EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0789

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/789 z 25. mája 2018, ktorým sa Maďarsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

ST/8045/2018/INIT

OJ L 134, 31.5.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/789/oj

31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/789

z 25. mája 2018,

ktorým sa Maďarsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 193 smernice 2006/112/ES všeobecným pravidlom je, že každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb, je povinná odvádzať daňovým orgánom daň z pridanej hodnoty (DPH).

(2)

Listom, ktorý Komisia zaevidovala 13. júla 2017, požiadalo Maďarsko o povolenie zaviesť opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES (ďalej len „osobitné opatrenie“), pokiaľ ide o osobu povinnú platiť DPH, v prípade určitých dodávok uskutočnených zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

(3)

Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES listom z 15. januára 2018 preposlala žiadosť Maďarska ostatným členským štátom. Listom zo 16. januára 2018 Komisia oznámila Maďarsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(4)

Maďarsko tvrdí, že zdaniteľné osoby v likvidácii alebo insolvenčnom konaní často neplatia DPH daňovým orgánom. Zároveň si kupujúci, ktorý je zdaniteľnou osobou s právom na odpočet, môže aj napriek tomu odpočítať vzniknutú DPH, čo má negatívny vplyv na rozpočet a financuje likvidáciu. Maďarsko takisto zaznamenalo prípady podvodu, keď spoločnosti v likvidácii vydávajú fiktívne faktúry aktívnym spoločnostiam, ktoré si tak značne znížia svoju splatnú daň bez záruky, že emitent splatnú DPH zaplatí.

(5)

Podľa článku 199 ods. 1 písm. g) smernice 2006/112/ES môžu členské štáty stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej bol dodaný nehnuteľný majetok, ktorý bol predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom predaji (ďalej len „mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti“). S cieľom napraviť straty pre verejné príjmy Maďarsko žiada o odchýlku z článku 193 smernice 2006/112/ES, aby mu bolo povolené zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb zdaniteľnými osobami, ktoré sú v insolvenčnom konaní, t. j. na dodávky investičného majetku a iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF.

(6)

Na základe informácií poskytnutých Maďarskom sa určením príjemcu, ktorý je zdaniteľnou osobou, za osobu povinnú zaplatiť DPH v týchto konkrétnych prípadoch zjednoduší postup výberu DPH a zabráni sa daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Maďarsko sa domnieva, že osobitné opatrenie bude viesť aj k obmedzeniu straty verejných príjmov a bude mať za následok vytváranie dodatočných príjmov.

(7)

Maďarsku by sa preto malo povoliť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodávky investičného majetku a iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF, zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

(8)

Platnosť osobitného opatrenia by mala byť časovo obmedzená.

(9)

Vzhľadom na rozsah pôsobnosti a novosť osobitného opatrenia je dôležité zhodnotiť jeho vplyv. Preto, ak by Maďarsko zvažovalo predĺženie platnosti osobitného opatrenia po roku 2021, malo by Komisii predložiť správu zahŕňajúcu preskúmanie tohto osobitného opatrenia spolu so žiadosťou o predĺženie platnosti najneskôr do 31. decembra 2020.

(10)

Osobitné opatrenie bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES sa Maďarsku povoľuje stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, pre ktorú sa uskutočňujú akákoľvek z týchto dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb:

a)

dodávky investičného majetku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť;

b)

dodávky iného tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF v čase dodania alebo poskytnutia zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie platí do 31. decembra 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Maďarsku.

V Bruseli 25. mája 2018

Za Radu

predseda

V. GORANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


Top