Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2400

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Text s významom pre EHP )

OJ L 349, 29.12.2017, p. 1–247 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj

29.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2400

z 12. decembra 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 a článok 5 ods. 4 písm. e),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (2), a najmä jej článok 39 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 595/2009 je jedným zo samostatných regulačných aktov v rámci postupu typového schvaľovania ustanoveného v smernici 2007/46/ES. Komisia sa ním splnomocňuje prijímať opatrenia týkajúce sa emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel. Cieľom tohto nariadenia je stanoviť opatrenia na získanie presných informácií o emisiách CO2 a spotrebe paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel uvádzaných na trh Únie.

(2)

V smernici 2007/46/ES sa stanovujú potrebné požiadavky na účely typového schvaľovania celého vozidla.

(3)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 582/2011 (3) sa stanovujú požiadavky na schvaľovanie ťažkých úžitkových vozidiel so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Opatrenia na určovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel by mali byť súčasťou systému typového schvaľovania ustanoveného týmto nariadením. Na získanie vyššie uvedených schválení sa bude požadovať licencia na vykonávanie simulácií na stanovenie emisií CO2 a spotreby paliva.

(4)

Emisie z nákladných automobilov, autobusov a autokarov, ktoré sú najreprezentatívnejšími kategóriami ťažkých úžitkových vozidiel, tvoria v súčasnosti približne 25 % emisií CO2 z cestnej dopravy a očakáva sa, že sa v budúcnosti ešte zvýšia. V záujme dosiahnutia cieľa spočívajúceho v 60 % znížení emisií CO2 z dopravy do roku 2050 sa musia zaviesť účinné opatrenia na obmedzenie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel.

(5)

Doteraz nebola v legislatíve Únie stanovená žiadna spoločná metóda na meranie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, v dôsledku čoho nie je možné objektívne porovnať výkonnosť vozidiel alebo zaviesť opatrenia, či už na úrovni Únie, alebo na vnútroštátnej úrovni, ktoré by podporovali zavádzanie energeticky efektívnejších vozidiel. V dôsledku toho nie je trh transparentný, pokiaľ ide o energetickú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel.

(6)

Sektor ťažkých úžitkových vozidiel je veľmi rôznorodý so značným počtom rôznych typov vozidiel a modelov, ako aj vysokou mierou prispôsobovania. Komisia vykonala hĺbkovú analýzu dostupných možností na meranie emisií CO2 a spotreby paliva takýchto vozidiel a dospela k záveru, že v záujme získania jedinečných údajov pre každé vyrobené vozidlo pri najnižších nákladoch by sa emisie CO2 a spotreba paliva ťažkých úžitkových vozidiel mali určovať s použitím simulačného softvéru.

(7)

V záujme zohľadnenia rozmanitosti sektoru by sa ťažké úžitkové vozidlá mali rozdeliť do skupín vozidiel s podobnou konfiguráciou náprav, podvozku a technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla. Tieto parametre definujú účel vozidla, a preto by sa na ich základe mal určiť súbor skúšobných cyklov používaných na účely simulácie.

(8)

Keďže na trhu nie je dostupný žiadny softvér, ktorý by spĺňal požiadavky potrebné na účely hodnotenia emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, Komisia by mala vyvinúť špecializovaný softvér, ktorý sa bude na uvedené účely používať.

(9)

Tento softvér by mal byť verejne dostupný, s otvoreným zdrojovým kódom, stiahnuteľný a spustiteľný. Mal by zahŕňať simulačný nástroj na výpočet emisií CO2 a spotreby paliva konkrétnych ťažkých úžitkových vozidiel. Nástroj by mal byť navrhnutý tak, aby používal vstupné údaje, ktoré budú odrážať vlastnosti komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ktoré majú zásadný vplyv na emisie CO2 a spotrebu ťažkých úžitkových vozidiel – motor, prevodovka a ďalšie komponenty hnacej sústavy, nápravy, pneumatiky, aerodynamické prvky a pomocné zariadenia. Softvér by mal obsahovať aj nástroje na predbežné spracovanie, ktoré sa budú používať na overovanie a predbežné spracovanie vstupných údajov simulačného nástroja, ktoré súvisia s motorom a odporom vzduchu vozidla, ako aj hašovací nástroj, ktorý sa bude používať na šifrovanie vstupných a výstupných súborov simulačného nástroja.

