EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0170

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/170 z 2. februára 2018 o jednotných podrobných špecifikáciách na zber a analýzu údajov s cieľom monitorovať a hodnotiť fungovanie siete EURES (Text s významom pre EHP )

C/2018/0533

OJ L 31, 3.2.2018, p. 104–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/170/oj

3.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/104


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/170

z 2. februára 2018

o jednotných podrobných špecifikáciách na zber a analýzu údajov s cieľom monitorovať a hodnotiť fungovanie siete EURES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589 sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli postupy na zber údajov o činnostiach siete EURES vykonávaných na vnútroštátnej úrovni.

(2)

Na meranie výkonnosti a činností siete EURES presným a konzistentným spôsobom je potrebné zaviesť spoločný koncepčný a procesný rámec a vymedziť ukazovatele a minimálne údaje, ktoré sa majú zbierať.

(3)

Tento koncepčný a procesný rámec by mal pomôcť hodnotiť pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených pre sieť EURES podľa nariadenia (EÚ) 2016/589.

(4)

S cieľom komplexne merať výkonnosť siete EURES a umožniť optimálne hodnotenie jej fungovania by tento rámec mal obsahovať ďalšie dva rozmery okrem troch rozmerov v oblasti podporných služieb pre jednotlivých pracovníkov a zamestnávateľov, ktoré sú uvedené v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589, a to informácie a usmernenia, výkonnosť v oblasti zamestnanosti a spokojnosť klientov. Týmito ďalšími dvoma rozmermi činnosti siete EURES sú poskytovaná horizontálna podpora, napr. odborná príprava, a komunikácia, spolupráca a činnosti so širším dosahom, napr. náborové podujatia a úsilie o zabezpečenie transparentnosti informácií o trhu práce. Začlenením týchto dvoch ďalších rozmerov do systému merania výkonnosti siete EURES sa umožňuje riešiť rôzne požiadavky na informácie podľa nariadenia (EÚ) 2016/589 a zabezpečuje zlučiteľnosť systému merania výkonnosti siete EURES s inými mechanizmami podávania správ uvedenými v tom istom nariadení. Popri maximalizácii možných prínosov pre sieť EURES to teda môže prispieť k zníženiu záťaže členských štátov v súvislosti s podávaním správ.

(5)

S cieľom uľahčiť zber a analýzu údajov a vyhnúť sa zdvojeniu práce by rámec mal vychádzať z existujúcich postupov v členských štátoch, najmä z postupov v rámci verejných služieb zamestnanosti.

(6)

Rámec musí byť dostatočne pružný na to, aby umožnil využívanie alternatívnych zdrojov údajov alebo metód zberu v prípadoch, keď môže byť ťažké priamo merať okamžité výsledky konkrétnych činností, ako sú výsledky náboru a umiestňovania.

(7)

Mali by sa využiť všetky možné synergie opatrení a postupov ročného plánovania, monitorovania a hodnotenia činností siete EURES v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) 2016/589, a to najmä preto, aby sa analýza merania výkonnosti mohla zohľadniť v následných národných pracovných programoch.

(8)

Rámec by mal umožniť účinné riadenie činností siete EURES na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a pomôcť posúdiť, kedy sú potrebné strategické alebo operačné zmeny. Mal by podporovať rozvoj kultúry merania výkonnosti v rámci siete EURES so zameraním na výsledky, nákladovú efektívnosť a zodpovednosť za výdavky ako kľúčové zložky.

(9)

Rámec by mal slúžiť ako nástroj na zber porovnateľných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov na meranie príslušných činností siete EURES, ale akákoľvek analýza a výklad sa musia vykonať opatrne s prihliadnutím na kontextové faktory na vnútroštátnej úrovni, ako je situácia na trhu práce, organizačné štruktúry a všeobecný prístup k mobilite. Z tohto dôvodu by členské štáty mali byť zodpovedné za analýzu na svojej vnútroštátnej úrovni.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru EURES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Týmto rozhodnutím sa stanovujú jednotné podrobné špecifikácie na zber a analýzu údajov s cieľom monitorovať a hodnotiť fungovanie siete EURES – systém merania výkonnosti siete EURES – vymedzením rozmerov výkonnosti, ktoré sa majú merať, ukazovateľov výkonnosti, možných zdrojov údajov a postupov zberu a analýzy údajov.

