Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0627

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/627 z 20. apríla 2018, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (Text s významom pre EHP )

C/2018/2248

OJ L 104, 24.4.2018, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 104, 24.4.2018, p. 57–60 (DE)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/627/oj

24.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/57


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/627

z 20. apríla 2018,

ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Nemecké znenie nariadenia (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v časti D kategórii potravín 12.2 prílohy II a v časti E kategóriách potravín 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 a 17.1 prílohy II. V nemeckom znení by sa preto mal opraviť názov kategórie potravín 12.2 a podmienky používania (obmedzenia/výnimky) prídavných látok v potravinách v kategóriách potravín 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 a 17.1 s cieľom zaistiť právnu zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a bezproblémové fungovanie vnútorného trhu.

(2)

Grécke znenie nariadenia (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v časti E kategórii potravín 05.2 prílohy II. V gréckom znení by sa preto mali opraviť podmienky používania (obmedzenia/výnimky) prídavných látok v potravinách v kategórii potravín 05.2 s cieľom zaistiť právnu zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a bezproblémové fungovanie vnútorného trhu.

(3)

České znenie nariadenia (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v časti E kategórii potravín 08.2 prílohy II. V českom znení by sa preto mali opraviť podmienky používania (obmedzenia/výnimky) prídavných látok v potravinách v kategórii potravín 08.2 s cieľom zaistiť právnu zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a bezproblémové fungovanie vnútorného trhu.

(4)

České, grécke a nemecké znenie nariadenia (ES) č. 1333/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa uvedené opravy netýkajú.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.


Top