EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0849

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Text s významom pre EHP)

PE/9/2018/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 93–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj

14.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/93


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/849

z 30. mája 2018,

ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V záujme ochrany, zachovania a zvyšovania kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho, efektívneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory zásad obehového hospodárstva by sa v Únii malo zlepšiť odpadové hospodárstvo.

(2)

V záujme zníženia regulačného zaťaženia pre malé zariadenia alebo podniky by sa pre malé zariadenia alebo podniky mali zjednodušiť požiadavky na získanie povolení a na registráciu.

(3)

Správy o vykonávaní, ktoré členské štáty vypracúvajú každé tri roky, sa neosvedčili ako účinný nástroj na overenie súladu alebo zabezpečenie správneho vykonávania, pričom navyše spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž. Preto je vhodné zrušiť ustanovenia, ktorými sa členským štátom ukladá povinnosť vypracúvať takéto správy. Namiesto toho by sa na monitorovanie dodržiavania právnych predpisov mali používať výlučne údaje, ktoré členské štáty každoročne nahlasujú Komisii.

(4)

Údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či členské štáty dodržiavajú právne predpisy Únie o odpade. Mala by sa zvýšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpade, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov.

(5)

Spoľahlivé nahlasovanie údajov týkajúce sa odpadového hospodárstva má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov medzi členskými štátmi. Preto by členské štáty mali používať pri vypracúvaní správ o dosahovaní cieľov stanovených v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (4), 2006/66/ES (5) a 2012/19/EÚ (6) najnovšie pravidlá vypracované Komisiou a metodiky vypracované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie uvedených smerníc.

(6)

V právnych predpisoch Únie, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku odpadov a nakladania s odpadmi, sa ako poradie priorít uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva ustanovená v smernici 2008/98/ES (7). Pri plnení cieľov tejto smernice by členské štáty mali prijať opatrenia potrebné na zohľadnenie poradia priorít hierarchie odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich praktické vykonávanie.

(7)

V súvislosti so záväzkom Únie prejsť na obehové hospodárstvo by sa smernice 2000/53/ES, 2006/66/ES a 2012/19/EÚ mali preskúmať a v prípade potreby zmeniť, berúc do úvahy ich vykonávanie, a uvážiť okrem iného možnosť stanovenia cieľov pre konkrétne materiály, ktoré sa nachádzajú v príslušných prúdoch odpadov. Pri preskúmaní smernice 2000/53/ES by sa mala pozornosť tiež venovať problému vozidiel po dobe životnosti, ktoré nie sú započítané, vrátane prepravy ojazdených vozidiel, u ktorých je podozrenie, že patria do kategórie vozidiel po dobe životnosti, a uplatňovaniu usmernenia korešpondentov č. 9 k preprave vozidiel po dobe životnosti (Correspondents‘ Guidelines No 9 on shipments of end-of-life vehicles). Pri preskúmaní smernice 2006/66/ES by sa mal tiež zohľadniť technický vývoj nových druhov batérií, v ktorých sa nepoužívajú nebezpečné látky.

(8)

S cieľom zmeniť a doplniť smernicu 2000/53/ES a zmeniť smernicu 2012/19/EÚ by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o článok 4 ods. 2 písm. b), článok 5 ods. 5, článok 6 ods. 6 a článok 8 ods. 2 smernice 2005/53/ES v znení tejto smernice a článok 19 smernice 2012/19/EÚ v znení tejto smernice. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (8). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(9)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2000/53/ES, pokiaľ ide o jej článok 7 ods. 2 a článok 9 ods. 1d v znení tejto smernice, a vykonávania smernice 2012/19/EÚ, pokiaľ ide o jej článok 16 ods. 9 v znení tejto smernice, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

(10)

Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšiť odpadové hospodárstvo v Únii, a tak prispieť k ochrane, zachovaniu a zvýšeniu kvality životného prostredia a k rozvážnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

Smernice 2000/53/ES, 2006/66/ES a 2012/19/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch (10) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena smernice 2000/53/ES

Smernica 2000/53/ES sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a pravidelne prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha II, aby sa prispôsobila technickému a vedeckému pokroku s cieľom:

i)

podľa potreby stanoviť maximálne koncentrácie látok uvedených v písmene a) tohto odseku prítomných v špecifických materiáloch a súčiastkach vozidiel, ktoré možno tolerovať;

ii)

vyňať určité materiály a súčiastky vozidiel z písmena a) tohto odseku, ak sa použitiu látok uvedených v uvedenom písmene nedá vyhnúť;

iii)

vyňať materiály a súčiastky vozidiel z prílohy II, ak sa použitiu látok uvedených v písmene a) tohto odseku dá vyhnúť;

iv)

v bodoch i) a ii) určiť tie materiály a súčiastky vozidiel, ktoré možno pred ďalším spracovaním oddeliť, a požadovať ich označovanie alebo identifikáciu inými vhodnými prostriedkami.

Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú príslušnú látku, materiál alebo súčiastku podľa bodov i) až iv).“

2.

V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich príslušné orgány budú vzájomne uznávať a prijímať osvedčenia o zničení vydané v inom členskom štáte v súlade s odsekom 3 tohto článku.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu stanovením minimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.“

3.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa všetky vozidlá po dobe životnosti uskladnia (aj dočasne) a spracujú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a so všeobecnými požiadavkami stanovenými v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (*1) a v súlade s minimálnymi technickými požiadavkami stanovenými v prílohe I k tejto smernici bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne predpisy o zdraví a životnom prostredí.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).“"

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, ktorými sa mení príloha I, aby sa prispôsobila technickému a vedeckému pokroku.“

4.

V článku 7 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže prijímať vykonávacie akty týkajúce sa podrobných pravidiel potrebných na kontrolu plnenia cieľov stanovených v prvom pododseku tohto odseku členskými štátmi. Komisia pri príprave takýchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku vývozu a dovozu vozidiel po dobe životnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“

5.

V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu zavedením noriem uvedených v odseku 1 tohto článku. Komisia pri príprave takýchto noriem zohľadní práce prebiehajúce v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach. Komisia podľa potreby k týmto prácam prispeje.“

6.

Článok 9 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa vypúšťa;

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„1a.   Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 za každý kalendárny rok.

Údaje nahlasujú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 1d tohto článku.

Prvé sledované obdobie začína v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania v súlade s odsekom 1d tohto článku, a uvádzajú sa v ňom údaje za uvedené sledované obdobie.

1b.   K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s odsekom 1a, sa pripojí správa o kontrole kvality.

1c.   Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s odsekom 1a a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posúdi systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé štyri roky po prvom nahlasovaní údajov členskými štátmi a následne každé štyri roky.

1d.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 1a tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6 a článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*2).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6 a článku 8 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

8.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Preskúmanie

Komisia do 31. decembra 2020 preskúma túto smernicu a na tento účel predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.“

9.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*3).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článok 2

Zmena smernice 2006/66/ES

Smernica 2006/66/ES sa mení takto:

1.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Členské štáty každoročne sledujú limity pre zber podľa systému stanoveného v prílohe I k tejto smernici. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (*4), členské štáty zašlú správy Komisii elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý boli údaje zozbierané. V správach sa uvedie, akým spôsobom sa získali údaje potrebné na výpočet limitov pre zber.

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1).“"

2.

V článku 12 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Členské štáty vypracujú správu o úrovniach recyklácie dosiahnutých v každom dotknutom kalendárnom roku a o tom, či bola dosiahnutá recyklačná efektivita uvedená v prílohe III časť B. Členské štáty zašlú údaje Komisii elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sú údaje zozbierané.“

3.

Článok 22 sa vypúšťa.

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty môžu využívať hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ako napríklad nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.“

5.

Článok 23 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia do 31. decembra 2018 vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu.“

b)

V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.   Komisia vo svojej správe uvedie hodnotenie týchto aspektov tejto smernice:“.

Článok 3

Zmena smernice 2012/19/EÚ

Smernica 2012/19/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 16 sa mení takto:

a)

Odsek 5 sa vypúšťa.

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„6.   Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní odseku 4 za každý kalendárny rok.

Údaje nahlasujú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 9.

Prvé sledované obdobie sa začína v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania údajov v súlade s odsekom 9, a uvádzajú sa v ňom údaje za uvedené sledované obdobie.

7.   K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s odsekom 6, sa pripojí správa o kontrole kvality.

8.   Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s odsekom 6 a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posúdi systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva po prvom nahlasovaní údajov členskými štátmi a následne každé štyri roky.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát nahlasovania údajov uvedený v odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty môžu využiť hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ako napríklad nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.“

3.

V článku 19 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty týkajúce sa zmien potrebných na prispôsobenie príloh IV, VII, VIII a IX k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku. Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú prílohu, ktorá sa má zmeniť. Pri zmene prílohy VII k tejto smernici sa zohľadnia výnimky udelené na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (*5).

(*5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/ES z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).“"

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 5. júla 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 30. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)  Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2018.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(8)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


Top