Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(08)

Odporúčanie Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na rok 2018

ST/9451/2018/INIT

OJ C 320, 10.9.2018, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 320/33


ODPORÚČANIE RADY

z 13. júla 2018,

ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na rok 2018

(2018/C 320/08)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodársku politiku,

keďže:

(1)

Komisia 22. novembra 2017 prijala ročný prieskum rastu, čo znamenalo začiatok európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík na rok 2018. Náležite zohľadnila Európsky pilier sociálnych práv vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017. Priority ročného prieskumu rastu schválila Európska rada na zasadnutí 22. marca 2018. Komisia 22. novembra 2017 prijala na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 aj správu o mechanizme varovania, v ktorej Španielsko určila za jeden z členských štátov, vo vzťahu ku ktorým sa vykoná hĺbkové preskúmanie. V ten istý deň Komisia prijala aj odporúčanie na odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky eurozóny, ktoré schválila Európska rada na zasadnutí 22. marca 2018. Rada prijala 14. mája 2018 odporúčanie o hospodárskej politike eurozóny (3) (ďalej len „odporúčanie pre eurozónu“).

(2)

Španielsko by ako členský štát, ktorého menou je euro, malo vzhľadom na úzke prepojenia medzi ekonomikami v hospodárskej a menovej únii, zabezpečiť úplné a včasné vykonanie odporúčania pre eurozónu uvedené v odporúčaniach 1 až 3.

(3)

Správa o krajine na rok 2018 bola pre Španielsko uverejnená 7. marca 2018. Posudzoval sa v nej pokrok, ktorý Španielsko dosiahlo pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých Radou 11. júla 2017 (4), následné opatrenia v nadväznosti na odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v predchádzajúcich rokoch, ako aj pokrok Španielska pri dosahovaní jeho národných cieľov stratégie Európa 2020. Súčasťou správy bolo aj hĺbkové preskúmanie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, výsledky ktorého boli uverejnené takisto 7. marca 2018. Na základe svojej analýzy Komisia dospela k záveru, že v Španielsku existujú makroekonomické nerovnováhy. Slabým miestom s cezhraničným dosahom je aj naďalej predovšetkým vysoký objem vonkajšieho a vnútorného dlhu vo verejnom aj v súkromnom sektore v kontexte vysokej nezamestnanosti. Pokračuje obnova vonkajšej rovnováhy vďaka prebytkom bežného účtu, ktoré krajina zaznamenáva od roku 2013 a ktoré sa opierajú o štrukturálne zlepšenia výkonnosti obchodu. Čisté zahraničné záväzky však zostávajú vysoké. Takisto pokračuje znižovanie dlhu súkromného sektora, ktoré je podporované priaznivými podmienkami rastu. Potreba znižovať pákový efekt však pretrváva. Zdravší finančný sektor podporuje hospodársku činnosť. Napriek silnému rastu nominálneho HDP sa dlh ako podiel na HDP znižuje iba pomaly. Miera nezamestnanosti sa ďalej rýchlo znižuje, no stále zostáva veľmi vysoká, pričom vysoký stupeň segmentácie pracovného trhu práce bráni rýchlejšiemu rastu produktivity práce. Po tom, ako si krajina v rokoch 2012 až 2015 udržiavala vysoké tempo reforiem, sa pokrok pri vykonávaní odporúčaní spomalil. Súčasná hospodárska situácia je príležitosťou na realizovanie zostávajúcich reformných potrieb s cieľom zvýšiť odolnosť a zrýchliť rast španielskeho hospodárstva.

(4)

