EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/91


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/1148

z 10. augusta 2018

o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (1) (usmernenie o všeobecnej dokumentácii), a najmä na jeho článok 1 ods. 4, hlavy I, II, IV, V, VI a VIII v štvrtej časti a šiestu časť,

so zreteľom na usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 3, článok 6 ods. 1 a článok 8,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky.

(2)

Štandardné kritériá a minimálne požiadavky na limity kreditnej kvality určujúce akceptovateľnosť obchodovateľných aktív ako zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú ustanovené usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) a konkrétne v jeho článku 59 a v hlave II štvrtej časti.

(3)

Podľa článku 1 ods. 4 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) môže Rada guvernérov nástroje, požiadavky, kritériá a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa článku 59 ods. 6 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu na základe akýchkoľvek informácií, ktoré Eurosystém považuje za relevantné pre zabezpečenie zodpovedajúcej ochrany Eurosystému pred rizikom.

(4)

Odchylne od požiadaviek Eurosystému na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív ustanovuje článok 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31, že limity kreditnej kvality Eurosystému sa neuplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydali alebo za ktoré v plnom rozsahu ručia vlády členských štátov eurozóny, na ktoré sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne, že príslušný členský štát nespĺňa podmienky finančnej podpory a/alebo makroekonomického programu.

(5)

Dňa 19. augusta 2015, po skončení predchádzajúceho programu finančnej podpory pre Grécko financovaného prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability, schválila Rada guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) aktuálny trojročný program finančnej pomoci pre Grécko.

(6)

Rada guvernérov posúdila účinky uvedeného programu EMS pre Grécko, jeho ďalšiu realizáciu a odhodlanie, ktoré preukázali grécke orgány v súvislosti s realizáciou tohto programu v plnej miere. Na základe uvedeného posúdenia dospela Rada guvernérov k záveru, že Helénska republika je krajinou, ktorá plní program. Rada guvernérov následne 22. júna 2016 prijala rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), ktorým sa stanovilo, že obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, sú akceptovateľné v operáciách menovej politiky Eurosystému, pričom sa na tieto nástroje uplatňujú osobitné zrážky, a stanovilo, že sa Helénska republika považuje za členský štát eurozóny, ktorý plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

(7)

Článok 1 ods. 3 usmernenia ECB/2014/31 v súčasnosti ustanovuje, že na účely článku 6 ods. 1 a článku 8 uvedeného usmernenia sa Helénska republika považuje za členský štát eurozóny, ktorý plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu. Článok 8 ods. 3 uvedeného usmernenia navyše ustanovuje, že na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, sa uplatňujú osobitné zrážky uvedené v prílohe I k uvedenému usmerneniu.

(8)

Podľa článku 1 zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, ktorú 19. augusta 2015 uzavreli Európsky mechanizmus pre stabilitu, Helénska republika, Bank of Greece a Helénsky fond finančnej stability (4), je dátumom ukončenia aktuálneho programu Európskeho mechanizmu pre stabilitu 20. august 2018. Od 21. augusta 2018 sa preto Helénska republika už nemôže považovať za členský štát eurozóny, na ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu. V dôsledku toho od uvedeného dátumu už nebudú splnené podmienky v zmysle článku 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 pre dočasné pozastavenie uplatňovania limitov kreditnej kvality Eurosystému vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika.

(9)

Rada guvernérov preto rozhodla, že od 21. augusta 2018 by sa mali na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, uplatňovať štandardné kritériá a limity kreditnej kvality Eurosystému, a že sa na tieto dlhové nástroje budú uplatňovať štandardné zrážky stanovené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 (ECB/2015/35) (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Akceptovateľnosť obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika

1.   Na účely článku 1 ods. 3, článku 6 ods. 1 a článku 8 usmernenia ECB/2014/31 sa už Helénska republika nepovažuje za členský štát eurozóny, ktorý plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

2.   Minimálne požiadavky Eurosystému na limity kreditnej kvality, ako sú ustanovené v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), a najmä v článku 59 a v hlave II štvrtej časti uvedeného usmernenia, sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika.

3.   Na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, sa už neuplatňujú osobitné zrážky uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2014/31.

Článok 2

Zrušovacie ustanovenie

Rozhodnutie (EÚ) 2016/1041 (ECB/2016/18) sa týmto zrušuje.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. augusta 2018.

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto rozhodnutím a usmernením (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) alebo usmernením ECB/2014/31 tak, ako ich na vnútroštátnej úrovni implementovali národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, má prednosť toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. augusta 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28.

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300 (ECB/2016/18) (Ú. v. EÚ L 169, 28.6.2016, s. 14).

(4)  Dostupné na webovom sídle Európskeho mechanizmu pre stabilitu www.ecb.europa.eu.

(5)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 30).


Top