EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0644

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Text s významom pre EHP )

OJ L 112, 2.5.2018, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/644/oj

2.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/19


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/644

z 18. apríla 2018

o službách cezhraničného dodávania balíkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Sadzby platné pre cezhraničné balíky a iné poštové zásielky pre malých odosielateľov, najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a jednotlivcov, sú stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na užívateľov, ktorí chcú využiť služby cezhraničného dodávania balíkov, najmä v rámci elektronického obchodu.

(2)

V článku 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa vyzdvihuje miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sú poštové služby, v spoločných hodnotách Únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej súdržnosti. Uvádza sa v ňom, že sa má dbať o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré im umožňujú splniť ich poslanie.

(3)

V Protokole č. 26 o službách všeobecného záujmu pripojenom k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a ZFEÚ sa ďalej zdôrazňuje, že spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 14 ZFEÚ, zahŕňajú rozdiely v potrebách a preferenciách užívateľov, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnymi geografickými, sociálnymi alebo kultúrnymi okolnosťami, ako aj vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaký prístup a presadzovanie všeobecného prístupu a práv užívateľov.

(4)

V článku 169 ods. 1 a článku 169 ods. 2 písm. a) ZFEÚ sa stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení prijatých podľa jej článku 114.

(5)

Medzi členskými štátmi sú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o právomoci zverené národným regulačným orgánom týkajúce sa monitorovania trhu a regulačného dohľadu nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Niektoré orgány napríklad môžu úspešne požadovať od poskytovateľov, aby poskytli príslušné informácie o cenách. Existencia takýchto rozdielov bola potvrdená v spoločnej správe, ktorú vypracovali Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a Skupina európskych regulačných orgánov pre poštové služby a ktorej záverom bolo, že národné regulačné orgány potrebujú vhodné regulačné právomoci, aby mohli zasiahnuť, a že tieto právomoci zrejme neexistujú vo všetkých členských štátoch. Uvedené rozdiely vedú k zvýšenej administratívnej záťaži a vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú cezhranične. Uvedené rozdiely preto predstavujú prekážku cezhraničnému poskytovaniu služieb dodávania balíkov, a teda majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu.

(6)

Vzhľadom na medzinárodnú povahu poštového a balíkového sektora je dôležitý ďalší rozvoj európskych a medzinárodných technických noriem v prospech užívateľov a životného prostredia a rozšírenie trhových príležitostí pre podniky. Okrem toho, užívatelia často poukazujú na problémy s kvalitou služieb pri odosielaní, prijímaní alebo vracaní cezhraničných balíkov. Sú preto rovnako potrebné ďalšie zlepšenia v oblasti kvality služieb a interoperability cezhraničného dodávania balíkov. Obom oblastiam by sa mala udeliť väčšia priorita v súlade so smernicou 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady (3), a to prostredníctvom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a inými prostriedkami. Je tiež potrebný aj väčší pokrok v oblasti zefektívnenia služieb, ktorý by mal predovšetkým zohľadniť záujmy užívateľov.

(7)

Normalizácia poštových služieb a zlepšovanie kvality služieb na podporu smernice 97/67/ES sú strategickou prioritou Únie, ktorá by sa mala i naďalej rozvíjať. Technická normalizácia je nevyhnutná pre podporu interoperability medzi národnými sieťami a pre existenciu efektívnej univerzálnej služby. Komisia v auguste 2016 predložila výboru CEN štvrtú normalizačnú žiadosť s cieľom stanoviť pracovný plán a predložiť záverečnú správu v auguste 2020. (4) Uvedený pracovný plán by mal predovšetkým zohľadňovať záujmy užívateľov a aspekty životného prostredia, ako aj efektívnosť a mal by prispievať k podpore vytvárania digitálneho jednotného trhu v Únii.

