EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/661 z 26. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/750 o harmonizácii frekvenčného pásma 1452 – 1492 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii, pokiaľ ide o jeho rozšírenie do harmonizovaných frekvenčných pásiem 1427 – 1452 MHz a 1492 – 1517 MHz [oznámené pod číslom C(2018) 2286] (Text s významom pre EHP )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/127


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/661

z 26. apríla 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/750 o harmonizácii frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii, pokiaľ ide o jeho rozšírenie do harmonizovaných frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz

[oznámené pod číslom C(2018) 2286]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ (2) sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP), v ktorom sa stanovuje cieľ určiť do roku 2015 na základe analýzy stavu rádiového frekvenčného spektra aspoň 1 200 MHz vhodného frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie v Únii vrátane frekvenčného spektra, ktoré sa už využíva.

(2)

Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku z 20. februára 2013 k strategickým výzvam, ktorým čelí Európa pri riešení rastúceho dopytu po frekvenčnom spektre pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie (3), odporučila posúdiť z pohľadu využitia na bezdrôtové širokopásmové pripojenie po roku 2015 frekvenčné pásmo 1 427 – 1 452 MHz ako rozšírenie pásma 1 452 – 1 492 MHz. RSPG vo svojom stanovisku takisto zdôraznila určité problémy týkajúce sa potenciálneho určenia frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, ktoré sú spôsobené ich súčasným využívaním na vojenské účely, ako aj na účely pozemských pevných bezdrôtových služieb. RSPG navrhla ďalšie posúdenie používania frekvenčného pásma 1 492 – 1 518 MHz na základe výsledkov Svetovej rádiokomunikačnej konferencie 2015 (WRC-15).

(3)

WRC-15 určila frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz pre medzinárodné mobilné telekomunikácie na celom svete. V regióne 1 Medzinárodnej telekomunikačnej únie, do ktorého patrí aj Európska únia, sa tieto frekvenčné pásma alebo ich časti prideľujú mobilnej službe, s výnimkou leteckej mobilnej služby, a pevnej službe, ako aj službe kozmickej prevádzky Zem-vesmír na spoločnom primárnom základe. Niektoré členské štáty okrem toho určili frekvenčné pásmo 1 452 – 1 518 MHz na výrobu programov a osobitné podujatia.

(4)

Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre udelila 15. marca 2017 Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) mandát na vypracovanie harmonizovaných technických podmienok v dodatočných frekvenčných pásmach vo frekvenčnom rozsahu 1,5 GHz, konkrétne 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz, aby podporila ich využitie pre pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby v Únii.

(5)

CEPT v reakcii na tento mandát vydala 16. novembra 2017 správu č. 65 (4), v ktorej navrhuje harmonizované technické podmienky bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb výlučne na zostupnom spoji (downlink-only) vo frekvenčných pásmach 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz, s prihliadnutím na celoúnijné určenie frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz podľa harmonizovaných technických podmienok pre pozemské systémy schopné zabezpečiť poskytovanie elektronických komunikačných služieb v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/750 (5).

(6)

Celoúnijné určenie frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby výlučne na zostupnom spoji by malo prispieť k dosiahnutiu cieľa RSPP, pokiaľ ide o frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, a to pridaním 50 MHz frekvenčného spektra. Používanie výlučne zostupného spoja je dôležité na riešenie asymetrie dátovej prevádzky posilnením spôsobilosti zostupného spoja bezdrôtových širokopásmových systémov vrátane poskytovania služieb 5G.

(7)

Členské štáty by v súlade s odporúčaniami správy CEPT č. 65 mali mať na národnej úrovni flexibilitu vo využívaní častí frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz, aby dodržali medzinárodné vojenské dohody (6) alebo v obmedzenom čase vyhoveli osobitným národným potrebám týkajúcim sa zachovania pozemských pevných bezdrôtových služieb. Z tohto hľadiska sa v správe zdôrazňuje, že prevádzka mobilných a pevných služieb na rovnakej frekvencii nie je možná. V dôsledku toho prerozdelenie (refarming) týchto pásiem na národnej úrovni s cieľom sprístupniť ich v reakcii na domáci dopyt po bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných službách výlučne na zostupnom spoji je zložitý proces, ktorý si vyžaduje primeraný časový rámec.

