Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/229 z 12. februára 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2013/480/EÚ [oznámené pod číslom C(2018) 696]Text s významom pre EHP.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/1


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/229

z 12. februára 2018,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2013/480/EÚ

[oznámené pod číslom C(2018) 696]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (1), a najmä na časť 1.4.1 bod ix) prílohy V k nej,

keďže:

(1)

V smernici 2000/60/ES sa členským štátom ukladá povinnosť chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary povrchovej vody s cieľom dosiahnuť ich dobrý ekologický a chemický stav. Ďalej sa v nej členským štátom ukladá povinnosť chrániť a zlepšovať všetky umelé a výrazne zmenené vodné útvary s cieľom dosiahnuť ich dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav.

(2)

Na vymedzenie jedného z hlavných environmentálnych cieľov smernice 2000/60/ES, teda dobrý ekologický stav, sa v smernici stanovuje postup zabezpečujúci porovnateľnosť výsledkov biologického monitorovania medzi jednotlivými členskými štátmi a ich klasifikácie monitorovacích systémov. Výsledky biologického monitorovania v členských štátoch a ich klasifikácie monitorovacích systémov sa porovnávajú v rámci interkalibračnej siete pozostávajúcej z monitorovacích miest v každom členskom štáte a každom ekoregióne Únie. V smernici 2000/60/ES sa stanovuje požiadavka, aby členské štáty podľa potreby zbierali potrebné informácie o miestach zahrnutých do interkalibračnej siete s cieľom umožniť hodnotenie súladu klasifikácie národných monitorovacích systémov s normatívnymi definíciami v časti 1.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES. Na účely interkalibračného porovnania sú členské štáty rozdelené do zemepisných interkalibračných skupín, ktoré pozostávajú z členských štátov, ktoré majú spoločné konkrétne povrchové vodné útvary, ako sú vymedzené v oddiele 2 prílohy k rozhodnutiu Komisie 2005/646/ES (2).

(3)

V súlade so smernicou 2000/60/ES sa interkalibračné porovnanie má vykonať na úrovni biologických prvkov porovnávaním výsledkov klasifikácie národného monitorovacieho systému za každý biologický prvok a za každý spoločný typ útvaru povrchových vôd medzi členskými štátmi, pričom sa zabezpečí súlad výsledkov s normatívnymi definíciami uvedenými v časti 1.2 prílohy V k uvedenej smernici.

(4)

Komisia umožnila uskutočnenie troch fáz interkalibračného porovnania prostredníctvom Spoločného výskumného centra. Na základe rámcovej smernice o vode boli v rámci Spoločnej implementačnej stratégie vypracované štyri usmerňovacie dokumenty [č. 6 (3), 14 (dve verzie) (4) a 30 (5)] v záujme uľahčenia interkalibračného procesu. Poskytujú prehľad základných princípov interkalibračného procesu a možnosti na vykonávanie porovnania vrátane časových harmonogramov a požiadaviek na podávanie správ. Ďalej poskytujú postup, ako prispôsobiť nové alebo zrevidované národné klasifikačné metódy harmonizovaným definíciám dobrého ekologického stavu.

(5)

Do roku 2007 boli Komisii doručené interkalibračné výsledky týkajúce sa niektorých biologických prvkov kvality. Boli zahrnuté do rozhodnutia Komisie 2008/915/ES (6), v ktorom sa stanovujú hodnoty hraníc medzi triedami, ktoré členské štáty mali používať pri svojej vnútroštátnej klasifikácii monitorovacích systémov. Výsledky prvej fázy interkalibračného porovnania neboli úplné, keďže neboli zahrnuté všetky biologické prvky kvality. Bolo však nevyhnutné prijať výsledky interkalibračného porovnania, ktoré boli k dispozícii, aby sa mohli použiť pri vývoji prvých programov opatrení a plánov manažmentu povodí v súlade s článkami 11 a 13 smernice 2000/60/ES.

(6)

S cieľom vyriešiť nedostatky a zlepšiť porovnateľnosť interkalibračných výsledkov dostatočne načas pre druhé plány manažmentu povodí, ktoré mali byť hotové do roku 2015, Komisia iniciovala druhú fázu interkalibračného porovnania. Výsledky porovnania boli zahrnuté do rozhodnutia Komisie 2013/480/EÚ (7). Z výsledkov vyplynulo, že v niektorých prípadoch sa interkalibráciu podarilo dosiahnuť len čiastočne. Takisto boli zemepisné interkalibračné skupiny a biologické prvky kvality, v prípade ktorých neboli k dispozícii žiadne výsledky interkalibračného porovnania, ktoré by sa mohli zahrnúť do uvedeného rozhodnutia.

(7)

Preto bola v záujme vyriešenia nedostatkov a zlepšenia porovnateľnosti interkalibračných výsledkov dostatočne načas pre tretie plány manažmentu povodí, ktoré majú byť hotové do roku 2021, potrebná tretia fáza interkalibračného porovnania. Výsledky tejto tretej fázy interkalibračného porovnania sú zahrnuté v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(8)

V prílohe k tomuto rozhodnutiu sú uvedené výsledky interkalibračného porovnania. Pokiaľ ide o výsledky v časti 1 prílohy, všetky kroky interkalibračného procesu stanoveného v usmerňovacích dokumentoch boli úplne vykonané. Časť 2 prílohy obsahuje národné klasifikačné metódy a ich príslušné hraničné hodnoty, pri ktorých nebolo technicky možné ukončiť hodnotenie porovnateľnosti z dôvodu nedostatku spoločných typov, rozdielnych tlakov, ktoré boli predmetom porovnania, alebo odlišných koncepcií hodnotenia. Výsledky uvedené v časti 1 a časti 2 prílohy sú v súlade s normatívnymi definíciami uvedenými v časti 1.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES, a preto by sa príslušné hraničné hodnoty mali použiť v klasifikácii monitorovacích systémov členských štátov.

(9)

Pokiaľ sú vodné útvary zodpovedajúce interkalibrovaným typom označené ako umelé alebo výrazne zmenené vodné útvary podľa článku 4 ods. 3 smernice 2000/60/ES, členským štátom by sa malo povoliť použiť výsledky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu na odvodenie ich dobrého ekologického potenciálu, pri zohľadnení ich fyzikálnych zmien a súvisiaceho využívania vôd v súlade s normatívnymi definíciami v bode 1.2.5 prílohy V k smernici 2000/60/ES.

(10)

Členské štáty by mali uplatniť výsledky interkalibračného porovnania vo svojich národných klasifikačných systémoch s cieľom stanoviť hranice medzi veľmi dobrým a dobrým stavom a medzi dobrým a priemerným stavom pri všetkých svojich národných typoch.

(11)

Informácie sprístupnené prostredníctvom zavedenia monitorovacích programov, ako sa uvádza v článku 8 smernice 2000/60/ES, a preskúmanie a aktualizácia charakteristík území povodí, ako sa uvádza v článku 5 uvedenej smernice, by mohli priniesť nový dôkaz, ktorý môže viesť k tomu, že členské štáty prispôsobia svoje monitorovacie a klasifikačné systémy vedeckému a technickému pokroku. Členské štáty môžu takisto vypracovať nové národné klasifikačné metódy vzťahujúce sa na biologické prvky kvality alebo biologické podprvky kvality a súvisiace hraničné hodnoty, pri ktorých by sa mal zhodnotiť súlad s normatívnymi definíciami uvedenými v časti 1.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES. Tieto otázky môžu mať za následok preskúmanie výsledkov interkalibračného porovnania s cieľom vyriešiť nedostatky a zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť interkalibrovaných výsledkov, čo si následne môže vyžiadať aktualizáciu výsledkov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(12)

Rozhodnutie 2013/480/EÚ by sa preto malo zrušiť a zodpovedajúcim spôsobom nahradiť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý je uvedený v článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely oddielu 1.4.1 bodu iii) prílohy V k smernici 2000/60/ES členské štáty použijú pri klasifikácii monitorovacích systémov hodnoty hraníc medzi triedami stanovené v časti 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu.

2.   V prípade, ak hodnotenie porovnateľnosti biologického prvku kvality nebolo v určitej zemepisnej interkalibračnej skupine dokončené, členské štáty na účely oddielu 1.4.1 bodu iii) prílohy V k smernici 2000/60/ES použijú vo svojej klasifikácii monitorovacích systémov metódy a hodnoty hraníc medzi triedami stanovené v časti 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu.

3.   Členské štáty môžu použiť metódy a hodnoty hraníc medzi triedami stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu na stanovenie dobrého ekologického potenciálu vodných útvarov určených ako umelé vodné útvary alebo výrazne zmenené vodné útvary podľa článku 4 ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Článok 2

Rozhodnutie 2013/480/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2018

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2005/646/ES zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 243, 19.9.2005, s. 1).

(3)  Spoločná stratégia vykonávania pre rámcovú smernicu o vode (2000/60/ES), usmerňovací dokument č. 6, K usmerneniu na vytvorenie interkalibračnej siete a proces interkalibračného porovnávania, Európske spoločenstvá, 2003 [Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, European Communities, 2003]. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Spoločná stratégia vykonávania pre rámcovú smernicu o vode (2000/60/ES), usmerňovací dokument č. 14 [Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14]. Usmerňovací dokument k interkalibračnému procesu (Guidance document on the Intercalibration Process) 2004 – 2006, ISBN 92-894-9471-9;

Spoločná stratégia vykonávania pre rámcovú smernicu o vode (2000/60/ES), usmerňovací dokument č. 14 [Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14]. Usmerňovací dokument k interkalibračnému procesu (Guidance document on the Intercalibration Process) 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5.

(5)  Postup prispôsobenia nových alebo aktualizovaných klasifikačných metód výsledkom dokončeného interkalibračného porovnania, usmerňovací dokument č. 30 (Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No 30). Technická správa 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(6)  Rozhodnutie Komisie 2008/915/ES z 30. októbra 2008, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty klasifikácie monitorovacieho systému členských štátov vyplývajúce z medzikalibračného porovnania (Ú. v. EÚ L 332, 10.12.2008, s. 20).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2013/480/EÚ z 20. septembra 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/915/ES (Ú. v. EÚ L 266, 8.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA

V časti 1 tejto prílohy sa uvádzajú výsledky interkalibračného porovnania, pri ktorom sa úplne ukončili všetky kroky interkalibračného procesu vrátane jednotlivých príslušných hraničných hodnôt.

Časť 2 obsahuje národné metódy a ich hraničné hodnoty, ktoré sú v súlade s normatívnou definíciou uvedenou v oddiele 1.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES, pri ktorých ale z dôvodu nedostatku spoločných typov, rôznych predmetných tlakov alebo odlišných koncepcií hodnotenia nebolo technicky možné ukončiť hodnotenie porovnateľnosti v rámci zemepisnej interkalibračnej skupiny.

