EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0673

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

OJ L 114I , 4.5.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj

4.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 114/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/673

z 3. mája 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (4) sa zavádza osobitný európsky právny štatút, z ktorého môžu mať prospech európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie, a stanovuje sa, že budú financované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(2)

Ukázalo sa, že je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, aby sa lepšie splnil cieľ podpory a pomoci európskym politickým stranám a k nim pridruženým európskym politickým nadáciám v ich úsilí zameranom na vytváranie silného prepojenia medzi európskou občianskou spoločnosťou a inštitúciami Únie, a to najmä Európskym parlamentom.

(3)

Na základe zmien v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (5) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by sa malo zrevidovať vymedzenie pojmu národné kontaktné miesto. Príslušné orgány v členských štátoch by mali konkrétne určiť osobu alebo osoby na účely výmeny informácií počas uplatňovania tohto nariadenia. Na tento účel by si mohli vybrať spomedzi osôb alebo orgánov, ktoré už boli určené pre otázky týkajúce sa systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ktorý zriadila a prevádzkuje Komisia s cieľom chrániť finančné záujmy Únie.

(4)

Je potrebné lepšie zabezpečiť, aby európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie mali skutočný nadnárodný rozmer, a mohli získať osobitný európsky právny štatút prostredníctvom registrácie. Okrem toho s cieľom posilniť prepojenie medzi politikou na vnútroštátnej úrovni a politikou na úrovni Únie a s cieľom zabrániť tomu, aby rovnaká vnútroštátna strana umelo vytvorila viacero európskych politických strán s podobnou alebo totožnou politickou orientáciou, by sa členovia rovnakej vnútroštátnej politickej strany nemali brať do úvahy, pokiaľ ide o rôzne politické aliancie, na účely požiadaviek na minimálne zastúpenie pre tie aliancie, ktoré majú byť zaregistrované ako európska strana. Preto by sa na účely týchto požiadaviek na minimálne zastúpenie mali zohľadňovať len politické strany, a nie jednotlivci.

(5)

Európskym politickým stranám a k nim pridruženým európskym politickým nadáciám by sa malo umožniť využívať väčší podiel rozpočtových prostriedkov vyčlenených na ich financovanie vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Preto by sa mal zvýšiť maximálny podiel finančných príspevkov alebo grantov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v rámci ročných refundovateľných výdavkov uvedených v rozpočte európskej politickej strany a v rámci oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii.

(6)

Z dôvodu transparentnosti a s cieľom posilniť kontrolu a demokratickú zodpovednosť európskych politických strán a prepojenie medzi európskou občianskou spoločnosťou a inštitúciami Únie, a to najmä Európskym parlamentom, by sa mal prístup k finančným prostriedkom zo všeobecného rozpočtu Európskej únie podmieniť tým, že členské strany z EÚ jasne viditeľným a používateľsky ústretovým spôsobom zverejnia politický program a logo dotknutej európskej politickej strany. V súvislosti s každou členskou stranou európskej politickej strany by sa malo podporovať uvádzanie informácií o vyváženom zastúpení mužov a žien.

(7)

S cieľom stanoviť primeranejšie prideľovanie zdrojov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré bude objektívne odzrkadľovať skutočnú volebnú podporu európskej politickej strany, by financovanie európskych politických strán a teda aj európskych politických nadácií, ktoré sú k nim pridružené, malo byť užšie prepojené s preukázateľnou úrovňou volebnej podpory. Preto by sa pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov mali prispôsobiť tak, aby vo väčšej miere zohľadňovali podiel členov zvolených za poslancov, ktorých majú jednotlivé európske politické strany v Európskom parlamente.

(8)

V prípade, ak už európska politická strana alebo európska politická nadácia vzhľadom na zmenu okolností nespĺňa jednu alebo viacero podmienok registrácie, táto strana alebo nadácia by mala byť z registra vymazaná.

(9)

Z dôvodu právnej istoty a transparentnosti by sa malo výslovne stanoviť, že európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu možno v primeranej lehote vymazať z registra, ak strana alebo nadácia poskytla nesprávne alebo neúplné informácie, na základe ktorých bolo prijaté rozhodnutie o registrácii tejto strany alebo nadácie.

(10)

Ochrana finančných záujmov Únie by sa mala posilniť tak, že v prípadoch porušenia by sa mal zabezpečiť účinný spôsob vymáhania finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie prostredníctvom vymoženia neoprávnene vyplatených súm od fyzických osôb, ktoré zodpovedajú za dané porušenie, prípadne so zreteľom na mimoriadne okolnosti týkajúce sa týchto fyzických osôb.

