EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch (ECB/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/105


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/546

z 15. marca 2018

o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch (ECB/2018/10)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3 a články 28, 29, 77 a 78,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 písm. d),

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (3), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 je Európska centrálna banka (ECB) ako príslušný orgán pre významné dohliadané subjekty zodpovedná za posúdenie, či emisie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 spĺňajú kritériá stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Významné dohliadané subjekty môžu klasifikovať kapitálové nástroje ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1 len po udelení predchádzajúceho povolenia ECB.

(2)

Podľa požiadaviek na základe článku 26 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vytvoril a pravidelne aktualizuje verejný zoznam druhov nástrojov, ktoré sa v každom členskom štáte kvalifikujú ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1. Zahrnutie druhu nástroja do zoznamu EBA znamená, že takýto nástroj spĺňa kritériá prípustnosti stanovené v článku 28 alebo prípadne v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Vzhľadom na to, že jednotlivé druhy nástrojov podliehajú preskúmaniu zo strany príslušných orgánov a od 28. júna 2013 zo strany EBA a vzhľadom na verejnú povahu a pravidelné aktualizácie zoznamu EBA je vhodné, aby sa uvedený zoznam používal na stanovenie rozsahu delegovania rozhodovacích právomocí podľa článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(3)

Podľa odôvodnenia 75 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uvedené nariadenie nebráni príslušným orgánom v zachovávaní procesov pre udelenie predchádzajúceho povolenia týkajúcich sa zmlúv o nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. Zákony niektorých členských štátov preto ustanovujú postupy klasifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. ECB je podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 príslušným orgánom na udeľovanie uvedeného povolenia významným dohliadaným subjektom.

(4)

ECB je podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 tiež zodpovedná za udeľovanie predchádzajúceho povolenia významným dohliadaným subjektom na účely zníženia, umorenia alebo spätného odkúpenia nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 emitovaných uvedenými inštitúciami spôsobom, ktorý povoľujú uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy, a na účely uplatnenia kúpnej opcie, umorenia, splatenia alebo spätného odkúpenia nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo prípadne kapitálu Tier 2 pred dátumom ich zmluvnej splatnosti.

(5)

Pri posudzovaní žiadostí od významných dohliadaných subjektov o udelenie predchádzajúceho povolenia na zníženie vlastných zdrojov uplatňuje ECB článok 78 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a kapitolu IV oddiel 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 241/2014 (4).

(6)

ECB ako príslušný orgán musí každý rok prijať významné množstvo rozhodnutí o vlastných zdrojoch. S cieľom uľahčiť rozhodovací proces je nevyhnutné prijať rozhodnutie o delegovaní právomocí v súvislosti s prijímaním uvedených rozhodnutí. Súdny dvor Európskej únie uznal, že delegovanie právomocí je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje prijatie značného počtu rozhodnutí, mohla vykonávať svoje úlohy. Podobne Súdny dvor Európskej únie uznal nevyhnutnosť zabezpečiť schopnosť fungovania rozhodovacieho orgánu, ktorá predstavuje zásadu vlastnú každému inštitucionálnemu systému (5).

(7)

Delegovanie rozhodovacích právomocí by malo byť obmedzené a primerané a rozsah pôsobnosti delegovania by mal byť jasne vymedzený.

(8)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) podrobne stanovuje postup, ktorý treba dodržiavať na prijímanie rozhodnutí o delegovaní právomocí týkajúcich sa dohľadu, a osoby, na ktoré môžu byť delegované rozhodovacie právomoci. Toto rozhodnutie nemá vplyv na výkon úloh ECB v oblasti dohľadu, ani ním nie je dotknutá právomoc Rady pre dohľad navrhovať Rade guvernérov konečné návrhy rozhodnutí.

(9)

Ak kritériá na prijatie delegovaného rozhodnutia ustanovené v tomto rozhodnutí nebudú splnené, mali by sa prijať rozhodnutia v súlade s postupom nevznesenia námietok stanoveným v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2 (6). Postup nevznesenia námietok by sa okrem toho mal použiť aj vtedy, ak majú vedúci pracovných útvarov pochybnosti o tom, či sú v súvislosti s rozhodnutiami o vlastných zdrojoch splnené kritériá posudzovania, ktoré sú spôsobené tým, že významný dohliadaný subjekt neposkytol dostatočné informácie alebo z dôvodu zložitosti posúdenia.