(8)

Pri uplatňovaní národnej flexibility by členské štáty mali uprednostniť dostupnosť súvislého frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby výlučne na zostupnom spoji aj vo frekvenčnom pásme 1 452 – 1 492 MHz s cieľom umožniť väčšie kanálové šírky pásma služieb 5G, úspory z rozsahu pre zariadenia, koexistenciu so službami v susedných pásmach, ako aj koordináciu frekvencií.

(9)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov organizovať používanie frekvenčného spektra na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany podľa článku 1 ods. 4 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre, by členské štáty mali v čo najväčšej možnej miere určiť frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby výlučne na zostupnom spoji.

(10)

Poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 517 MHz výlučne na zostupnom spoji by malo v záujme posilnenia jednotného trhu, obmedzenia škodlivého rušenia a zaistenia koordinácie frekvencií vychádzať z konzistentného harmonizovaného kanálového rastra a minimálnych, čiže čo najmenej obmedzujúcich technických podmienok.

(11)

Technické podmienky a opatrenia stanovené v správe CEPT č. 65 upravujú aj koexistenciu bezdrôtových širokopásmových služieb a služieb v susedných pásmach.

(12)

Technické podmienky a opatrenia, ako sú obmedzenia neželaného vysielacieho výkonu, zabezpečujú, aby využívanie bezdrôtového širokopásmového pripojenia vo frekvenčnom pásme 1 427 MHz – 1 517 MHz poskytovalo primeranú ochranu služieb rádioastronómie a pasívneho družicového prieskumu Zeme vo frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz, ako aj mobilných satelitných služieb vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz. Môžu byť potrebné ďalšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom posilniť koexistenciu so službami v susediacich frekvenčných pásmach 1 400 – 1 427 MHz a 1 518 – 1 559 MHz, napríklad v okolí letísk, námorných prístavov a pozemských staníc používaných na prijímanie pátracích a záchranných signálov prostredníctvom satelitu. Okrem toho treba zlepšiť výkonnosť prijímačov mobilných pozemských staníc v súlade s cieľmi a požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (7).

(13)

Vzhľadom na nedostatočné využitie časti frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz pre pozemské vysielacie systémy by sa mali odstrániť existujúce regulačné obmedzenia týkajúce sa koexistencie s takýmito službami v tomto pásme, aby sa umožnilo zavedenie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb výlučne na zostupnom spoji.

(14)

Dohody medzi administratívami o cezhraničnej koordinácii frekvencií môžu byť potrebné na zabezpečenie implementácie parametrov stanovených v tomto rozhodnutí s cieľom zlepšiť bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby vo frekvenčných pásmach 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz, aby sa predišlo škodlivému rušeniu a zlepšila sa efektívnosť využívania frekvenčného spektra. Dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v súvislosti so službami leteckej telemetrie by sa mali riešiť medzi príslušnými administratívami CEPT na dvojstrannom alebo viacstrannom základe.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali uplatňovať v členských štátoch s cieľom zabezpečiť využívanie úplného frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz, alebo jeho časti v prípade neexistencie dopytu na národnej úrovni, pokiaľ ide o bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby výlučne na zostupnom spoji, s cieľom prispieť v čo najväčšej miere k splneniu cieľa RSPP v oblasti frekvenčného spektra.