2.   Systém merania výkonnosti siete EURES sa okrem iného použije na:

a)

zber, výmenu a spoločnú analýzu informácií uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/589;

b)

úvahy o prideľovaní zdrojov a o prioritách pri plánovaní činností siete EURES uvedených v článku 31 nariadenia (EÚ) 2016/589;

c)

úvahy o obchodných modeloch a organizácii siete EURES a iných významných vstupných údajoch pre správy o činnosti pre inštitúcie Únie uvedené v článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/589 a pre správu o hodnotení ex post uvedenú v článku 35 toho istého nariadenia.

3.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„rozmery výkonnosti“ sú tieto oblasti činností siete EURES, ktoré sa majú merať pomocou ukazovateľov:

1.

informácie a usmernenie;

2.

výkonnosť v oblasti zamestnanosti;

3.

spokojnosť klientov;

4.

komunikácia, spolupráca a širší dosah;

5.

horizontálna podpora;

b)

„ukazovatele výkonnosti“ sú ukazovatele, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti siete EURES a spoluprácu v rámci siete:

1.

„základné ukazovatele“, ktoré sa vzťahujú na činnosti siete EURES uskutočňované v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o podporné služby pre pracovníkov a zamestnávateľov v súlade s článkom 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589;

2.

„ukazovatele siete“, ktoré sa vzťahujú na celkové fungovanie siete EURES vrátane údajov vyžadovaných podľa iných ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/589 a údajov zozbieraných Európskym úradom pre koordináciu;

c)

„kontextové ukazovatele“ sú ukazovatele, ktoré sa týkajú trhu práce, politík zamestnanosti a organizačných štruktúr siete EURES, a môžu byť získané z iných zdrojov ako tých, ktoré sú pod kontrolou siete EURES;

d)

„kontakt“ je akákoľvek individuálna interakcia, ktorá vznikne medzi zamestnancami členov a partnerov siete EURES a klientom (pracovníkom alebo zamestnávateľom) s rozmerom mobility pracovnej sily v rámci EÚ;

e)

„podujatie“ je akákoľvek plánovaná udalosť, ktorú organizuje alebo na ktorej sa zúčastňuje člen alebo partner siete EURES s cieľom poskytnúť informácie o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ alebo uľahčiť nábor a umiestňovanie, ako sú veľtrhy práce, konferencie a informačné stretnutia;

f)

„umiestnenie do zamestnania“ je výsledkom postupu obsadzovania voľného pracovného miesta, ako je vymedzené v článku 3 bode 3 nariadenia (EÚ) 2016/589 vrátane možností učňovskej prípravy a stáže;

g)

„žiadosť o zamestnanie“ je dokument alebo súbor dokumentov, ktoré žiadateľ postúpi zamestnávateľovi alebo službe zamestnanosti ako súčasť postupu informovania zamestnávateľa o žiadateľovej dostupnosti a želaní byť zamestnaný na konkrétnom mieste výkonu práce alebo v konkrétnej funkcii.

Článok 2

Všeobecné zásady

1.   Každý členský štát zavedie mechanizmus na zber údajov uvedených v tomto rozhodnutí od príslušných národných členov a partnerov siete EURES a z iných zdrojov, ktoré by mohli poskytnúť potrebné údaje.

2.   Údaje, ktoré sa získali a overili, sa zasielajú Európskemu úradu pre koordináciu s využitím spoločného vzorového dokumentu a v súlade s postupmi stanovenými v článku 7.