(11)

Dátum navrhovaného komplexného preskúmania by sa mal odložiť na neskôr s cieľom vyhodnotiť dôsledky nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 zmeneného týmto nariadením na základe vecných dôkazov jeho fungovania v praxi. Pri tomto komplexnom preskúmaní by sa mala venovať osobitná pozornosť dôsledkom vyplývajúcim z nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, zmeneného týmto nariadením, na postavenie malých európskych politických strán a k nim pridružených európskych politických nadácií.

(12)

Nové požiadavky, ktoré sa týkajú zverejnenia politického programu a loga európskych politických strán, by sa mali v najväčšom možnom rozsahu uplatňovať už pri žiadostiach o financovanie na rok 2019, ktorý je rokom, v ktorom sa budú konať najbližšie voľby do Európskeho parlamentu. Preto by sa mali v tomto nariadení stanoviť prechodné opatrenia.

(13)

S cieľom zabezpečiť včasné uplatňovanie zmien nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 zavedených týmto nariadením by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa mení takto:

1.

Odôvodnenie 12 sa nahrádza takto:

„(12)

Európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie, ktoré chcú získať uznanie ako také na úrovni Únie na základe držby európskeho právneho štatútu a dostávať verejné finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, by mali dodržiavať určité zásady a spĺňať určité podmienky. Je najmä nevyhnutné, aby európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie hlavne v rámci svojho programu a aktivít rešpektovali hodnoty, na akých je založená Únia, uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, predovšetkým ľudskú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a ľudské práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám.“

2.

Vkladá sa toto odôvodnenie:

„(30a)

Európska prokuratúra má v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939 (*1) úlohu vyšetriť údajné trestné činy, ktoré súvisia s financovaním európskych politických strán a európskych politických nadácií a ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (*2). Povinnosť podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939 sa vzťahuje na úrad.

(*1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1)."

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).“"

3.

V článku 2 sa bod 10 nahrádza takto:

„10.

‚národné kontaktné miesto‘ je akákoľvek osoba alebo osoby konkrétne určené príslušnými orgánmi v členských štátoch na účely výmeny informácií pri uplatňovaní tohto nariadenia;“.

4.

V článku 3 sa odsek 1 mení takto:

a)

v písmene b) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„jej členské strany musia byť zastúpené najmenej v jednej štvrtine členských štátov poslancami Európskeho parlamentu, národných parlamentov, regionálnych parlamentov alebo regionálnych zhromaždení, alebo“;

b)

vkladá sa toto písmeno:

„ba)

jej členské strany nie sú členmi inej európskej politickej strany;“.

5.

V článku 10 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Európsky parlament, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti skupiny občanov predloženej v súlade s príslušnými ustanoveniami jeho rokovacieho poriadku, alebo Rada či Komisia môžu úradu predložiť žiadosť o overenie, či konkrétna európska politická strana alebo európska politická nadácia dodržiava podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c). V takýchto prípadoch a v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 3 písm. a) úrad požiada výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe článku 11 o stanovisko k príslušnej veci. Výbor predloží svoje stanovisko do dvoch mesiacov.“

6.

V článku 17 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Finančné príspevky alebo granty zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmú prekročiť 90 % ročných refundovateľných výdavkov uvedených v rozpočte európskej politickej strany a 95 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii. Európske politické strany môžu použiť akúkoľvek nevyužitú časť príspevku Únie, ktorý im bol pridelený na refundovateľné výdavky, počas rozpočtového roku nasledujúceho po pridelení príspevku. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sa nepoužité sumy po uplynutí uvedeného rozpočtového roku vracajú.“

7.

V článku 18 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Európska politická strana vo svojej žiadosti uvedie dôkazy o tom, že jej členské strany z EÚ spravidla mali na svojich webových sídlach počas 12 mesiacov predchádzajúcich konečnému termínu podania žiadostí jasne viditeľným a používateľsky ústretovým spôsobom zverejnený politický program a logo európskej politickej strany.“

8.

V článku 19 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre európske politické strany a európske politické nadácie, ktorým boli pridelené príspevky alebo granty v súlade s článkom 18, sa každoročne rozdeľujú na základe tohto kľúča:

10 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjemcami, v rovnakých podieloch,

90 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjemcami, pomerne podľa ich podielu zvolených poslancov Európskeho parlamentu.

Rovnaký kľúč rozdelenia sa použije na poskytnutie financovania európskym politickým nadáciám na základe ich pridruženia k európskej politickej strane.“

9.

