EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1125

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1125 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/740 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

ST/11215/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1125/oj

13.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/48


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1125

z 10. augusta 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/740 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 7. mája 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/740 (1) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 13. júla 2018 rezolúciu č. 2428 (2018), ktorou sa predovšetkým ukladá zbrojné embargo a dopĺňajú dve osoby na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2015/740 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2015/740 sa mení takto:

1.

Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Taktiež sa zakazuje:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby vrátane poskytnutia ozbrojeného žoldnierskeho personálu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Južnom Sudáne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s vojenskými činnosťami alebo v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Južnom Sudáne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s vojenskými činnosťami alebo v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie alebo zaistenie, na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb;

c)

vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v písmenách a) alebo b).“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Článok 1 sa nevzťahuje na predaj, dodávku, transfer alebo vývoz:

a)

zbraní a súvisiaceho materiálu a ani na odbornú prípravu a pomoc, ktoré sú určené výlučne na podporu personálu OSN vrátane misie Organizácie Spojených národov v Juhosudánskej republike (UNMISS) a dočasných bezpečnostných síl Organizácie Spojených národov pre Abyei (UNISFA) alebo na využitie z ich strany;

b)

nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výlučne na humanitárne alebo ochranné účely a súvisiacu technickú pomoc a odbornú prípravu, ako sa vopred oznámilo Výboru Bezpečnostnej rady zriadenému na základe rezolúcie č. 2206 (2015) (ďalej len „výbor“);

c)

ochranného oblečenia vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Južného Sudánu dočasne vyváža personál OSN, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na svoju osobnú potrebu;

d)

zbraní a súvisiaceho materiálu dočasne vyvážaného do Južného Sudánu ozbrojenými silami štátu, ktorý podniká akciu, v súlade s medzinárodným právom výlučne a priamo nato, aby uľahčili ochranu a evakuáciu občanov a tých, ktorí patria pod konzulárnu zodpovednosť Južného Sudánu, ako sa oznámilo výboru;

e)

zbraní a súvisiaceho materiálu a ani na technickú odbornú prípravu a pomoc pre osobitnú regionálnu jednotku Africkej únie alebo na jej podporu, ktoré sú určené výlučne na regionálne operácie na boj proti Armáde božieho odporu, ako sa vopred oznámilo výboru;

f)

zbraní a súvisiaceho materiálu a ani na technickú odbornú prípravu a pomoc, ktoré sú určené výlučne na podporu plnenia podmienok mierovej dohody a ktoré vopred schválil výbor;

g)

iný predaj alebo dodávky zbraní a súvisiaceho materiálu alebo poskytovanie pomoci alebo personálu, ktoré vopred schválil výbor.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

1.   Členské štáty skontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom každý náklad do Južného Sudánu na svojom území vrátane morských prístavov a letísk, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz je podľa článku 1 zakázaný.

2.   Ak členské štáty zistia položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz je podľa článku 1 zakázaný, zaistia ich a zneškodnia (napríklad zlikvidovaním, znefunkčnením, uskladnením alebo transferom do iného štátu, ako je štát pôvodu alebo štát určenia, na účely zneškodnenia).“

4.

V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ktoré označila Bezpečnostná rada alebo výbor v súlade s bodmi 6, 7, 8 a 9 rezolúcie BR OSN č. 2206 (2015) a v súlade s bodom 14 rezolúcie BR OSN č. 2428 (2018), ako sa uvádzajú v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;“

5.

V článku 6 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

osôb a subjektov, ktoré označila Bezpečnostná rada alebo výbor v súlade s bodmi 6, 7, 8 a 12 rezolúcie BR OSN č. 2206 (2015) a v súlade s bodom 14 rezolúcie BR OSN č. 2428 (2018), ako sa uvádzajú v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;“.

Článok 2

Príloha I k rozhodnutiu (SZBP) 2015/740 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2015/740 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. augusta 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/740 zo 7. mája 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne a o zrušení rozhodnutia 2014/449/SZBP (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 52).