(16)

Členské štáty by mali Komisiu informovať o vykonávaní tohto rozhodnutia a využívaní daného pásma s cieľom uľahčiť posúdenie jeho vplyvu na úrovni Únie a podľa potreby jeho včasné preskúmanie. Opodstatnenie uplatňovania národnej flexibility v sprístupňovaní dostupného frekvenčného spektra vo frekvenčných pásmach 1 427 – 1 452 MHz alebo 1 492 – 1 517 MHz by sa malo kontrolovať raz za dva roky. Okrem toho by členské štáty mali raz za dva roky podávať správu o vnútroštátnych opatreniach na zlepšenie koexistencie so službami rádioastronómie a pasívneho družicového prieskumu Zeme vo frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz a mobilnými satelitnými službami vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/750 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto: „Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/750 z 8. mája 2015 o harmonizácii frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii“.;

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Cieľom tohto rozhodnutia je zosúladiť podmienky dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii.“;

3.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty do 1. októbra 2018 určia a sprístupnia na nevýhradnom základe frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz alebo ich časti pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb, a to v súlade s parametrami stanovenými v prílohe.“;

4.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak členské štáty v súlade s odsekom 2 určia a sprístupnia iba časť frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz alebo 1 492 – 1 517 MHz, tak:

a)

zabezpečia, aby sa akékoľvek doterajšie použitie zachovalo len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, aby sa tieto pásma dali postupne sprístupniť pre pozemské systémy, ktoré zabezpečujú poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb;

b)

zabezpečia, aby takáto časť frekvenčného spektra vytvárala v prvom rade spolu s frekvenčným pásmom 1 452 – 1 492 MHz súvislé frekvenčné pásmo;

c)

môžu až do 1. januára 2023 a v prípade, že na národnej úrovni nebol zaznamenaný dopyt po bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných službách podľa článkov 3 a 6 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, povoliť používanie časti týchto pásiem na ďalšie prevádzkovanie existujúcich pozemských pevných bezdrôtových elektronických komunikačných služieb alebo iných existujúcich služieb, ktoré nemôžu tieto pásma využívať spoločne s bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami.“;

5.

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Členské štáty zabezpečia, aby pozemské systémy uvedené v tomto článku poskytovali primeranú ochranu systémom v susedných pásmach.“;

6.

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Členské štáty podporia dohody o cezhraničnej koordinácii s cieľom umožniť prevádzku systémov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, pričom zohľadnia platné regulačné postupy a práva, ako aj príslušné medzinárodné dohody.“;

7.

Vkladá sa tento článok 2a:

„Článok 2a

Členské štáty preskúmajú uplatňovanie článku 2 raz za dva roky s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby.“;

8.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členské štáty monitorujú využívanie frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz a o svojich zisteniach na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy informujú Komisiu, aby bolo možné toto rozhodnutie podľa potreby včas preskúmať.“;

9.

Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

Členské štáty podajú najneskôr 1. novembra 2018 Komisii správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia vrátane miery dostupnosti frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz.“;

10.

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2015/750 sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2018

Za Komisiu

Mariya GABRIEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Správa CEPT č. 65, schválená 17. novembra 2017, opravená 2. marca 2018.

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/750 z 8. mája 2015 o harmonizácii frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Ú. v. EÚ L 119, 12.5.2015, s. 27).

(6)  Frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz sa používajú pre pozemské a námorné vojenské systémy v súlade so Spoločnou civilnou a vojenskou dohodou NATO o frekvenciách z roku 2014 (NFJA). Podľa bodu 14 dohody „[…] Ak NATO a členské štáty NATO harmonizovali používanie rádiových frekvenčných pásiem na vojenské účely, nevylučuje sa tým používanie na civilné účely“.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

PARAMETRE UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 A ČLÁNKU 2 ODS. 2

A.   VŠEOBECNÉ PARAMETRE

1.

Režim prevádzky vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 517 MHz je obmedzený na zostupný prenos zo základňovej stanice (‚downlink-only‘).

2.

Veľkosti blokov vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 517 MHz sa prideľujú v násobkoch 5 MHz. Dolná frekvencia prideleného bloku musí byť 1 427 MHz alebo musí mať odstup v násobkoch 5 MHz od tejto frekvencie.

3.

Vysielanie zo základňovej stanice musí byť v súlade s technickými podmienkami (spektrálna maska bloku) podľa tejto prílohy.