(10)

Aby bolo možné realistické hodnotenie, mal by simulačný nástroj byť vybavený viacerými funkciami, ktoré umožnia simuláciu vozidiel s rôznymi užitočnými zaťaženiami a palivami v rámci špecifických skúšobných cyklov, ktoré budú vozidlu priradené v závislosti od jeho použitia.

(11)

Uznávajúc význam riadneho fungovania softvéru na správne určovanie emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel a udržiavania kroku s technickým pokrokom by Komisia mala softvér udržiavať a aktualizovať ho, kedykoľvek to bude potrebné.

(12)

Simulácie by mali vykonávať výrobcovia vozidiel pred evidovaním, predajom alebo uvedením nového vozidla do prevádzky v Únii. Okrem toho by sa mali zaviesť ustanovenia na udeľovanie licencie pre postupy výrobcov na výpočet emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel. Postupy spracúvania a uplatňovania údajov výrobcami vozidiel na účely výpočtu emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel s využitím simulačného nástroja by mali byť hodnotené a dôkladne monitorované schvaľovacími úradmi, aby sa zabezpečilo, že simulácie budú vykonávané správnym spôsobom. Preto by mali byť zavedené ustanovenia, ktoré od výrobcov vozidiel budú vyžadovať získanie licencie na prevádzku simulačného nástroja.

(13)

Vlastnosti komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ktoré majú zásadný vplyv na emisie CO2 a spotrebu ťažkých úžitkových vozidiel, by mali byť používané ako vstupné údaje pre simulačný nástroj.

(14)

S cieľom zohľadniť osobitosti jednotlivých komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov a umožniť presnejšie určenie ich vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, by mali byť zavedené ustanovenia na certifikáciu týchto vlastností na základe skúšania.

(15)

Na zníženie nákladov na certifikáciu by výrobcovia mali mať možnosť zoskupovať komponenty, samostatné technické jednotky a systémy do radov s podobnou konštrukciou a vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva. Skúšať by sa mal jeden komponent, samostatná technická jednotka alebo systém v rámci daného radu s najmenej priaznivými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, a výsledky by sa mali vzťahovať na celý rad.

(16)

Náklady súvisiace so skúšaním môžu predstavovať veľkú prekážku najmä pre spoločnosti, ktoré vyrábajú komponenty, samostatné technické jednotky alebo systémy v malom rozsahu. S cieľom zaistiť ekonomicky vhodnú alternatívu k certifikácii by pre určité komponenty, samostatné technické jednotky a systémy mali byť stanovené štandardné hodnoty s možnosťou použiť ich namiesto certifikovaných hodnôt, stanovených na základe skúšania. Štandardné hodnoty by však mali byť stanovené tak, aby nabádali dodávateľov komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov podávať žiadosti o certifikáciu.

(17)

S cieľom zaistiť správnosť výsledkov súvisiacich s emisiami CO2 a spotrebou paliva, deklarovaných dodávateľmi komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ako aj výrobcami vozidiel, by mali byť zavedené ustanovenia na overovanie a zabezpečenie súladu prevádzky simulačného nástroja, ako aj vlastností príslušných komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

(18)

Aby mali vnútroštátne orgány a priemyselné podniky dostatok času na zavedenie, mala by sa povinnosť určovať a deklarovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel zavádzať postupne pre rôzne skupiny vozidiel, pričom by sa začalo s vozidlami, ktoré majú najväčší podiel na emisiách CO2 v sektore ťažkých úžitkových vozidiel.