-- ČASŤ 1 --

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Alpské rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Povodie (km2)

Nadmorská výška (m. n. m.) a geomorfológia

Alkalita

Režim toku

R-A1

predalpínske, malé až stredné, vysoká nadmorská výška, vápenaté

10 – 1 000

800 – 2 500  m (povodie), balvany/okruhliaky

vysoká (ale nie extrémne vysoká) alkalita

 

R-A2

malé až stredné, vysoká nadmorská výška, kremičité

10 – 1 000

500 – 1 000  m (max. výška povodia 3 000  m, priemerne 1 500  m), balvany

nevápenaté (granity, metamorfované), stredná až nízka alkalita

snehovo-ľadovcový režim toku

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typ R-A1:

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko

Typ R-A2:

Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ R-A1

 

 

 

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť bentické bezstavovce [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francúzsko

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Nemecko

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Taliansko

MacrOper, založený na interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť bentické bezstavovce [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francúzsko (Alpy)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Francúzsko (Pyreneje)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Taliansko

MacrOper, založený na interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Španielsko

iberský BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Typ a štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ R-A1

 

 

 

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Centrálne-Baltské rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Povodie (km2)

Nadmorská výška a geomorfológia

Alkalita (meq/l)

R-C1

malé, nížinné, kremičité piesky

10 – 100

nížina, s prevažne piesčitým podložím (malé častice), 3 – 8 m široké (takmer naplnené koryto)

> 0,4

R-C2

malé, nížinné, kremičité – skaly

10 – 100

nížina, skaly

3 – 8 m široké (takmer naplnené koryto)

< 0,4

R-C3

malé, stredná nadmorská výška, kremičité

10 – 100

stredná nadmorská výška, skaly (žula) – štrkové podložie, 2 – 10 m široké (pri plnom koryte)

< 0,4

R-C4

stredné, nížinné, zmiešané

100 – 1 000

nížina, piesočnatý až štrkovité podložie, 8 – 25 m šírka (takmer naplnené koryto)

> 0,4

R-C5

veľké, nížinné, zmiešané

1 000  – 10 000

nížina, zóna výskytu druhov rodu Barbus, variácia v rýchlosti toku, max. nadmorská výška povodia: 800 m, > 25 m šírka (pri plnom koryte)

> 0,4

R-C6

malé, nížinné, vápenaté

10 – 300

nížina, štrkovité podložie (vápenec), 3 – 10 m šírka (takmer naplnené koryto)

> 2

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typ R-C1:

Belgicko (Flámsko), Belgicko (Valónsko), Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typ R-C2:

Španielsko, Francúzsko, Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typ R-C3:

Rakúsko, Belgicko (Valónsko), Česká republika, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Švédsko, Francúzsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo

Typ R-C4:

Belgicko (Flámsko), Belgicko (Valónsko), Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typ R-C5:

Belgicko (Valónsko), Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Írsko. Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typ R-C6:

Belgicko (Valónsko), Dánsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE-BALTSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť bentické bezstavovce

0,80

0,60

Belgicko (Flámsko)

flámsky multimetrický index bezstavovcov (MMIF)

0,90

0,70

Belgicko (Valónsko)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12. 10. 2012

0,94

(typ R-C1)

0,97

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(typ R-C1)

0,74

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

Česká republika

český systém hodnotenia ekologického stavu riek prostredníctvom bentických makrobezstavovcov

0,80

0,60

Dánsko

dánsky index fauny tokov (DSFI)

1,00

0,71

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – riečne makrobezstavovce

0,90

0,70

Nemecko

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francúzsko

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Írsko

systém hodnotenia kvality (Quality Rating System) (Q-hodnota)

0,85

0,75

Taliansko

MacrOper, založený na výpočte indexu STAR_ICM

0,96

0,72

Lotyšsko

lotyšský index makrobezstavovcov (LMI)

0,92

0,72

Litva

litovský riečny index makrobezstavovcov (LRMI)

0,80

0,60

Luxembursko

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 a XP T 90-388

0,96

0,72

Holandsko

KRW-maatlat

0,80

0,60

Poľsko

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (typ R-C1)

0,72 (typ R-C1)

Španielsko

METI

0,93

0,70

Švédsko

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT (nástroj na klasifikáciu riečnych bezstavovcov)

0,97

0,86

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE-BALTSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

AIM pre rieky (Rakúsky index makrofytov pre rieky)

RC-3

0,875

0,625

Belgicko (Flámsko)

MAFWAT – Flámsky systém hodnotenia makrofytov

R-C1

0,80

0,60

Belgicko (Valónsko)

IBMR-WL – Biological Macrophyte Index for Rivers (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Česká republika

metóda hodnotenia povrchových útvarov tečúcich vôd v Českej republike na základe biologického prvku kvality makrofyty

R-C3 (národný typ 1)

0,83

0,67

R-C3 (národný typ 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Dánsko

DSPI – dánsky index flóry tokov (Danish Stream Plant Index)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Nemecko

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Francúzsko

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière francúzska norma NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Írsko

MTR – IE – Mean Trophic Ranking (stredná trofická klasifikácia)

R-C4

0,74

0,62

Taliansko

IBMR – IT – biologický index makrofytov pre rieky

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litva

litovský index riečnych makrofytov

R-C4

0,61

0,41

Lotyšsko

lotyšská metóda hodnotenia na základe makrofytov

R-C4

0,75

0,55

Luxembursko

IBMR – LU – biologický index makrofytov pre rieky

R-C3, R-C4, R-C5 a R-C6

0,89

0,79

Holandsko

zrevidovaná metóda hodnotenia riek v Holandsku na základe makrofytov

R-C1 a R-C

0,80

0,60

Poľsko

MIR – index makrofytov pre rieky

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Spojené kráľovstvo

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 a R-C4 (*1)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE-BALTSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť fytobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Všetky typy, nadmorská výška < 500 m

0,70

0,42

všetky typy, nadmorská výška > 500 m

0,71

0,43

Belgicko (Flámsko)

Pomer rozsievok citlivých na účinok a rozsievok súvisiacich s účinkom (PISIAD) (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)

všetky typy

0,80

0,60

Belgicko (Valónsko)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

všetky typy

0,98

0,73

Česká republika

česká metóda hodnotenia riek prostredníctvom fytobentosu

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estónsko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

všetky typy

0,85

0,70

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

všetky typy

0,94

0,78

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Írsko

revidovaná forma indexu trofickej rozsievky – Trophic Diatom Index (TDI)

všetky typy

0,93

0,78

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

všetky typy

0,89

0,70

Írsko

revidovaná forma indexu trofickej rozsievky – Trophic Diatom Index (TDI)

všetky typy

0,93

0,78

Litva

litovský index fytobentosu

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxembursko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (nízka alkalita)

0,98

0,78

R-C4 (vysoká alkalita), R-C5 a R-C6

0,99

0,78

Holandsko

KRW Maatlat

všetky typy

0,80

0,60

Poľsko

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (index rozsievky pre rieky)

všetky typy

0,80

0,58

Španielsko

Diatom multimetric (rozsievky) (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Švédsko

švédske metódy hodnotenia, švédske predpisy EPA (NFS 2008:1) založené na Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

všetky typy

0,89

0,74

Spojené kráľovstvo

hodnotenie rozsievok pri vyhodnotení ekologického stavu riek (Diatom Assessment for River Ecological Status – DARLEQ2)

všetky typy

1,00

0,75

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Východné kontinentálne rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Ekoregión

Povodie (km2)

Nadmorská výška (m n.m.)

Geológia

Substrát

R-E1a

Karpaty: malé až stredné, stredná nadmorská výška

10

10 – 1 000

500 – 800

zmiešané

 

R-E1b

Karpaty: malé až stredné, stredná nadmorská výška

10

10 – 1 000

200 – 500

zmiešané

 

R-E2

roviny: stredne veľké, nížiny

11 a 12

100 – 1 000

< 200

zmiešané

piesok a silt

R-E3

roviny: veľké, nížiny

11 a 12

> 1 000

< 200

zmiešané

piesok, silt a štrk

R-E4

roviny: stredne veľké, stredná nadmorská výška

11 a 12

100 – 1 000

200 – 500

zmiešané

piesok a štrk

R-EX4

veľké, stredná nadmorská výška

10, 11 a 12

> 1 000

200 – 500

zmiešané

štrk a balvany

R-EX5

roviny: malé, nížiny

11 a 12

10 – 100

< 200

zmiešané

piesok a silt

R-EX6

roviny: malé, stredná nadmorská výška

11 a 12

10 – 100

200 – 500

zmiešané

štrk

R-EX7

Balkán: malé, vápenaté, stredná nadmorská výška

5

10 – 100

200 – 500

vápenaté

štrk

R-EX8

Balkán: malé až stredne veľké, vápenaté krasové pramene

5

10 – 1 000

 

vápenaté

štrk, piesok a silt

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

R-E1a:

Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko

R-E1b:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

R-E2:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-E3:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-E4:

Rakúsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

R-EX4:

Česká republika, Rumunsko, Slovensko

R-EX5:

Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko

R-EX6:

Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko

R-EX7:

Slovinsko

R-EX8:

Slovinsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť bentické bezstavovce

R-E4

0,80

0,60

Bulharsko

IBI (BG) [írsky biotický index (BG)]

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Česká republika

český systém hodnotenia ekologického stavu riek prostredníctvom bentických makrobezstavovcov

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Maďarsko

maďarský multimetrický index makrobezstavovcov

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumunsko

metóda hodnotenia ekologického stavu vodných útvarov na základe makrobezstavovcov

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovensko

slovenské hodnotenie bentických bezstavovcov v riekach

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

AIM pre rieky (Rakúsky index makrofytov pre rieky)

R-E4

0,875

0,625

Bulharsko

referenčný index

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Česká republika

metóda hodnotenia povrchových útvarov tečúcich vôd v Českej republike na základe biologického prvku kvality makrofyty

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Česká republika

metóda hodnotenia povrchových útvarov tečúcich vôd v Českej republike na základe biologického prvku kvality makrofyty

R-E4

0,770

0,560

Maďarsko

referenčný index

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumunsko

rumunský systém hodnotenia riek založený na makrofytoch [Index riečnych makrofytov (MARI)]

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 a R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

všetky typy 0,625

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovensko

biologický index makrofytov pre rieky (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť fytobentos

R-E4

0,70

0,42

Bulharsko

hodnotenie ekologického stavu riek v Bulharsku na základe indexu rozsievok (diatom index) IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (národný typ R2, R4)

0,85 (národný typ R7, R8)

0,66 (národný typ R2, R4)

0,64 (národný typ R7, R8)

