EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0079

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/79 z 18. januára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Text s významom pre EHP )

C/2018/0148

OJ L 14, 19.1.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/79/oj

19.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 14/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/79

z 18. januára 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 písm. a), d), e), h) a i), článok 11 ods. 3 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 (2) (ďalej len „nariadenie“) sa stanovuje zoznam povolených látok Únie, ktoré sa smú používať v plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

(2)

Od poslednej zmeny nariadenia (EÚ) č. 10/2011 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zverejnil ďalšie vedecké stanoviská týkajúce sa určitých látok, ktoré možno používať v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, ako aj povoleného používania látok, ktoré už boli povolené. S cieľom zabezpečiť, aby sa v nariadení (EÚ) č. 10/2011 zohľadňovali najnovšie zistenia úradu, by sa uvedené nariadenie malo zmeniť.

(3)

Úrad prijal priaznivé vedecké stanovisko (3) o používaní danej látky [kopolymér styrénu, butadiénu, metyl-metakrylátu a butylakrylátu zosieťovaný s divinylbenzénom alebo 1,3-butánediol dimetakrylátom (látka s číslom FCM 856 a číslom CAS 25101-28-4)]. Úrad dospel k záveru, že daná látka nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, ak sa používa ako prísada do polymérov v koncentrácii do 40 hmot. % v predmetoch určených na opakované používanie pozostávajúcich zo zmesí styrén-akrylonitrilového kopolyméru (SAN) s polymetylmetakrylátom (PMMA) pri izbovej teplote s vodnatými či kyslými potravinami a/alebo potravinami s nízkym obsahom alkoholu (< 20 %) počas menej ako jedného dňa a so suchými potravinami počas ľubovoľne dlhého styku vrátane dlhodobého skladovania. Súčasné povolenie tejto látky by sa malo rozšíriť, za predpokladu, že sú splnené uvedené špecifikácie.

(4)

Úrad prijal priaznivé vedecké stanovisko (4) v súvislosti s používaním monoméru 2,4,4′-trifluórbenzofenónu (číslo FCM 1061, číslo CAS 80512-44-3). Úrad dospel k záveru, že táto látka nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, ak sa používa ako komonomér do 0,3 hmot. % na základe konečného materiálu pri výrobe plastov z polyéteréterketónu. Uvedený monomér by sa preto mal zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s tým obmedzením, že sa musí splniť uvedená špecifikácia.

(5)

Úrad prijal priaznivé vedecké stanovisko (5) v súvislosti s používaním monoméru 2,3,3,4,4,5,5-heptafluór-1-penténu (číslo FCM č. 1063, číslo CAS 1547-26-8). Úrad dospel k záveru, že daná látka nepredstavuje riziko pre bezpečnosť spotrebiteľa, ak sa používa ako komonomér spolu s komonomérmi tetrafluóretylénu a/alebo etylénu na výrobu fluórových kopolymérov, ktoré sú určené len na použitie ako pomocné látky pri spracovaní polymérov v koncentrácii do 0,2 % hmot. % materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. V prípade tohto použitia by frakcia s nízkou molekulovou hmotnosťou do 1 500 Da vo fluórovom kopolymére nemala byť vyššia ako 30 mg/kg. Preto by sa uvedený monomér mal zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa musia splniť uvedené špecifikácie.

(6)

Úrad prijal priaznivé vedecké stanovisko (6) o používaní látky oxidu volfrámu [WOn (n = 2,72 – 2,90) (číslo FCM č. 1064, číslo CAS 39318-18-8)]. Úrad dospel k záveru, že látka nepredstavuje riziko pre bezpečnosť spotrebiteľa, ak sa daná prísada používa ako látka umožňujúca opätovné zohriatie v polyetyléntereftaláte (PET). Úrad dospel k záveru, že z dôvodu nerozpustnosti látky možno očakávať, že pri akomkoľvek plánovanom použití ako ohrievacieho činidla v PET bude dochádzať k nízkej migrácii. Preto nie je potrebné overiť migračný limit. Pokiaľ ide o iné technické funkcie alebo použitie v iných polyméroch, úrad dospel k záveru, že migrácia by nemala presiahnuť 0,05 mg/kg (vyjadrené ako volfrám). Preto by sa uvedená látka mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa musia splniť uvedené špecifikácie.