(8)

Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý, komplexný a vyznačuje sa hospodárskou súťažou, pričom rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných balíkov, ako aj podľa ich miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako napríklad systémov sledovania pohybu zásielok, a počtu posielaných balíkov. Vo viacerých členských štátoch nemajú poskytovatelia univerzálnej služby väčšinový podiel na trhu so službami dodávania balíkov. Uvedená rôznorodosť sťažuje spotrebiteľom a užívateľom porovnávanie služieb dodávania balíkov ponúkaných rôznymi poskytovateľmi z hľadiska kvality a ceny, pretože často nevedia o tom, aké rôzne možnosti dodávania balíkov existujú pre podobné služby v cezhraničnom elektronickom obchode. Prístup k relevantným informáciám by sa mal uľahčiť najmä MSP a jednotlivcom. Navyše malí a strední obchodníci označili problémy pri dodávaní tovaru za prekážku cezhraničného predaja.

(9)

Na zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre jednotlivcov a mikropodniky a malé podniky, a to aj vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, a pre osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou je potrebné zlepšiť prístup k verejným zoznamom sadzieb pre obmedzený súbor služieb cezhraničného dodávania balíkov a transparentnosť týchto zoznamov. Zlepšenie transparentnosti a uľahčenie porovnateľnosti cezhraničných cien v celej Únii by malo viesť k zníženiu neprimeraných rozdielov medzi sadzbami, v náležitých prípadoch vrátane neodôvodnených rozdielov medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými sadzbami.

(10)

Služby kusových balíkov sú súčasťou univerzálnej služby v každom členskom štáte a predstavujú tiež služby, ktoré jednotlivci a malé podniky využívajú najčastejšie. V záujme ďalšieho rozvoja elektronického obchodu je potrebné zlepšiť transparentnosť a cenovú dostupnosť sadzieb za jeden kus.

(11)

Mnohé spoločnosti, ktoré predávajú, predávali alebo sa pokúšali predávať online, považujú za problém vysoké náklady na dodávanie spolu s nákladným procesom vybavovania sťažností a so zárukami. Je potrebné prijať ďalšie opatrenia najmä s cieľom zabezpečiť, aby MSP a jednotlivci v odľahlých oblastiach v plnej miere využívali bezproblémové služby cezhraničného dodávania balíkov, ku ktorým majú prístup a zabezpečiť, aby uvedené služby boli cenovo primerané.

(12)

Pojem „poskytovatelia univerzálnej služby“ sa vzťahuje na prevádzkovateľov poštových služieb, ktorí poskytujú univerzálnu poštovú službu alebo jej časti v konkrétnom členskom štáte. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí vykonávajú činnosť vo viac než jednom členskom štáte, by mali byť klasifikovaní ako poskytovatelia univerzálnej služby iba v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých poskytujú univerzálnu poštovú službu.

(13)

V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES. Uvedenou smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v rámci Únie. Zameraná je predovšetkým, nie však výhradne, na vnútroštátne univerzálne služby a nezaoberá sa regulačným dohľadom nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Dodržiavanie minimálnych požiadaviek univerzálnej služby stanovených v uvedenej smernici zabezpečujú národné regulačné orgány určené členskými štátmi. Toto nariadenie preto dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a záruky stanovené v smernici 97/67/ES, a to najmä nepretržité poskytovanie univerzálnej poštovej služby užívateľom.

(14)

Týmto nariadením sa nemenia vymedzenia poštovej zásielky v článku 2 bode 6 smernice 97/67/ES a ani vymedzenia vnútroštátneho práva, ktoré sú na nich založené.

(15)

Odhaduje sa, že 80 % adresovaných balíkov vytvorených v súčasnosti v rámci elektronického obchodu váži menej ako dva kilogramy a často sa spracúva v toku listových poštových zásielok. Chýbajú informácie o hmotnosti balíkov dodaných iným spôsobom. Je dôležité, aby tieto ľahšie zásielky podliehali tomuto nariadeniu.

