EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/175 z 2. februára 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

C/2018/0530

OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; Nepriamo zrušil 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/48


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/175

z 2. februára 2018,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (1), a najmä na jeho článok 26,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa stanovuje, že predajný názov liehovín v kategórii 9 „Ovocný destilát“ musí byť „destilát“ a pred týmto názvom musí byť uvedený názov ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny. V niektorých úradných jazykoch sa však tieto predajné názvy tradične vyjadrujú názvom ovocia s príponou. V prípade ovocných destilátov uvádzaných v daných úradných jazykoch by sa v dôsledku toho malo povoliť uvádzanie predajného názvu pozostávajúceho z názvu ovocia s príponou.

(2)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa v špecifikáciách kategórie 10 „Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína“ jasne neuvádza možnosť destilácie jablčného vína spolu s hruškovým vínom s cieľom vyrobiť túto kategóriu liehoviny. V niektorých prípadoch sa však liehovina tradične vyrába destiláciou jablčného vína spolu s hruškovým vínom. Definícia tejto kategórie liehovín by sa preto mala upraviť tak, aby sa výslovne umožňovala destilácia jablčného vína spolu s hruškovým vínom tam, kde sa tak deje prostredníctvom tradičných výrobných metód. Takisto je potrebné v takýchto prípadoch stanoviť pravidlá uvádzania príslušného predajného názvu. S cieľom vyhnúť sa ťažkostiam, ktoré by mohli mať hospodárske subjekty, je takisto vhodné zaviesť prechodné ustanovenie týkajúce sa predajného názvu liehovín vyrobených pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(3)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa mení takto:

1.

Písmeno f) v kategórii 9 sa nahrádza takto:

„f)

Predajný názov ovocného destilátu je ‚destilát‘, pred ktorým je uvedený názov ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny, napríklad: čerešňový destilát, ktorý možno nazývať aj kirsch, slivkový destilát, ktorý možno nazývať aj slivovica, mirabelkový, broskyňový, jablčný, hruškový, marhuľový, figový, citrusový alebo hroznový destilát alebo iné ovocné destiláty. Tento predajný názov možno vyjadriť názvom ovocia s príponou v českom, chorvátskom, gréckom, poľskom, slovenskom, slovinskom a rumunskom jazyku.

Môže sa tiež nazývať wasser s názvom ovocia.

Názov ovocia môže nahradiť výraz ‚destilát‘, pred ktorým je uvedený názov ovocia, výlučne v prípade týchto druhov ovocia alebo bobuľovitých plodov:

mirabelky [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

slivky (Prunus domestica L.),

bystrické slivky (Prunus domestica L.),

plody planiky (Arbutus unedo L.),

jablká ‚Golden Delicious‘.

V prípade rizika, že by konečný spotrebiteľ ľahko neporozumel jednému z týchto predajných názvov neobsahujúcich slovo ‚destilát‘, označenie a prezentácia musia uvádzať slovo ‚destilát‘, ktoré možno doplniť o vysvetlenie.“

2.

Kategória 10 sa nahrádza takto:

„10.

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína

a)

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína sú liehoviny, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i)

vyrábajú sa výlučne destiláciou jablčného vína alebo hruškového vína destilovaného na menej ako 86 obj. % tak, že destilát získa vôňu a chuť pochádzajúce z ovocia;

ii)

obsahujú prchavé látky v množstve najmenej 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iii)

majú maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

Podmienka uvedená v bode i) nevylučuje liehoviny vyrábané tradičnými výrobnými metódami, ktoré umožňujú destiláciu jablčného vína spolu s hruškovým vínom. V takýchto prípadoch je predajný názov ‚destilát z jablčného a hruškového vína‘.

b)

Minimálny obsah alkoholu destilátu z jablčného vína, destilátu z hruškového vína a destilátu z jablčného a hruškového vína je 37,5 obj. %.

c)

Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 5 prílohy I, zriedený ani nezriedený.

d)

Destilát z jablčného vína, ani destilát z hruškového vína, ani destilát z jablčného a hruškového vína sa nesmú dochucovať.

e)

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína môžu ako prostriedok na úpravu farby obsahovať iba pridaný karamel.“

Článok 2

Liehoviny patriace do kategórie 10 uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008, ktorých predajné názvy spĺňajú požiadavky uvedeného nariadenia v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.


Top