(10)

Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu môžu byť predmetom administratívneho preskúmania v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a ako je bližšie špecifikované v rozhodnutí ECB/2014/16 (7). V prípade uvedeného administratívneho preskúmania by Rada pre dohľad mala zohľadniť stanovisko Administratívneho revízneho výboru a predložiť Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia na schválenie prostredníctvom postupu nevznesenia námietok,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„rozhodnutie o vlastných zdrojoch“ je rozhodnutie ECB o predchádzajúcom povolení klasifikovať nástroj ako nástroj vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 a o zníženiach vlastných zdrojov;

(2)

„zníženie vlastných zdrojov“ je akákoľvek z činností uvedených v článku 77 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(3)

„zníženia s náhradou“ sú zníženia vlastných zdrojov uvedené v článku 78 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(4)

„zníženia bez náhrady“ sú zníženia vlastných zdrojov uvedené v článku 78 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(5)

„zoznam EBA“ je zoznam, ktorý vypracúva, spravuje a uverejňuje (8) EBA podľa článku 26 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktorý na základe informácií poskytnutých každým príslušným orgánom zahŕňa všetky formy kapitálových nástrojov v každom členskom štátu, ktoré sa kvalifikujú ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1;

(6)

„nástroj vlastného kapitálu Tier 1“ je kapitálový nástroj, ktorý sa na základe nariadenia (EÚ) č. 575/2013 kvalifikuje ako nástroj vlastného kapitálu Tier 1, „nástroj dodatočného kapitálu Tier 1“ je kapitálový nástroj, ktorý sa na základe uvedeného nariadenia kvalifikuje ako nástroj vlastného kapitálu Tier 1 a „nástroj kapitálu Tier 2“ je kapitálový nástroj, ktorý sa na základe uvedeného nariadenia kvalifikuje ako nástroj kapitálu Tier 2;

(7)

„nahrádzajúci nástroj“ je kapitálový nástroj, ktorý nahrádza kapitálový nástroj, ktorý má byť predmetom zníženia, spätného odkúpenia, uplatnenia kúpnej opcie alebo umorenia v zmysle článku 78 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(8)

„nahradený nástroj“ je kapitálový nástroj, ktorý má byť predmetom niektorého z postupov uvedených v článku 77 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktorý má byť nahradený nahrádzajúcim nástrojom pri znížení s náhradou podľa článku 78 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(9)

„podiel vlastného kapitálu Tier 1“ je podiel vlastného kapitálu Tier 1 v zmysle článku 92 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, „podiel kapitálu Tier 1“ je podiel kapitálu Tier 1 v zmysle uvedeného ustanovenia a „celkový podiel kapitálu“ je celkový podiel kapitálu v zmysle uvedeného ustanovenia;

(10)

„rozhodnutie SREP“ je rozhodnutie prijaté ECB na základe článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 po každoročnom postupe preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v zmysle článku 97 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (9), ktoré stanovuje prudenciálne požiadavky;

(11)

„rozhodnutie o delegovaní právomocí“ má ten istý význam ako v článku 3 bod 2 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) a „delegované rozhodnutie“ má ten istý význam ako v článku 3 bod 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40);

(12)

„vedúci pracovných útvarov“ sú vedúci pracovných útvarov ECB, na ktorých bola delegovaná právomoc prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch;

(13)

„postupom nevznesenia námietok“ je postup stanovený v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a bližšie špecifikovaný v článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2;

(14)

„zamietavé rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré neudeľuje povolenie alebo neudeľuje povolenie v plnom rozsahu, o ktoré žiadal významný dohliadaný subjekt. Rozhodnutie s doplňujúcimi ustanoveniami, ako sú podmienky alebo povinnosti, sa považuje za zamietavé rozhodnutie, ak takéto doplňujúce ustanovenia: a) zabezpečujú, že dohliadaný subjekt spĺňa požiadavky príslušného práva Únie uvedené v článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 3 a 5 ods. 6 a boli dohodnuté písomne alebo b) iba opätovne uvádzajú jednu alebo viacero existujúcich požiadaviek, ktoré musí inštitúcia spĺňať podľa ustanovení uvedených v článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 3 a 5 ods. 6, alebo požadujú informácie o splnení jednej alebo viacerých takýchto požiadaviek;

(15)

„významný dohliadaný subjekt“ je významný dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bode 16 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (10).

Článok 2

Delegovanie rozhodnutí o vlastných zdrojoch

1.   V súlade s článkom 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérov týmto deleguje na vedúcich pracovných útvarov vymenovaných Výkonnou radou v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia právomoc prijímať rozhodnutia o a) predchádzajúcom povolení klasifikovať kapitálové nástroje ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1 na základe článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; b) predchádzajúcom povolení klasifikovať kapitálové nástroje ako nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2, ak si to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy; a c) predchádzajúcom povolení znížiť vlastné zdroje na základe článku 77 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Rozhodnutia o vlastných zdrojoch uvedené v odseku 1 sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, iba ak sú splnené kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí ustanovené v článkoch 3, 4 a 5.