Španielsko v súčasnosti podlieha nápravnej časti Paktu stability a rastu. V programe stability na rok 2018 Španielsko plánuje napraviť nadmerný deficit do roku 2018, čo je v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/984, ktorým sa Španielsko upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na nápravu situácie nadmerného deficitu (5). Saldo verejných financií sa má podľa plánov naďalej zlepšovať a v roku 2021 dosiahnuť prebytok 0,1 % HDP. Program stability na rok 2018 obsahuje všetky opatrenia, ktoré boli súčasťou návrhu zákona o rozpočte predloženom parlamentu 3. apríla 2018, ako aj ďalšie opatrenia ohlásené koncom apríla 2018. Dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa, ktorým je vyrovnaná rozpočtová pozícia v štrukturálnom vyjadrení, sa v časovom rámci programu stability na rok 2018 neplánuje. Podľa programu stability na rok 2018 sa očakáva, že pomer verejného dlhu k HDP sa v roku 2018 zníži na úroveň 97,0 %, v roku 2019 na úroveň 95,2 % a v roku 2021 dosiahne úroveň 89,1 %. Makroekonomické predpoklady programu stability na rok 2018 sú realistické. Vo všeobecnosti sa pri plánovanom dosiahnutí cieľov celkového deficitu i naďalej vychádza z pozitívneho hospodárskeho výhľadu a z toho, že rast výdavkov verejnej správy bude nižší ako rast nominálneho HDP. Riziká, ktoré ohrozujú dosiahnutie fiškálnych cieľov, súvisia s vyšším rastom príjmov a miernejšími zvýšeniami výdavkov než sa predpokladá v prognóze Komisie z jari 2018 a s možným výskytom ďalších podmienených záväzkov.

(5)

Rada rozhodnutím (EÚ) 2017/984 vyzvala Španielsko, aby do roku 2018 odstránilo nadmerný deficit a konkrétne, aby znížilo deficit verejných financií v roku 2016 na úroveň 4,6 % HDP, v roku 2017 na úroveň 3,1 % HDP a v roku 2018 na úroveň 2,2 % HDP. Zlepšenie salda verejných financií sa podľa aktualizovanej prognózy Komisie z jari 2016 považovalo za úpravu zodpovedajúcu zhoršeniu štrukturálneho salda o 0,4 % HDP v roku 2016 a jeho zlepšeniu o 0,5 % HDP v roku 2017 aj roku 2018. Španielsko dosiahlo v roku 2017 celkový deficit na úrovni 3,1 % HDP, v súlade s požiadavkou v rozhodnutí Rady (EÚ) 2017/984. Prognóza Komisie z jari 2018 predpovedá zníženie celkového deficitu v roku 2018 na úroveň 2,6 % HDP, čo je 0,4 % HDP nad úrovňou cieľa celkového deficitu stanoveného v programe stability na rok 2018 a cieľa stanoveného Radou. Prognóza Komisie z jari 2018 predpokladá v porovnaní s programom stability na rok 2018 nižší rast verejných príjmov a o niečo vyššie výdavky. V prognóze Komisie z jari 2018 sa predpokladá, že v kontexte opatrení zvyšujúcich deficit, ktoré sú súčasťou návrhu rozpočtového zákona na rok 2018 predloženého parlamentu 3. apríla 2018, sa štrukturálne saldo v roku 2018 zhorší o 0,3 % HDP a v roku 2019 sa len mierne zlepší. Fiškálne úsilie na rok 2018 a ani kumulované úsilie za roky 2016 – 2018 sa preto podľa očakávaní nezaistí. Hospodársky rast síce podporuje znižovanie deficitu, no nevyužíva sa na štrukturálne posilnenie verejných financií. Komisia preto vo svojom stanovisku k aktualizovanému návrhu rozpočtového plánu Španielska na rok 2018 konštatuje, že plán je vo všeobecnosti v súlade s ustanoveniami Paktu rastu a stability, keďže v prognóze Komisie z jari 2018 sa predpokladá, že dôjde k včasnej náprave nadmerného deficitu. Plán je však podľa nej expanzívny.

(6)

