EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušil 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/196


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/48

z 30. novembra 2018

o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 47,

keďže:

(1)

V článku 47 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa ustanovuje, že národné centrálne banky členských štátov, pre ktoré platí výnimka (ďalej len „národné centrálne banky mimo eurozóny“), nemusia splácať svoje upísané základné imanie, pokiaľ Generálna rada Európskej centrálnej banky (ECB) kvalifikovanou väčšinou predstavujúcou aspoň dve tretiny upísaného základného imania ECB a najmenej polovicu podielnikov nerozhodne, že sa musí splatiť minimálne percento ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.

(2)

V článku 1 rozhodnutia ECB/2013/31 (1) sa ustanovuje, že každá národná centrálna banka (NCB) mimo eurozóny splatí 3,75 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB s účinnosťou od 1. januára 2014.

(3)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) ustanovuje úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3 štatútu ESCB a stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(4)

Úprava kľúča základného imania ECB, ku ktorej dochádza každých 5 rokov, si vyžaduje prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zruší rozhodnutie ECB/2013/31 a určí sa percento upísaného základného imania ECB, ktoré sú národné centrálne banky mimo eurozóny povinné splatiť s účinnosťou od 1. januára 2019,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výška a forma upísaného a splateného základného imania

Každá NCB mimo eurozóny splatí 3,75 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB s účinnosťou od 1. januára 2019. S prihliadnutím na nové vážené podiely v kľúči základného imania upravené v článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2019/43 (ECB/2018/27), každá NCB mimo eurozóny má upísaný a splatený podiel na základnom imaní v celkových výškach uvedených vedľa jej názvu v tejto tabuľke:

NCB mimo eurozóny

Upísané základné imanie k 1. januáru 2019

(v EUR)

Splatené základné imanie k 1. januáru 2019

(v EUR)

Българска народна банка

(Bulharská národná banka)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Vzhľadom na to, že všetky národné centrálne banky mimo eurozóny už splatili 3,75 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB platného k 31. decembru 2018 podľa rozhodnutia ECB/2013/31, každá nich podľa potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo jej ECB vráti sumu tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v treťom stĺpci tabuľky v článku 1.

2.   Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočňujú v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

2.   Rozhodnutie ECB/2013/31 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2013/31 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 30. novembra 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2013/31 z 30. augusta 2013 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 63).

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (pozri stranu 178 tohto úradného vestníka).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (pozri stranu 183 tohto úradného vestníka).


Top