PRÍLOHA I

Do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2015/740 sa dopĺňajú tieto osoby:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)

Hodnosť: generálporučík

Označenie: a) zástupca náčelníka generálneho štábu pre logistiku, b) zástupca náčelníka generálneho štábu a generálny inšpektor armády

Dátum narodenia: 1. január 1960

Miesto narodenia: Yei, Južný Sudán

Štátna príslušnosť: Južný Sudán

Dátum označenia OSN: 13. júl 2018

Ďalšie informácie: Ako zástupca náčelníka generálneho štábu pre logistiku v rámci Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády (SPLA) bol Riak jedným z vedúcich funkcionárov vlády Južného Sudánu, ktorý plánoval ofenzívu v štáte Unity v roku 2015 a dohliadal na ňu, ktorá viedla k rozsiahlej deštrukcii a veľkému vysídľovaniu obyvateľstva.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Malek Ruben Riak bol zaradený do zoznamu 13. júla 2018 podľa bodu 6, bodu 7 písm. a) a bodu 8 rezolúcie č. 2206 (2015), ako sa opätovne potvrdilo v rezolúcii č. 2418 (2018) za „činnosti alebo politiky ohrozujúce mier, bezpečnosť alebo stabilitu Južného Sudánu“; „činnosti alebo politiky, ktorých cieľom alebo dôsledkom je rozšíriť alebo predĺžiť konflikt v Južnom Sudáne ...“ a ako líder „akéhokoľvek subjektu vrátane akejkoľvek juhosudánskej vlády, opozície, milícií alebo inej skupiny, ktorá sa zapojila alebo ktorej členovia sa zapojili do ktorejkoľvek z činností uvedených v bodoch 6 a 7“ a podľa bodu 14 písm. e) tejto rezolúcie za „plánovanie, riadenie alebo páchanie činov zahŕňajúcich sexuálne násilie a rodovo motivované násilie v Južnom Sudáne“.

Podľa správy vypracovanej panelom expertov pre Južný Sudán v januári 2016 (S/2016/70) bol Riak jedným zo skupiny vysokých bezpečnostných funkcionárov, ktorí plánovali ofenzívu v štáte Unity proti Sudánskemu ľudovému oslobodzovaciemu hnutiu v opozícii (SPLM-IO) so začiatkom v januári 2015 a od konca apríla 2015 následne dohliadal na jej vykonanie. Vláda Južného Sudánu začala vyzbrojovať mládež komunity Bul Nuer začiatkom roku 2015, aby uľahčila jej účasť na ofenzíve. Väčšina mládeže z komunity Bul Nuer už mala prístup k automatickým zbraniam typu AK, ale na pokračovanie ich operácií bola kľúčová munícia. Panel expertov uviedol dôkazy vrátane svedectva z vojenských zdrojov, že muníciu mládežníckym skupinám dodávali z veliteľstva SPLA osobitne na účely tejto ofenzívy. Riak bol v tom čase v rámci SPLA zástupcom náčelníka generálneho štábu pre logistiku. Ofenzíva viedla k systematickému ničeniu dedín a infraštruktúry, nútenému vysídľovaniu miestneho obyvateľstva, bezohľadnému zabíjaniu a mučeniu civilného obyvateľstva, rozšírenému používaniu sexuálneho násilia, a to aj voči starším ľuďom a deťom, ako aj únosom a náborom detí ako vojakov a k veľkému vysídľovaniu obyvateľstva. Po zničení veľkej časti južných a centrálnych častí štátu zverejnili viaceré médiá a humanitárne organizácie, ako aj misia OSN v Juhosudánskej republike (UNMISS) správy o rozsahu zneužívania, ku ktorému dochádzalo.