3.   Členské štáty podľa potreby zabezpečia, aby sa v prípade, že údaje nie sú ľahko dostupné, použili a náležite opísali alternatívne zdroje údajov alebo metódy zberu.

4.   Členské štáty vynaložia maximálne úsilie, aby spolupracovali medzi sebou a s Komisiou s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vstupných údajov, a najmä aby pri predkladaní a analyzovaní údajov uviedli akékoľvek zistené dvojité započítanie.

5.   Po zbere údajov v rámci systému merania výkonnosti siete EURES nasleduje ročná analýza výsledkov na vnútroštátnej úrovni v úzkej nadväznosti na ročný cyklus plánovania činností siete EURES na vnútroštátnej úrovni, ako sa stanovuje v článku 31 nariadenia (EÚ) 2016/589. Systém merania výkonnosti siete EURES sa používa na identifikáciu výsledkov činností plánovaných a vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa musia analyzovať a využiť na vypracovanie nových národných pracovných programov na nasledujúci kalendárny rok.

6.   Analýza údajov uvedená v odseku 5 podporuje predloženie získaných údajov opísaním podmienok, za akých boli výsledky dosiahnuté, akýchkoľvek obmedzení existujúcich v metodike zberu údajov a akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa schopnosti údajov merať skutočné činnosti, ku ktorým došlo. Každý členský štát je zodpovedný za svoju vlastnú analýzu údajov a zabezpečuje, aby sa údaje chápali a predkladali v príslušnom vnútroštátnom kontexte.

7.   Analýza údajov uvedená v odseku 5 prispieva k lepšiemu porozumeniu údajov a získaných výsledkov v osobitnom domácom kontexte. Okrem toho analýza údajov prispieva k identifikácii v priebehu času silných a slabých stránok činnosti siete EURES v príslušnom členskom štáte, a teda podporuje monitorovanie, hodnotenie a podľa potreby rozhodovanie o strategických a operatívnych zmenách na vnútroštátnej úrovni.

8.   Komisia podporuje postup analýzy jednotlivých členských štátov zostavovaním národných údajov, poskytovaním súhrnných súčtov za EÚ, výmenou údajov v rámci siete EURES, šírením údajov v súlade s článkom 8 a upozorňovaním na synergiu a spoločné otázky.

Článok 3

Úlohy a povinnosti národných úradov pre koordináciu

Národné úrady pre koordináciu sú v príslušnom členskom štáte zodpovedné za:

a)

zber údajov od členov a partnerov siete EURES a podľa potreby z iných zdrojov;

b)

zabezpečenie toho, aby údaje získané od členov a partnerov siete EURES boli konzistentné a spĺňali normy kvality dohodnuté medzi národným úradom pre koordináciu a príslušnými členmi a partnermi siete EURES;

c)

zasielanie takto získaných a overených údajov Európskemu úradu pre koordináciu v súlade s článkom 7 s použitím ukazovateľov uvedených v článku 9;

d)

vykonávanie analýzy ukazovateľov na vnútroštátnej úrovni;

e)

prijímanie všetkých potrebných a vhodných opatrení na základe výsledkov tejto analýzy.

Článok 4

Úlohy a povinnosti Európskeho úradu pre koordináciu

1.   Európsky úrad pre koordináciu je zodpovedný za podporu pri zbere a analýze ukazovateľov údajov, a to najmä:

a)

vytvorením a udržiavaním špecializovanej sekcie na extranete portálu EURES s cieľom sprístupniť národným úradom pre koordináciu:

i)

elektronickú verziu zoznamu ukazovateľov a možných zdrojov údajov uvedených v článku 9,

ii)

vzorový dokument pre zasielanie údajov uvedených v článku 2 ods. 2 a akékoľvek súvisiace informácie o spôsobe jeho vyplnenia a odoslania,

iii)

nástroje, dokumentáciu a usmernenia potrebné na výmenu a analýzu údajov;

b)

podporovaním súladu medzi uplatňovaním článkov 31 a 32 nariadenia (EÚ) 2016/589 členskými štátmi;

c)

uľahčovaním výmeny najlepších postupov;

d)

identifikovaním synergií a oblastí spoločného konania;

e)

zostavením vnútroštátnych údajov s cieľom poskytnúť súhrnné údaje za EÚ;

f)

poskytovaním ukazovateľov na európskej úrovni a informácií o tokoch a modeloch mobility pracovnej sily v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/589.