V článku 27 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

ak sa v súlade s postupmi stanovenými v článku 10 ods. 2 až 5 zistí, že strana alebo nadácia viac nespĺňa jednu alebo viaceré z podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 alebo 2;“;

b)

vkladá sa toto písmeno:

„ba)

ak sa rozhodnutie o registrácii dotknutej strany alebo nadácie zakladá na nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách, za ktoré je zodpovedný žiadateľ, alebo ak také rozhodnutie bolo získané podvodom, alebo“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 27a

Zodpovednosť fyzických osôb

Ak úrad uloží finančnú sankciu v prípadoch uvedených v článku 27 ods. 2 písm. a) bode v) alebo vi), na účely vrátenia podľa článku 30 ods. 2 môže stanoviť, že za porušenie zodpovedá aj fyzická osoba, ktorá je členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie alebo ktorá je oprávnená európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu zastupovať, prijímať v jej mene rozhodnutia alebo má nad ňou kontrolu, a to v týchto prípadoch:

a)

v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 písm. a) bode v), ak sa v rozsudku uvedenom v danom ustanovení stanoví, že aj fyzická osoba je zodpovedná za danú protiprávnu činnosť;

b)

v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 písm. a) bode vi), ak je aj fyzická osoba zodpovedná za dané konanie alebo dané nepresnosti.“

11.

V článku 30 sa odsek 2 mení takto:

a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorej sa uložila sankcia za porušenia vymenované v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v) a vi), už ďalej z uvedeného dôvodu nespĺňa podmienky stanovené v článku 18 ods. 2 V dôsledku toho povoľujúci úradník Európskeho parlamentu ukončí dohodu o príspevku alebo grante, alebo zruší rozhodnutie o financovaní z prostriedkov Únie poskytovanom na základe tohto nariadenia a nariadi vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov poskytnutých na základe dohody o príspevku alebo grante alebo rozhodnutia vrátane všetkých nevyužitých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu nariadi vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov poskytnutých na základe dohody o príspevku alebo grante alebo rozhodnutia aj fyzickej osobe, voči ktorej bolo prijaté rozhodnutie podľa článku 27a, s prihliadnutím na prípadné mimoriadne okolnosti týkajúce sa tejto fyzickej osoby.“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade takéhoto ukončenia dohody či zrušenia rozhodnutia sa platby povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu obmedzia do výšky refundovateľných výdavkov, ktoré vznikli európskej politickej strane, alebo oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii, do dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o ukončení dohody či zrušení rozhodnutia.“

12.

V článku 32 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

opis technickej podpory poskytnutej európskym politickým stranám;“;

b)

písmeno j) sa nahrádza takto:

„j)

hodnotiacu správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach uvedenú v článku 38 a“;

c)

dopĺňa sa toto písmeno:

„k)

aktualizovaný zoznam poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi európskej politickej strany.“

13.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Právo byť vypočutý

Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu pred prijatím rozhodnutia, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na práva európskej politickej strany, európskej politickej nadácie, žiadateľa uvedeného v článku 8 alebo fyzickej osoby uvedenej v článku 27a, vypočuje zástupcov dotknutej európskej politickej strany, európskej politickej nadácie alebo žiadateľa, alebo dotknutú fyzickú osobu. Úrad alebo Európsky parlament poskytne náležité odôvodnenie svojho rozhodnutia.“

14.

Článok 38 sa nahrádza takto:

„Článok 38

Hodnotenie

Európsky parlament po konzultácii s úradom uverejní do 31. decembra 2021 a následne každých päť rokov správu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach. V správe sa uvedú prípadné potrebné zmeny štatútu a systému financovania.

Najneskôr šesť mesiacov po uverejnení správy Európskeho parlamentu Komisia predloží správu o uplatňovaní tohto nariadenia, v ktorej sa bude osobitná pozornosť venovať jeho dôsledkom na postavenie malých európskych politických strán a európskych politických nadácií. K správe sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.“

15.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 40a

Prechodné ustanovenie

1.   Ustanovenia tohto nariadenia uplatniteľné pred 4. májom 2018 sa naďalej uplatňujú v súvislosti s aktmi a záväzkami týkajúcimi sa financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií na európskej úrovni v rozpočtovom roku 2018.

2.   Odchylne od článku 18 ods. 2a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o financovanie na rozpočtový rok 2019 požiada o dôkazy uvedené v článku 18 ods. 2a iba za obdobie od 5. júla 2018.

3.   Európske politické strany zaregistrované pred 4. májom 2018 najneskôr do 5. júla 2018 predložia dokumenty preukazujúce, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a ba).

4.   Úrad vymaže európsku politickú stranu a k nej pridruženú európsku politickú nadáciu z registra, ak dotknutá strana nepreukáže v lehote stanovenej v odseku 3, že spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a ba).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsednička

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ C 18, 18.1.2018, s. 1.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2018.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


Top