Ak by sa v roku 2019 dosiahla včasná a trvalá náprava nadmerného deficitu, Španielsko by podliehalo preventívnej časti Paktu stability a rastu a prechodnému dlhovému pravidlu. Vzhľadom na pomer španielskeho dlhu verejnej správy k HDP nad úrovňou 60 % a vzhľadom na predpokladanú kladnú produkčnú medzeru krajiny vo výške 2,3 % HDP by nominálna miera rastu čistých primárnych verejných výdavkov (6) v roku 2019 mala klesnúť aspoň o 0,3 %, čo na základe spoločne dohodnutej matice úprav požadovanej v Pakte stability a rastu zodpovedá štrukturálnej úprave 1,0 % HDP. Zároveň existujú náznaky, že nevyužitá kapacita v hospodárstve je podhodnotená. Španielsko v roku 2019 podľa očakávaní stále zaznamená jednu z najvyšších mier nezamestnanosti v Únii, čo bude podľa prognóz zmierňovať tlaky na zvyšovanie miezd, predovšetkým v súkromnom sektore. Na druhej sa strane sa očakáva, že inflácia zostane výrazne pod úrovňou 2 %. To poukazuje na ďalšiu stagnáciu trhu práce. Okrem toho možno konštatovať, že hoci hodnotenie realistickosti produkčnej medzery, ku ktorému dospela Komisia, neoznačuje odhady produkčnej medzery založené na spoločne dohodnutej metodike za nerealistické, indikuje pre Španielsko pomerne široké rozpätie realistických odhadov produkčnej medzery. Na tomto základe sa javí vhodné dosiahnuť ročnú štrukturálnu úpravu vo výške 0,65 % HDP, ktorá zodpovedá zníženiu čistých primárnych verejných výdavkov na úrovni 0,6 %. Podľa prognózy Komisie z jari 2018 hrozí pri nezmenených politikách v roku 2019 značná odchýlka od požadovanej fiškálnej úpravy. Španielsko navyše podľa prognózy v roku 2019 nesplní požiadavky prechodného dlhového pravidla. Rada celkovo zastáva názor, že Španielsko musí byť v roku 2018 pripravené prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodržania požiadaviek a že počnúc rokom 2019 by sa mali prijať potrebné opatrenia na dodržanie ustanovení Paktu stability a rastu. Bolo by obozretné využiť akékoľvek neočakávané zisky na ďalšie zníženie pomeru dlhu verejnej správy.

(7)

Okrem toho v rozhodnutí (EÚ) 2017/984 Rada takisto vyzvala Španielsko, aby prijalo opatrenia na zlepšenie svojho fiškálneho rámca s cieľom zvýšiť automatickosť mechanizmov na prevenciu a nápravu odchýlok od fiškálnych cieľov a posilniť prínos výdavkového pravidla stanoveného v zákone o stabilite pre fiškálnu konsolidáciu. Program stability na rok 2018 však neuvádza plány na posilnenie pravidla pre domáce výdavky. Neobsahuje ani opatrenia na posilnenie automatickosti mechanizmov na prevenciu a nápravu v príslušnom zákone. Rada takisto vyzvala Španielsko, aby prijalo opatrenia na zlepšenie svojho politického rámca pre verejné obstarávanie. V novembri 2017 Španielsko dosiahlo pokrok prijatím nového zákona o verejných zákazkách. Táto nová legislatíva však môže zlepšiť efektívnosť a transparentnosť verejného obstarávania, len ak sa rýchlo a ambiciózne implementuje zriadením novej štruktúry riadenia a zavedením lepších kontrolných mechanizmov obstarávacích postupov na všetkých úrovniach verejnej správy. Konkrétne by sa v pripravovanej národnej stratégii v oblasti verejného obstarávania mali špecifikovať kontroly ex-ante a ex-post, ktoré by tieto nové štruktúry mali vykonávať. V júni 2017 vláda poverila nezávislý fiškálny orgán, aby vykonal preskúmanie výdavkov zamerané na vybrané verejné dotácie. Komisia monitoruje vykonávanie tohto preskúmania, ktoré sa má dokončiť začiatkom roka 2019.

(8)

Španielsko 27. apríla 2018 predložilo svoj národný program reforiem na rok 2018 a svoj program stability na rok 2018. S cieľom zohľadniť prepojenia medzi nimi sa obidva tieto programy posudzovali súčasne.

(9)

Príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny boli zohľadnené v programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na obdobie rokov 2014 – 2020. Podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (7) platí, že ak je to potrebné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady, Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal svoju partnerskú dohodu a príslušné programy a navrhol ich zmeny. Komisia poskytla ďalšie informácie o tom, ako bude využívať toto ustanovenie, v usmerneniach k uplatňovaniu opatrení spájajúcich účinnosť EŠIF s riadnou správou hospodárskych záležitostí.

