Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0838

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/838 z 31. mája 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

C/2018/3646

OJ L 141, 7.6.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/838/oj

7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/838

z 31. mája 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z jednorazovej vložky používanej s detským nočníkom, zloženej z plastového vrecka, na ktorého dne je pripevnená viacvrstvová absorpčná vložka vyrobená z papiera a superabsorpčného polyakrylátového polyméru vo forme granúl.

Tieto superabsorpčné polyakrylátové granuly sa premenia na gél, keď sa dostanú do kontaktu s močom.

3924 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3924 a 3924 90 00 .

Zatriedenie do položky 4818 je vylúčené, pretože podstatný charakter výrobku nedávajú jeho papierové zložky, ale superabsorpčný polyakrylátový polymér.

Zatriedenie do položky 9619 je vylúčené, pretože výrobok nie je vytvarovaný tak, aby sa mohol pripevniť na ľudské telo (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 9619 ).

Výrobok je kombináciou plastov a iných materiálov. Výrobok pozostávajúci z plastov a iných materiálov sa zatriedi do 39. kapitoly v prípade, že si zachováva svoj podstatný charakter ako výrobok z plastu (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému, všeobecné poznámky k 39. kapitole).

Podstatný charakter výrobku je daný superabsorpčným polymérom; papier má výlučne funkciu nosiča alebo obalu.

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 3924 90 00 ako ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov.


Top