Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0329

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Text s významom pre EHP )

C/2018/1223

OJ L 63, 6.3.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/329/oj

6.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/329

z 5. marca 2018,

ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2017/625 Komisia uskutočnila verejnú súťaž na výber a určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré by malo podporovať činnosti Komisie a členských štátov v súvislosti s uplatňovaním pravidiel stanovujúcich požiadavky na dobré životné podmienky zvierat uvedené v článku 1 ods. 2 písm. f) uvedeného nariadenia.

(2)

Hodnotiaca a výberová komisia vymenovaná na účely tejto súťaže dospela k záveru, že konzorcium pod vedením Výskumného ústavu pre hospodárske zvieratá vo Wageningene (Wageningen Livestock Research), ktoré tvorí aj univerzita v Aarhuse a inštitút Friedricha Loefflera (Friedrich-Loeffler-Institut), spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a mohlo by byť zodpovedné za plnenie úloh stanovených v článku 96 uvedeného nariadenia.

(3)

Toto konzorcium by sa preto malo určiť za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré bude zodpovedné za podporné úlohy, pokiaľ budú zahrnuté v ročných alebo vo viacročných pracovných programoch referenčného centra. Programy by mali byť stanovené v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (2).

(4)

Určenie centra by sa malo každých 5 rokov prehodnotiť, počnúc dňom uplatňovania tohto nariadenia.

(5)

Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 29. apríla 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v článku 167 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat sa určuje toto konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat:

Názov

:

Konzorcium pod vedením Výskumného ústavu pre hospodárske zvieratá vo Wageningene (Wageningen Livestock Research), ktoré tvorí aj univerzita v Aarhuse a inštitút Friedricha Loefflera (Friedrich-Loeffler-Institut)

Adresa

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

Určenie centra sa každých 5 rokov prehodnocuje, a to odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).


Top