EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0011(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/547 z 27. marca 2018 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Zrušil 32020D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/oj

6.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/110


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/547

z 27. marca 2018

o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (1), a najmä na jeho články 4 a 5,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch (ECB/2018/10) (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (3), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skutočnosť, že Európska centrálna banka (ECB) bude prijímať značný počet rozhodnutí v súvislosti s plnením jej úloh v oblasti dohľadu, bol vytvorený postup pre prijímanie osobitných delegovaných rozhodnutí.

(2)

Rozhodnutie o delegovaní právomocí nadobúda účinnosť prijatím rozhodnutia Výkonnej rady o vymenovaní jedného alebo viacerých vedúcich pracovných útvarov na prijímanie rozhodnutí na základe uvedeného rozhodnutia o delegovaní právomocí.

(3)

Výkonná rada by mala pri vymenovaní vedúcich pracovných útvarov zohľadniť dôležitosť rozhodnutia o delegovaní právomocí a počet adresátov, ktorým je potrebné poslať delegované rozhodnutia.

(4)

V súvislosti s vedúcimi pracovných útvarov, na ktorých by sa mala delegovať právomoc prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch, sa uskutočnila konzultácia s predsedníčkou Rady pre dohľad,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Delegované rozhodnutia o vlastných zdrojoch

Delegované rozhodnutia podľa článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2018/546 (ECB/2018/10) prijíma jeden z týchto vedúcich pracovných útvarov:

a)

generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad I, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad I;

b)

generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad II, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad II, alebo

c)

zástupca generálneho riaditeľa v prípade neprítomnosti generálneho riaditeľa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. marca 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Pozri stranu 105 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top