EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0122

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/122 z 20. októbra 2017, ktorým sa menia prílohy I, II, VI, VIII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením (Text s významom pre EHP )

C/2017/6967

OJ L 22, 26.1.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/122/oj

26.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/122

z 20. októbra 2017,

ktorým sa menia prílohy I, II, VI, VIII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (1), a najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1007/2011 sa vyžaduje označovanie textilných výrobkov etiketou na účely uvedenia zloženia ich vláken a vykonávanie kontrol na základe analýzy zhody týchto výrobkov s údajmi uvedenými na etikete.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1007/2011 výrobca predložil Komisii žiadosť o zahrnutie „polyakrylátu“ ako názvu nového textilného vlákna do zoznamu stanoveného v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Táto žiadosť zahŕňala technický spis spĺňajúci všetky minimálne požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(3)

Po posúdení žiadosti o názov nového textilného vlákna a po verejnej konzultácii na webovom sídle Europa dospela Komisia po porade s expertmi členských štátov a zainteresovanými stranami k záveru, že názov nového textilného vlákna „polyakrylát“ by sa mal doplniť do zoznamu názvov textilných vlákien stanoveného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1007/2011.

(4)

S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1007/2011 mala zmeniť, najmä pokiaľ ide o navrhované vymedzenie názvu nového textilného vlákna a navrhované metódy identifikácie a kvantifikácie.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1007/2011 sa stanovuje zoznam textilných výrobkov, pre ktoré je dostatočné označenie spoločnou etiketou. Tento zoznam zahŕňa šijacie, štopkacie a vyšívacie priadze určené na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou 1 gram alebo menej. Vzhľadom na technický pokrok však tento konkrétny textilný výrobok už nie je určený na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou 1 gram alebo menej. Zoznam textilných výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky na označenie spoločnou etiketou stanovené v prílohe VI k uvedenému nariadeniu, by sa preto mal aktualizovať.

(6)

S cieľom umožniť jednotné metódy kvantitatívnej analýzy zmesí textilných vlákien by sa skúšobné metódy stanovené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1007/2011 mali zmeniť tak, aby zahŕňali vlákno „polyakrylát“. Do prílohy VIII k uvedenému nariadeniu by sa okrem toho mala doplniť nová skúšobná metóda kvantitatívnej analýzy zmesí vlákien z polyesteru a určitých iných vlákien.

(7)

V nariadení (EÚ) č. 1007/2011 sa zároveň stanovujú dohodnuté prirážky používané na výpočet hmotnosti vlákien obsiahnutých v textilnom výrobku. Hodnota dohodnutej prirážky pre „polyakrylát“ by sa preto mala doplniť do zoznamu uvedeného v prílohe IX k uvedenému nariadeniu.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, VI, VIII a IX k nariadeniu (EÚ) č. 1007/2011 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, VI, VIII a IX k nariadeniu (EÚ) č. 1007/2011 sa menia takto:

1.

V prílohe I sa dopĺňa tento riadok 50:

„50

polyakrylát

vlákno zložené z priečnych väzieb makromolekúl, ktoré obsahuje viac než 35 % (hmotnostných) akrylátových skupín (kyselina, soli ľahkých kovov alebo estery) a menej ako 10 % (hmotnostných) akrylonitrilových skupín v reťazci a až do 15 % (hmotnostných) dusíka v priečnych väzbách“;

2.

v prílohe II sa tieto body menia takto:

a)

body 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.

Navrhované vymedzenie textilného vlákna:

V navrhovanom vymedzení sa opisuje vláknové zloženie. Vlastnosti uvedené vo vymedzení nového textilného vlákna, ako je elasticita, možno overiť na základe štandardných skúšobných metód, ktoré sa majú poskytnúť spolu s technickým spisom a experimentálnymi výsledkami analýz.

3.

