuje lokalizačné údaje pochádzajúce z externého zdroja, sa zavedie iba v sieťach, kde je takáto funkcia nevyhnutná na fakturačné účely. V systéme EMS musí byť v každom prípade možné zaviesť kompatibilnú lokalizačnú funkciu. Ak sa zavedie lokalizačná funkcia, musí spĺňať požiadavky stanovené v špecifikácii uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 116.

8.

Vybavenie systémom na meranie energie a jeho vozidlovou lokalizačnou funkciou, opis komunikácie vozidlových zariadení so zariadeniami na zemi a metrologická kontrola vrátane kategórie presnosti funkcie merania energie sa musia zaznamenať v technickej dokumentácii podľa ustanovenia 4.2.12.2 tejto TSI.

9.

V dokumentácii týkajúcej sa údržby, ktorá sa opisuje v ustanovení 4.2.12.3 tejto TSI, musia byť uvedené všetky pravidelné postupy overovania, aby sa zaistila požadovaná úroveň presnosti systému EMS počas jeho životnosti.

4.2.8.2.8.2.   Funkcia merania energie

1.

Funkcia merania energie musí zabezpečiť meranie napätia a prúdu, výpočet energie a tvorbu energetických údajov.

2.

Energetické údaje vygenerované funkciou merania energie musia mať referenčné časové obdobie 5 minút vymedzené koordinovaným svetovým časom (UTC) na konci jednotlivých referenčných období, počnúc od časovej pečiatky 00:00:00. Je povolené používať kratšie časové obdobie merania, ak možno vo vlaku kumulovať údaje do referenčného obdobia 5 minút.

3.

Pri meraní činnej energie musí byť presnosť funkcie merania energie v súlade s ustanoveniami 4.2.3.1 až 4.2.3.4, ktoré sú súčasťou špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 117.

4.

Na všetkých zariadeniach obsahujúcich jednu alebo viac funkcií v rámci funkcie merania energie sa musí uvádzať: metrologická kontrola a jej kategória presnosti podľa opisu jednotlivých kategórií v špecifikácii uvedenej v ustanoveniach 4.3.3.4, 4.3.4.3 a 4.4.4.2 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 117.

5.

Posudzovanie zhody presnosti sa uvádza v ustanovení 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3.   Systém spracovania údajov

1.

Systém spracovania údajov zabezpečuje zostavenie súborov kompilovaných údajov na účely fakturácie energie zlúčením údajov z funkcie merania energie s údajmi o čase a v prípade potreby o geografickej polohe a ich uložením tak, aby boli pripravené na odoslanie do pozemného systému zberu údajov cez komunikačný systém.

2.

Systém spracovania údajov vykoná kompiláciu údajov bez toho, aby došlo k ich poškodeniu, a zahŕňa databázu s kapacitou pamäte dostatočnou na uloženie kompilovaných údajov minimálne za 60 dní nepretržitej prevádzky. Použije sa rovnaká časová referencia ako pri funkcii merania energie.

3.

Systém spracovania údajov musí byť schopný poskytovať údaje na mieste vo vlaku na účely auditu a obnovy údajov.

4.

Systém spracovania údajov vytvorí kompilované súbory údajov na účely fakturácie energie zlúčením nasledujúcich údajov pre dané referenčné obdobie:

jedinečné identifikačné číslo EMS miesta spotreby, ako sa vymedzuje v špecifikácii uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 118.

koncový čas jednotlivých období vymedzený ako rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda;

lokalizačné údaje na konci jednotlivých období;

údaje o spotrebovanej/vrátenej činnej a (prípadne) jalovej energii v jednotlivých obdobiach vo watthodinách (činná energia) a varhodinách (jalová energia), prípadne ich decimálnych násobkoch.

5.

Posudzovanie zhody kompilovania a spracovania údajov zo systému spracovania údajov je stanovené v ustanovení 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4.   Protokoly rozhraní a formát prenesených údajov medzi systémom merania energie a systémom spracovania údajov

Výmena údajov medzi systémom merania energie a systémom spracovania údajov musí spĺňať tieto požiadavky:

Aplikačné služby (servisná vrstva) systému EMS musia byť v súlade s ustanovením 4.3.3.1 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.

Prístupové práva používateľov do týchto aplikačných služieb musia byť v súlade s ustanovením 4.3.3.3 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.

Architektúra (dátová vrstva) týchto aplikačných služieb musí byť v súlade so schémou XML, ako sa vymedzuje v ustanovení 4.3.4 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.

Mechanizmus správ (komunikačná vrstva) na podporu týchto aplikačných služieb musí byť v súlade s metódami a schémou XML, ako sa vymedzuje v ustanovení 4.3.5 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.

Aplikačné protokoly na podporu mechanizmu správ musia byť v súlade s ustanovením 4.3.6 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.

Systém EMS musí používať aspoň jednu z komunikačných architektúr vymedzených v ustanovení 4.3.7 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 119.“;

2.

V kapitole 4 „Charakteristika subsystému „železničné koľajové vozidlá“ sa bod 14 v ustanovení 4.2.12.2 nahrádza takto:

„14.

Vybavenie vozidlovým systémom na meranie energie a jeho vozidlovou lokalizačnou funkciou (voliteľné) v súlade s požiadavkami ustanovenia 4.2.8.2.8. Opis komunikácie vozidlových zariadení a metrologickej kontroly vrátane funkcií týkajúcich sa kategórií presnosti merania napätia, merania prúdu a výpočtu energie.“

3.