(7)

Úrad prijal priaznivé vedecké stanovisko o používaní (7) zmesi rozvetvených (s metylovými skupinami) a lineárnych C14-C18 alkánamidov odvodených od mastných kyselín (číslo FCM látky 1065 a číslo CAS 85711-28-0). Úrad dospel k záveru, že uvedená látka nepredstavuje riziko pre bezpečnosť spotrebiteľa, ak sa používa pri výrobe predmetov z polyolefínu určených na styk so všetkými potravinami inými ako tukové potraviny (stanovené simulátorom D2) a ak jej migrácia nepresahuje 5 mg/kg potravín. Preto by sa uvedená zmes mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa musia splniť uvedené špecifikácie.

(8)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011 v znení platnom pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu umiestňovať na trh do 8. februára 2019 a môžu zostať na trhu až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(11):4637.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(7):4532.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(10):4582.

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4661.

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(2):4724.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení takto:

1.

V bode 1 sa tabuľka 1 mení takto:

a)

Položka týkajúca sa látky s číslom FCM 856 sa nahrádza takto:

„856

40563

25101-28-4

(kopolymér styrénu, butadiénu, metyl-metakrylátu a butylakrylátu) zosieťovaný s divinylbenzénom alebo 1,3-butánediol dimetakrylátom)

áno

nie

nie

 

 

Používať len:

v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) pri max. hladine 12 % pri izbovej teplote alebo nižšej ako izbovej teplote; alebo

do 40 hmot. % v predmetoch určených na opakované použitie pozostávajúcich zo zmesí styrén-akrylonitrilového kopolyméru (SAN) s polymetylmetakrylátom (PMMA) pri izbovej teplote alebo nižšej ako izbovej teplote, a to buď v styku s vodnatými a kyslými potravinami a/alebo potravinami s nízkym obsahom alkoholu (< 20 %) počas menej ako jedného dňa, alebo v prípade styku len so suchými potravinami počas ľubovoľne dlhého časového obdobia;“

 

b)

V číselnom poradí podľa čísiel FCM sa do tabuľky vkladajú tieto položky:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluórbenzofenón

nie

áno

nie

 

 

Používať len ako komonomér pri výrobe plastov z polyéteréterketónu do 0,3 hmot. % konečného materiálu.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluór-1-pentén

nie

áno

nie

 

 

Používať len spolu s komonomérmi tetrafluóretylénu a/alebo etylénu na výrobu fluórových kopolymérov na používanie ako pomocná látka pri spracovaní polymérov v koncentrácii do 0,2 % hmot. % materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami a ak frakcia s nízkou molekulovou hmotnosťou do 1 500 Da vo fluórovom kopolymére nepresahuje 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

oxid volfrámu

áno

nie

nie

0,05

 

Stechiometria: WOn, n = 2,72 – 2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

zmes rozvetvených (s metylovými skupinami) a lineárnych C14-C18 alkánamidov odvodených od mastných kyselín

áno

nie

nie

5

 

Používať len na výrobu predmetov z polyolefínov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v prípade ktorých sa v prílohe III tabuľke 2 prideľuje simulátor D2.

(26)“

2.

V bode 3 sa v tabuľke 3 dopĺňajú tieto položky:

„(25)

Ak sa používa ako látka umožňujúca opätovné zohriatie v polyetyléntereftaláte (PET), nevyžaduje sa overenie dodržania špecifického migračného limitu; vo všetkých ostatných prípadoch sa dodržanie špecifického migračného limitu musí overiť v súlade s článkom 18; špecifický migračný limit je vyjadrený ako mg volfrámu/kg potraviny.

(26)

Migrácia stearamidu, uvedeného v tabuľke 1 pod číslom FCM 306, na ktorý sa nevzťahuje žiadny špecifický migračný limit, sa vylúči z overenia zhody migrácie zmesi so špecifickým migračným limitom stanoveným pre danú zmes.“


Top