(10)

Zamestnanosť v Španielsku ďalej rástla solídnym tempom, podporovaná účinkami minulých reforiem trhu práce a zmierňovaním rastu miezd. Miera nezamestnanosti naďalej klesá, no zostáva výrazne nad úrovňami tejto krajiny spred krízy a radí sa medzi najvyššie v Únii. Dôsledkom toho je značný nevyužitý potenciál zručností, predovšetkým v prípade mladých nezamestnaných ľudí. Podiel nezamestnaných osôb, ktoré sú bez práce rok alebo dlhšie, síce klesá, ale stále predstavuje 44,5 % všetkých nezamestnaných. Španielsko prijalo súbor politických iniciatív, ktorých cieľom je rozšíriť individuálnu podporu aj na dlhodobo nezamestnaných a pomôcť mladým ľuďom vstúpiť na trh práce a zlepšiť svoju zamestnateľnosť, a to najmä zvýšením počtu príjemcov záruky pre mladých. Účinnosť týchto opatrení závisí aj od kapacity regionálnych verejných služieb zamestnanosti a sociálnych služieb na poskytovanie individualizovanej podpory pre uchádzačov o zamestnanie, pričom táto kapacita sa zvyšuje len pomaly. Priestor na zlepšenie treba hľadať aj v intenzívnejšej spolupráci so zamestnávateľmi, najmä zvýšením percentuálneho podielu voľných miest sprostredkúvaných službami zamestnanosti a lepším profilovaním uchádzačov a ich spájaním s potrebami zamestnávateľov. Zároveň by sa nemalo poľavovať v úsilí o koordináciu služieb zamestnanosti so sociálnymi službami, ktoré v roku 2017 zaznamenalo istý pokrok.

(11)

Podiel zamestnancov s dočasnými pracovnými zmluvami patrí medzi najvyššie v Únii a poväčšine sa týka mladých a nízkokvalifikovaných pracovníkov. Dočasné zmluvy majú často krátkodobý charakter a len zriedka slúžia ako odrazový mostík k trvalej zmluve. Ich rozšírené používanie, a to aj v sektoroch s menšou mierou sezónnych alebo cyklických činností, môže brániť rýchlejšiemu rast produktivity a často sa spája s nižšími nárokmi na sociálne dávky a vyšším rizikom chudoby. Hoci sa zmluvy na neurčitý čas ako percentuálny podiel z čistého rastu zamestnanosti za posledné dva roky zvýšili, treba prijať ďalšie opatrenia na podnecovanie prechodu od dočasných zmlúv na zmluvy trvalé. Systém náborových stimulov je stále roztrieštený a nie je účinne zameraný na podporu zamestnávania na neurčitý čas. Španielsko prijalo plán na zníženie využívania zmlúv na dobu určitú vo verejnom sektore, ale jeho vykonávanie je len na začiatku a musí sa zrýchliť, aby sa dosiahol 8 % cieľ stanovený pre rok 2019. Väčšia kapacita a účinnosť inšpektorátov práce v boji proti zneužívaniu dočasných pracovných zmlúv viedli k tomu, že rastúci počet týchto zmlúv sa mení na trvalé zmluvy. Nezdá sa však, že by to zamestnávateľov odrádzalo od ich ďalšieho širokého využívania. Okrúhly stôl tripartity zriadený začiatkom roku 2017, aby rokoval o kvalite zamestnanosti, zatiaľ nepredložil konkrétne návrhy. Zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politiky sa v poslednom čase zvýšilo, ale stále existuje priestor na ďalšie zlepšenie.

(12)