Identifikácia textilného vlákna: chemický vzorec, rozdiely vo vzťahu k existujúcim textilným vláknam, spektrum FTIR a v relevantných prípadoch aj podrobné údaje, ako je teplota topenia, hustota, index lomu a horľavosť.“;

b)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Navrhované metódy identifikácie a kvantifikácie vrátane experimentálnych údajov:

Žiadateľ posúdi možnosť použiť metódy uvedené v prílohe VIII alebo harmonizované normy, ktoré sa zavedú do uvedenej prílohy, na analýzu najpravdepodobnejších komerčných zmesí nového textilného vlákna s inými textilnými vláknami a navrhne aspoň jednu z týchto metód. Pokiaľ ide o metódy alebo harmonizované normy, pri ktorých sa textilné vlákno môže považovať za nerozpustnú zložku, žiadateľ určí ‚d‘ koeficienty, ktoré zodpovedajú korekčným koeficientom zohľadňujúcim stratu hmotnosti, ktoré sa majú uplatňovať pri výpočtoch (vzhľadom na stratu hmotnosti, ku ktorej má dôjsť počas analýzy) nového textilného vlákna.

Ak metódy uvedené v tomto nariadení nie sú vhodné, žiadateľ poskytne primerané odôvodnenie a navrhne jednu alebo viac nových metód. Navrhovaná nová metóda alebo metódy musia opisovať oblasť uplatňovania (vrátane zmesí vlákien), princíp (najmä chemický proces a jednotlivé kroky), vybavenie a činidlo alebo činidlá, skúšobný postup, výpočet a vyjadrenie výsledkov (vrátane hodnoty ‚d‘ faktorov) a presnosť (hranice spoľahlivosti výsledkov).

Žiadosť obsahuje všetky experimentálne údaje, najmä pokiaľ ide o vlastnosti vlákna a navrhované metódy identifikácie a kvantifikácie. Spolu so spisom sa poskytnú údaje o presnosti, rozsahu a opakovateľnosti týchto metód.“;

c)

bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Ďalšie informácie o výrobnom procese a relevantnosti pre spotrebiteľa na podloženie žiadosti:

Technický spis musí obsahovať aspoň informácie o počte výrobcov, umiestnení výrobných zariadení a očakávanej dostupnosti nového vlákna alebo výrobkov, ktoré sú z tohto vlákna vyrobené, na trhu.“;

d)

dopĺňa sa tento bod 8:

„8.

Dostupnosť vzoriek:

Výrobca alebo osoba konajúca v mene výrobcu poskytne reprezentatívne vzorky nového čistého textilného vlákna a príslušných zmesí textilných vlákien potrebné na overenie presnosti, rozsahu a opakovateľnosti navrhovaných metód identifikácie a kvantifikácie. Komisia si môže od výrobcu alebo osoby konajúcej v mene výrobcu vyžiadať dodatočné vzorky príslušných zmesí vlákien.“;

3.

v prílohe VI sa bod 18 nahrádza takto:

„18.

Šijacie, štopkacie a vyšívacie nite predkladané na predaj v malom“;

4.

v prílohe VIII sa kapitola 2 mení takto:

a)

v súhrnnej tabuľke v bode IV sa dopĺňa tento riadok s metódou č. 17:

„17

polyester

určité iné vlákna

kyselina trichlóroctová a chloroform“;

b)

metóda č. 1 sa mení takto:

i)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), broomom (13), ramiou (14), sisalom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), elastomultiesterom (45), elastoolefínom (46), melamínom (47), dvojzložkovým polypropylénovým/polyamidovým vláknom (49) a polyakrylátom (50).