2.   Európsky úrad pre koordináciu poskytuje výsledky systému merania výkonnosti siete EURES sieti EURES a šíri ich v súlade s článkom 8.

Článok 5

Úlohy a povinnosti členov a partnerov siete EURES

Členovia a partneri siete EURES prispievajú do systému merania výkonnosti siete EURES poskytovaním overených údajov o svojich činnostiach v rámci príslušných rozmerov výkonnosti, pričom rešpektujú ukazovatele a periodicitu, ktoré požaduje príslušný národný úrad pre koordináciu.

Článok 6

Úlohy a povinnosti koordinačnej skupiny

1.   Koordinačná skupina dôkladne monitoruje uplatňovanie článku 32 nariadenia (EÚ) 2016/589 a slúži ako fórum na výmenu názorov a najlepších postupov s cieľom zlepšiť fungovanie systému merania výkonnosti siete EURES.

2.   Koordinačná skupina raz ročne vykoná preskúmanie uplatňovania tohto rozhodnutia. Toto preskúmanie bude predstavovať príspevok koordinačnej skupiny k správam Komisie o činnosti a o hodnotení ex post v súlade s článkami 33 a 35 nariadenia (EÚ) 2016/589.

3.   Akákoľvek úprava zoznamov, vzorových dokumentov, nástrojov, dokumentácie a usmernení uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) sa dohodne s koordinačnou skupinou pred tým, než sa môže uplatniť.

4.   Koordinačná skupina rozhodne o prístupe k šíreniu výsledkov systému merania výkonnosti siete EURES.

Článok 7

Postupy

1.   Ak nie je v zozname ukazovateľov podľa článku 9 uvedené inak, národné úrady pre koordináciu zasielajú Komisii údaje zozbierané v súlade s týmto rozhodnutím Európskemu úradu pre koordináciu dvakrát ročne. Údaje sa zasielajú v auguste za obdobie od januára do júna a vo februári za obdobie od júla do decembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

2.   Analýza údajov sa vykonáva raz ročne počas prvých troch mesiacov roka nasledujúceho po roku, za ktorý boli údaje zozbierané. Zistenia analýzy sa predložia v súvislosti s podávaním správ o realizácii činností stanovených v národnom pracovnom programe, ako je uvedené v článku 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1256 (2).

Článok 8

Výmena a šírenie informácií

1.   Zozbierané údaje a ich analýzy sa sprístupnia národným úradom pre koordináciu a členom a partnerom siete EURES vo vyhradenej sekcii extranetu portálu EURES.

2.   Európsky úrad pre koordináciu použije príslušné údaje zo systému merania výkonnosti siete EURES ako príspevok siete EURES k správam Komisie o fungovaní jednotného trhu.

3.   Akékoľvek ďalšie šírenie sa riadi prístupom k šíreniu, na ktorom sa dohodla koordinačná skupina.

Článok 9

Zoznam ukazovateľov

Národné úrady pre koordináciu zbierajú, analyzujú a zasielajú údaje Európskemu úradu pre koordináciu v súlade so zoznamom ukazovateľov a možných zdrojov údajov uvedeným v prílohe.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Povinnosť poskytovať údaje v súlade s týmto rozhodnutím sa uplatňuje od referenčného roka 2018.

V Bruseli 2. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1256 z 11. júla 2017 o vzorových dokumentoch a postupoch na výmenu informácií o národných pracovných programoch siete EURES na úrovni Únie (Ú. v. EÚ L 179, 12.7.2017, s. 24).


