EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0105

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o pridanie Etiópie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v tabuľke v bode I prílohy (Text s významom pre EHP )

C/2017/7136

OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj

24.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105

z 27. októbra 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o pridanie Etiópie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v tabuľke v bode I prílohy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Únia musí zabezpečiť účinnú ochranu integrity a riadneho fungovania svojho finančného systému a vnútorného trhu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V smernici (EÚ) 2015/849 sa preto stanovuje, že Komisia by mala identifikovať vysokorizikové tretie krajiny, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie.

(2)

Pri identifikácii vysokorizikových tretích krajín je nevyhnutné brat do úvahy najnovšie dostupné informácie, najmä najnovšie verejné vyhlásenia FATF a dokument FATF s názvom Zlepšovanie súladu s mechanizmami boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na celom svete: neustále prebiehajúci proces, ako aj správy FATF o Skupine pre medzinárodnú spoluprácu a preskúmanie (International Cooperation Review Group), pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú tretie krajiny.

(3)

FATF identifikovala Etiópiu ako krajinu so strategickými nedostatkami v režime pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu („AML/CFT“), ktoré predstavujú riziko pre medzinárodný finančný systém.

(4)

Komisia vzhľadom na vysokú úroveň integrácie medzinárodného finančného systému, úzke prepojenie hospodárskych subjektov na trhu, vysoký objem cezhraničných transakcií do alebo z Únie, ako aj stupeň otvorenia trhu, usudzuje, že akákoľvek hrozba pre medzinárodný finančný systém týkajúca sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu predstavuje aj hrozbu pre finančný systém Únie.

(5)

V súlade s najnovšími relevantnými informáciami Komisia vo svojej analýze dospela k záveru, že Etiópia by sa mala považovať za jurisdikciu tretej krajiny, ktorá má vo svojom mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie, v súlade s kritériami stanovenými v článku 9 smernice (EÚ) 2015/849. Etiópia však predložila písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že bude riešiť zistené nedostatky, a vypracovala so skupinou FATF akčný plán, ktorý by mal umožniť splnenie požiadaviek stanovených v smernici (EÚ) 2015/849. Etiópia by sa preto mala pridať do tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1675 (2). Komisia opätovne preskúma status krajiny na základe plnenia vyššie uvedeného záväzku.

(6)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675 sa pridáva tento riadok:

„10

Etiópia“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1).


Top