(16)

Na účely vykonávania tohto nariadenia je dôležité jasne zadefinovať balíky, služby dodávania balíkov a poskytovateľov služieb dodávania balíkov a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky sa tieto definície vzťahujú. Predpokladá sa, že poštové zásielky, ktoré sú hrubšie ako 20 mm, obsahujú iný tovar než korešpondenciu, či už sú alebo nie sú spracované poskytovateľom univerzálnej služby. Poštové zásielky pozostávajúce len z korešpondencie by nemali patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov. Toto nariadenie by sa preto v súlade so zaužívanou praxou malo vzťahovať na balíky obsahujúce tovar s obchodnou hodnotou alebo bez nej s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba sama manipulovať bez mechanických pomôcok a táto činnosť patrí do sektora nákladnej dopravy a logistiky.

(17)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov služieb dodávania balíkov využívajúcich alternatívne obchodné modely, napríklad tie, ktoré sú založené na ekonomike zdieľania a platformách elektronického obchodu, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca. Služby vybrania, triedenia a distribúcie vrátane služieb súvisiacich so zberom zásielok by sa mali považovať za služby dodávania balíkov aj v prípade, keď ich zabezpečujú poskytovatelia expresných a kuriérskych služieb, ako aj prevádzkovatelia zberných služieb, a to v súlade so zaužívanou praxou. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov, by nemala patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov vrátane prípadov, keď ju vykonávajú subdodávatelia, či už v rámci alternatívnych obchodných modelov alebo nie, keďže v uvedenom prípade by sa malo predpokladať, že táto činnosť patrí do odvetvia dopravy, pokiaľ dotknutý podnik alebo jedna z jeho dcérskych spoločností či prepojených podnikov nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(18)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na podniky, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte a ktoré disponujú vnútroštátnymi internými dodávacími sieťami len na vybavovanie objednávok tovaru, ktorý samy predali v rámci kúpnej zmluvy v zmysle článku 2 bodu 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (5). Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na podniky, ktoré využívajú vnútroštátne interné dodávacie siete aj na účely dodávania tovaru, ktorý predávajú tretie strany.

(19)

Malo by sa vymedziť minimum dôverných informácií, ktoré by sa mali postúpiť národným regulačným orgánom, a postupy uplatňované týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť súlad s obchodnou povahou vnútroštátnych prevádzkovateľov a mali by sa stanoviť bezpečné spôsoby ich poskytovania.

(20)

Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu na základe vhodných povoľovacích postupov alebo iných právnych požiadaviek. V dôsledku povahy tohto sektora, ktorý sa vyznačuje vysokým podielom práce, a v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú aktívni len na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu, by sa mala uplatňovať prahová hodnota menej ako 50 osôb na základe počtu osôb, ktoré pracovali pre poskytovateľa služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktoré boli zapojené do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Uvedená prahová hodnota je v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/ES (6), odráža povahu tohto odvetvia, ktoré sa vyznačuje vysokým podielom práce, a zachytáva väčšinu trhu so službami dodávania balíkov, najmä v krajinách s nízkym objemom tokov balíkov. Uvedená prahová hodnota by mala zahŕňať najmä osoby zapojené do poskytovania služieb dodávania balíkov, ako sú osoby, ktoré pracujú na plný a čiastočný pracovný čas, dočasní zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov. Členenia zobrazujúce počet osôb podľa postavenia v zamestnaní by malo byť v súlade s vnútroštátnym právom dotknutých členských štátov. V niektorých prípadoch by národný regulačný orgán – s prihliadnutím na osobitosti dotknutého členského štátu – mal mať možnosť znížiť prahovú hodnotu na 25 osôb alebo požiadať poskytovateľa služieb cezhraničného dodávania balíkov, aby do nej zahrnul osoby, ktoré pracujú na plný alebo čiastočný pracovný čas, dočasných zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre jeho subdodávateľov, a to s cieľom zvýšiť transparentnosť cezhraničných sadzieb a celého trhu.

