EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/797 z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/81


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/797

z 3. mája 2018

o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2018/14)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1, článok 14.3 a článok 23,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2006/4 (1) bolo viackrát zmenené (2). Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, v záujme prehľadnosti by sa usmernenie ECB/2006/4 malo prepracovať.

(2)

Podľa článku 23 v spojení s článkom 42.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu nadviazať vzťahy s centrálnymi bankami a finančnými inštitúciami v iných krajinách, a ak je to vhodné, aj s medzinárodnými organizáciami, a uskutočňovať s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami bankové operácie všetkých druhov.

(3)

Eurosystém by mal pri poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv klientom konať ako jednotný systém bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorej centrálnej banky Eurosystému sa takéto služby poskytujú. Vzhľadom na to sa toto usmernenie zameriava na zabezpečenie, medzi iným, aby sa služby Eurosystému v oblasti správy rezerv poskytovali na štandardizovanom základe a za harmonizovaných podmienok, aby ECB dostávala náležité informácie týkajúce sa týchto služieb a aby sa určili minimálne spoločné znaky, ktoré sa požadujú pre dohody s klientmi.

(4)

Všetky informácie, údaje a dokumenty, ktoré centrálne banky Eurosystému vypracujú alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú v súvislosti so službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, sú dôverného charakteru a vzťahuje sa na ne článok 37 Štatútu ESCB,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„bankové operácie všetkých druhov“ zahŕňajú poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv klientom;

2.

„oprávneným personálom ECB“ sa rozumejú také osoby v ECB, ktoré podľa potreby určí Výkonná rada ako oprávnených odosielateľov a príjemcov informácií, ktoré sa majú poskytovať v rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

3.

„centrálna banka“ zahŕňa menové orgány;

4.

„klientom“ sa rozumie centrálna banka alebo krajina (vrátane orgánov verejnej moci alebo vládnych agentúr) nachádzajúce sa mimo eurozóny alebo medzinárodná organizácia, ktorým centrálna banka Eurosystému poskytuje služby Eurosystému v oblasti správy rezerv;

5.

„centrálnou bankou Eurosystému“ sa rozumie ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro;

6.

„službami Eurosystému v oblasti správy rezerv“ sa rozumejú služby správy rezerv uvedené v článku 2, ktoré centrálne banky Eurosystému môžu poskytovať klientom a ktoré klientom umožňujú komplexnú správu ich rezerv prostredníctvom jednej centrálnej banky Eurosystému;

7.

„poskytovateľom služieb Eurosystému“ sa rozumie centrálna banka Eurosystému, ktorá sa zaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

8.

„poskytovateľom individuálnych služieb“ sa rozumie centrálna banka Eurosystému, ktorá sa nezaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

9.

„medzinárodnou organizáciou“ sa rozumie akákoľvek organizácia, ktorá nie je orgánom alebo inštitúciou Únie, založená medzinárodnou zmluvou alebo na základe medzinárodnej zmluvy;

10.

„potenciálnym klientom“ sa rozumie centrálna banka alebo krajina (vrátane orgánov verejnej moci alebo vládnych agentúr) nachádzajúce sa mimo eurozóny alebo medzinárodná organizácia, ktoré začali rokovania s poskytovateľom služieb Eurosystému alebo s poskytovateľom individuálnych služieb s úmyslom nadviazať obchodné vzťahy a ktorým bola predložená zmluva na prerokovanie a prípadný podpis;

11.

„rezervami“ sa rozumejú akceptovateľné aktíva klienta denominované v eurách, t. j. peňažné prostriedky a všetky cenné papiere, ktoré sú na zozname akceptovateľných obchodovateľných aktív Eurosystému uverejnenom a denne aktualizovanom na webovom sídle ECB, s výnimkou:

a)

cenných papierov patriacich do „kategórie zrážok V“ (cenné papiere kryté aktívami);

b)

aktív, ktoré sú výlučne držané na účely splnenia záväzkov z dôchodkov a súvisiacich záväzkov klienta voči jeho bývalým alebo terajším zamestnancom;

c)

aktív denominovaných v eurách držaných na osobitných účtoch, ktoré si klient otvoril v centrálnej banke Eurosystému na účely zmeny splátkového kalendára verejného dlhu v rámci medzinárodných dohôd;

d)

aktív Medzinárodného menového fondu denominovaných v eurách držaných na účtoch č. 1 a 2 Medzinárodného menového fondu a na jeho účte cenných papierov vedených v centrálnych bankách Eurosystému a

e)

iných kategórií aktív denominovaných v eurách, o ktorých priebežne rozhodne Rada guvernérov.

