Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0192

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/192 z 8. februára 2018, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá EÚ v oblasti kontaminantov v potravinách a krmivách

C/2018/0628

OJ L 36, 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/192

z 8. februára 2018,

ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá EÚ v oblasti kontaminantov v potravinách a krmivách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné úlohy a požiadavky pre referenčné laboratóriá Európskej únie (ďalej len „referenčné laboratóriá EÚ“) pre potraviny a krmivá a pre zdravie zvierat. Referenčné laboratóriá EÚ sú v súlade s uvedeným nariadením zodpovedné najmä za poskytovanie podrobných informácií o analytických metódach národným referenčným laboratóriám a za koordináciu uplatňovania takýchto metód. Referenčné laboratóriá EÚ pre potraviny a krmivá sú uvedené v časti I prílohy VII k uvedenému nariadeniu. V oblasti kontaminantov v potravinách a krmivách bolo menované referenčné laboratórium EÚ pre ťažké kovy v krmivách a potravinách, referenčné laboratórium EÚ pre mykotoxíny, referenčné laboratórium EÚ pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) a referenčné laboratórium EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách.

(2)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC), v rámci ktorého v súčasnosti od roku 2006 pôsobí referenčné laboratórium EÚ pre ťažké kovy v krmivách a potravinách, referenčné laboratórium EÚ pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) a referenčné laboratórium EÚ pre mykotoxíny v krmivách a potravinách, informovalo Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, že tieto referenčné laboratóriá EÚ od 1. januára 2018 už v jeho rámci pôsobiť nebudú.

(3)

Účinnosť úradných kontrol a iných kontrolných činností v týchto oblastiach závisí od kvality, jednotnosti a spoľahlivosti metód a výsledkov analýz vykonávaných úradnými laboratóriami a naďalej je potrebné podporovať jednotné postupy pri používaní analytických metód. Je potrebné zachovať referenčné laboratórium EÚ v týchto oblastiach, a preto je potrebné menovať nové referenčné laboratóriá EÚ. Od roku 2006 sa okrem toho stanovili nové priority v oblasti kovov, dusíkatých zlúčenín, procesných kontaminantov a rastlinných toxínov, a preto je potrebné rozšíriť rozsah činností a úloh nových referenčných laboratórií EÚ, ktoré sa majú menovať.

(4)

Rozsah činností a úloh súčasného referenčného laboratória EÚ pre ťažké kovy v krmivách a potravinách by sa preto mal rozšíriť na všetky kovy a dusíkaté zlúčeniny v krmivách a potravinách, rozsah činností a úloh súčasného referenčného laboratória EÚ pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) by sa mal rozšíriť na všetky procesné kontaminanty a rozsah činností a úloh súčasného referenčného laboratória EÚ pre mykotoxíny v krmivách a potravinách by sa mal rozšíriť na mykotoxíny a rastlinné toxíny v krmivách a potravinách.

(5)

Komisia preto zverejnila 23. januára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom vybrať a vymenovať referenčné laboratórium EÚ pre uvedené oblasti. Vybrané laboratórium, Národný potravinový inštitút pri Dánskej technickej univerzite (Dánsko), by sa malo menovať ako referenčné laboratórium EÚ pre kovy a dusíkaté zlúčeniny v krmivách a potravinách, laboratórium Národný potravinový inštitút pri Dánskej technickej univerzite (Dánsko) ako referenčné laboratórium EÚ pre procesné kontaminanty a laboratórium RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Holandsko) ako referenčné laboratórium EÚ pre mykotoxíny a rastlinné toxíny v krmivách a potravinách.

(6)

Vzhľadom na rastúci význam chlórovaných perzistentných kontaminantov iných ako PCB a dioxíny, brómovaných perzistentných kontaminantov a fluórovaných perzistentných kontaminantov, pokiaľ ide o bezpečnosť krmív a potravín, je takisto vhodné rozšíriť rozsah referenčného laboratória EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách na všetky halogenované perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) v krmivách a potravinách. Referenčné laboratórium EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách by sa preto malo premenovať na referenčné laboratórium EÚ pre halogenované perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) v krmivách a potravinách s cieľom zohľadniť toto rozšírenie rozsahu pôsobnosti.

(7)

Časť I prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť I prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

V časti I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004 sa body 18 až 21 nahrádzajú takto:

„18.

Referenčné laboratórium EÚ pre kovy a dusíkaté zlúčeniny v krmivách a potravinách

Národný potravinový inštitút, Dánska technická univerzita

Kodaň

Dánsko

19.

Referenčné laboratórium EÚ pre mykotoxíny a rastlinné toxíny v krmivách a potravinách

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Holandsko

20.

Referenčné laboratórium EÚ pre procesné kontaminanty

Národný potravinový inštitút, Dánska technická univerzita

Kodaň

Dánsko

21.

Referenčné laboratórium EÚ pre halogenované perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) v krmivách a potravinách

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Nemecko“


Top