(21)

Každé predkladanie informácií o počte osôb pracujúcich pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov národnému regulačnému orgánu by malo byť v súlade so zavedenými postupmi spoločností pre poskytovanie štatistických informácií. Je to dôležité nato, aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov a zároveň sa minimalizovala administratívna záťaž pre poskytovateľov.

(22)

Miesto, kde je poskytovateľ usadený, sa určuje v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Ak je poskytovateľ usadený na viacerých miestach, je potrebné určiť, z ktorého z nich poskytuje dotknutú službu.

(23)

Pri predkladaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa mali v rámci charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov uvádzať tie kroky v poštovom dodávacom reťazci (vybranie, triedenie, preprava a distribúcia), ktoré vykonáva príslušný poskytovateľ, údaj, či je služba v rámci alebo mimo rozsahu pôsobnosti povinnosti univerzálnej služby, aký je územný rozsah pôsobnosti služby (regionálna, vnútroštátna, cezhraničná) a to, či služba ponúka pridanú hodnotu.

(24)

Zoznam poštových zásielok, na ktoré sa vzťahujú opatrenia týkajúce sa transparentnosti cien, by sa mal obmedziť tak, aby sa uľahčila porovnateľnosť a znížila administratívna záťaž poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov a národných regulačných orgánov. Mali by v ňom byť zahrnuté štandardné a doporučené služby, keďže tvoria základ povinnosti univerzálnej služby, a aj vzhľadom na dôležitosť funkcie sledovania pohybu zásielky pri elektronickom obchode, by sa mali zahrnúť ceny za sledovanie pohybu zásielky a za doporučené balíky, či už spadajú alebo nespadajú do povinnosti univerzálnej služby, aby sa zabezpečila porovnateľnosť naprieč celou Úniou. Dôraz by sa mal klásť na zásielky s nižšou hmotnosťou, ktoré tvoria väčšinu poštových zásielok dodávaných poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, ako aj cien za poštové zásielky s hrúbkou viac ako 20 mm, ktoré sa spracúvajú ako listy. Mali by sa zahrnúť len sadzby za kus, pretože to sú ceny, ktoré platia najmenší odosielatelia. Príslušné poštové zásielky by sa mali jasne stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu. Toto nariadenie nezaväzuje poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov k tomu, aby ponúkali všetky poštové zásielky uvedené na zozname v uvedenej prílohe. S cieľom zabezpečiť presnosť informácií o sadzbách, mali by ich poskytovať samotní poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov. Uvedené sadzby by mala uverejniť Komisia na osobitnom webovom sídle, ktoré bude neutrálne a nebude mať komerčný charakter.

(25)

Keď národné regulačné orgány objektívne posudzujú cezhraničné sadzby, o ktorých sa domnievajú, že je potrebné, aby ich posúdili, mali by vychádzať z prvkov, ako sú vnútroštátne a akékoľvek iné relevantné sadzby za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte pôvodu a v členskom štáte určenia; akékoľvek uplatňovanie jednotnej sadzby na dva alebo viaceré členské štáty; dvojstranné objemy, osobitné prepravné alebo manipulačné náklady; iné relevantné náklady a normy kvality služieb; a pokiaľ je to možné bez neprimeraného zaťažovania, pravdepodobný vplyv platných cezhraničných sadzieb na individuálnych užívateľov a užívateľov spomedzi MSP vrátane tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo v riedko obývaných oblastiach, ako aj na individuálnych užívateľov so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Uvedené spoločné prvky môžu byť doplnené o ďalšie prvky, ktoré sú zvlášť dôležité pre objasnenie predmetných sadzieb, napríklad to, či sadzby podliehajú osobitnej cenovej regulácii podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo či bolo v súlade s príslušným platnými právnymi predpismi konštatované zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Okrem toho, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie národných regulačných orgánov a poskytovateľov služieb dodávania balíkov podliehajúcich povinnosti univerzálnej služby a v súlade so zásadou proporcionality môžu národné regulačné orgány pri určovaní toho, ktoré cezhraničné sadzby treba identifikovať, vychádzať z mechanizmu filtrovania založeného na predbežnom objektívnom posúdení.