Článok 2

Zoznam služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv predstavujú nasledujúce služby:

1.

majetkové účty rezerv;

2.

tieto služby úschovy a správy:

a)

výpisy z majetkového účtu ku koncu mesiaca s možnosťou poskytovať na žiadosť klienta aj výpisy k iným dátumom;

b)

prenos výpisov prostredníctvom SWIFT všetkým klientom, ktorí môžu prijímať výpisy prostredníctvom SWIFT, a prenos výpisov iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT;

c)

oznamovanie udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov, ktoré sú v držbe klienta (napr. výplata kupónových výnosov a vyplatenie istiny);

d)

realizácia udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov v mene klienta;

e)

pomoc pri dohodách medzi klientmi a zástupcami, ktorí sú tretími osobami, v súvislosti s prevádzkou automatizovaných programov požičiavania cenných papierov, a to za určitých obmedzení;

3.

tieto služby vyrovnania:

a)

služby vyrovnania obchodov so všetkými cennými papiermi denominovanými v eurách, pre ktoré sa vedú majetkové účty, formou dodania bez platby/dodania proti platbe;

b)

potvrdenie o vyrovnaní všetkých operácií prostredníctvom SWIFT (alebo iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT);

4.

tieto peňažné služby/investičné služby:

a)

nákup/predaj cudzích mien na účty klientov, ktorý uskutočňuje centrálna banka Eurosystému vo vlastnom mene, vrátane spotových operácií nákupu/predaja eura aspoň za meny krajín skupiny G10, ktoré nepatria do eurozóny;

b)

služby prijímania termínovaných vkladov:

i)

v mene klienta alebo

ii)

vo vlastnom mene;

c)

zostatky jednodňových úverových operácií:

i)

stupeň 1 – automatické investovanie obmedzenej pevne stanovenej sumy pre klienta, ktoré uskutočňuje centrálna banka Eurosystému vo vlastnom mene;

ii)

stupeň 2 – možnosť investovania finančných prostriedkov u účastníkov trhu, ktoré uskutočňuje centrálna banka Eurosystému v mene klienta;

d)

uskutočňovanie investícií pre klientov podľa ich trvalých príkazov a v súlade so súborom služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

e)

vykonávanie príkazov klientov na nákup/predaj cenných papierov na sekundárnom trhu;

5.

táto služba vedenia peňažného účtu:

a)

vykonávanie prichádzajúcich a odchádzajúcich bezhotovostných platobných transakcií v súvislosti so službami Eurosystému v oblasti správy rezerv.

Článok 3

Poskytovanie služieb prostredníctvom poskytovateľov služieb Eurosystému a poskytovateľov individuálnych služieb

1.   V rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv sa centrálne banky Eurosystému považujú buď za poskytovateľov služieb Eurosystému alebo za poskytovateľov individuálnych služieb.

2.   Poskytovatelia služieb Eurosystému môžu okrem služieb uvedených v článku 2 ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv. Poskytovateľ služieb Eurosystému určuje takéto služby individuálne a toto usmernenie sa na takéto služby nevzťahuje.

3.   Toto usmernenie a požiadavky na služby Eurosystému v oblasti správy rezerv sa vzťahujú na poskytovateľa individuálnych služieb, pokiaľ sa to týka jednej alebo viacerých služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časti takejto služby, ktoré takíto poskytovatelia individuálnych služieb poskytujú a ktoré tvoria súčasť úplného súboru služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv. Okrem toho môžu poskytovatelia individuálnych služieb ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv, pričom takéto služby určujú individuálne. Na takéto služby sa toto usmernenie nevzťahuje.

4.   Klienti môžu mať dohody o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv s viacerými centrálnymi bankami Eurosystému.

Článok 4

Informácie o službách Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Centrálne banky Eurosystému poskytujú oprávnenému personálu ECB relevantné informácie o poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv novým a terajším klientom a informujú oprávnený personál ECB, keď ich osloví potenciálny klient.

2.   Skôr, ako centrálne banky Eurosystému poskytnú informácie o totožnosti terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta oprávnenému personálu ECB, usilujú sa získať jeho súhlas s takýmto poskytnutím informácií.

3.   Ak súhlas nezískajú, dotknutá centrálna banka Eurosystému poskytne oprávnenému personálu ECB požadované informácie bez odhalenia totožnosti klienta.

Článok 5

Zákaz a pozastavenie poskytovania služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Na účely nahliadnutia zo strany centrálnych bánk Eurosystému vedie ECB zoznam terajších, nových alebo potenciálnych klientov, na ktorých rezervy sa vzťahuje príkaz na zmrazenie alebo podobné opatrenie uložené buď jedným z členských štátov Európskej únie na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, alebo Úniou.