Česká republika

systém hodnotenia riek na základe fytobentosu

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Maďarsko

hodnotenie ekologického stavu riek na základe rozsievok

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumunsko

národná (rumunská) metóda hodnotenia ekologického stavu riek na základe fytobentosu (rozsievky) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovensko

systém hodnotenia ekologického stavu riek na základe fytobentosu

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Stredozemské rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Povodie (km2)

Geológia

Režim toku

R-M1

malé stredozemské toky

< 100

zmiešané (okrem kremičitých)

vysoko sezónny

R-M2

stredné stredozemské toky

100 – 1 000

zmiešané (okrem kremičitých)

vysoko sezónny

R-M4

stredozemské horské toky

 

nekremičité

vysoko sezónny

R-M5

dočasné toky

 

 

dočasný

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

R-M1:

Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko

R-M2:

Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko

R-M4:

Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko

R-M5:

Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Typ a štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

R-M1

 

 

 

Francúzsko

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grécko

helénsky systém posudzovania 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Taliansko

MacrOper [založený na (interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR ICMi)]

0,970

0,720

Portugalsko

metóda hodnotenia biologickej kvality riek – bentické bezstavovce (IPtIN, IPtIS)

0,870 (typ 1)

0,678 (typ 1)

0,850 (typ 3)

0,686 (typ 3)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španielsko

iberská pracovná skupina pre biologické monitorovanie (IBMWP)

0,845

0,698

Španielsko

iberský stredozemský multimetrický index – s použitím kvantitatívnych údajov (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulharsko

IBI (BG) [írsky biotický index (BG)]

0,800

0,600

Francúzsko

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grécko

helénsky systém posudzovania 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Taliansko

MacrOper [založený na interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR (ICMi)]

0,940

0,700

Portugalsko

metóda hodnotenia biologickej kvality riek – bentické bezstavovce (IPtIN, IPtIS)

0,830 (typ 2)

0,693 (typ 2)

0,880 (typ 4)

0,676 (typ 4)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španielsko

iberská pracovná skupina pre biologické monitorovanie (IBMWP)

0,845

0,698

Španielsko

iberský stredozemský multimetrický index – s použitím kvantitatívnych údajov (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cyprus

interkalibračný spoločný metrický index STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Francúzsko

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grécko

helénsky systém posudzovania 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Taliansko

MacrOper [založený na interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR (ICMi)]

0,940

0,700

Španielsko

iberská pracovná skupina pre biologické monitorovanie (IBMWP)

0,840

0,700

Španielsko

iberský stredozemský multimetrický index – s použitím kvantitatívnych údajov (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cyprus

interkalibračný spoločný metrický index STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grécko

helénsky systém posudzovania 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Taliansko

MacrOper [založený na interkalibračnom spoločnom metrickom indexe STAR (ICMi)]

0,970

0,730

Portugalsko

metóda hodnotenia biologickej kvality riek – bentické bezstavovce (IPtIN, IPtIS)

0,973 (typ 5)

0,705 (typ 5)

0,961 (typ 6)

0,708 (typ 6)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španielsko

iberská pracovná skupina pre biologické monitorovanie (IBMWP)

0,830

0,630

Španielsko

iberský stredozemský multimetrický index – s použitím kvantitatívnych údajov (IMMi-T)

0,830

0,620

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Typ a štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulharsko (R-M1 a R-M2)

RI (BG) [referenčný index (BG)]

0,640

0,350

Cyprus

IBMR – biologický index makrofytov pre rieky

0,795

0,596

Francúzsko

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière francúzska norma NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grécko

IBMR – biologický index makrofytov pre rieky

0,750

0,560

Taliansko

IBMR – biologický index makrofytov pre rieky

0,900

0,800

Portugalsko

IBMR – biologický index makrofytov pre rieky

0,920

0,690

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Španielsko

IBMR – biologický index makrofytov pre rieky

0,950

0,740

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Typ a štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

R-M1

 

 

 

Bulharsko

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grécko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (typ 1)

0,730 (typ 1)

0,910 (typ 3)

0,680 (typ 3)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulharsko

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grécko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982))

0,910 (typ 2)

0,680 (typ 2)

0,970 (typ 4)

0,730 (typ 4)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cyprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grécko

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cyprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (typ 5)

0,651 (typ 5)

0,940 (typ 6)

0,700 (typ 6)

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Severské rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Povodie

(plocha v km2)

Nadmorská výška a geomorfológia

Alkalita

(meq/l)

Organický materiál

(mg Pt/l)

R-N1

malé, nížinné, kremičité, stredná alkalita

10 – 100

< 200 m alebo pod najvyšším pobrežím

0,2  – 1

< 30

(< 150 v Írsku)

R-N3

malé/stredné, nížinné, organické, nízka alkalita

10 – 1 000

< 0,2

> 30

R-N4

stredné, nížinné, kremičité, stredná alkalita

100 – 1 000

0,2  – 1

< 30

R-N5

malé, stredná nadmorská výška, kremičité, nízka alkalita

10 – 100

medzi nížinami a vysočinami

< 0,2

< 30

R-N9

malé/stredné, stredná nadmorská výška, kremičité, nízka alkalita, organické (humózne)

10 – 1 000

medzi nížinami a vysočinami

< 0,2

> 30

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

R-N1:

Fínsko, Írsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

R-N3:

Fínsko, Írsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

R-N4:

Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

R-N5:

Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

R-N9:

Fínsko, Nórsko, Švédsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce (metódy citlivé na obohatenie prostredia organickými látkami a všeobecnú degradáciu)

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Fínsko

zrevidovaná fínska metóda hodnotenia riečnych bezstavovcov

0,80

0,60

Írsko

systém hodnotenia kvality (Quality Rating System) (Q-hodnota)

0,85

0,75

Nórsko

ASPT

0,99

0,87

Švédsko

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT (nástroj na klasifikáciu riečnych bezstavovcov)

0,97

0,86

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce (metódy citlivé na acidifikáciu)

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Tieto výsledky sa uplatňujú na priezračné typy riek s nízkou alkalitou

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Nórsko

AcidIndex2 (upravený Raddum index2) (riečna acidifikácia)

0,675

0,515

Spojené kráľovstvo – Škótsko

WFD-AWIC

0,910

0,830

Spojené kráľovstvo – Anglicko a Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Tieto výsledky sa uplatňujú na humózne typy riek s nízkou alkalitou

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Švédsko

MISA: multimetrický index acidifikácie tokov podľa bezstavovcov

0,550

0,400

Spojené kráľovstvo

WFD-AWIC

0,930

0,830

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Typ a štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

R-N3 a R-N9

 

 

 

Fínsko

trofický index TIc

0,889

0,610

Švédsko

trofický index TIc

0,889

0,610

Nórsko

trofický index TIc

0,889

0,610

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Fínsko

fínska metóda na základe riečneho fytobentosu

0,80

0,60

Švédsko

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Írsko

revidovaná forma indexu trofickej rozsievky – Trophic Diatom Index (TDI)

0,93

0,78

Spojené kráľovstvo

DARLEQ 2

1,00

0,75

Nórsko

Periphyton Index of Trophic Status (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisné interkalibračné skupiny

Všetky

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

Prehľad regionálnych skupín, ktoré boli stanovené na interkalibračné porovnanie na základe populácií rýb v riekach:

Skupina oblastí s nízkou a strednou nadmorskou výškou  – Belgicko (Flámsko), Belgicko (Valónsko), Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales), Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Dánsko, Maďarsko

Severská skupina  – Fínsko, Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko a Severné Írsko), Nórsko

Skupina s pohoriami alpského typu  – Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Slovinsko, Taliansko

Skupina Stredozemie – južný Atlantik  – Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Bulharsko

Podunajská skupina  – Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Skupina oblastí s nízkou a strednou nadmorskou výškou

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Belgicko (Flámsko)

index IBI pre horné toky riek a nížiny

0,850

0,650

Belgicko (Valónsko)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Francúzsko

FBI (index na základe rýb): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Nemecko

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Lotyšsko

lotyšský index rýb

0,880

0,660

Litva

litovský index riečnych rýb

0,940

0,720

Luxembursko

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Holandsko

NLFISR

0,800

0,600

Poľsko

index EFI+PL

0,800

0,600

Severská skupina

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Fínsko

fínsky index rýb (FiFi) – typ L2

0,665

0,499

Fínsko

fínsky index rýb (FiFi) – typ L3

0,658

0,493

Fínsko

fínsky index rýb (FiFi) – typ M1

0,709

0,532

Fínsko

fínsky index rýb (FiFi) – typ M2

0,734

0,550

Fínsko

fínsky index rýb (FiFi) – typ M3

0,723

0,542

Írsko

Fish Classification Scheme 2 Ireland (Írska schéma klasifikácie rýb) (FCS2)

0,845

0,540

Švédsko

švédska metóda VIX

0,739

0,467

Spojené kráľovstvo – Severné Írsko

IR_FCS2

0,845

0,540

Spojené kráľovstvo – Škótsko

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Stredozemská skupina

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Grécko

helénsky index rýb (HeFI)

0,800

0,600

Portugalsko

F-IBIP – index biotickej integrity v portugalských vodných tokoch, cez ktoré sa možno brodiť, na základe rýb

0,850

0,675

Španielsko

IBIMED – typ T2

0,816

0,705

Španielsko

IBIMED – typ T3

0,929

0,733

Španielsko

IBIMED – typ T4

0,864

0,758

Španielsko

IBIMED – typ T5

0,866

0,650

Španielsko

IBIMED – typ T6

0,916

0,764

Alpská skupina

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

FIA

0,875

0,625

Francúzsko

FBI (index na základe rýb): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Nemecko

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Taliansko

NISECI index (nový index ekologického stavu spoločenstiev rýb)

0,800

0,520

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Podunajská skupina

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Bulharsko

TsBRI (bulharský index rýb špecifický pre jednotlivé typy)

0,860

0,650

Česká republika

česká multimetrická metóda CZI

0,780

0,585

Rumunsko

EFI+ európsky index rýb (kaprový bahenný typ)

0,939

0,700

Rumunsko

EFI+ európsky index rýb (lososový typ)

0,911

0,755

Slovensko

slovenský ichtyologický index FIS

0,710

0,570

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisné interkalibračné skupiny

Všetky – veľmi veľké rieky

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika riek

Povodie (plocha v km2)

Alkalita (meq/l)

R-L1

veľmi veľké rieky s nízkou alkalitou

> 10 000

< 0,5

R-L2

veľmi veľké rieky so strednou až vysokou alkalitou

> 10 000

> 0,5

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

R-L1:

Fínsko, Nórsko, Švédsko

R-L2:

Rakúsko, Belgicko (Flámsko), Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VEĽMI VEĽKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

Hodnotenie biologických prvkov kvality – časť bentické bezstavovce (vo veľkých alpských riekach)

0,80

0,60

Rakúsko

slovenské hodnotenie bentických bezstavovcov vo veľkých riekach (pre veľké rieky v nížinách)