(26)

Jednotné sadzby za cezhraničné dodávanie do dvoch alebo viacerých členských štátov môžu byť dôležité pre ochranu regionálnej a sociálnej súdržnosti. V uvedenej súvislosti by sa malo zohľadniť, že je potrebné podporovať elektronický obchod a ponúkať nové príležitosti pre vzdialené alebo riedko obývané oblasti, aby sa im umožnilo zapojiť sa do online obchodu a posilniť ich regionálne ekonomiky.

(27)

Významné rozdiely medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými sadzbami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú osobitné náklady na prepravu alebo manipulačné náklady, alebo iné relevantné náklady. Na účely posúdenia môže byť potrebné, aby národný regulačný orgán zhromaždil dôkazy. Uvedené dôkazy spolu s prípadným odôvodnením posudzovaných sadzieb by sa mali na požiadanie poskytnúť národnému regulačnému orgánu.

(28)

Komisia by mala v záujme zabezpečenia transparentnosti v celej Únii uverejniť, a to bez dôverných údajov, verziu posúdenia predloženú každým národným regulačným orgánom.

(29)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž, poskytovatelia služieb dodávania balíkov, národné regulačné orgány a Komisia by mali uskutočňovať prenos údajov elektronicky, najmä tak, že sa povolí používanie elektronického podpisu, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (7).

(30)

Vzhľadom na to, že trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia, a to s prihliadnutím na vývoj elektronického obchodu, a mala by pravidelne predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej správe by vo vhodných prípadoch mal byť priložený legislatívny návrh na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu. Uvedená správa by sa mala vypracovať za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane Európskeho výboru pre sociálny dialóg v poštovom sektore.

(31)

Komisia by mala vychádzať z cenných príspevkov Skupiny európskych regulačných orgánov pre poštové služby, ktorá pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov.

(32)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na určenie formy predkladania týchto informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov národným regulačným orgánom. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

(33)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a malo by sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(34)

Na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (9) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (10).

(35)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušeniach tohto nariadenia a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(36)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie regulačných zásad a pravidiel potrebných na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšenie transparentnosti sadzieb a stanovenie určitých zásad, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, s konečným cieľom podporiť zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov pre užívateľov, čím sa tiež zvýši dôvera spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické ustanovenia na podporu zlepšenia služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré dopĺňajú ustanovenia stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o:

a)

regulačný dohľad v súvislosti so službami dodávania balíkov;

b)

transparentnosť sadzieb a posúdenie sadzieb za niektoré služby cezhraničného dodávania balíkov na účely identifikácie neprimerane vysokých sadzieb;

c)

informácie sprístupnené obchodníkmi pre spotrebiteľov týkajúce sa služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice 97/67/ES a v článku 2 bodoch 1, 2 a 5 smernice 2011/83/EÚ. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„balík“ je poštová zásielka, ktorá obsahuje tovar s obchodnou hodnotou alebo bez nej, iná než zásielka s korešpondenciou, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg;

(2)

„služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vybranie, triedenie, prepravu a distribúciu balíkov;

(3)

„poskytovateľ služieb dodávania balíkov“ je podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov s výnimkou podnikov, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte, poskytujú len služby vnútroštátneho dodávania balíkov v rámci kúpnej zmluvy a podľa tejto zmluvy osobne dodávajú užívateľovi tovar, ktorý je predmetom zmluvy;

(4)

„subdodávateľ“ je podnik, ktorý vykonáva vybranie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov.