PRÍLOHA

ZOZNAM UKAZOVATEĽOV POUŽÍVANÝCH NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV DO SYSTÉMU MERANIA VÝKONNOSTI SIETE EURES

Elektronická verzia tohto zoznamu a akékoľvek jej konsolidované, nadväzne upravené verzie budú pre národné úrady pre koordináciu k dispozícii na extranete portálu EURES.

I.   Základné ukazovatele

1.   Vybavované a spracované žiadosti o zamestnanie

Meranie: počty žiadostí o zamestnanie tak od pracovníkov z danej krajiny, ako aj z iných krajín, prípadne členené podľa pohlavia.

Týmto ukazovateľom sa meria počet žiadostí o zamestnanie vybavovaných a spracovaných zamestnancami členov a partnerov siete EURES s cieľom podporiť v rámci EÚ priradenie a umiestnenie jednotlivého pracovníka.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, prieskumy, iné administratívne údaje o operáciách; iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: výkonnosť v oblasti zamestnanosti.

Obdobie zberu údajov: polročne.

2.   Vybavované a spracované voľné pracovné miesta

Meranie: počty voľných pracovných miest oznámených tak zamestnávateľmi z danej krajiny, ako aj z iných krajín.

Týmto ukazovateľom sa meria počet voľných pracovných miest vybavovaných a spracovaných zamestnancami členov a partnerov siete EURES s cieľom podporiť v rámci EÚ postup priradenia a náboru pre jednotlivého zamestnávateľa.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, prieskumy, iné administratívne údaje o operáciách; iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: výkonnosť v oblasti zamestnanosti.

Obdobie zberu údajov: polročne.

3.   Umiestnenie do zamestnania uskutočnené ako výsledok činnosti náboru a umiestňovania

Meranie: počty odchádzajúcich a prichádzajúcich uchádzačov o zamestnanie, prípadne členené podľa pohlavia.

Týmto ukazovateľom sa merajú výsledky získané prostredníctvom činností náboru a umiestňovania vykonávaných v sieti EURES na základe počtu umiestnení do zamestnania uskutočnených ako výsledok podporných služieb poskytovaných zamestnancami členov a partnerov siete EURES.

Tento ukazovateľ sa musí analyzovať v úzkom vzťahu s výstupnými základnými ukazovateľmi 1 a 2, ktoré sa týkajú počtu vybavovaných a spracovaných voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie.

Aby sa zabránilo možnému dvojitému započítaniu rôznych príspevkov, počet umiestnení uskutočnených prostredníctvom cielených nadnárodných projektov náboru pracovníkov by sa mal uvádzať oddelene.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, prieskumy, iné administratívne údaje o operáciách; iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: výkonnosť v oblasti zamestnanosti.

Obdobie zberu údajov: polročne.

4.   Informácie a usmernenie poskytované pracovníkom a zamestnávateľom

Meranie:

a)

počet individuálnych kontaktov s pracovníkmi;

b)

počet individuálnych kontaktov so zamestnávateľmi.

Týmito ukazovateľmi sa meria objem a povaha interakcie s klientmi, a teda intenzita vzťahu medzi zamestnancami členov a partnerov siete EURES a pracovníkmi, resp. zamestnávateľmi.

Pri pracovníkoch aj pri zamestnávateľoch by sa mali počty individuálnych kontaktov rozdeliť podľa pôvodu a témy diskusie na „všeobecné informácie o sieti EURES“, „nábor/umiestnenie“, „životné a pracovné podmienky/sociálne zabezpečenie/vzdelávanie/odborná príprava“ alebo „cezhraničné činnosti“.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, prieskumy, iné administratívne údaje o operáciách; iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: informácie a usmernenie.

Obdobie zberu údajov: polročne.