0,80

0,60

Belgicko (Flámsko)

flámsky multimetrický index bezstavovcov (MMIF)

0,90

0,70

Bulharsko

mRBA – modifikované rýchle biologické hodnotenie

0,80

0,60

Chorvátsko

systém hodnotenia ekologického stavu na základe bentických bezstavovcov vo veľmi veľkých riekach

0,80

0,60

Česká republika

český systém hodnotenia ekologického stavu riek, cez ktoré sa nemožno brodiť, na základe bentických makrobezstavovcov

0,80

0,60

Nemecko

nemecký PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – makrobezstavovce vo veľkých riekach

0,90

0,70

Španielsko

IBMWP – Iberská pracovná skupina pre biologické monitorovanie

0,79

0,48

Fínsko

zrevidovaná fínska metóda hodnotenia riečnych bezstavovcov

0,80

0,60

Maďarsko

Hungary HMMI_II – maďarský multimetrický index bezstavovcov vo veľkých a veľmi veľkých riekach

0,80

0,60

Taliansko

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – stredozemské rieky

0,94

0,70

Taliansko

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – iné než stredozemské rieky

0,96

0,72

Litva

litovský index riečnych makrobezstavovcov

0,80

0,60

Lotyšsko

LRMI – lotyšský index riečnych makrobezstavovcov vo veľkých riekach

0,88

0,63

Holandsko

metrická metóda WFD pre prírodné typy vôd

0,80

0,60

Nórsko

Norway ASPT – priemerný počet bodov za taxón

0,99

0,87

Poľsko

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumunsko

ECO-BENT – metóda hodnotenia ekologického stavu vodných útvarov na základe makrobezstavovcov

0,79

0,53

Švédsko

priemerný počet bodov za taxón (ASPT) a index DJ

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovensko

slovenské hodnotenie bentických bezstavovcov vo veľkých riekach

0,80

0,60

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VEĽMI VEĽKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

nemecký PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgicko (Flámsko)

nemecký PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulharsko

nemecký PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Chorvátsko

HRPI – index fytoplanktónu v maďarských riekach

0,80

0,60

Česká republika

CZ – metóda hodnotenia ekologického stavu riek na základe fytoplanktónu

0,80

0,60

Nemecko

nemecký PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estónsko

EST_PHYPLA_R – estónsky index fytoplanktónu vo veľkých riekach

0,85

0,65

Maďarsko

HRPI – index fytoplanktónu v maďarských riekach

0,80

0,60

Litva

nemecký PhytoFluss-Index pre rieky v nížinách typu 15.2

0,80

0,60

Lotyšsko

lotyšský index fytoplanktónu vo veľkých riekach

0,80

0,60

Poľsko

IFPL metric – metóda hodnotenia veľkých riek na základe fytoplanktónu

1,08

0,92

Rumunsko

ECO-FITO – metóda hodnotenia ekologického stavu vodných útvarov na základe fytoplanktónu

0,92

0,76

Slovensko

Phytoplankton-SK – slovenské hodnotenie fytoplanktónu vo veľkých riekach

0,80

0,60

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VEĽMI VEĽKÉ RIEKY

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Fytobentos

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

R-L1

 

 

 

Fínsko

fínska metóda na základe riečneho fytobentosu

0,80

0,60

Švédsko

bentické riasy v tečúcich vodách – analýza rozsievok

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť fytobentos

0,85

0,57

Bulharsko

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Česká republika

systém hodnotenia riek na základe fytobentosu

0,80

0,60

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – riečny fytobentos

0,83

0,64

Francúzsko

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, apríl 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Španielsko

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Chorvátsko

systém hodnotenia ekologického stavu riek podľa fytobentosu na základe rozsievok

0,8

0,61

Maďarsko

hodnotenie ekologického stavu riek na základe rozsievok

0,762

0,60

Taliansko

interkalibračný spoločný metrický index (ICMi) (Mancini &Sollazzo 2009)

0,89 (národný typ C)

0,70 (národný typ C)

0,82 (národný typ M3)

0,62 (národný typ M3)

Holandsko

metrická metóda WFD pre prírodné typy vôd

0,80

0,60

Portugalsko

IPS – špecifický index citlivosti na znečistenie

0,90 (národný typ R_GRS/rieka Guadiana)

0,67 (národný typ R_GRS/rieka Guadiana)

Slovensko

systém hodnotenia ekologického stavu riek na základe fytobentosu

0,90

0,70

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Alpské jazerá

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška (m n. m.)

Priemerná hĺbka m)

Alkalita (meq/l)

Veľkosť jazera (km2)

L-AL3

nížinné alebo v stredných polohách, hlboké, stredná až vysoká alkalita (alpínsky vplyv), veľká rozloha

50 – 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

v stredných polohách, plytké, stredná až vysoká alkalita (alpínsky vplyv), veľká rozloha

200 – 800

3 – 15

> 1

> 0,5

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typy L-AL3:

Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Slovinsko

Typy L-AL4:

Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

hodnotenie biologických prvkov kvality – časť B2 – fytoplanktón

0,80

0,60

Francúzsko

index fytoplanktónu v jazerách (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Nemecko

PSI (Phyto-Seen-Index – nemecký index fytoplanktónu v jazerách) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Taliansko

talianska metóda hodnotenia fytoplanktónu (IPAM)

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

IC typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

AIM pre jazerá (rakúsky index makrofytov pre jazerá)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Francúzsko

IBML (francúzsky index makrofytov v jazerách): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Taliansko

MacroIMMI (index makrofytov na hodnotenie ekologickej kvality talianskych jazier)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Nemecko

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ALPSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Rakúsko

ALFI [rakúsky index jazerných rýb (Austrian lake fish index)]: multimetrický index na hodnotenie ekologického stavu alpských jazier na základe fauny rýb

0,80

0,60

Nemecko

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Taliansko

index jazerných rýb (LFI)

0,82

0,64

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Centrálne/baltské jazerá

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška (m n. m.)

Priemerná hĺbka m)

Alkalita (meq/l)

Čas zdržania (v rokoch)

L-CB1

nížiny, plytké, vápenaté

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

nížiny, veľmi plytké, vápenaté

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy

Typy L-CB1:

Belgicko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-CB2:

Belgicko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE/BALTSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Belgicko (Flámsko)

flámska metóda hodnotenia fytoplanktónu pre jazerá

0,80

0,60

Dánsko

dánsky index jazerného fytoplanktónu

0,80

0,60

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – jazerný fytoplanktón

0,80

0,60

Nemecko

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – nemecký index fytoplanktónu pre jazerá

0,80

0,60

Írsko

IE Lake Phytoplankton Index (írsky index jazerného fytoplanktónu)

0,80

0,60

Lotyšsko

lotyšský index jazerného fytoplanktónu

0,81

0,61

Litva

nemecký index fytoplanktónu (PSI)

0,81

0,61

Holandsko

metrická metóda WFD pre prírodné typy vôd

0,80

0,60

Poľsko

metóda fytoplanktónu pre poľské jazerá (PMPL)

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO) (nástroj hodnotenia jazerného fytoplanktónu s modelom neistoty)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE/BALTSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

IC typ

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Belgicko (Flámsko)

flámsky systém hodnotenia makrofytov

všetky typy

0,80

0,60

Dánsko

dánsky index makrofytov pre jazerá

všetky typy

0,80

0,60

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – jazerné makrofyty

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

všetky typy

0,80

0,60

Lotyšsko

lotyšská metóda hodnotenia makrofytov

všetky typy

0,80

0,60

Litva

litovský index jazerných makrofytov

všetky typy

0,75

0,50

Holandsko

metrická metóda WFD pre prírodné typy vôd

všetky typy

0,80

0,60

Poľsko

indikačná metóda pre jazerá založená na makrofytoch – (multimetrický) index ekologického stavu makrofytov ESMI

všetky typy

0,68

0,41

Spojené kráľovstvo

Lake LEAFPACS 2 (*2)

všetky typy

0,80

0,66

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE-BALTSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Belgicko (Flámsko)

flámsky multimetrický index bezstavovcov (MMIF)

0,90

0,70

Estónsko

estónske hodnotenie ekologickej kvality povrchovej vody – jazerné makrobezstavovce

0,86

0,70

Nemecko

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Lotyšsko

lotyšský multimetrický index jazerných makrobezstavovcov (LLMMI)

0,85

0,52

Litva

litovský jazerný index makrobezstavovcov

0,74

0,50

Holandsko

metrická metóda WFDi pre prírodné typy vôd

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

metóda Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY CENTRÁLNE-BALTSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

Opis spoločných interkalibračných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška (m n. m.)

Priemerná hĺbka m)

Alkalita (meq/l)

Čas zdržania (v rokoch)

L-CB1

nížiny, plytké, vápenaté

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

nížiny, veľmi plytké, vápenaté

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

L-CB3

nížiny, plytké, malé, kremičité (stredná alkalita)

< 200

3 – 15

0,2  – 1

1 – 10

L-CB4

výrazne zmenené vodné útvary

200 – 700

3 – 30

> 0,2

0,1  – 5

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy

Typy L-CB1:

Belgicko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-CB2:

Belgicko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-CB3:

Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Lotyšsko, Poľsko

Typy L-CB4:

Česká republika

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Česká republika

CZ-FBI

0,870

0,619

Dánsko

dánsky index jazerných rýb

0,75

0,54

Estónsko

LAFIEE

0,80

0,61

Nemecko

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Francúzsko

ELFI (European Lake Fish Index – Európsky index jazerných rýb): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Lotyšsko

lotyšský index jazerných rýb

0,76

0,57

Litva

litovský index jazerných rýb

0,865

0,605

Holandsko

VISMAATLAT

0,80

0,60

Poľsko

LFI+

0,866

0,595

Poľsko

LFI EN

0,804

0,557

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Východné kontinentálne jazerá

Opis spoločných interkalibračných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška (m n. m.)

Priemerná hĺbka m)

Alkalita (meq/l)

Vodivosť (μS/cm)

L-EC1

nížiny, veľmi plytké, tvrdá voda

< 200

< 6

1 – 4

300 – 1 000

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy

Typy L-EC1:

Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Bulharsko

HLPI – maďarský index jazerného fytoplanktónu

0,80

0,60

Maďarsko

HLPI – maďarský index jazerného fytoplanktónu

0,80

0,60

Rumunsko

HLPI – maďarský index jazerného fytoplanktónu

0,80

0,60

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým

stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným

stavom

Bulharsko

RI-BG – prispôsobený referenčný index

0,83

0,58

Maďarsko

HU-RI – prispôsobený referenčný index

0,89

0,67

Rumunsko

MIRO – index makrofytov v rumunských jazerách (prispôsobený referenčný index)

0,86

0,66

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VÝCHODNÉ KONTINENTÁLNE JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom stavom

Bulharsko

HMMI_lakes – maďarský makrozoobentický multimetrický index pre jazerá

0,85

0,65

Maďarsko

HMMI_lakes – maďarský makrozoobentický multimetrický index pre jazerá

0,85

0,65

Rumunsko

ECO-NL-BENT (rumunský systém hodnotenia ekologického stavu jazier na základe bentických bezstavovcov)

0,93

0,60

ZEMEPISNÁ INTERKALIBRAČNÁ SKUPINA VÝCHODNÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

INTERKALIBRÁCIA NIE JE DOKONČENÁ.