Článok 3

Miera harmonizácie

Požiadavky stanovené v tomto nariadení sú minimálne požiadavky a nebránia žiadnemu členskému štátu, aby zachovával alebo zavádzal ďalšie potrebné a primerané opatrenia s cieľom dosiahnuť zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov za predpokladu, že uvedené opatrenia sú v súlade s právom Únie.

KAPITOLA II

REGULAČNÝ DOHĽAD

Článok 4

Poskytovanie informácií

1.   Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, nasledujúce informácie, a to okrem prípadov, keď ich už národný regulačný orgán vyžiadal a ich dostal:

a)

ich názov, právne postavenie a formu, číslo registrácie v obchodnom alebo podobnom registri, identifikačné číslo pre DPH, adresu ich organizácie a kontaktné údaje kontaktnej osoby;

b)

charakteristické vlastnosti a, v prípade možnosti, podrobný opis služieb dodávania balíkov, ktoré ponúkajú;

c)

ich všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa služieb dodávania balíkov vrátane podrobných informácií o postupoch podávania sťažností pre užívateľov a akýchkoľvek prípadných obmedzení zodpovednosti.

2.   Poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú národný regulačný orgán o každej zmene informácií uvedených v odseku 1 do 30 dní.

3.   Do 30. júna každého kalendárneho roka predkladajú všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, nasledujúce informácie, a to okrem prípadov, keď ich už národný regulačný orgán vyžiadal a ich dostal:

a)

ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú usadení, rozčlenený na služby vnútroštátneho dodávania balíkov a služby cezhraničného dodávania vstupujúcich a vystupujúcich balíkov;

b)

počet osôb pracujúcich pre nich v predchádzajúcom kalendárnom roku a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom sú usadení, vrátane rozčlenenia vyjadrujúceho počet osôb podľa zamestnaneckého pomeru, a najmä tých, ktorí pracujú na plný a čiastočný pracovný čas, a tých, ktorí sú dočasnými zamestnancami a tých, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami;

c)

počet balíkov spracovaných za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú usadení, rozčlenený na vnútroštátne, vstupujúce a vystupujúce cezhraničné balíky;

d)

mená ich subdodávateľov, spolu s akýmikoľvek informáciami, ktoré vlastnia, týkajúcimi sa charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov poskytovaných uvedenými subdodávateľmi;

e)

verejne dostupný cenník platný pre služby dodávania balíkov k 1. januáru každého kalendárneho roku, ak je k dispozícii.

4.   Komisia do 23. septembra 2018 prijme vykonávací akt, ktorým určí formu predkladania informácií uvedených v odsekoch 1 a 3. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12.

5.   Národné regulačné orgány môžu okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 3 stanoviť ďalšie požiadavky na informácie za predpokladu, že sú potrebné a primerané.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na žiadneho poskytovateľa služieb dodávania balíkov, pre ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku pracovalo v priemere menej ako 50 osôb zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je tento poskytovateľ usadený, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Národný regulačný orgán môže do prahovej hodnoty 50 osôb zahrnúť osoby pracujúce pre subdodávateľov poskytovateľa služieb dodávania balíkov.

7.   Bez ohľadu na odsek 6 môže národný regulačný orgán požiadať o informácie, ktoré má podľa odsekov 1 až 5 predložiť každý poskytovateľ služieb dodávania balíkov, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával v priemere 25 až 49 osôb, ak si to vyžadujú osobitosti v dotknutom členskom štáte a za predpokladu, že je to potrebné a primerané na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Článok 5

Transparentnosť cezhraničných sadzieb

1.   Všetci poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov okrem tých, ktorí sú vylúčení podľa článku 4 ods. 6 a 7, predložia národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam sadzieb platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie kusových poštových zásielok, ktoré nie sú zásielkami s korešpondenciou a ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Uvedené informácie predložia do 31. januára každého kalendárneho roka.

2.   Národné regulačné orgány bezodkladne a najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia Komisii verejné zoznamy sadzieb získaných podľa odseku 1. Komisia ich uverejní na osobitnom webovom sídle najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka a zabezpečí, aby toto osobitné webové sídlo malo neutrálny a nekomerčný charakter.

