EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1084

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1084 z 30. júla 2018, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/475

ST/10744/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 144–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2019; Zrušil 32019D0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1084/oj

31.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/144


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1084

z 30. júla 2018,

ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/475

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP (1).

(2)

Rada 21. marca 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/475 (2), ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (ďalej len „zoznam“).

(3)

V súlade s článkom 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP je potrebné pravidelne preskúmavať mená osôb, skupín a subjektov na zozname s cieľom uistiť sa, že existujú dôvody na ich ponechanie v zozname.

(4)

V tomto rozhodnutí sa uvádzajú výsledky preskúmania, ktoré Rada vykonala v súvislosti s osobami, skupinami a subjektmi, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.

(5)

Rada overila, že príslušné orgány v zmysle článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP prijali vo vzťahu ku všetkým osobám, skupinám a subjektom na zozname rozhodnutie, že sú zapojené do teroristických činov v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Rada tiež dospela k záveru, že by sa na osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, mali naďalej vzťahovať špecifické reštriktívne opatrenia stanovené v uvedenej spoločnej pozícii.

(6)

Zoznam by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a rozhodnutie (SZBP) 2018/475 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie (SZBP) 2018/475 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Spoločná pozícia Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/475 z 21. marca 2018, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2017/1426 (Ú. v. EÚ L 79, 22.3.2018, s. 26).


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov podľa článku 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), narodený 11.8.1960 v Iráne. Číslo cestovného pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narodený v Al Ihsa (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narodený 16.10.1966 v Tarúte (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), narodený 6.3.1955 alebo 15.3.1955 v Iráne. Štátny príslušník Iránu a USA. Číslo cestovného pasu: C2002515 (Irán); číslo cestovného pasu: 477845448 (USA). Číslo preukazu totožnosti: 07442833, platnosť do: 15.3.2016 (vodičský preukaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), narodený 8.3.1978 v Amsterdame (Holandsko).

6.

EL HAJJ, Hassan, narodený 22.3.1988 v Zaghdraiyi, Sidon, Libanon, štátny príslušník Kanady. Číslo cestovného pasu: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, narodený v roku 1963 v Libanone, štátny príslušník Libanonu.

8.

MELIAD, Farah, narodený 5.11.1980 v Sydney (Austrália), štátny príslušník Austrálie. Číslo cestovného pasu: M2719127 (Austrália).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), narodený 14.4.1965 alebo 1.3.1964 v Pakistane, číslo cestovného pasu: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), narodený 13.10.1976 v Pülümüre (Turecko).

11.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), narodený okolo roku 1957 v Iráne. Adresy: (1) Kermanshah, Irán; (2) vojenská základňa Mehran, provincia Ilam, Irán.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, narodený okolo roku 1965 v Teheráne, Irán.

13.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), narodený 11.3.1957 v Iráne. Štátny príslušník Iránu. Číslo cestovného pasu: 008827 (iránsky diplomatický pas), vydaný v roku 1999. Hodnosť: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“, alias „Arab Revolutionary Brigades“, alias „Black September“, alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“) („Organizácia Abú Nidála“ – „ANO“, alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigády mučeníkov Al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Združenie al-Aksá“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Babbar Chalsa“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ vrátane „New People's Army“ – „NPA“ („Komunistická strana Filipín“ vrátane „Novej ľudovej armády“ – „NPA“), Filipíny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ – „IG“) („Islamská skupina“ – „IG“).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“) („Front islamských bojovníkov Veľkého východu“).

8.

„Hamas“ vrátane „Hamas Izzaddín al-Kassám“.

9.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské krídlo Hizballáhu“) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu'llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (a všetky jednotky, ktoré sa k nemu hlásia, vrátane organizácie pre vonkajšiu bezpečnosť („External Security Organisation“)).

10.

„Hizbal Mujahideen“ – „HM“ (Hizbu-l-mudžáhidín).

11.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“.

12.

„Kurdistan Workers' Party“ – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“) („Strana kurdských pracujúcich“).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ – „LTTE“ („Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“).

14.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“) („Národná oslobodzovacia armáda“).

15.

„Palestinian Islamic Jihad“ – „PIJ“ („Palestínsky islamský džihád“).

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP“ („Ľudový front za oslobodenie Palestíny“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (alias „PFLP – General Command“) („Ľudový front za oslobodenie Palestíny – hlavné veliteľstvo“).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“) („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“).

19.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Shining Path“) („Svetlý chodník“).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“) („Sokoly za slobodu Kurdistanu“).

Top