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Stredozemské jazerá

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška

m)

Ročný priemer zrážok (mm) a T ( oC)

Priemerná hĺbka m)

Rozloha (km2)

Povodie (km2)

Alkalita (meq/l)

L-M5/7

nádrže, hlboké, veľké, kremičité, „mokrade“

< 1 000

> 800 a/alebo < 15

> 15

0,5  – 50

< 20 000

< 1

L-M8

nádrže, hlboké, veľké, vápenaté

< 1 000

> 15

0,5  – 50

< 20 000

> 1

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy

Typy L-M5/7:

Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko

Typy L-M8:

Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOMORSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Štát a typ

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým

stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným

stavom

LM 5/7

Francúzsko

index fytoplanktónu v jazerách (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

neurčené (*3)

0,60

Grécko

nový stredozemský systém hodnotenia v nádržiach (NMASRP).

neurčené (*3)

0,60

Taliansko

nová talianska metóda (NITMET)

neurčené (*3)

0,60

Portugalsko

metóda hodnotenia biologickej kvality nádrží – fytoplanktón NMASRP

neurčené (*3)

0,60

Španielsko

stredozemský systém hodnotenia planktónu v nádržiach (MASRP)

neurčené (*3)

0,58

L-M8

Cyprus

nový stredozemský systém hodnotenia planktónu v nádržiach (NMASRP)

neurčené (*3)

0,60

Francúzsko

index fytoplanktónu v jazerách (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

neurčené (*3)

0,60

Grécko

nový stredozemský systém hodnotenia v nádržiach (NMASRP).

neurčené (*3)

0,60

Taliansko

nová talianska metóda (NITMET)

neurčené (*3)

0,60

Španielsko

stredozemský systém hodnotenia planktónu v nádržiach (MASRP)

neurčené (*3)

0,60

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Severské jazerá

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Nadmorská výška (m n. m.)

Priemerná hĺbka m)

Alkalita (meq/l)

Farba

(mg Pt/l)

L-N1

nížinné, plytké, stredná alkalita, priezračné

< 200

3 – 15

0,2  – 1

< 30

L-N2a

nížinné, plytké, nízka alkalita, priezračné

< 200

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N2b

nížinné, hlboké, nízka alkalita, priezračné

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

nížinné, plytké, nízka alkalita, mezohumózne

< 200

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N5

stredná nadmorská výška, plytké, nízka alkalita, priezračné

200 – 800

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N6a

stredná nadmorská výška, plytké, nízka alkalita, mezohumózne

200 – 800

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N8a

nížiny, plytké, stredná alkalita, mezohumózne

< 200

3 – 15

0,2  – 1

30 – 90

Typy L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Írsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-N2b:

Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-N5, L-N6a:

Nórsko, Švédsko

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným

stavom

Fínsko

fínska metóda hodnotenia fytoplanktónu pre jazerá

0,80

0,60

Írsko

IE Lake Phytoplankton Index (írsky index jazerného fytoplanktónu)

0,80

0,60

Nórsko

metóda klasifikácie ekologického stavu fytoplanktónu v jazerách

0,80

0,60

Švédsko

metódy ekologického hodnotenia faktora kvality fytoplanktónu v jazerách

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO) (nástroj hodnotenia jazerného fytoplanktónu s modelom neistoty)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Makrofyty a fytobentos

Biologický podprvok kvality

Makrofyty

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Alkalita (meq/l)

Farba (mg Pt/l)

L-N-M 101

nízka alkalita, priezračné

0,05  – 0,2

< 30

L-N-M 102

nízka alkalita, humózne

0,05  – 0,2

> 30

L-N-M 201

stredná alkalita, priezračné

0,2  – 1,0

< 30

L-N-M 202

stredná alkalita, humózne

0,2  – 1,0

> 30

L-N-M 301a

vysoká alkalita, priezračné, atlantický podtyp

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

vysoká alkalita, humózne, atlantický podtyp

> 1,0

> 30

Typy 101, 102, 201 a 202:

Írsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typ 301a:

Írsko, Spojené kráľovstvo

Typ 302 a:

Írsko, Spojené kráľovstvo

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Fínsko

fínsky klasifikačný systém makrofytov (Finnmac)

0,8 (všetky typy)

0,6 (všetky typy)

Írsko

index voľných makrofytov (Free Macrophyte Index)

0,9 (všetky typy)

0,68 (všetky typy)

Nórsko

národný index makrofytov (trofický index – TIc)

Typ 101: 0,98

Typ 102: 0,96

Typ 201: 0,95

Typ 202: 0,99

Typ 101: 0,87

Typ 102: 0,87

Typ 201: 0,75

Typ 202: 0,77

Švédsko

trofický index makrofytov (TMI)

Typ 101: 0,93

Typ 102: 0,93

Typ 201: 0,89

Typ 202: 0,91

Typ 101: 0,80

Typ 102: 0,83

Typ 201: 0,78

Typ 202: 0,78

Spojené kráľovstvo

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (všetky typy)

0,66 (všetky typy)

Spojené kráľovstvo

Free Macrophyte Index (*5) (Index voľných makrofytov)

0,9 (všetky typy)

0,68 (všetky typy)

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Ekoregión

Nadmorská výška

m)

Alkalita (meq/l)

Farba (mg Pt/l)

Pobrežná acidifikácia jazier

 

 

 

 

L-N-BF1

nížiny/stredná nadmorská výška, nízka alkalita, priezračné

neurčené

< 800

0,05  – 0,2

< 30

Hĺbková eutrofizácia jazier

 

 

 

 

L-N-BF2

Ekoregión 22, nízka alkalita, priezračné a humózne

22

Plocha > 1 km2, max. hĺbka > 6 m

< 0,2

neurčené

Typy L-N-BF1:

Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Fínsko

Typy L-N-BF2:

Fínsko, Švédsko

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

 

Pobrežná acidifikácia jazier

 

 

Nórsko

MultiClear: multimetrický index bezstavovcov pre priezračné jazerá

0,95

0,74

Švédsko

MILA: multimetrický index acidifikácie jazier podľa bezstavovcov

0,85

0,60

Spojené kráľovstvo

LAMM – Lake Acidification Macroinvertebrate Metric (metrický index acidifikácie jazier podľa bezstavovcov)

0,86

0,70

 

Hĺbková eutrofizácia jazier

 

 

Fínsko

zrevidovaná fínska metóda hodnotenia jazerných bezstavovcov (PICM)

0,80

0,60

Švédsko

BQI (bentický index kvality)

0,84

0,67

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVERSKÉ JAZERÁ

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Rozloha jazera (km2)

Alkalita (meq/l)

Farba (mg Pt/l)

L-N-F1

dimiktické jazerá s priezračnou vodou

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

dimiktické humózne jazerá

< 5

< 0,2

30 – 90

Typy L-N-F1:

Írsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typy L-N-F2:

Írsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Eutrofizácia

Fínsko

EQR4

0,80

0,60

Írsko

FIL2

0,76

0,53

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

FIL2

0,76

0,53

Nórsko

EindexW3

0,75

0,56

Švédsko

EindexW3

0,75

0,56

Acidifikácia

Nórsko

AindexW5

0,74

0,55

Švédsko

AindexW5

0,74

0,55

Kategória vodného útvaru

Jazerá

Zemepisná interkalibračná skupina

Fytobentos – prierez všetkými zemepisnými interkalibračnými skupinami

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika jazera

Alkalita (meq/l)

Ekoregióny

HA

jazerá s vysokou alkalitou

> 1

alpské, centrálne/baltské, východné, kontinentálne, stredozemné

MA

jazerá so strednou alkalitou

0,2  – 1

alpské, centrálne/baltské, východné, kontinentálne, severské

LA

jazerá s nízkou alkalitou

< 0,2

severské

Typy HA:

Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo

Typy MA:

Belgicko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Typy LA:

Fínsko, Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Štát a typ

Národné klasifikačné

interkalibrované metódy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ HA

Belgicko (Flámsko)

Pomer rozsievok citlivých na účinok a rozsievok súvisiacich s účinkom (PISIAD) (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)

0,80

0,60

Nemecko

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Maďarsko

MIL – multimetrický index pre jazerá

0,80

0,69

Írsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsievok pre jazerá)

0,90

0,63

Taliansko

talianska vnútroštátna metóda posudzovania ekologickej kvality vodných telies jazerného typu na základe bentický rozsievok (EPI-L)

0,75

0,5

Litva

litovský index jazerného fytobentosu

0,63

0,47

Poľsko

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = multimetrický index rozsievok pre jazerá)

0,91

0,76

Švédsko

IPS

0,89

0,74

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

DARLEQ 2

0,92

0,70

Typ MA

Belgicko (Flámsko)

pomer rozsievok citlivých na účinok a rozsievok súvisiacich s účinkom (PISIAD)

0,80

0,60

Fínsko

fínska metóda na základe jazerného fytobentosu

0,80

0,60

Írsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsievok pre jazerá)

0,90

0,63

Taliansko

talianska vnútroštátna metóda posudzovania ekologickej kvality vodných telies jazerného typu na základe bentický rozsievok (EPI-L)

0,75

0,5

Rumunsko

národná (rumunská) metóda hodnotenia ekologického stavu prírodných jazier na základe fytobentosu (rozsievky) RO-AMLP

0,80

0,60

Švédsko

IPS

0,89

0,74

Spojené kráľovstvo

DARLEQ 2

0,93

0,66

Typ LA

Írsko

Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofický index rozsievok pre jazerá)

0,90

0,66

Spojené kráľovstvo

DARLEQ 2

0,92

0,70

Kategória vodného útvaru

Pobrežné vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Baltské more

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Salinita na povrchu (psu)

Salinita na dne

(psu)

Expozícia

Ľadové dni

Ďalšie vlastnosti

BC1

0,5  – 6 oligohalinné

1 – 6

nechránené

90 – 150

lokality v oblasti Quark a Botnickom mori, ktoré siahajú až k oblasti Saaristomeri (fytoplanktón sa však nevyskytuje v oblasti Saaristomeri, ktorá je zaradená do typu BC9) Vplyv humóznych látok