3.   Rozhodnutia o vlastných zdrojoch nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sa z dôvodu nedostatočných informácií alebo zložitosti posúdenia vyžaduje, aby sa rozhodnutia o vlastných zdrojoch prijali v súlade s postupom nevznesenia námietok.

Článok 3

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o predchádzajúcom povolení klasifikovať nástroje ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1

1.   Rozhodnutia o klasifikácii kapitálových nástrojov ako nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa prijmú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak je druh nástrojov, vo vzťahu ku ktorým sa žiada o predchádzajúce povolenie, zahrnutý do zoznamu EBA v čase, keď ECB prijala takúto žiadosť.

2.   Zamietavé rozhodnutia a rozhodnutia podľa článku 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.

3.   Ak rozhodnutie o klasifikácii kapitálových nástrojov ako nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 podľa odsekov 1 a 2 nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, prijme sa v súlade s postupom nevznesenia námietok.

4.   Posúdenie klasifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa vykonáva v súlade s článkami 27, 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkami 4 až 11 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014.

Článok 4

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o predchádzajúcom povolení klasifikovať nástroje ako nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2

1.   Ak je predchádzajúce povolenie podľa vnútroštátnych predpisov potrebné, rozhodnutia o predchádzajúcom povolení klasifikovať kapitálové nástroje ako nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.

2.   Zamietavé rozhodnutia nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia a prijmú sa v súlade s postupom nevznesenia námietok.

3.   Posúdenie klasifikácie nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 sa vykonáva v súlade s článkami 52 až 54 a 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkami 8, 9 a 20 až 24a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014.

Článok 5

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o predchádzajúcom povolení znížiť vlastné zdroje

1.   Rozhodnutia o predchádzajúcom povolení pre zníženia vlastných zdrojov sa prijmú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú splnené podmienky odseku 2 alebo 3.

2.   Pokiaľ ide o zníženia s náhradou, rozhodnutia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak:

a)

nahrádzajúci nástroj je nástroj vlastného kapitálu Tier 1, ktorého agregovaná nominálna hodnota sa rovná aspoň nominálnej hodnote nahradeného nástroja; alebo

b)

nahrádzajúci nástroj je nástroj dodatočného kapitálu Tier 1, ktorého agregovaná nominálna hodnota sa rovná aspoň nominálnej hodnote nahradeného nástroja, ak je nahradený nástroj nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1; alebo

c)

nahrádzajúci nástroj je nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2, ktorého agregovaná nominálna hodnota sa rovná aspoň nominálnej hodnote nahradeného nástroja, ak je nahradený nástroj nástrojom kapitálu Tier 2.

3.   Pokiaľ ide o zníženia bez náhrady, rozhodnutia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak:

a)

vlastné zdroje po znížení prevyšujú a očakáva sa, že aspoň počas troch finančných rokov po dátume podania žiadosti budú prevyšovať súčet požiadaviek ustanovených v článku 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vlastné zdroje, ktorých držba sa požaduje v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, požiadavku na kombinovaný vankúš vymedzenú v článku 128 bode 6 smernice 2013/36/EÚ a výšku vlastných zdrojov v zmysle všeobecných zásad Piliera 2 podľa posledného dostupného rozhodnutia SREP; a

b)

vplyv zníženia na podiel vlastného kapitálu Tier 1, podiel kapitálu Tier 1 a celkový podiel kapitálu je nižší ako 100 bázických bodov.

4.   Zamietavé rozhodnutia nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.

5.   Ak podľa odsekov 1 až 4 rozhodnutie o znížení vlastných zdrojov nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, príjme sa v súlade s postupom nevznesenia námietok.

6.   Posúdenie zníženia vlastných zdrojov sa vykonáva v súlade s článkom 78 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a kapitolou IV oddielom 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014.

Článok 6

Prechodné ustanovenie

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje, ak bola žiadosť predložená ECB pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. marca 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 14.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8).

(5)  AKZO Chemie proti Komisii, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, bod 37 a Carmine Salvatore Tralli proti ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, bod 59.

(6)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(7)  Rozhodnutie ECB/2014/16 zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 47).

(8)  Uverejnené na webovom sídle EBA na www.eba.europa.eu.

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


Top