5.   Spokojnosť klientov s podpornými službami alebo v súvislosti s nimi

Meranie: týmto ukazovateľom sa meria miera spokojnosti klientov, pokiaľ ide o informácie a usmernenia, nábor a služby vyhľadávania zamestnania poskytované pracovníkom a zamestnávateľom zamestnancami členov a partnerov siete EURES.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, iné administratívne údaje o operáciách, prieskumy národných úradov pre koordináciu alebo členov a partnerov siete EURES.

Rozmer výkonnosti: spokojnosť klientov.

Obdobie zberu údajov: ročne.

II.   Ukazovatele siete

1.   Činnosti odbornej prípravy na pomoc zamestnancom pôsobiacim v organizáciách zúčastnených na sieti EURES

Meranie:

a)

počet osôb predbežne odborne pripravených na vnútroštátnej úrovni siete EURES;

b)

počet osôb odborne pripravených na európskej úrovni siete EURES.

Týmito ukazovateľmi sa meria školenie v celej sieti EURES a záväzok zabezpečiť požadovanú kvalitu zamestnancov. Predbežná odborná príprava sa týka všetkých činností s cieľom pripraviť zamestnancov členov a partnerov siete EURES na vykonávanie podporných služieb siete EURES [v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/589], zatiaľ čo odborná príprava na európskej úrovni sa vzťahuje na školenia odbornej prípravy a podujatia siete EURES koordinované Európskym úradom pre koordináciu [v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589].

Možné zdroje údajov: o predbežnej odbornej príprave národné úrady pre koordináciu a o odbornej príprave na európskej úrovni Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: horizontálna podpora.

Obdobie zberu údajov: polročne.

2.   Spokojnosť klientov s online technickou podporou pre používateľov portálu EURES

Meranie: týmto ukazovateľom sa meria spokojnosť klientov, pokiaľ ide o žiadosti spracúvané technickou podporou, ktoré sa týkajú technického fungovania portálu EURES a celkového pochopenia siete EURES a portálu EURES. Používateľmi portálu EURES sú pracovníci, zamestnávatelia, národné úrady pre koordináciu, členovia a partneri siete EURES.

Predbežný hlavný zdroj údajov: Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: horizontálna podpora/spokojnosť klientov.

Obdobie zberu údajov: ročne.

3.   Výkonnosť sociálnych médií

Meranie: počet príspevkov, počet fanúšikov/sledovateľov, dosah/dojmy a zapojenie každého kanála sociálneho média.

Týmito ukazovateľmi sa meria prítomnosť siete EURES v sociálnych médiách a výkonnosť rôznych kanálov sociálnych médií.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

4.   Voľné pracovné miesta u členov a partnerov siete EURES sprístupnené verejnosti a zverejnené na portáli siete EURES

Meranie:

a)

celkový počet voľných pracovných miest u členov a partnerov siete EURES;

b)

celkový počet voľných pracovných miest verejne sprístupnených členmi a partnermi siete EURES;

c)

počet voľných pracovných miest sprístupnených prostredníctvom jednotného koordinovaného kanála na portáli EURES.

Týmito ukazovateľmi sa meria počet voľných pracovných miest sprístupnených členmi siete EURES a prípadne partnermi siete EURES na portáli EURES v porovnaní s počtom voľných pracovných miest verejne sprístupnených a s počtom voľných pracovných miest v uvedených organizáciách. V zásade by sa mali sprístupniť všetky verejne dostupné voľné pracovné miesta. Niekoľko výnimiek je však možných podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/589.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, Európsky úrad pre koordináciu, iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah/výkonnosť v oblasti zamestnanosti.

Obdobie zberu údajov: ročne.

5.   Trhový podiel členov siete EURES a prípadne partnerov siete EURES na trhu voľných pracovných miest na vnútroštátnej úrovni

Meranie:

a)

počet voľných pracovných miest sprístupnených prostredníctvom jednotného koordinovaného kanála na portáli EURES;

b)

celkový počet voľných pracovných miest na úrovni členských štátov.