Hospodársky rast a vytváranie pracovných miest pomáhajú znižovať podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorý je však stále nad priemerom Únie, ako aj príjmovú nerovnosť. Chudoba zamestnaných osôb je problémom najmä v domácnostiach, ktorých členovia majú dočasné zmluvy alebo čiastočné úväzky. Miera chudoby detí sa síce znižuje, no stále je veľmi vysoká. Vplyv sociálnych transferov s výnimkou starobných dôchodkov na znižovanie chudoby je pod priemerom Únie a ďalej sa znižuje. Schémy garantovaného minimálneho príjmu sú poznačené značnými rozdielmi, pokiaľ ide o podmienky prístupu v jednotlivých regiónoch, a roztrieštenosťou viacerých celoštátnych schém, ktoré sa zameriavajú na rozličné skupiny uchádzačov o prácu a ktoré spravujú rozličné administratívne orgány. V dôsledku toho mnoho ľudí v núdzi nedostáva podporu. Podľa nedávnej štúdie, v ktorej sa posudzuje účinnosť celoštátnych a regionálnych schém garantovaného minimálneho príjmu, sa zatiaľ nedohodol žiadny akčný plán. Zavedenie systému univerzálnej sociálnej karty by malo sprehľadniť poskytnuté sociálne dávky a podporiť účasť na súvisiacich aktivačných opatreniach, aj keď priamo nepovedie k riešeniu nedostatkov existujúcich schém. Účinnosť rodinných dávok je takisto nízka a ich pokrytie je nerovnomerné. Španielsky dôchodkový systém zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní kvality života starších ľudí, v dôsledku čoho im hrozí výrazne nižšie riziko chudoby než mladým generáciám. Súčasné starobné dôchodky v pomere k mzdám patria medzi najvyššie v Únii. Prognózy v nadchádzajúcej správe o starnutí obyvateľstva a správe o primeranosti dôchodkov (8) z roku 2018 naznačujú, že reformy z rokov 2011 a 2013 pomohli v dlhodobom horizonte zaistiť udržateľnosť a relatívnu primeranosť dôchodkov. Zvýšenia dôchodkov a odklad zavedenia koeficientu pre udržateľnosť dôchodkov navrhnuté v procese prijímania návrhu rozpočtu na rok 2018 však vyvolávajú pochybnosti o odhodlaní uskutočniť tieto reformy. Zároveň neriešia hlavný problém adekvátnosti príjmov budúcich dôchodcov, ktorý je spojený skôr s vysokou nezamestnanosťou a segmentáciou na trhu práce.

(13)

Odstránením nedostatkov v inovačnej kapacite španielskych firiem by sa zvýšila ich produktivita. Výsledky v oblasti inovácií a rast produktivity sú brzdené pretrvávajúcim útlmom investícií do vývoja a výskumu, v dôsledku čoho je dosiahnutie 2 % cieľa intenzity výskumu a vývoja v rámci stratégie Európa 2020 veľmi nepravdepodobné. Tento trend je umocnený nízkou a klesajúcou mierou plnenia verejného rozpočtu v oblasti výskumu a vývoja. Aj keď sa riadenie celoštátnej politiky výskumu a inovácii zjednodušuje, čiastočne vďaka novej štátnej agentúre pre výskum, koordinácia celoštátnych a regionálnych úrovní pri vypracúvaní, vykonávaní a hodnotení politiky naďalej zaostáva. Vytvorením hodnotiacej kultúry zameranej na systematické posudzovanie účinnosti podporných programov a politík by sa umožnilo získavanie poznatkov v rámci tejto politiky a vznikli by synergie naprieč úrovňami verejnej správy.

(14)

Slabú inovačnú kapacitu španielskych firiem možno vysvetliť aj nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ktorý má nepriaznivý vplyv na dlhodobý potenciál rastu produktivity. Nedostatočná a privysoká kvalifikácia v zamestnaní sú v Španielsku rozšíreným javom. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je výrazne nad priemerom Únie, aj keď tu došlo k značnému zlepšeniu. Tento ukazovateľ, ako aj výsledky vzdelávania sa do veľkej miery líšia od regiónu k regiónu a môžu ovplyvniť rovnosť príležitostí. Programy, ktoré sa na tieto rozdiely cielene zameriavali, mali doposiaľ len malý účinok. Národný sociálny a politický pakt pre vzdelávanie, zameraný na hĺbkovú reformu vzdelávacieho systému, je stále len vo fáze rokovaní. Medzičasom treba podporovať profesijný rozvoj učiteľov obmedzovaním dočasných pracovných zmlúv a navýšením zdrojov na odbornú prípravu. Zároveň platí, že najmä absolventi terciárneho vzdelávania majú ťažkosti nájsť si adekvátne a stabilné uplatnenie na trhu práce. Väčšia spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi by mohla mladým absolventom uľahčiť štart na trhu práce a firmám by poskytla zručnosti, ktoré potrebujú na zvýšenie svojej inovačnej kapacity. V tejto súvislosti sa konštatuje, že návrh novej národnej digitálnej stratégie počíta s potrebou zlepšiť digitálne zručnosti. Výzvou budú nízke počty špecialistov v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, ako aj propagovanie úlohy vzdelávacieho systému pri posilňovaní digitálnych zručností. Rekvalifikácia pracovníkov v oblasti digitálnych zručností by zároveň španielskym spoločnostiam umožnila udržať si konkurencieschopnosť v čoraz digitálnejšej ekonomike.