(19)

Ustanovenia tohto nariadenia sú súčasťou rámca zavedeného smernicou 2007/46/ES a dopĺňajú ustanovenia o typovom schvaľovaní so zreteľom na emisie a prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, stanovené v nariadení (EÚ) č. 582/2011. Na stanovenie jasného vzťahu medzi uvedenými ustanoveniami a týmto nariadením by sa zodpovedajúcim spôsobom mala zmeniť smernica 2007/46/ES a nariadenie (EÚ) č. 582/2011.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie dopĺňa právny rámec pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidiel, zavedený nariadením (EÚ) č. 582/2011, tým, že stanovuje pravidlá pre vydávanie licencií na prevádzku simulačného nástroja s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel predávaných, evidovaných alebo uvádzaných do prevádzky v Únii, ako aj na prevádzku uvedeného simulačného nástroja a deklarovanie emisií CO2 a spotreby paliva určených týmto spôsobom.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   S výhradou článku 4 ods. 2 sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórie N2 podľa definície v prílohe II k smernici 2007/46/ES s technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla prekračujúcou 7 500 kg a na všetky vozidlá kategórie N2 podľa definície v uvedenej prílohe.

2.   V prípade viacstupňového typového schvaľovania vozidiel, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa toto nariadenie uplatňuje len na základné vozidlá vybavené aspoň podvozkom, motorom, prevodovkou, nápravami a pneumatikami.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na terénne vozidlá, vozidlá na špeciálne účely a terénne vozidlá na špeciálne účely definované v bode 2.1, 2.2 a 2.3 časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva“ sú špecifické vlastnosti odvodené pre komponent, samostatnú technickú jednotku a systém, ktoré určujú vplyv dielu na emisie CO2 a spotrebu paliva vozidla;

2.

„vstupné údaje“ sú informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, používané simulačným nástrojom na určenie emisií CO2 a spotreby paliva vozidla;

3.

„vstupné informácie“ sú informácie, ktoré súvisia s vlastnosťami vozidla, používané simulačným nástrojom na určenie jeho emisií CO2 a spotreby paliva, a nie sú súčasťou vstupných údajov;

4.

„výrobca“ je osoba alebo subjekt, ktorý pred schvaľovacím úradom zodpovedá za všetky aspekty procesu certifikácie, ako aj za zabezpečenie súladu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov. Nie je nevyhnutné, aby osoba alebo subjekt bol priamo zapojený do všetkých stupňov výroby komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, na ktoré sa vzťahuje postup certifikácie;

5.

„oprávnený subjekt“ je vnútroštátny orgán, oprávnený členským štátom požadovať od výrobcov a výrobcov vozidiel príslušné informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, konkrétneho komponentu, konkrétnej samostatnej technickej jednotky alebo konkrétneho systému a emisiami CO2 a so spotrebou paliva nových vozidiel;

6.

„prevodovka“ je zariadenie pozostávajúce minimálne z dvoch meniteľných prevodov, ktoré zabezpečuje zmenu krútiaceho momentu a otáčok s definovanými pomermi;

7.

„menič krútiaceho momentu“ je hydrodynamický komponent náhonu, buď ako samostatný komponent hnacej sústavy alebo prevodovky, so sériovým tokom výkonu, ktorý prispôsobuje otáčky medzi motorom a kolesom a zabezpečuje násobenie krútiaceho momentu;

8.

„iný komponent prenášajúci krútiaci moment“ je otáčajúci sa komponent namontovaný na hnacej sústave, ktorý spôsobuje straty krútiaceho momentu v závislosti od vlastnej rýchlosti otáčania;

9.

„dodatočný komponent hnacej sústavy“ je otáčajúci sa komponent hnacej sústavy, ktorý prenáša alebo rozdeľuje výkon na ostatné komponenty hnacej sústavy a spôsobuje straty krútiaceho momentu v závislosti od vlastnej rotačnej rýchlosti;

10.