BC2

6 – 22 mezohalinné

2 – 6

veľmi dobre chránené

 

lagúny

BC3

3 – 6 oligohalinné

3 – 6

chránené

90 – 150

fínske a estónske pobrežia Fínskeho zálivu

BC4

5 – 8 nižšie mezohalinné hodnoty

5 – 8

chránené

< 90

lokality v Estónsku a Lotyšsku v Rižskom zálive

BC5

6 – 8 nižšie mezohalinné hodnoty

6 – 12

nechránené

< 90

lokality v juhovýchodnom Baltickom mori pozdĺž pobrežia Lotyšska, Litvy a Poľska

BC6

8 – 12 stredné mezohalinné hodnoty

8 – 12

chránené

< 90

lokality pozdĺž západného Baltského mora pri južnom pobreží Švédska a juhovýchodnom pobreží Dánska

BC7

6 – 8 stredné mezohalinné hodnoty

8 – 11

nechránené

< 90

západné pobrežie Poľska a východné pobrežie Nemecka

BC8

13 – 18 horné mezohalinné hodnoty

18 – 23

chránené

< 90

pobrežia Dánska a Nemecka v západnom Baltskom mori

BC9

3 – 6 nižšie mezohalinné hodnoty

3 – 6

čiastočne nechránené až nechránené

90 – 150

lokality v západnom Fínskom zálive, oblasti Saaristomeri a súostrovie Asko (iba pre fytoplanktón)

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typ BC1:

Fínsko, Švédsko

Typ BC2:

Nemecko

Typ BC3:

Estónsko, Fínsko

Typ BC4:

Estónsko, Lotyšsko

Typ BC5:

Lotyšsko, Litva

Typ BC6:

Švédsko, Dánsko

Typ BC7:

Nemecko, Poľsko

Typ BC8:

Nemecko, Dánsko

Typ BC9:

Fínsko, Švédsko, Estónsko (typ relevantný iba pre fytoplanktón)

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY BALTSKÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

BC7

Nemecko

nemecká metóda na základe pobrežného fytoplanktónu

0,8

0,6

Poľsko

poľská metóda na základe pobrežného fytoplanktónu

0,8

0,6

BC8

Dánsko

dánska metóda na základe pobrežného fytoplanktónu

0,8

0,6

Nemecko

nemecká metóda na základe pobrežného fytoplanktónu

0,8

0,6

Výsledky indikatívneho parametra biomasy (chlorofyl-a)

Štát a typ

Pomery ekologickej kvality

Hodnoty (μg/l)

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

BC1

Fínsko (vonkajšia časť oblasti Quark)

0,76

0,59

1,7

2,2

Fínsko (Botnické more, vonkajšia časť)

0,78

0,60

1,6

2,1

Švédsko (vonkajšia časť oblasti Quark)

0,75

0,58

1,6

2,1

Švédsko (Botnické more, vonkajšia časť)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estónsko

0,830

0,670

2,4

3,0

Lotyšsko

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Lotyšsko

0,650

0,390

1,85

3,1

Litva

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Dánsko

0,78

0,62

1,36

1,72

Švédsko

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estónsko

0,82

0,67

2,20

2,70

Fínsko

0,79

0,65

1,90

2,30

Švédsko

0,80

0,67

1,50

1,80

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY BALTSKÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

BC3

Estónsko

EPI – estónsky index fytobentosu v pobrežných vodách (makroriasy a krytosemenné rastliny)

0,98

0,86

Fínsko

hĺbkový limit pre Fucus (makroriasy)

0,92

0,79

BC4

Estónsko

EPI – estónsky index fytobentosu (makroriasy a krytosemenné rastliny)

0,91

0,70

Lotyšsko

PEQI – index ekologickej kvality na základe fytobentosu

0,90

0,75

BC5

Lotyšsko

MDFLD – maximálna hĺbka výskytu červenej riasy Furcellaria lumbricalis (makroriasy)

0,90

0,75

Litva

MDFLD – maximálna hĺbka výskytu červenej riasy v Litve Furcellaria lumbricalis (makroriasy)

0,84

0,68

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY BALTSKÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

BC1

Fínsko

BBI – fínsky bentický index pre brakické vody

0,96

0,56

Švédsko

BQI – švédsky multimetrický index biologickej kvality (infauna jemných sedimentov)

0,77

0,31

BC3

Estónsko

ZKI – estónsky index spoločenstva makrozoobentosu v pobrežných vodách

0,39

0,24

Fínsko

BBI – fínsky bentický index pre brakické vody

0,94

0,56

BC5

Lotyšsko

BQI – bentický index kvality

0,87

0,61

Litva

BQI – litovský bentický index kvality

0,94

0,81

BC6

Dánsko

DKI ver 2 – dánsky index kvality verzia 2

0,84

0,68

Švédsko

BQI – švédsky multimetrický index biologickej kvality (infauna jemných sedimentov)

0,76

0,27

BC7

Nemecko

MarBIT – nástroj pre morský biotický index

0,60

Poľsko

B-makrozoobentické hodnotenie BQE podľa multimetrického indexu

0,58

BC8

Dánsko

DKI ver 2 – dánsky index kvality verzia 2

0,86

0,72

Nemecko

MarBIT – nástroj pre morský biotický index

0,80

0,60

Kategória vodného útvaru

Pobrežné vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Severovýchodný Atlantik

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika

Salinita (psu)

Príliv a odliv m)

Hĺbka m)

Rýchlosť prúdenia (v uzloch) Expozícia

Miešanie

Čas zdržania vody

Typy oportúnnych kvitnúcich makrorias, chalúh, slanísk a bentických bezstavovcov

NEA 1/26

otvorený oceán alebo uzavreté moria, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké

< 30

stredná výška prílivu a odlivu 1 –5

< 30

stredná 1 – 3

nechránené alebo chránené

plne zmiešané

dni (v oblasti Waddensee až týždne)

Podtypy podľa prílivových makrorias

NEA 1/26 A2

otvorený oceán, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké, vody s miernou teplotou (prevažne > 13 oC) a vysokou intenzitou ožiarenia (prevažne PAR > 29 Mol/m2 za deň)

> 30

stredná výška prílivu a odlivu 1 – 5

< 30

stredná 1 – 3

nechránené alebo chránené

plne zmiešané dni

NEA 1/26 B21

otvorený oceán alebo uzavreté moria, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké chladné vody (prevažne < 13 oC) a so strednou intenzitou ožiarenia (prevažne PAR < 29 Mol/m2 za deň)

> 30 prevažne stredná výška prílivu a odlivu 1 – 5 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo chránené

plne zmiešané dni

Podtypy podľa fytoplanktónu

NEA 1/26a

otvorený oceán, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké

> 30 stredná výška prílivu a odlivu 1 – 5 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo chránené

plne zmiešané dni

NEA 1/26b

zatvorené moria, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké

> 30 stredná výška prílivu a odlivu 1 – 5 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo chránené

plne zmiešané dni

NEA 1/26c

zatvorené moria, zatvorené alebo chránené, čiastočne stratifikované

> 30 malá/stredná výška prílivu a odlivu< 1 – 5 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo chránené

čiastočne stratifikované dni až týždne

NEA 1/26d

škandinávske pobrežie, nechránené alebo chránené, plytké

> 30 malá výška prílivu a odlivu < 1 < 30

nízka < 1 nechránené alebo čiastočne nechránené

čiastočne stratifikované dni až týždne

NEA 1/26e

oblasti vystupovania studenej vody na povrch, nechránené alebo chránené, euhalinné, plytké

> 30 stredná výška prílivu a odlivu < 1 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo chránené

plne zmiešané dni

Typy podľa fytoplanktónu, makrorias, chalúh, slanísk a bentických bezstavovcov

NEA 5

Helgoland (v zátoke Deusche Bucht), skalnaté, nechránené a čiastočne stratifikované

> 30

stredná výška prílivu a odlivu

< 30

stredná 1 – 3 nechránené

čiastočne stratifikované dni

NEA 3/4

polyhalinné, nechránené alebo čiastočne nechránené (typ oblasti Waddensee)

polyhalinné 18 – 30 stredná výška prílivu a odlivu 1 – 5 < 30

stredná 1 – 3 nechránené alebo čiastočne nechránené

plne zmiešané dni

NEA 7

hlboké fjordové a morské zátokové systémy

> 30 stredná výška prílivu a odlivu 1 –5 > 30

nízka < 1 chránené

plne zmiešané dni

NEA 8a

Skagerrak vnútorný oblúkový typ (Skagerrak Inner Arc Type), polyhalinné, mikroprílivové, čiastočne nechránené, plytké

polyhalinné 25 – 30 malá výška prílivu a odlivu < 1 > 30

nízka < 1 čiastočne nechránené

plne zmiešané dni až týždne

NEA 8b

Skagerrak vnútorný oblúkový typ (Skagerrak Inner Arc Type), polyhalinné, mikroprílivové, čiastočne chránené, plytké

polyhalinné 10 – 30 malá výška prílivu a odlivu < 1 < 30

nízka < 1 chránené až čiastočne nechránené

čiastočne stratifikované dni až týždne

NEA 9

fjord s plytkým prahom pri ústí, s veľkou maximálnou hĺbkou v stredovej časti so slabou výmenou hĺbkovej vody

polyhalinné 25 – 30 malá výška prílivu a odlivu < 1 > 30

nízka < 1 chránené

čiastočne stratifikované týždne

NEA 10

Skagerrak vonkajší oblúkový typ (Skagerrak Inner Arc Type), polyhalinné, mikroprílivové, nechránené, hlboké

polyhalinné 25 – 30 malá výška prílivu a odlivu < 1 > 30

nízka < 1 nechránené

čiastočne stratifikované dni

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typ NEA1/26 oportúnne kvitnúce makroriasy, chaluhy, slaniská a bentické bezstavovce: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Írsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

Typ NEA1/26 A2 prílivové mikroriasy: Francúzsko, Španielsko, Portugalsko

Typ NEA1/26 B21 prílivové mikroriasy: Francúzsko, Írsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo

Typ NEA1/26a fytoplanktón: Španielsko, Francúzsko, Írsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo

Typ NEA1/26b fytoplanktón: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo.

Typ NEA1/26c fytoplanktón: Nemecko, Dánsko

Typ NEA1/26d fytoplanktón: Dánsko

Typ NEA1/26e fytoplanktón: Portugalsko, Španielsko

Typ NEA 5: Nemecko

Typ NEA3/4: Nemecko, Holandsko

Typ NEA7: Nórsko, Spojené kráľovstvo

Typ NEA8a: Nórsko, Švédsko

Typ NEA8b: Dánsko, Švédsko

Typ NEA9: Nórsko, Švédsko

Typ NEA10: Nórsko, Švédsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Fytoplanktón:

indikatívny parameter biomasy (chlorofyl a)

Výsledky:

pomery ekologickej kvality a hodnotové parametre

Hodnoty parametrov sú vyjadrené v μg/l ako 90. percentil vypočítaný počas vymedzenej rastovej sezóny v šesťročnom období.