B.   TECHNICKÉ PODMIENKY ZÁKLADŇOVÝCH STANÍC – SPEKTRÁLNA MASKA BLOKU

Na zabezpečenie koexistencie susediacich sietí pri absencii dvoj- alebo viacstranných dohôd medzi ich prevádzkovateľmi sa pre základňové stanice použijú tieto technické parametre nazývané ‚spektrálna maska bloku‘ (block edge mask, BEM). Ak sa na tom príslušní prevádzkovatelia alebo správy dohodnú, možno použiť aj menej prísne technické parametre, pokiaľ sú v súlade s technickými podmienkami ochrany iných služieb či aplikácií, a to aj v susedných pásmach alebo na základe cezhraničných záväzkov.

BEM je vysielacia maska vymedzená ako funkcia frekvencie vo vzťahu k hrane bloku spektra, pre ktorý boli prevádzkovateľovi udelené práva na používanie. Pozostáva z hraničných hodnôt výkonu vo vnútri bloku a mimo neho. Hraničná hodnota výkonu vo vnútri bloku sa vzťahuje na blok pridelený prevádzkovateľovi. Hraničné hodnoty výkonu mimo bloku sa vzťahujú na spektrum používané pre WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz mimo bloku, ktorý bol pridelený prevádzkovateľovi. Sú uvedené v tabuľke 2. Hraničné hodnoty výkonu mimo pásma sa vzťahujú na spektrum mimo časti frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz, ktorá sa používa pre WBB ECS na národnej úrovni.

Okrem toho sú pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby (WBB ECS) v pásme 1 427 – 1 517 MHz vymedzené koexistenčné hraničné hodnoty výkonu, aby sa zaručila kompatibilita týchto služieb s inými rádiovými službami alebo aplikáciami vrátane prípadu, keď časť pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz nie je určená pre WBB ECS. Koexistenčné hraničné hodnoty výkonu vzhľadom na služby alebo aplikácie v susedných pásmach (t. j. mimo spektra používaného pre WBB ECS) sú uvedené v tabuľke 3, 4 a 5 a zabezpečujú národnú flexibilitu pri prideľovaní frekvenčného spektra pre WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 427 – 1 517 MHz na základe tohto rozhodnutia.

Na národnej úrovni možno na zaistenie koexistencie so službami a aplikáciami v susedných pásmach prijať dodatočné technické a/alebo procedurálne opatrenia (1).

Požiadavky vo vnútri bloku

Hraničná hodnota užitočného izotropne vyžarovaného výkonu (EIRP) základňových staníc vo vnútri bloku nie je povinná s výnimkou frekvenčného bloku 1 512 – 1 517 MHz, pre ktorý sa takáto hraničná hodnota uvádza v tabuľke 1. Pre iné frekvenčné bloky, než je frekvenčný blok 1 512 – 1 517 MHz, môžu členské štáty stanoviť hraničnú hodnotu EIRP najviac 68 dBm/5MHz, ktorú možno pri určitých využitiach zvýšiť, napríklad pri agregovanom využití spektra v rámci pásma 1 427 – 1 512 MHz a spektra v nižších frekvenčných pásmach.

Tabuľka 1

Maximálna hodnota EIRP vo vnútri bloku na jednu bunku  (2) pre základňové stanice WBB ECS prevádzkované v pásme 1 512 – 1 517 MHz

Frekvenčný blok

Maximálna vnútrobloková hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

1 512 – 1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 1

Tieto požiadavky majú zabezpečiť kompatibilitu medzi WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom bloku 1 512 – 1 517 MHz a mobilnými satelitnými službami vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 525 MHz.

Požiadavky mimo bloku

Tabuľka 2

Hraničné hodnoty mimoblokového EIRP BEM základňových staníc vo frekvenčnom pásme 1 427  – 1 517 MHz na jednu anténu

Frekvenčný rozsah mimoblokového vysielania

Maximálna stredná mimobloková hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

– 10 až – 5 MHz od spodnej hrany bloku

11 dBm

5 MHz

– 5 až 0 MHz od spodnej hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

0 až + 5 MHz od vrchnej hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 až + 10 MHz od vrchnej hrany bloku

11 dBm

5 MHz

Frekvencie v pásme 1 427 – 1 517 MHz s odstupom od vrchnej alebo spodnej hrany bloku viac než 10 MHz

