EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/155


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/853

z 30. mája 2018,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernice Rady 86/278/EHS (3) a 87/217/EHS (4) vychádzajú z článkov 100 a 235 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré sú teraz článkami 115 a 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Zmeny uvedených smerníc v tomto rozhodnutí sa týkajú politiky Únie v oblasti životného prostredia a sú priamym dôsledkom zrušenia smernice Rady 91/692/EHS (5) na základe článku 192 ods. 1 ZFEÚ. Je preto vhodné, aby uvedené zmeny vychádzali z článku 192 ods. 1 ZFEÚ.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES (6) vychádza z článku 100a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý je teraz článkom 114 ZFEÚ. Zmeny uvedenej smernice v tomto rozhodnutí sa týkajú politiky Únie v oblasti životného prostredia a sú priamym dôsledkom zrušenia smernice 91/692/EHS na základe článku 192 ods. 1 ZFEÚ. Je preto vhodné, aby uvedené zmeny vychádzali z článku 192 ods. 1 ZFEÚ.

(3)

Smernica 91/692/EHS bola prijatá s cieľom racionalizovať a zlepšiť v jednotlivých sektoroch ustanovenia o prenose informácií a uverejňovaní správ týkajúcich sa určitých smerníc o ochrane životného prostredia. Na dosiahnutie uvedeného cieľa sa smernicou 91/692/EHS zmenilo niekoľko smerníc zavedením jednotných požiadaviek na podávanie správ.

(4)

Vykonávanie požiadaviek na podávanie správ zavedených smernicou 91/692/EHS sa stalo zaťažujúcim a neúčinným. Okrem toho mnohé akty Únie zmenené smernicou 91/692/EHS boli nahradené a už viac neobsahujú požiadavky na podávanie správ zavedené uvedenou smernicou. Napríklad smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) sa zrušilo sedem aktov Únie v oblasti vodného hospodárstva a neprebral sa ňou systém podávania správ zavedený smernicou 91/692/EHS. Navyše smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (8) neobsahuje žiaden odkaz na smernicu 91/692/EHS a namiesto toho sa v nej stanovuje samostatný systém podávania správ.

(5)

V smernici 91/692/EHS sa nestanovuje používanie elektronických nástrojov. S úspešným rozvojom nástroja Európskej environmentálnej agentúry Reportnet a sektorových iniciatív týkajúcich sa zefektívnenia podávania správ, ako je napríklad Informačný systém o vode pre Európu, sa čoraz viac spochybňovala potreba a účinnosť horizontálneho nástroja na podávanie správ. Napokon sa prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (9) a súvisiacim vývojom spoločného systému environmentálnych informácií zaviedol modernejší a účinnejší horizontálny prístup v súvislosti s riadením informácií a podávaním správ týkajúci sa politiky Únie v oblasti životného prostredia.

(6)

Smernica 91/692/EHS by sa preto mala zrušiť.

(7)

Väčšina smerníc zmenených smernicou 91/692/EHS už nie je v účinnosti. Smernice 86/278/EHS a 87/217/EHS sú však stále v účinnosti.

(8)

V smernici 86/278/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby predkladali správy o vykonávaní uvedenej smernice na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom stanoveným v smernici 91/692/EHS. S cieľom vyhnúť sa právnemu vákuu v dôsledku zrušenia smernice 91/692/EHS je potrebné nahradiť odkaz na smernicu 91/692/EHS odkazom na postup uvedený v smernici 86/278/EHS.

(9)

Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (10), ktorým sa stanovuje postupné vyraďovanie výroby a používania surového azbestu a produktov obsahujúcich azbest v Únii, podávanie správ členskými štátmi podľa smernice 87/217/EHS už nie je potrebné. Je preto vhodné vypustiť požiadavky na podávanie správ stanovené v uvedenej smernici.

(10)

Po nadobudnutí účinnosti smernice 91/692/EHS sa odkaz na uvedenú smernicu zaradil do týchto nariadení a smerníc: smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (11), smernica 94/63/ES, smernica Rady 1999/31/ES (12), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (13), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (14), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (15), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (16) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 (17).

(11)

Ako súčasť akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo Komisia navrhla zmeniť smernice 94/62/ES, 1999/31/ES, 2000/53/ES a 2008/98/ES s cieľom nahradiť odkaz na smernicu 91/692/EHS.

(12)

S cieľom zabezpečiť aktualizáciu určitých ustanovení príloh k smernici 86/278/EHS by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prispôsobenie uvedených ustanovení technickému a vedeckému pokroku. Taktiež s cieľom zabezpečiť aktualizáciu príloh k smernici 2009/31/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prispôsobenie uvedených príloh technickému a vedeckému pokroku. Prispôsobenie príloh k smernici 2009/31/ES by nemalo viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti ani k oslabeniu zásad monitorovania podľa kritérií obsiahnutých v uvedených prílohách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (18). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(13)