Uvedená metóda nie je za žiadnych okolností aplikovateľná na acetátové vlákna, ktoré boli deacetylované na povrchu.“

ii)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte podľa všeobecných pokynov. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou melamínu a polyakrylátu, pre ktoré hodnota ‚d‘ = 1,01.“;

c)

bod 1.2 metódy č. 5 sa nahrádza takto:

„2.

triacetátom (24), polypropylénom (37), elastoolefínom (46), melamínom (47), dvojzložkovým polypropylénovým/polyamidovým vláknom (49) a polyakrylátom (50).“;

d)

bod 1.2 metódy č. 6 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), skleným vláknom (44), elastomultiesterom (45), elastoolefínom (46), melamínom (47), dvojzložkovým polypropylénovým/polyamidovým vláknom (49) a polyakrylátom (50).

Poznámka:

Triacetátové vlákna, ktoré boli získané úpravou vedúcou k čiastočnej hydrolýze, už nie sú v činidle úplne rozpustné. V takýchto prípadoch metóda nie je aplikovateľná.“;

e)

metóda č. 8 sa mení takto:

i)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), elastomultiesterom (45), elastoolefínom (46), melamínom (47), dvojzložkovým polypropylénovým/polyamidovým vláknom (49) a polyakrylátom (50).

Je rovnako aplikovateľná na akrylové vlákna a určité modakrylové vlákna upravené metalizovanými farbivami, nie však na tie, ktoré sú farbené s dodatočným chrómovaním.“;

ii)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte podľa všeobecných pokynov. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou vlny, bavlny, meďnatého vlákna, modalu, polyesteru, elastomultiesteru, melamínu a polyakrylátu, pre ktoré hodnota ‚d‘ = 1,01.“;

f)

metóda č. 9 sa mení takto:

i)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), polypropylénom (37), skleným vláknom (44), elastomultiesterom (45), melamínom (47), dvojzložkovým polypropylénovým/polyamidovým vláknom (49) a polyakrylátom (50).

Ak je obsah vlny alebo hodvábu v zmesi viac ako 25 %, použije sa metóda č. 2.

Ak je obsah polyamidu alebo nylonu v zmesi viac ako 25 %, použije sa metóda č. 4.“;

ii)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte podľa všeobecných pokynov. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou melamínu a polyakrylátu, pre ktoré hodnota ‚d‘ = 1,01.“;

g)

Metóda č. 13 sa mení takto:

i)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), acetátom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátom (24), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), skleným vláknom (44), elastomultiesterom (45) a melamínom (47) a polyakrylátom (50).“;

ii)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte podľa všeobecných pokynov. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou melamínu a polyakrylátu, pre ktoré hodnota ‚d‘ = 1,01.“;

h)

Metóda č. 15 sa mení takto:

i)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„2.

vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), skleným vláknom (44), a melamínom (47) a polyakrylátom (50).

Ak sú prítomné modakryly alebo elastany, vykoná sa najprv predbežná skúška, aby sa zistilo, či je vlákno úplne rozpustné v činidle.

Zmesi obsahujúce chloridové vlákna možno analyzovať aj použitím metódy č. 9 alebo č. 14.“;

ii)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte podľa všeobecných pokynov. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou polyakrylátu, pre ktorý ‚d‘ = 1,02, hodvábu a melamínu, pre ktoré ‚d‘ = 1,01, a akrylu, pre ktorý ‚d‘ = 0,98.“;

i)

dopĺňa sa táto metóda:

„METÓDA č. 17

Polyester a určité iné vlákna

(Metóda s použitím kyseliny trichlóroctovej a chloroformu)

1.   OBLASŤ UPLATŇOVANIA

Táto metóda je uplatniteľná po odstránení nevláknovej hmoty na dvojzložkové zmesi vlákien:

1.

polyesteru (35)

s

2.

polyakrylátom (50)

2.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Princíp, vybavenie a činidlo, skúšobný postup, výpočet a vyjadrenie výsledkov, ktoré sa uplatňujú na dvojzložkové zmesi vlákien polyesteru s polyakrylátom, sú opísané v norme EN ISO 1833-25:2013. Hodnota ‚d‘ = 1,01.“;

5.

V prílohe IX sa dopĺňa tento riadok 50:

„50.

Polyakrylát

30,00.“


Top