V kapitole 6 „Posudzovanie zhody alebo vhodnosti na použitie a overovanie ES“ sa pod ustanovenie 6.2.3.19 dopĺňa táto časť:

„6.2.3.19a   Vozidlový systém na meranie energie (ustanovenie 4.2.8.2.8)

1.   Funkcia merania energie

Presnosť jednotlivých prístrojov obsahujúcich jednu alebo viacero funkcií merania energie sa posudzuje skúšaním jednotlivých funkcií pri referenčných podmienkach prostredníctvom príslušnej metódy opísanej v ustanoveniach 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 a 5.4.4.3.1 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 117. Vstupné množstvo a rozsah účinníka pri testovaní musí zodpovedať hodnotám stanoveným v tabuľke 3 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 117.

Vplyv teploty na presnosť jednotlivých prístrojov obsahujúcich jednu alebo viacero funkcií merania energie sa posudzuje skúšaním jednotlivých funkcií pri referenčných podmienkach (okrem teploty) prostredníctvom príslušnej metódy opísanej v ustanoveniach 5.4.3.4.3.1 a 5.4.4.3.2.1 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 117.

Koeficient priemernej teploty jednotlivých prístrojov obsahujúcich jednu alebo viacero funkcií merania energie sa posudzuje skúšaním jednotlivých funkcií pri referenčných podmienkach (okrem teploty) prostredníctvom príslušnej metódy opísanej v ustanoveniach 5.4.3.4.3.2 a 5.4.4.3.2.2 špecifikácie uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 120.

2.   Systém spracovania údajov

Zber a spracovanie údajov v rámci systému spracovania údajov sa posúdi skúšaním prostredníctvom metódy opísanej v špecifikácii uvedenej dodatku J-1 pod indexovým č. 121.

3.   Vozidlový systém na meranie energie

Vozidlový systém na meranie energie sa posudzuje skúšaním, ako sa opisuje v špecifikácii uvedenej v dodatku J-1 pod indexovým č. 122.“;

4.

V kapitole 7 „Vykonávanie“ sa za ustanovenie 7.1.1.4 dopĺňa toto ustanovenie:

„7.1.1.4a.   Prechodné opatrenie týkajúce sa požiadavky na vozidlový systém na meranie energie

Požiadavky uvedené v ustanovení 4.2.8.2.8 nie sú povinné počas prechodného obdobia, ktoré uplynie 1. januára 2022 pre projekty, ktoré budú 14. júna 2018 v pokročilom štádiu vývoja, zmluvy v priebehu plnenia a železničné koľajové vozidlá s existujúcim konštrukčným riešením v zmysle ustanovenia 7.1.1.2 tejto TSI.

Ak sa neuplatňujú požiadavky uvedené v ustanovení 4.2.8.2.8.4, uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá týkajúce sa špecifikácie protokolov rozhraní a formátov prenesených údajov a v technickej dokumentácii sa uvedie opis komunikácie vozidlových zariadení so zariadeniami na zemi.“

5.

V zozname „DODATKY“ za kapitolou 7 sa text „Dodatok D: Zariadenie na meranie energie“ nahrádza textom „Dodatok D: Zámerne vymazané“;

6.

Text dodatku D sa nahrádza výrazom „Zámerne vymazané“;

7.

V druhej tabuľke dodatku I „Hľadiská, pre ktoré technická špecifikácia nie je k dispozícii (otvorené body)“ sa vypúšťa tento riadok:

„Vozidlový systém na meranie Energie

4.2.8.2.8 a Dodatok D

Komunikácia vozidlových zariadení s pozemnými zariadeniami: špecifikácia týkajúca sa protokolov rozhraní a formátov prenesených údajov.

Súčasťou technickej dokumentácie musí byť aj opis komunikácie vozidlových zariadení so zariadeniami na zemi.

Mala by sa použiť norma EN 61375-2-6.“

8.

V dodatku J-1 „Normy alebo normatívne dokumenty“ sa indexové čísla 103, 104 a 105 nahrádzajú týmito indexovými číslami:

„103

NEPOUŽÍVA SA

104

NEPOUŽÍVA SA

105

NEPOUŽÍVA SA“

9.

V dodatku J-1 „Normy alebo normatívne dokumenty“ sa dopĺňajú tieto indexové čísla:

„106

NEPOUŽÍVA SA

107

NEPOUŽÍVA SA

108

NEPOUŽÍVA SA

109

NEPOUŽÍVA SA

110

NEPOUŽÍVA SA

111

NEPOUŽÍVA SA

112

NEPOUŽÍVA SA

113

NEPOUŽÍVA SA

114

NEPOUŽÍVA SA

115

NEPOUŽÍVA SA

116

Vozidlová lokalizačná funkcia – Požiadavky

4.2.8.2.8.1.

EN 50463-3:2017

4.4

117

Presnosť funkcie merania energie na meranie činnej energie:

 

Požiadavky

 

Opis kategórií

 

Metodika posudzovania

4.2.8.2.8.2.

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 a 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 a 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tabuľka 3, 5.4.3.4.3.1 a 5.4.4.3.2.1

118

Funkcia merania energie: identifikačné číslo miesta spotreby – Vymedzenie

4.2.8.2.8.3.

EN 50463-1:2017

4.2.5.2.

119

Protokoly rozhraní medzi vozidlovým systémom na meranie energie a pozemným systémom zberu údajov – Požiadavky

4.2.8.2.8.4.

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7

120

Funkcia merania energie: koeficient priemernej teploty jednotlivých prístrojov – Metodika posudzovania

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 a 5.4.4.3.2.2

121

Zber a spracovanie údajov v rámci systému spracovania údajov – Metodika posudzovania

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 a 5.4.8.6

122

Vozidlový systém na meranie energie – Skúšanie

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 a 5.5.4“


Top