2.   Ak na základe opatrení alebo rozhodnutí, ktoré sú iné ako opatrenia alebo rozhodnutia uvedené v odseku 1 a ktoré z dôvodu vnútroštátnej politiky alebo vnútroštátnych záujmov prijala centrálna banka Eurosystému alebo členský štát, na území ktorého sa centrálna banka Eurosystému nachádza, centrálna banka Eurosystému pozastaví poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv terajšiemu klientovi, alebo odmietne poskytnúť takéto služby novému alebo potenciálnemu klientovi, oznámi to táto centrálna banka Eurosystému okamžite oprávnenému personálu ECB. Oprávnený personál ECB o tom okamžite informuje ostatné centrálne banky Eurosystému. Takéto opatrenie alebo rozhodnutie nebráni ostatným centrálnym bankám Eurosystému, aby takémuto klientovi poskytovali služby Eurosystému v oblasti správy rezerv.

3.   Na poskytnutie informácií o totožnosti terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta podľa ods. 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 3. Ak klient nedá súhlas s poskytnutím informácií, poskytnú sa centrálnym bankám Eurosystému informácie o totožnosti klienta len v prípadoch, keď je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 6

Zodpovednosť za poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Každá centrálna banka Eurosystému je zodpovedná za uzavretie dohôd so svojimi klientmi, ktoré považuje za vhodné na poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv.

2.   Ak osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na centrálnu banku Eurosystému, alebo ktoré sú ňou dohodnuté, neustanovujú inak, každá centrálna banka Eurosystému, ktorá poskytuje svojim klientom služby Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časť takýchto služieb, zodpovedá za takéto služby, ktoré poskytuje.

Článok 7

Minimálne spoločné znaky dohôd s klientmi

Centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby ich dohody s klientmi boli v súlade s týmto usmernením a mali v tomto článku uvedené minimálne spoločné znaky. Dohody musia:

a)

stanoviť, že protistranou klienta je centrálna banka Eurosystému, s ktorou tento klient uzavrel dohodu o poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časti takýchto služieb, a že takáto dohoda sama o sebe nezakladá práva alebo nároky klienta voči ostatným centrálnym bankám Eurosystému;

b)

poukazovať na prepojenia, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v držbe protistrany klienta, a na relevantné riziká použitia prepojení, ktoré nie sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky;

c)

poukazovať na skutočnosť, že určité transakcie v rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv sa uskutočňujú s vynaložením maximálneho úsilia;

d)

poukazovať na skutočnosť, že centrálna banka Eurosystému môže klientom predkladať návrhy, pokiaľ ide o časové rozvrhnutie a uskutočnenie transakcie, aby sa predišlo konfliktom s menovou a kurzovou politikou Eurosystému, a na skutočnosť, že takáto centrálna banka Eurosystému nezodpovedá za následky, ktoré môžu mať takéto návrhy pre klienta;

e)

poukazovať na skutočnosť, že poplatky, ktoré centrálne banky Eurosystému účtujú svojim klientom za poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv, podliehajú preskúmaniu zo strany Eurosystému, a že v súlade s platnými právnymi predpismi sú zmeny výšky poplatku, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto preskúmania, pre klienta záväzné.

f)

stanoviť, že klient potvrdí centrálnej banke Eurosystému, že dodržiava všetky právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pokiaľ sa neho vzťahujú a v rozsahu, v akom sa na neho vzťahujú, vrátane pokynov príslušných orgánov, a že sa nepodieľa na žiadnej forme prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Článok 8

Úloha ECB

ECB koordinuje všeobecné poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv a súvisiaci informačný rámec. Centrálna banka Eurosystému, ktorá sa stane poskytovateľom služieb Eurosystému, alebo ktorá ukončí svoj status poskytovateľa služieb Eurosystému, informuje o tom ECB.

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2006/4, zmenená usmerneniami uvedenými v prílohe I, sa zrušuje s účinnosťou od 1. októbra 2018.

2.   Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. októbra 2018.

Článok 11

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. mája 2018

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2006/4 zo 7. apríla 2006 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (Ú. v. EÚ L 107, 20.4.2006, s. 54).

(2)  Pozri prílohu I.


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ USMERNENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

Usmernenie ECB/2006/4 (Ú. v. EÚ L 107, 20.4.2006, s. 54).

Usmernenie ECB/2009/11 (Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2009, s. 34).

Usmernenie ECB/2013/14 (Ú. v. EÚ L 138, 24.5.2013, s. 19).


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Usmernenie ECB/2006/4

Toto usmernenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Články 9-11


Top