8.   Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Hodnosť: generál

Označenie: a) bývalý náčelník generálneho štábu Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády (SPLA), b) bývalý guvernér štátu, Severný Bahr el-Ghazal

Dátum narodenia: a) 1962, b) 4. december 1960, c) 12. apríl 1960

Miesto narodenia: Malualkon, Južný Sudán

Štátna príslušnosť: a) Južný Sudán, b) Uganda

Číslo pasu: a) juhosudánske číslo S00004370, b) juhosudánske číslo D00001369, c) sudánske číslo 003606, d) sudánské číslo 00606, e) sudánske číslo B002606

Dátum označenia OSN: 13. júl 2018

Ďalšie informácie: Ako náčelník generálneho štábu SPLA Malong rozšíril alebo predĺžil konflikt v Južnom Sudáne porušeniami dohody o zastavení prejavov nepriateľstva a porušeniami Dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne z roku 2015 (ARCSS). Údajne riadil úsilie o zabitie opozičného lídra Rieka Machara. Jednotkám SPLA nariadil, aby bránili preprave humanitárnych zásob. Pod vedením Malonga napádala SPLA civilné obyvateľstvo, školy a nemocnice; prinútila obyvateľstvo k vysídľovaniu; vykonávala násilné zmiznutia; svojvoľne zadržiavala civilistov; a konala akty mučenia a znásilňovania. Malong mobilizoval kmeňovú milíciu Mathiang Anyoor Dinka, ktorá používa detských vojakov. Pod jeho vedením SPLA obmedzila prístup UNMISS, spoločnej monitorovacej a hodnotiacej komisie (JMEC) a mechanizmu na monitorovanie prímeria a prechodných bezpečnostných opatrení (CTSAMM) k jednotlivým miestam, aby mohli vyšetrovať a dokumentovať porušenia.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Paul Malong Awan bol zaradený do zoznamu 13. júla 2018 podľa bodu 6, 7 písm. a), b), c), d) a f) a bodu 8 rezolúcie č. 2206 (2015), ako sa opätovne potvrdilo v rezolúcii č. 2418 (2018) za „činnosti alebo politiky, ktorých cieľom alebo dôsledkom je rozšíriť alebo predĺžiť konflikt v Južnom Sudáne alebo zabrániť zmiereniu alebo mierovým rozhovorom alebo procesom vrátane porušovania dohody o zastavení prejavov nepriateľstva“; „činnosti alebo politiky, ktoré ohrozujú prechodné dohody alebo oslabujú politický proces v Južnom Sudáne“; za „zastrašovanie civilného obyvateľstva vrátane žien a detí prostredníctvom násilia (vrátane zabíjania, mrzačenia, mučenia alebo znásilňovania alebo iného sexuálneho násilia), únosov, nedobrovoľných zmiznutí, násilného presídľovania alebo útokov na školy, nemocnice, miesta náboženského významu alebo miesta, kde hľadá útočisko civilné obyvateľstvo, alebo prostredníctvom konania, ktoré predstavuje závažné porušovanie ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva“; za „plánovanie, riadenie alebo vykonávanie násilných činov, ktoré porušujú platné medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo, alebo činy, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv, v Južnom Sudáne“; „používanie alebo nábor detí ozbrojenými skupinami alebo ozbrojenými silami v kontexte ozbrojeného konfliktu v Južnom Sudáne“; za „zabraňovanie činnosti medzinárodných misií na udržiavanie mieru, diplomatických alebo humanitárnych misií v Južnom Sudáne vrátane monitorovacieho a overovacieho mechanizmu IGAD alebo dodávkam alebo poskytovaniu humanitárnej pomoci, alebo prístupu k nej“; a ako líder „akéhokoľvek subjektu vrátane akejkoľvek juhosudánskej vlády, opozície, milícií alebo inej skupiny, ktorá sa zapojila alebo ktorej členovia sa zapojili do ktorejkoľvek z činností uvedených v bodoch 6 a 7“.