9 dBm

5 MHz

Požiadavky na koexistenciu v susedných pásmach

Tabuľka 3

Hraničné hodnoty nežiaduceho vysielacieho výkonu základňovej stanice vo frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 427  – 1 452  MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna úroveň nežiaduceho vysielacieho výkonu (3)

Šírka pásma použitá pri meraní

1 400 – 1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 3

Táto požiadavka má ochrániť služby rádioastronómie a pasívneho družicového prieskumu Zeme v pasívnom frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pred WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom pásme 1 427 – 1 452 MHz vrátane prípadu, keď sa WBB ECS pridelí len časť tohto frekvenčného pásma. Na zlepšenie ochrany rádioastronomických pozorovaní v pasívnom frekvenčnom pásme 1 400 – 1 427 MHz pred WBB ECS môžu byť potrebné ďalšie vnútroštátne opatrenia.

Tabuľka 4

Hraničné mimopásmové hodnoty EIRP základňových staníc na jednu bunku  (4) vo frekvenčnom rozsahu 1 518 – 1 559 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 492  – 1 517 MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna mimopásmová hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

1 518 – 1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 – 1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 4

Tieto požiadavky majú poskytnúť primeranú ochranu mobilným satelitným službám prevádzkovaným vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz, a to v námorných prístavoch, na letiskách a v pozemných pátracích a záchranných staniciach mobilnej satelitnej služby, pred WBB ECS prevádzkovanými vo frekvenčnom pásme 1 492 – 1 517 MHz vrátane prípadu, keď sa WBB ECS pridelí len časť tohto frekvenčného pásma. Na zlepšenie ochrany mobilných satelitných služieb vo frekvenčnom pásme 1 518 – 1 559 MHz môžu byť potrebné ďalšie vnútroštátne opatrenia.

Tabuľka 5

Hraničné mimopásmové hodnoty EIRP základňových staníc na jednu bunku do 1 452 MHz a nad 1 492 MHz pre základňové stanice prevádzkované vo frekvenčnom pásme 1 452 – 1 492 MHz

Frekvenčný rozsah mimopásmového vysielania

Maximálna stredná mimopásmová hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Do 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 – 1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 – 1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 5

Tieto požiadavky sa uplatňujú, keď sa WBB ECS nepoužívajú buď do 1 452 MHz alebo nad 1 492 MHz, alebo v oboch prípadoch. Majú zabezpečiť kompatibilitu s WBB ECS v rámci frekvenčného pásma 1 452 – 1 492 MHz s koordinovanými pevnými spojmi, mobilnými službami a službami leteckej telemetrie obmedzenými na pozemné stanice a prevádzkovanými v susedných frekvenčných pásmach do 1 452 MHz alebo nad 1 492 MHz.

Keď sa WBB ECS používajú v rámci blokov bezprostredne pod 1 452 MHz, hraničné hodnoty uvedené v tabuľke 5 pre frekvencie do 1 452 MHz sa neuplatňujú. Keď sa WBB ECS používajú v rámci blokov bezprostredne nad 1 492 MHz, hraničné hodnoty uvedené v tabuľke 5 pre frekvencie nad 1 492 MHz sa neuplatňujú. Týmto nie sú dotknuté požiadavky mimo pásma stanovené v tabuľkách 3 a 4, ani požiadavky mimo bloku stanovené v tabuľke 2.


(1)  Napríklad jedno alebo viaceré z týchto opatrení: koordinácia plánovania frekvencií, koordinácia umiestnení, prísnejšie hraničné hodnoty výkonu základňových staníc vnútri pásma, prísnejšie hraničné hodnoty užitočného izotropne vyžarovaného výkonu základňových staníc mimo pásma, než sú hodnoty v tabuľke 5.

(2)  Na miestach s viacerými sektormi hodnota na jednu bunku zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

(3)  Úroveň nežiaduceho vysielacieho výkonu sa tu má chápať ako úroveň nameraná na anténovom porte.

(4)  Na miestach s viacerými sektormi hodnota na jednu bunku zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.


Top