Štát a typ

Pomery ekologickej kvality

Hodnoty (μg/l)

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

NEA 1/26a

Francúzsko

0,76

0,33

4,40

10,00

Írsko

0,82

0,60

9,90

15,00

Nórsko

0,67

0,33

2,50

5,00

Španielsko (východné kantábrijské pobrežie)

0,67

0,33

1,50

3,00

Španielsko (západné/centrálne kantábrijské pobrežie)

0,67

0,33

3,00

6,00

Španielsko (pobrežie Cádizského zálivu)

0,67

0,33

5,00

10,00

Spojené kráľovstvo

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgicko

0,80

0,67

12,50

15,00

Francúzsko

0,67

0,44

10,00

15,00

Holandsko

0,67

0,44

10,00

15,00

Spojené kráľovstvo (juh)

0,82

0,63

9,80

14,30

Spojené kráľovstvo (sever)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Nemecko

0,67

0,44

5,0

7,5

Dánsko

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalsko (iberské pobrežie, silné vystupovanie studenej vody na povrch – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalsko (vystupovanie studenej vody na povrch – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Španielsko (západoiberské pobrežie, vystupovanie studenej vody na povrch pri pobreží)

0,67

0,44

6,00

9,00

Španielsko (západoiberské pobrežie, vystupovanie studenej vody na povrch pri pobreží – rias)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Nemecko (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nemecko (Waddensee)

0,80

0,60

7,00

11,00

Holandsko (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Holandsko (Waddensee)

0,80

0,60

9,60

14,40

Holandsko (Severné more)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Nórsko

0,79

0,57

3,95

5,53

Švédsko

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (fjord Sound)

Dánsko

0,79

0,59

1,22

1,63

Švédsko

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat a prieliv Storebælt)

Dánsko

0,83

0,64

1,22

1,58

Švédsko

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Nórsko

0,76

0,43

3,92

6,90

Švédsko

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Nórsko

0,73

0,49

3,53

5,26

Švédsko

0,71

0,46

1,39

2,14

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Makroriasy

Prílivové riasy alebo riasy pod úrovňou odlivu na skalnatom dne

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ NEA1/26 A2 prílivové mikroriasy

Francúzsko

CCO – pokrytie, charakteristické druhy, oportúnne druhy na prílivových skalnatých dnách (Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms)

0,80

0,60

Portugalsko

PMarMAT – nástroj na hodnotenie morských makrorias

0,80

0,61

Španielsko

CFR – kvalita skalnatého dna

0,81

0,60

Španielsko

RICQI – index kvality prílivových spoločenstiev na skalnatých pobrežiach

0,82

0,60

Španielsko

RSL – skrátený zoznam druhov

0,75

0,48

Typ NEA1/26 B21 prílivové mikroriasy

Írsko

RSL – Reduced Species List (skrátený zoznam druhov na skalnatých pobrežiach)

0,80

0,60

Nórsko

RSLA – skrátený zoznam početných druhov na skalnatých pobrežiach

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

RSL – Reduced Species List (skrátený zoznam druhov na skalnatých pobrežiach)

0,80

0,60

Typ NEA 7 prílivové mikroriasy

 

Nórsko

RSLA – skrátený zoznam početných druhov na skalnatých pobrežiach

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

RSL – Reduced Species List (skrátený zoznam druhov na skalnatých pobrežiach)

0,80

0,60

Typ NEA8a/9/10 makroriasy pod úrovňou odlivu

Nórsko

MSMDI – index maximálnej hĺbky pre viac druhov

0,80

0,60

Švédsko

MSMDI – index maximálnej hĺbky pre viac druhov

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Makroriasy

Prílivové kvitnúce makroriasy na mäkkom dne, príznačné pre početnosť

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ NEA 1/26

Nemecko

OMAI – pokrytie oportúnnymi makroriasami/plocha na jemných prílivových sedimentoch v pobrežných vodách

0,78

0,59

Francúzsko

CWOGA – hodnotenie kvitnutia makrorias

0,825

0,617

Írsko

OGA Tool – nástroj na hodnotenie početnosti oportúnnych zelených makrorias (Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

OMBT – nástroj na hodnotenie oportúnne kvitnúcich makrorias (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Krytosemenné rastliny

Chaluhy:

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ NEA 1/26

Nemecko

SG – nástroj na hodnotenie prílivových chalúh v pobrežných a brakických vodách

0,80

0,60

Francúzsko

SBQ – kvalita dna s výskytom chalúh v pobrežných a brakických vodných útvaroch

0,80

0,645

Írsko

Intertidal Seagrass tool (nástroj zameraný na chaluhy)

0,80

0,61

Holandsko

SG – sledovanie dna s výskytom chalúh podľa vodných útvarov s využitím leteckých fotografií a presných zobrazení (tzv. ground truth) s uvedením rozlohy a hustoty jednotlivých druhov

0,80

0,60

Portugalsko

SQI – index kvality chalúh

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

Intertidal Seagrass tool (nástroj zameraný na chaluhy)

0,80

0,61

Typ NEA 3/4

Nemecko

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Holandsko

sledovanie dna s výskytom morskej trávy podľa vodných útvarov s využitím leteckých fotografií a presných zobrazení (tzv. ground truth) s uvedením rozlohy a hustoty jednotlivých druhov

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality

Bentické bezstavovce

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ NEA 1/26

Belgicko

BEQI – bentický index kvality ekosystému

0,80

0,60

Dánsko

DKI – dánsky index kvality

0,80

0,60

Nemecko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,85

0,70

Francúzsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,77

0,53

Írsko

IQI – Infaunal Quality Index (index kvality na základe infauny)

0,75

0,64

Holandsko

BEQI2 – index kvality bentického ekosystému 2

0,80

0,60

Nórsko

NQI – nórsky index kvality

0,72

0,63

Portugalsko

BAT – bentický hodnotiaci nástroj

0,79

0,58

Španielsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,77

0,63

Spojené kráľovstvo

IQI – Infaunal Quality Index (index kvality na základe infauny)

0,75

0,64

Typ NEA 3/4

Nemecko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,85

0,70

Holandsko

BEQI2 – index kvality bentického ekosystému 2

0,80

0,60

Typ NEA 7

Nórsko

NQI – nórsky index kvality

0,72

0,63

Spojené kráľovstvo

IQI – Infaunal Quality Index (index kvality na základe infauny)

0,75

0,64

Typ NEA 8b

Dánsko

DKI – dánsky index kvality

0,84

0,68

Švédsko

BQI – švédsky multimetrický index biologickej kvality (infauna jemných sedimentov)

0,71

0,54

Typ NEA 8a/9/10

Nórsko

NQI – nórsky index kvality

0,82

0,63

Švédsko

BQI – švédsky multimetrický index biologickej kvality (infauna jemných sedimentov)

0,71

0,54

Kategória vodného útvaru

Pobrežné vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Stredozemné more

Opis interkalibrovaných typov (týka sa len fytoplanktónu)

V prípade bentických bezstavovcov, makrorias a chalúh sa výsledky interkalibrácie vzťahujú na celú plochu Stredozemného mora na území krajiny.

Typ

Opis

Hustota (kg/m3)

Ročný priemer salinity (psu)

Typ I

vysoko ovplyvnené prítokom sladkej vody

< 25

< 34,5

Type IIA, IIA jadranský

čiastočne ovplyvnené prítokom sladkej vody (vplyv kontinentu)

25 – 27

34,5  – 37,5

Typ IIIW

kontinentálne pobrežie, neovplyvnené prítokom sladkej vody (západné povodie)

> 27

> 37,5

Typ IIIE

neovplyvnené prítokom sladkej vody (východné povodie)

> 27

> 37,5

Typ ostrovný-W

pobrežie ostrovov (západné povodie)

všetky rozpätia

všetky rozpätia

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Typ I:

Francúzsko, Taliansko

Typ IIA:

Francúzsko, Španielsko, Taliansko

Typ IIA jadranský:

Taliansko, Slovinsko

Typ ostrov-W* (žiadne hranice pri tomto type a nemožná interkalibrácia z opodstatnených dôvodov):

Francúzsko, Španielsko, Taliansko

Typ IIIW:

Francúzsko, Španielsko, Taliansko

Typ IIIE:

Grécko, Cyprus

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality

Fytoplanktón

Fytoplanktón:

indikatívny parameter biomasy (chlorofyl a)

Výsledky:

pomery ekologickej kvality a hodnotové parametre

Hodnoty parametra sú vyjadrené v μg/l chlorofylu a ako 90. percentil vypočítaný v priebehu roka aspoň v rozmedzí piatich rokov.

Štát a typ

Pomery ekologickej kvality

Hodnoty (μg/l)

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Typ II A

Francúzsko

0,67

0,37

1,92

3,50

Španielsko

0,67

0,37

1,92

3,50

Type II A jadranský

Chorvátsko

0,82

0,61

1,70

4,00

Taliansko

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovinsko

0,82

0,61

1,70

4,00

Typ IIIW

Francúzsko

0,67

0,42

1,18

1,89

Španielsko

0,67

0,42

1,18

1,89

Typ IIIE

Cyprus

0,66

0,37

0,29

0,53

Grécko

0,66

0,37

0,29

0,53

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Makroriasy

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Tieto výsledky sa uplatňujú až do hornej infralitorálnej zóny (hĺbka 3,5 – 0,2 m) na skalnatých pobrežiach:

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Cyprus

EEI-c – index ekologického hodnotenia

0,76

0,48

Francúzsko

CARLIT – kartografia pobrežných a subpobrežných skalnatých spoločenstiev

0,75

0,60

Grécko

EEI-c – index ekologického hodnotenia

0,76

0,48

Chorvátsko

CARLIT – kartografia pobrežných a subpobrežných skalnatých spoločenstiev

0,75

0,60

Taliansko

CARLIT – kartografia pobrežných a subpobrežných skalnatých spoločenstiev

0,75

0,60

Malta

CARLIT – kartografia pobrežných a subpobrežných skalnatých spoločenstiev

0,75

0,60

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Španielsko

CARLIT – kartografia pobrežných a subpobrežných skalnatých spoločenstiev

0,75

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Krytosemenné rastliny

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Chorvátsko

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Cyprus

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Francúzsko

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Taliansko

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Španielsko

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Španielsko

Valencian-CS

0,775

0,55

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality

Bentické bezstavovce

Biologický prvok kvality

 

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Taliansko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,81

0,61

Slovinsko

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cyprus

Bentix

0,75

0,58

Francúzsko

AMBI

0,83

0,58

Grécko

Bentix

0,75

0,58

Španielsko

BOPA

0,95

0,54

Španielsko

MEDOCC

0,73

0,47

Kategória vodného útvaru

Pobrežné vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Čierne more

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Opis

CW-BL1

Mezohalinné, mikroprílivové (< 1 m), plytké (< 30 m), čiastočne nechránené až veľmi málo chránené, zmiešané podložie (jemný piesok pre zoobentos)

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy: Bulharsko a Rumunsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ČIERNE MORE

Biologický prvok kvality

Fytoplanktón

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Bulharsko

IBI

0,80

0,63

Rumunsko

IBI

0,80

0,63

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ČIERNE MORE

Biologický prvok kvality

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Bulharsko

EI – ekologický index (Ecological index)

0,837

0,644

Rumunsko

EI – ekologický index (Ecological index)

0,837

0,644

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY ČIERNE MORE

Biologický prvok kvality

Bentické bezstavovce

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Bulharsko

M-AMBIn) – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,90

0,68

Rumunsko

M-AMBIn) – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,90

0,68

Kategória vodného útvaru

Brakické vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Baltské more – prierez zemepisnými skupinami

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Salinita na povrchu psu

Salinita na dne (psu)

Expozícia

Ľadové dni

Ďalšie vlastnosti

BT1

0 – 8 oligohalinné

0 – 8

veľmi dobre chránené

lagúna Visly v Poľsku a Kurský záliv v Litve

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Litva a Poľsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY BALTSKÉ MORE

Biologický prvok kvality

Fytoplanktón

Výsledky indikatívneho parametra biomasy (chlorofyl a)

Tieto výsledky sa týkajú letného priemeru máj/jún – september.