(15)

Regulačné rozdiely v podnikateľskom prostredí takisto zohrávajú úlohu pri neustále nízkom raste produktivity. V súčasnej situácii regulačné rozdiely a obmedzenia v podnikateľskom prostredí prispievajú k udržiavaniu vysokých marží, znižovaniu geografickej mobility spoločností a pracovníkov a k spomaľovaniu rastu produktivity. Zákon o jednote trhu, ktorý mal riešiť tento problém, sa implementoval iba sčasti. Treba zlepšiť monitorovanie vykonávania tohto zákona na regionálnej a miestnej úrovni a posilniť úlohu odvetvových konferencií. Tento zákon zaviedol zásadu, že ak podniky spĺňajú určité požiadavky v jednej časti územia, umožní im to pôsobiť na celom území. Ústavný súd vo viacerých rozsudkoch uverejnených v roku 2017 dospel k záveru, že táto zásada neplatí, ak neexistujú spoločné alebo rovnocenné minimálne normy pre prístup k určitej hospodárskej činnosti alebo k jej výkonu. Vo svetle týchto rozsudkov by zavedenie konzistentných spoločných alebo rovnocenných noriem na celom území mohlo pomôcť naplniť ciele uvedeného zákona. Okrem toho by sa mala zlepšiť aj spolupráca medzi rôznymi úrovňami verejnej správy vo všetkých fázach vykonávania tohto zákona s cieľom účinnejšie riešiť nepriaznivé účinky roztrieštenosti na podniky. Výbor pre lepšiu reguláciu, ktorý bol zriadený, aby sa zaistil súlad právnych predpisov s acquis Únie v oblasti služieb, by mal svoju činnosť urýchliť. Obmedzenia týkajúce sa určitých regulovaných povolaní, ako sú stavební inžinieri a architekti, sa zdôrazňovali aj v balíku o službách prijatom v januári 2017, no doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne opatrenia na ich riešenie.

(16)

Vo všeobecnosti sa konštatuje, že skvalitnenie inštitúcií by mohlo zvýšiť dôveru v španielske hospodárstvo a znásobiť prínosy opatrení prijatých na zvýšenie rastu produktivity. K pokroku došlo v otázke transparentnosti financovania politických strán a v oblasti zverejňovania majetkov a konfliktov záujmu. Podnikateľskému prostrediu prospel aj pokrok v boji proti korupcii, aj keď obavy v tejto oblasti pretrvávajú. Vnímanie nezávislosti súdneho systému medzi občanmi a podnikmi sa takisto zlepšilo. Prebiehajú snahy o ďalšie zefektívnenie súdneho systému a malo by sa v tom pokračovať. Hoci došlo v tejto širokej oblasti k určitému pokroku, výzvou naďalej zostáva budovanie dôvery v inštitúcie na všetkých úrovniach verejnej správy.

(17)

Ďalšie posilnenie dopravnej, energetickej a vodnej infraštruktúry by bolo prospešné pre územnú súdržnosť, lepšie začlenenie do spoločného trhu a rast produktivity. Pri cezhraničných dopravných a energetických prepojeniach, ako aj v oblasti vodnej infraštruktúry sa prejavujú investičné medzery. Zlepšiť by sa mohlo aj využívanie osobnej a nákladnej železničnej infraštruktúry. Rozličné rozchody koľají v Španielsku, Portugalsku a Francúzsku predstavujú zásadnú prekážku lepšej železničnej prepojenosti, aj keď nedávno dokončené úseky využívajú štandardný rozchod, ktorý prevláda v medzinárodnej doprave. Nedostatky existujú aj v prepojeniach nákladnej železničnej prepravy medzi hlavnými prístavmi na atlantickom a stredozemnom pobreží a priemyselnými oblasťami vo vnútrozemí. Nedostatočná prepojenosť zároveň bráni užšej integrácii do trhov Únie s elektrinou a plynom. Potrebné sú ďalšie investície do infraštruktúry vodného hospodárstva, napríklad na čistenie odpadovej vody, zníženie únikov v rámci vodovodných sietí a na zlepšenie dodávok vody. Pre Španielsko by to znamenalo environmentálne, hospodárske a spoločenské prínosy.