Malong slúžil ako náčelník generálneho štábu SPLA od 23. apríla 2014 od mája 2017. Vo svojej bývalej pozícii ako náčelník generálneho štábu rozšíril alebo predĺžil konflikt v Južnom Sudáne porušeniami dohody o zastavení prejavov nepriateľstva a porušeniami Dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne z roku 2015 (ARCSS). Od začiatku augusta 2016 Malong údajne riadil úsilie o zabitie juhosudánskeho opozičného lídra Rieka Machara. Malong vedome nerešpektujúc rozkazy prezidenta Salvu Kiira nariadil 10. júla 2016 útoky tankov, helikoptér a pechoty na rezidenciu Machara a na základňu Sudánskeho ľudového oslobodzovacieho hnutia v opozícii (SPLM-IO) v Jebele. Malong osobne z veliteľstva SPLA dohliadal na operáciu zameranú na chytenie Machara. Od začiatku augusta 2016 Malong chcel, aby SPLA bezodkladne útočila na miesto, kde sa Machara údajne nachádzal, pričom veliteľom SPLA oznámil, aby ho nenechali nažive. Okrem toho informácie naznačujú, že začiatkom roku 2016 prikázal Malong jednotkám SPLA, aby zabránili preprave humanitárnych zásob cez rieku Níl, kde desiatky tisíc ľudí trpelo hladom, pričom tvrdil, že potravinová pomoc by sa nedostala k civilnému obyvateľstvu, ale by sa odklonila k skupinám milície. Na základe rozkazov Malonga sa dodávky potravín nemohli prepravovať cez rieku Níl minimálne dva týždne.

Počas svojho pôsobenia ako náčelník generálneho štábu SPLA bol Malong zodpovedný za to, že SPLA a jej spojenecké sily páchali závažné porušenia vrátane útokov na civilné obyvateľstvo, násilného vysídľovania, nedobrovoľných zmiznutí, svojvoľného zadržiavania, mučenia a znásilňovania. Pod Malongovým vedením SPLA začala s útokmi proti civilnému obyvateľstvu a úmyselne zabíjala neozbrojené obyvateľstvo na úteku. Len v oblasti Yei zdokumentovala OSN, že v období medzi júlom 2016 a januárom 2017 SPLA a jej spojenecké sily zabili 114 civilných obyvateľov. SPLA úmyselne napádala školy a nemocnice. V apríli 2017 Malong údajne nariadil, aby SPLA vyhnala všetkých ľudí, vrátane civilného obyvateľstva, z oblasti okolo mesta Wau. Malong údajne nenamietal proti tomu, aby SPLA zabíjala civilné obyvateľstvo, pričom osoby podozrivé zo schovávania rebelov boli považované za legitímne ciele.

Podľa správy o Južnom Sudáne z 15. októbra 2014, ktorú vypracovala vyšetrovacia komisia Africkej únie, bol Malong zodpovedný za masovú mobilizáciu kmeňovej milície Mathiang Anyoor Dinka, ktorá podľa dokumentácie mechanizmu na monitorovanie prímeria a prechodných bezpečnostných opatrení (CTSAMM) používa detských vojakov.

V čase, keď Malong velil SPLA, vládne sily pravidelne obmedzovali prístup misie OSN v Juhosudánskej republike (UNMISS), spoločnej monitorovacej a hodnotiacej komisie (JMEC) a mechanizmu na monitorovanie prímeria a prechodných bezpečnostných opatrení (CTSAMM), keď sa pokúšali vyšetrovať a dokumentovať prípady zneužívania. Napríklad 5. apríla 2017 sa spoločná hliadka OSN a CTSAMM pokúsila dostať do Pajoku, ale vojaci SPLA jej v tom zabránili.“


PRÍLOHA II

Z prílohy II k rozhodnutiu (SZBP) 2015/740 sa vypúšťajú záznamy o osobách uvedených nižšie:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


Top