Štát

Pomery ekologickej kvality

Hodnoty (μg/l)

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Litva

0,83

0,57

31,70

46,60

Poľsko

0,77

0,61

33,46

42,20

Kategória vodného útvaru

Brakické vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Severovýchodný Atlantik

Opis interkalibrovaných typov

Typ

Charakteristika

Salinita (psu),

Príliv a odliv m), hĺbka m)

Rýchlosť prúdenia (v uzloch), Expozícia

Miešanie

Čas zdržania vody

NEA 11

brakické vody

0 – 35 mikroprílivové až makroprílivové < 30

premenná chránené alebo čiastočne nechránené

čiastočne permanentne stratifikované dni až týždne

Štáty, ktoré majú spoločné interkalibrované typy:

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

Opis spoločných interkalibrovaných podtypov biologického prvku kvality fauny bentických bezstavovcov:

Podtyp

Charakteristika

ČŠ so spoločným podtypom

A

lagúny

Írsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

B

sladkovodné-oligohalinné, stredný tok riek

Írsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

C

ústie so strednou výškou prílivu a odlivu a nepravidelným tokom riek

Portugalsko, Španielsko

D

široké ústia

Nemecko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

E

malé až stredne veľké ústie s > 50 % medziprílivovou oblasťou

Írsko, Nemecko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

F

malé až stredne veľké ústie s < 50 % medziprílivovou oblasťou

Írsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Fytoplanktón:

indikatívny parameter biomasy (chlorofyl a)

Výsledky:

pomery ekologickej kvality a hodnotové parametre

Hodnoty parametrov sú vyjadrené v μg/l namerané ako vnútroštátna metrika chlorofylu-a vypočítaná v šesťročnom období. Vnútroštátne metriky Francúzska, Holandska, Portugalska a Španielska spravidla vychádzajú z miery P90 Chl-a s upravenými hraničnými hodnotami salinity, Írsko používa kombináciu P90 Chl-a a stredných hodnôt a Spojené kráľovstvo používa metriku založenú na súčte prekročení určitých štatistických meraní. V prípade UK sa hodnoty P90 vypočítali len na účely interkalibrácie.

Štát

Pomery ekologickej kvality

Hodnoty (μg/l)

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Francúzsko

0,67

0,397

5,33

8,88

Írsko

0,80

0,60

12,96

25,96

Holandsko

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugalsko – sever

0,667

0,467

10,000

14,288

Španielsko – ústia v strednej Kantábrii a Galícii – zóna zmiešavania (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Španielsko – ústia v strednej Kantábrii a Galícii – euhalinné (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Španielsko – ústia vo východnej Kantábrii – euhalinné (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Španielsko – ústia vo východnej Kantábrii – polyhalinné (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Španielsko – ústia vo východnej Kantábrii – mezohalinné (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Španielsko – ústia vo východnej Kantábrii – oligohalinné (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Španielsko – ústia v Cádizskom zálive – zóna zmiešavania (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Španielsko – ústia v Cádizskom zálive – euhalinné (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spojené kráľovstvo

0,80

0,60

10,00

15,00

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Makroriasy

Prílivové kvitnúce makroriasy na mäkkom dne, príznačné pre početnosť

Výsledky:

Pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Francúzsko

TWOGA – hodnotenie kvitnutia makrorias

0,80

0,60

Írsko

OGA Tool – nástroj na hodnotenie početnosti oportúnnych zelených makrorias (Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Spojené kráľovstvo

OMBT – nástroj na hodnotenie oportúnne kvitnúcich makrorias (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Krytosemenné rastliny

Chaluhy:

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Nemecko

SG – nástroj na hodnotenie prílivových chalúh v pobrežných a brakických vodách

0,80

0,60

Francúzsko

SBQ – kvalita dna s výskytom chalúh v pobrežných a brakických vodných útvaroch

0,80

0,645

Írsko

Intertidal Seagrass tool (nástroj zameraný na chaluhy)

0,80

0,61

Holandsko

SG – Sledovanie dna s výskytom chalúh podľa vodných útvarov s využitím leteckých fotografií a presných zobrazení (tzv. ground truth) s uvedením rozlohy a hustoty jednotlivých druhov

0,80

0,60

Portugalsko

SQI – Index kvality chalúh (Seagrass quality index)

0,800

0,600

Spojené kráľovstvo

Intertidal Seagrass tool (nástroj zameraný na chaluhy)

0,80

0,61

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Biologický podprvok kvality

Krytosemenné rastliny

Slaniská

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Španielsko – Kantábria

AQI – index kvality krytosemenných rastlín (Angiosperm Quality Index)

0,88

0,73

Portugalsko

AQuA – index posudzovania kvality krytosemenných rastlín (Angiosperm Quality Assessment Index)

0,800

0,600

Spojené kráľovstvo

SM – UK Saltmarsh Tool (nástroj zameraný na slaniská)

0,800

0,600

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Podtyp D

Nemecko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,850

0,700

Holandsko

BEQI2 – index kvality bentického ekosystému 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,800

0,600

Španielsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,770

0,530

Portugalsko

BAT – bentický hodnotiaci nástroj

0,838

0,582

Podtyp E

Španielsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,770

0,530

Španielsko

QSB – kvalita mäkkého dna

0,800

0,600

Podtyp F

Španielsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,770

0,530

Portugalsko

BAT – bentický hodnotiaci nástroj

0,806

0,580

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Biologický prvok kvality:

Fauna rýb

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Belgicko

EBI – biotický index pre ústie rieky Zeeschelde

0,850

0,615

Francúzsko

ELFI – index rýb v ústiach riek a lagúnach

0,910

0,675

Nemecko

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Írsko

TFCI – index klasifikácie rýb pre brakické vody (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

Írsko

ELFI – index rýb v ústiach riek a lagúnach (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

Holandsko

FAT – TW – WFD index rýb pre brakické vody, typ O2

0,800

0,600

Portugalsko

EFAI – index hodnotenia rýb v ústiach riek

0,865

0,700

Španielsko

AFI – index rýb podľa AZTI

0,780

0,550

Španielsko

TFCI – index klasifikácie rýb pre brakické vody (Transitional Fish Classification Index)

0,900

0,650

Spojené kráľovstvo

TFCI – index klasifikácie rýb pre brakické vody (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

Spojené kráľovstvo

ELFI – index rýb v ústiach riek a lagúnach (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

Kategória vodného útvaru

Brakické vody

Zemepisná interkalibračná skupina

Stredozemné more

Opis interkalibrovaných typov

Spoločný interkalibrovaný typ

Vlastnosti typu

ČŠ so spoločným interkalibrovaným typom

CL-oligohalinný

pobrežné lagúny (salinita < 5 psu)

Španielsko, Francúzsko, Taliansko

CL-mezohalinný, uzavretý a obmedzený

pobrežné lagúny (salinita 5 – 18 psu)

Španielsko (*7), Francúzsko (*7), Taliansko, Grécko

CL-polyhalinný, zanesený a obmedzený

pobrežné lagúny (salinita 18 – 40 psu)

Španielsko (*7), Francúzsko (*7), Taliansko, Grécko

Hyperhalinný (salinita > 40 psu)

hyperhalinný (salinita > 40 psu)

Španielsko

Ústia

ústia (typu ústiaceho priamo do slanej vody)

Španielsko, Chorvátsko

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Fytoplanktón

Fytoplanktón:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Pobrežné lagúny, polyhalinné, zanesené

Francúzsko

PhIL – index fytoplanktónu pre stredozemské polyhalinné lagúny

0,710

0,390

Grécko

MPI – multimetrický index fytoplanktónu

0,780

0,510

Taliansko

MPI – multimetrický index fytoplanktónu

0,780

0,510

Pobrežné lagúny, polyhalinné, obmedzené

Francúzsko

PhIL – index fytoplanktónu pre stredozemské polyhalinné lagúny

0,710

0,390

Grécko

MPI – multimetrický index fytoplanktónu

0,820

0,540

Taliansko

MPI – multimetrický index fytoplanktónu

0,820

0,540

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Makroriasy a krytosemenné rastliny

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Francúzsko

Exclame

0,8

0,6

Grécko

EEI-c – index ekologického hodnotenia

0,7

0,4

Taliansko

MaQI – index kvality makrofytov

0,8

0,6

VÝSLEDKY ZEMEPISNEJ INTERKALIBRAČNEJ SKUPINY STREDOZEMNÉ MORE

Biologický prvok kvality:

Bentické bezstavovce

Výsledky:

pomery ekologickej kvality interkalibrovaných národných klasifikačných systémov

Štát a typ

Interkalibrované národné klasifikačné systémy

Pomery ekologickej kvality

Hranica medzi veľmi dobrým a dobrým stavom

Hranica medzi dobrým a priemerným stavom

Pobrežné lagúny, polyhalinné, obmedzené

Francúzsko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,84

0,63

Taliansko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,96

0,71

Grécko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,83

0,62

CL-mezohalinný, uzavretý a obmedzený

Taliansko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,71

Grécko

M-AMBI – multidruhový morský biotický index strediska AZTI

0,62

-- ČASŤ 2 --

Kategória vodného útvaru

Rieky

Zemepisná interkalibračná skupina

Fauna rýb v riekach – prierez všetkými zemepisnými interkalibračnými skupinami

Biologický prvok kvality

Fauna rýb<