EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušil 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/183


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/45

z 29. novembra 2018

o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 28.5,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) upravuje vážené podiely pridelené národným centrálnym bankám v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“). Táto úprava si vyžaduje, aby Rada guvernérov určila podmienky prevodov podielov na základnom imaní medzi národnými centrálnymi bankami, ktoré sú členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) k 31. decembru 2018 tak, aby sa zabezpečilo, že rozdelenie týchto podielov zodpovedá vykonanej úprave. Preto je potrebné s účinnosťou od 1. januára 2019 prijať nové rozhodnutie, ktoré zruší rozhodnutie ECB/2013/29 (2).

(2)

V rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) sa určuje akým spôsobom a v akej výške majú národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky eurozóny“) povinnosť splatiť základné imanie ECB vzhľadom na upravený kľúč základného imania. V rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) sa určuje percentuálny podiel, ktorý majú národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro (ďalej len „národné centrálne banky mimo eurozóny“), povinnosť splatiť s účinnosťou od 1. januára 2019 vzhľadom na rozšírený kľúč základného imania.

(3)

Vzhľadom na to, že národné centrálne banky eurozóny už splatili v plnej výške svoj podiel na upísanom základnom imaní ECB platný do 31. decembra 2018 podľa rozhodnutia Európskej centrálnej banky ECB/2013/30 (5) a, pokiaľ ide o Lietuvos bankas, podľa článku 2 rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/287 (ECB/2014/61) (6) v spojení s rozhodnutím ECB/2013/31 (7), každá národná centrálna banka eurozóny by mala podľa potreby buď previesť dodatočnú sumu na Európsku centrálnu banku (ECB), alebo by jej ECB mala vrátiť sumu tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/44 (ECB/2018/28).

(4)

Vzhľadom na to, že národné centrálne banky mimo eurozóny už splatili percentuálnu výšku svojich podielov na upísanom základnom imaní ECB platných do 31. decembra 2018 podľa rozhodnutia ECB/2013/31, každá nich by mala podľa potreby buď previesť dodatočnú sumu na ECB, alebo by jej ECB mala vrátiť sumu tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v treťom stĺpci tabuľky v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/48 (ECB/2018/32).

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevod podielov na základnom imaní

Vzhľadom na podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá národná centrálna banka (NCB) upíše k 31. decembru 2018, a podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá NCB upíše s účinnosťou od 1. januára 2019 ako dôsledok úpravy vážených podielov v kľúči základného imania podľa článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2019/43 (ECB/2018/27), národné centrálne banky prevedú medzi sebou podiely na základnom imaní prostredníctvom prevodov na ECB a z ECB tak, aby sa zabezpečilo, že s účinnosťou od 1. januára 2019 rozdelenie podielov na základnom imaní zodpovedá upraveným váženým podielom. Na tento účel sa predpokladá, že každá NCB na základe tohto článku a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov s účinnosťou od 1. januára 2019 buď previedla, alebo prijala podiel na upísanom základnom imaní ECB uvedený pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý ECB prevedie na NCB, a „–“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý NCB prevedie na ECB.

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Vzhľadom na výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatila a na výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatí k 1. januáru 2019, ako sa ustanovuje pre národné centrálne banky eurozóny v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/44 (ECB/2018/28) a pre národné centrálne banky mimo eurozóny v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/48 (ECB/2018/32), každá NCB k prvému dňu prevádzky Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (ďalej len „TARGET 2“), ktorý nasleduje po 1. januári 2019, buď prevedie, alebo príjme čistú sumu uvedenú pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe II k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená sumu, ktorú NCB prevedie na ECB, a „–“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na túto NCB.

2.   K prvému pracovnému dňu TARGET2, ktorý nasleduje po 1. januári 2019, ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné previesť sumu uvedenú v odseku 1, prevedú každá oddelene akékoľvek úroky z príslušných súm, ktoré vznikli v období od 1. januára 2019 do dňa prevodu. Prevodcovia a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevodcovia a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevody uvedené v článku 2 sa uskutočnia prostredníctvom TARGET2.

2.   Ak NCB nemá prístup k TARGET2, prevedie sumy uvedené v článku 2 tým, že ich pripíše na účet, ktorý ECB alebo NCB včas určí.

3.   Úroky, ktoré vzniknú podľa článku 2 ods. 2, sa vypočítajú za každý deň s použitím metódy výpočtu skutočný počet dní/360 pri sadzbe rovnajúcej sa poslednej dostupnej hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú Eurosystém použil pri svojich tendroch pre hlavné refinančné operácie.

4.   ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné uskutočniť prevod podľa článku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na riadne a včasné uskutočnenie takéhoto prevodu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

2.   Rozhodnutie ECB/2013/29 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2013/29 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. novembra 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (pozri stranu 178 tohto úradného vestníka).

(2)  Rozhodnutie ECB/2013/29 z 29. augusta 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 55).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/44 z 29. novembra 2018 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (pozri stranu 180 tohto úradného vestníka).

(4)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (pozri stranu 196 tohto úradného vestníka).

(5)  Rozhodnutie ECB/2013/30 z 29. augusta 2013 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 61).

(6)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/287 z 31. decembra 2014 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Lietuvos bankas do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (ECB/2014/61) (Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2015, s. 44).

(7)  Rozhodnutie ECB/2013/31 z 30. augusta 2013 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 63).


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ IMANIE UPÍSANÉ NÁRODNÝMI CENTRÁLNYMI BANKAMI (v EUR)

 

Podiel upísaný k 31. decembru 2018

(v EUR)

Podiel upísaný od 1. januára 2019

(v EUR)

Podiel, ktorý sa má previesť

(v EUR)

NCB eurozóny

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

NCB mimo eurozóny

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Spolu  (1):

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ IMANIE SPLATENÉ NÁRODNÝMI CENTRÁLNYMI BANKAMI

 

Podiel splatený dňa 31. decembra 2018

(v EUR)

Podiel splatený od 1. januára 2019

(v EUR)

Výška prevedených platieb

(v EUR)

NCB eurozóny

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

NCB mimo eurozóny

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Spolu  (1):

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.


Top