Článok 6

Posúdenie cezhraničných sadzieb za kusové balíky

1.   Na základe verejných zoznamov sadzieb získaných v súlade s článkom 5 národný regulačný orgán vyberie pri každej kusovej poštovej zásielke uvedenej v prílohe cezhraničné sadzby poskytovateľa služieb dodávania balíkov s pôvodom v jeho členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje povinnosť univerzálnej služby a ktoré národný regulačný orgán objektívne považuje za potrebné posúdiť.

2.   Národný regulačný orgán objektívne posúdi cezhraničné sadzby vybrané podľa odseku 1 v súlade so zásadami uvedenými v článku 12 smernice 97/67/ES s cieľom identifikovať cezhraničné sadzby, ktoré považuje za neprimerane vysoké. Národný regulačný orgán v uvedenom posúdení vezme do úvahy najmä tieto prvky:

a)

vnútroštátne a každé iné príslušné sadzby za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte pôvodu a v členskom štáte určenia;

b)

každé uplatňovanie jednotnej sadzby na dva alebo viaceré členské štáty;

c)

bilaterálne objemy, konkrétne prepravné alebo manipulačné náklady, ostatné relevantné náklady a normy kvality služieb;

d)

pravdepodobný vplyv platných cezhraničných sadzieb na individuálnych užívateľov a užívateľov spomedzi MSP vrátane tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo v riedko obývaných oblastiach, ako aj na individuálnych užívateľov so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, a to pokiaľ možno bez vzniku neprimeranej záťaže.

3.   Okrem prvkov uvedených v odseku 2 môže národný regulačný orgán, ak to považuje za potrebné, takisto zohľadniť najmä tieto prvky:

a)

skutočnosť, či sadzby podliehajú konkrétnej cenovej regulácii v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

b)

zneužívanie dominantného postavenia na trhu konštatované v súlade s príslušným uplatniteľným právom.

4.   Komisia poskytne usmernenia k metodike, ktorá sa použije v súvislosti s prvkami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

5.   Ak to národný regulačný orgán považuje na účely posúdenia uvedeného v odseku 2 za potrebné, vyžiada si všetky ďalšie relevantné dôkazy týkajúce sa týchto sadzieb, ktoré sú potrebné na vykonanie tohto posúdenia.

6.   Dôkazy uvedené v odseku 5 sa poskytnú národnému regulačnému orgánu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s prípadným odôvodnením sadzieb, ktoré sú predmetom posúdenia.

7.   Národný regulačný orgán predloží svoje posúdenie Komisii do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Národný regulačný orgán okrem toho poskytne Komisii verziu tohto posúdenia, ktorá nebude obsahovať dôverné údaje.

8.   Komisia bezodkladne uverejní verziu posúdenia, ktorá nebude obsahovať dôverné údaje, ktorú poskytli národné regulačné orgány, a to v každom prípade do jedného mesiaca od jej prijatia.

Článok 7

Poskytovanie informácií spotrebiteľom

V prípade zmlúv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ, sprístupnia všetci obchodníci uzatvárajúci so spotrebiteľmi kúpne zmluvy, ktoré zahŕňajú zasielanie cezhraničných balíkov, ak je to možné a v náležitých prípadoch, pred uzatvorením zmluvy, informácie o možnostiach cezhraničného dodávania v súvislosti s danou kúpnou zmluvou, o sadzbách, ktoré majú spotrebitelia zaplatiť za cezhraničné dodávanie balíkov, a prípadne aj o svojich vlastných postupoch vybavovania sťažností.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty do 23. novembra 2019 oznámia Komisii ustanovenia svojich právnych predpisov, ktoré prijmú podľa odseku 1, a bezodkladne jej oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá uvedené ustanovenia ovplyvní.