Pomocou týchto ukazovateľov sa porovnáva počet voľných pracovných miest sprístupnených na portáli EURES s celkovým počtom voľných pracovných miest, ktoré sú dostupné v danej krajine. Poskytujú údaj o časti celého trhu práce, ktorú pokrýva sieť EURES, a miere, do akej sieť EURES poskytuje transparentnosť na trhu práce.

Tieto ukazovatele súvisia s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/589.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, Eurostat, Európsky úrad pre koordináciu, iné administratívne alebo štatistické údaje.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah/výkonnosť v oblasti zamestnanosti.

Obdobie zberu údajov: ročne.

6.   Návštevnosť podujatí a jednotlivci prítomní na podujatiach

Meranie: Tieto ukazovatele poskytujú informácie o počte náborov alebo informačných podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia a partneri siete EURES, ako aj o počte osôb, s ktorými sa skontaktovali na týchto podujatiach.

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, iné administratívne údaje o operáciách.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

7.   Miera interakcie s inými krajinami v rámci siete ako celku

Meranie:

a)

počet krajín, v ktorých členovia a partneri siete EURES spolupracovali pri náborových činnostiach siete EURES;

b)

počet realizovaných projektov spolupráce pri nábore.

Týmito ukazovateľmi sa meria miera interakcie v celej sieti EURES prostredníctvom zberu informácií o výskyte nadnárodnej spolupráce medzi členmi a partnermi EURES (počet projektov náboru s organizáciami v iných krajinách).

Možné zdroje údajov: členovia a partneri siete EURES, plánovací cyklus, cezhraničné partnerstvá a príjemcovia v projektoch cielených programov mobility.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

8.   Jedineční návštevníci portálu EURES

Meranie: týmto ukazovateľom sa meria počet jedinečných návštevníkov portálu EURES a poskytuje údaj o vhodnosti nástrojov online služieb dostupných na portáli EURES.

Predbežný hlavný zdroj údajov: Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

9.   Profily uchádzačov o zamestnanie zaregistrované na portáli EURES

Meranie:

a)

počet profilov uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa sami zaregistrovali na portáli EURES;

b)

počet profilov uchádzačov o zamestnanie, ktoré boli presunuté na portál EURES prostredníctvom jednotného koordinovaného kanála.

Týmito ukazovateľmi sa meria počet pracovníkov, ktorí sa buď aktívne rozhodli vytvoriť si profil na portáli EURES a priamo využívať samoobslužnú funkciu portálu, alebo súhlasili so sprístupnením svojich údajov profilu, ktoré sú dostupné na vnútroštátnych portáloch alebo v iných informačných systémoch v súlade s článkom 17 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/589. Počet takto získaných aktívnych profilov poskytuje údaj o vhodnosti portálu EURES ako nástroja na priradenie/umiestnenie a o dopyte jednotlivých pracovníkov po podporných službách siete EURES.

Predbežný hlavný zdroj údajov: Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

10.   Zamestnávatelia zaregistrovaní na portáli EURES

Meranie: týmto ukazovateľom sa meria počet zamestnávateľov, ktorí využívajú samoobslužnú funkciu portálu EURES. Poskytuje údaj o dopyte po pracovnej sile, ktorý potenciálne možno uspokojiť mobilitou pracovnej sily v rámci EÚ, a o spokojnosti klientov s funkciami a informáciami na portáli EURES.

Predbežný hlavný zdroj údajov: Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah.

Obdobie zberu údajov: polročne.

11.   Spokojnosť klientov s funkciami a informáciami na portáli EURES

Meranie: týmto ukazovateľom sa meria spokojnosť klientov – pracovníkov a zamestnávateľov – v rôznych momentoch používania portálu EURES.

Predbežný hlavný zdroj údajov: Európsky úrad pre koordináciu.

Rozmer výkonnosti: komunikácia, spolupráca a širší dosah/spokojnosť klientov.

Obdobie zberu údajov: ročne.


Top