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 obsahuje odkaz na smernicu 91/692/EHS, ktorá sa má zrušiť. Podľa uvedeného ustanovenia sa prvé praktické podávanie správ má začať v deň začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1257/2013. Komisia 19. decembra 2016 vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2016/2323 (19) vytvorila prvú verziu európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí (ďalej len „európsky zoznam“). V súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 môžu členské štáty povoliť recykláciu lodí v zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú zaradené v európskom zozname, pred dátumom začatia uplatňovania uvedeného nariadenia. V takýchto prípadoch sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (20) neuplatňuje. S cieľom vyhnúť sa vákuu, počas ktorého sa informácie nezhromažďujú ani podľa nariadenia (ES) č. 1013/2006, ani podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2013, je vhodné zaviesť prechodné obdobie podávania správ od dátumu prvého predpokladaného povolenia podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v danom členskom štáte do dátumu začatia uplatňovania uvedeného nariadenia v každom členskom štáte, ktorý sa rozhodne využiť prechodné obdobie stanovené v uvedenom článku. S cieľom minimalizovať s tým spojenú administratívnu záťaž pre každý takýto členský štát nie je potrebné, aby informácie zhromaždené počas tohto prechodného obdobia tvorili základ samostatnej správy. Namiesto toho by malo postačovať, aby tieto informácie boli zapracované alebo boli súčasťou prvej pravidelnej správy, ktorá sa bude vzťahovať na obdobie troch rokov od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1257/2013.

(14)

Požiadavka na podávanie správ stanovená v smernici 94/63/ES už nie je potrebná na účely monitorovania vykonávania uvedenej smernice. Príslušné ustanovenie by sa preto malo vypustiť.

(15)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zmeniť alebo zrušiť právne akty Únie týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, ktoré už nie sú uplatniteľné alebo relevantné, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho obsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013 a smernice 94/63/ES, 2009/31/ES, 86/278/EHS a 87/217/EHS, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny smernice 2009/31/ES

Smernica 2009/31/ES sa mení takto:

1.

V článku 27 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty každé tri roky predkladajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice vrátane registra uvedeného v článku 25 ods. 1 písm. b). Prvá správa sa zašle Komisii do 30. júna 2011. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy prijatých Komisiou vo forme vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30 ods. 2 Tento dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom najmenej šesť mesiacov pred konečným termínom na predloženie správy.“

2.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a týkajúce sa zmeny príloh s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku. Takéto prispôsobenie nesmie viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti podľa kritérií obsiahnutých v prílohe I ani k oslabeniu zásad monitorovania obsiahnutých v prílohe II.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 29a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 29 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*1).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 29 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*1)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

Článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (*2). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*3).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13)."

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článok 2

Zmeny smernice 86/278/EHS

Smernica 86/278/EHS sa mení takto:

1.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a týkajúce sa zmeny príloh s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

Prvý odsek sa nevzťahuje na ukazovatele a hodnoty uvedené v prílohách I A, I B a I C, na žiadne faktory, ktoré môžu ovplyvniť posudzovanie uvedených hodnôt, a na ukazovatele pre analýzy uvedené v prílohách II A a II B.“

2.

Článok 14 sa vypúšťa.

3.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (*4). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*5).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3)."

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*6).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

5.

V článku 17 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Členské štáty predkladajú v trojročných intervaloch Komisii informácie o vykonávaní tejto smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahrnie aj iné príslušné smernice Spoločenstva. Správy o sektore sa vypracujú na základe dotazníka alebo osnovy prijatých Komisiou vo forme vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 Dotazník alebo osnova sa zasiela členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa zasiela Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.“

Článok 3

Zmena smernice 87/217/EHS

V článku 13 smernice 87/217/EHS sa odsek 1 vypúšťa.

Článok 4

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1257/2013

V článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každá správa sa vzťahuje na obdobie troch rokov a zasiela sa Komisii elektronicky najneskôr do deviatich mesiacov od konca trojročného obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje.

Prvá elektronická správa sa vzťahuje na obdobie troch rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s článkom 32 ods. 1 Ak členský štát v súlade s článkom 26 povolí recykláciu lodí v zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú zaradené v európskom zozname, pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, prvá elektronická správa uvedeného členského štátu sa musí tiež vzťahovať na obdobie od dátumu takéhoto povolenia do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia najneskôr do deviatich mesiacov po doručení správ od členských štátov uverejní správu o uplatňovaní tohto nariadenia.“

Článok 5

Zmeny smernice 94/63/ES

Smernica 94/63/ES sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty informujú Komisiu o distribučných skladoch, ktorých sa toto neuplatňovanie týka.“

2.

V článku 6 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty poskytnú Komisii podrobné údaje o oblastiach, v ktorých plánujú povoliť takéto neuplatnenie, a následne o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa týchto oblastí.“

3.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Monitorovanie a vypracovanie správ

Komisia sa vyzýva, aby v prípade potreby predložila so svojimi správami návrhy na zmenu tejto smernice zahŕňajúce najmä rozšírenie rozsahu jej pôsobnosti o systémy na obmedzenie a spätné získavanie pár pre plniace zariadenia a plavidlá.“

Článok 6

Zrušenie smernice 91/692/EHS

Smernica 91/692/EHS sa zrušuje.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 30. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 173, 31.5.2017, s. 82.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. mája 2018.

(3)  Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

(4)  Smernica Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom (Ú. v. ES L 85, 28.3.1987, s. 40).

(5)  Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).

(12)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1).

(18)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(19)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2323 z 19. decembra 2016, ktorým sa vytvára európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016, s. 119).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).


Top