(18)

Komisia vykonala v kontexte európskeho semestra na rok 2018 komplexnú analýzu hospodárskej politiky Španielska, ktorú uverejnila v správe o tejto krajine na rok 2018. Zároveň posúdila program stability na rok 2018, národný program reforiem na rok 2018 a následné opatrenia v nadväznosti na odporúčania adresované Španielsku v predchádzajúcich rokoch. Komisia zohľadnila nielen ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Španielsku, ale aj rozsah ich súladu s pravidlami a usmerneniami Únie vzhľadom na potrebu posilniť celkovú správu hospodárskych záležitostí Únie zabezpečením vstupov na úrovni Únie do budúceho vnútroštátneho rozhodovania.

(19)

Rada na základe tohto posúdenia preskúmala program stability na rok 2018 a jej stanovisko (9) je zohľadnené najmä v odporúčaní 1.

(20)

Rada na základe hĺbkového preskúmania Komisie a tohto posúdenia preskúmala národný program reforiem na rok 2018 a program stability na rok 2018. Jej odporúčania podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 sú premietnuté do odporúčaní 1 až 3,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Španielsko v rokoch 2018 a 2019 prijalo opatrenia s cieľom:

1.

Zaistiť súlad s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/984, ktorým sa vydáva upozornenie v rámci postupu pri nadmernom deficite, okrem iného opatreniami na presadzovanie rámcov vo fiškálnej oblasti a v oblasti verejného obstarávania na všetkých úrovniach verejnej správy. Následne zabezpečiť, aby nominálna miera rastu čistých primárnych verejných výdavkov v 2019 nepresiahla 0,6 %, čo zodpovedá ročnej štrukturálnej úprave vo výške 0,65 % HDP. Využiť neočakávané zisky na urýchlenie znižovania pomeru dlhu verejnej správy.

2.

Zaistiť, aby služby zamestnanosti a sociálne služby mali kapacitu na účinné podporovanie uchádzačov o zamestnanie, a to aj prostredníctvom lepšej spolupráce so zamestnávateľmi. Podporovať prechod na pracovné zmluvy na neurčitý čas. Zlepšiť podporu rodín a zvýšiť účinnosť schém garantovaného minimálneho príjmu tým, že sa odstránia medzery v pokrytí, zjednoduší sa systém celoštátnych schém a znížia sa rozdiely v podmienkach prístupu k regionálnym schémam. Znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky a zmierniť regionálne rozdiely vo výsledkoch vzdelávania, najmä lepšou podporou študentov a učiteľov.

3.

Zvýšiť verejné investície do výskumu a inovácií a vykonávať systematické hodnotenia politík podpory v tejto oblasti v snahe dosiahnuť ich účinnosť. Zvýšiť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi s cieľom zmierniť existujúci nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Napredovať vo vykonávaní zákona o jednote trhu tým, že sa pravidlá upravujúce prístup k hospodárskym činnostiam a ich výkon, najmä v oblasti služieb, uvedú na všetkých úrovniach verejnej správy do súladu so zásadami uvedeného zákona a že sa zlepší spolupráca medzi administratívnymi orgánmi.

V Bruseli 13. júla 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ C 179, 25.5.2018, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 261, 9.8.2017, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 148, 10.6.2017, s. 38.

(6)  Čisté primárne verejné výdavky pozostávajú z celkových verejných výdavkov bez úrokových výdavkov, výdavkov na programy Únie plne hradených z fondov Únie a nediskrečných zmien vo výdavkoch na dávky v nezamestnanosti. Tvorba hrubého fixného kapitálu financovaná z vnútroštátnych zdrojov je rozložená na obdobie štyroch rokov. Diskrečné opatrenia na strane príjmov alebo zvýšenia príjmov vyplývajúce z právnych predpisov sú započítané. Jednorazové opatrenia na strane príjmov aj výdavkov sú vzájomne započítané.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(8)  Európska komisia (2018), Správa o primeranosti dôchodkov z roku 2018: primeranosť súčasného a budúceho príjmu v starobe v EÚ, zväzky I a II, spoločná správa Výboru pre sociálnu ochranu (SPC) a Európskej komisie (GR EMPL), Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxembursko 2018.

(9)  Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97.


Top