Článok 9

Dôvernosť informácií

Všetky dôverné obchodné informácie poskytnuté v súlade s týmto nariadením národným regulačným orgánom alebo Komisii podliehajú prísnym požiadavkám dôvernosti podľa platných ustanovení práva Únie a vnútroštátneho práva.

Článok 10

Uplatňovanie

Pokiaľ sa v tomto nariadení výslovne nestanovuje inak, týmto nariadením nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo ani príslušné postupy povoľovania uplatniteľné na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, sociálne pravidlá a pravidlá zamestnávania a požiadavky na predkladanie informácií národným regulačným orgánom.

Článok 11

Preskúmanie

Komisia do 23. mája 2020 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na jeho preskúmanie. Pred vypracovaním uvedenej správy by mali byť zapojené a informované všetky príslušné zainteresované strany.

Komisia hodnotí minimálne tieto aspekty:

a)

prínos tohto nariadenia k zlepšeniu služieb cezhraničného dodávania balíkov, vrátane cenovej dostupnosti pre MSP a jednotlivcov, najmä tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, a to, či sa zlepšila transparentnosť cezhraničných sadzieb;

b)

vplyv tohto nariadenia na objem cezhraničného dodávania balíkov a na elektronický obchod vrátane údajov o sadzbách za dodávanie;

c)

to, do akej miery mali národné regulačné orgány ťažkosti s uplatňovaním tohto nariadenia, vrátane kvantitatívnej analýzy administratívnych dôsledkov;

d)

dosiahnutý pokrok týkajúci sa ďalších iniciatív na dokončenie jednotného trhu so službami dodávania balíkov, a najmä pokrok v oblasti ochrany spotrebiteľa a tvorby noriem.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený smernicou o poštových službách podľa článku 21 smernice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 22. mája 2018, s výnimkou článku 8, ktorý sa uplatňuje od 23. novembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 18. apríla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 106.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2016 o normalizačnej žiadosti pre Európsky výbor pre normalizáciu, pokiaľ ide o poštové služby a zlepšovanie kvality služieb na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(6)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia pojmu mikropodniky, malé podniky a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


PRÍLOHA

Kusové poštové zásielky, v prípade ktorých sadzby poskytovateľov služieb dodávania balíkov podliehajú opatreniam v oblasti transparentnosti cien a posúdeniu stanovenému v článkoch 5 a 6:

a)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

b)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

c)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

d)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

e)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

f)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

g)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

h)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

i)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

j)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

k)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

l)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 5 kg;

m)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

n)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

o)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 5 kg.

Poštové zásielky uvedené v písmenách a) až o) musia spĺňať tieto kritériá:

a)

veľkostné limity poštových zásielok uvedených v písmenách a) až i) (listové zásielky) sa riadia podľa tohto pravidla:

súčet dĺžky, šírky a hrúbky: 900 mm, najväčší rozmer nepresahuje 600 mm, najmenší rozmer presahuje 20 mm;

b)

balíky uvedené v písmenách j) až o) nesmú byť menšie ako veľkosť stanovená pre zásielky uvedené v písmenách a) až i).

Prvky, ktoré sa majú zohľadniť pri poskytovaní informácií o sadzbách pre písmená a) až o):

(*)

Sadzby za poštové zásielky sú sadzbami za kus a neobsahujú žiadne osobitné zľavy na základe objemov ani za žiadne iné osobitné spracovanie.

(**)

Výšku sadzieb národný regulačný orgán uvádza bez DPH.

(***)

Poskytovatelia, ktorí ponúkajú viac ako jednu poštovú zásielku spĺňajúcu vyššie uvedené kritériá musia uviesť najnižšiu sadzbu.

(****)

Vyššie uvedené sadzby platia pre poštové zásielky dodávané na adresu bydliska adresáta alebo na jeho inú adresu v členskom štáte určenia, alebo na iné miesto vyžiadané adresátom, ak daná sadzba zahŕňa túto možnosť bez dodatočnej sadzby.


Top