„náprava“ je centrálny hriadeľ pre otáčajúce sa koleso alebo ozubené koleso, napríklad hnacia náprava vozidla;

11.

„odpor vzduchu“ je vlastnosť konfigurácie vozidla, pokiaľ ide o aerodynamické sily pôsobiace na vozidlo proti smeru prúdenia vzduchu, ktorý sa pri nulovom bočnom vetre určuje ako súčin koeficientu odporu s plochou prierezu;

12.

„pomocné zariadenia“ sú komponenty vozidla vrátane ventilátora motora, systému riadenia, pneumatického systému a systému klimatizácie, ktorých vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, boli definované v prílohe IX;

13.

„rad komponentov“, „rad samostatných technických jednotiek“ alebo „rad systémov“ je skupina komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov stanovená výrobcom, ktoré na základe svojej konštrukcie majú podobné vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva;

14.

„základný komponent“, „základná samostatná technická jednotka“ alebo „základný systém“ je komponent, samostatná technická jednotka alebo systém vybratý z radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov tak, aby jeho vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, predstavovali najhorší prípad pre daný rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

Článok 4

Skupiny vozidiel

Na účely tohto nariadenia sa motorové vozidlá klasifikujú do skupín vozidiel v súlade s tabuľkou 1 v prílohe I.

Články 5 až 22 sa neuplatňujú na motorové vozidlá skupín 0, 6, 7, 8, 13, 14, 15 a 17.

Článok 5

Elektronické nástroje

1.   Komisia poskytne bezplatne tieto elektronické nástroje vo forme stiahnuteľného a spustiteľného softvéru:

a)

simulačný nástroj;

b)

nástroje na predbežné spracovanie;

c)

hašovací nástroj.

Komisia tieto elektronické nástroje spravuje a poskytuje úpravy a aktualizácie týchto nástrojov.

2.   Komisia sprístupní elektronické nástroje uvedené v odseku 1 prostredníctvom verejne dostupnej vyhradenej elektronickej distribučnej platformy.

3.   Simulačný nástroj sa použije na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva nových vozidiel. Musí byť navrhnutý tak, aby fungoval na základe vstupných informácií špecifikovaných v prílohe III, ako aj vstupných údajov uvedených v článku 12 ods. 1.

4.   Nástroje na predbežné spracovanie sa používajú na účely overovania a kompilácie skúšobných výsledkov a vykonávanie dodatočných výpočtov v súvislosti s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva určitých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, a na ich prevod do formátu, ktorý používa simulačný nástroj. Nástroje na predbežné spracovanie používa výrobca po vykonaní skúšok uvedených v bode 4 prílohy V pre motory a v bode 3 prílohy VIII pre odpor vzduchu.

5.   Hašovacie nástroje sa používajú na stanovenie jednoznačného prepojenia medzi certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému a s príslušným certifikačným dokumentom, ako aj na stanovenie jednoznačného prepojenia medzi vozidlom a dokumentáciou výrobcu uvedenou v bode 1 prílohy IV.

KAPITOLA 2

LICENCIA NA PREVÁDZKU SIMULAČNÉHO NÁSTROJA NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA SO ZRETEĽOM NA EMISIE A INFORMÁCIE O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

Článok 6

Žiadosť o licenciu na prevádzku simulačného nástroja s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel

1.   Výrobca vozidla predloží schvaľovaciemu úradu žiadosť o licenciu na prevádzku simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 3 s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel patriacich do jednej alebo viacerých skupín vozidiel (ďalej len „licencia“).

2.   Žiadosť o licenciu musí mať podobu informačného dokumentu vypracovaného v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 k prílohe II.

3.   Žiadosť o licenciu musí byť sprevádzaná primeraným opisom postupov stanovených výrobcom na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva s ohľadom na všetky dotknuté skupiny vozidiel, ako je uvedené v bode 1 prílohy II.

Takisto k nej musí byť priložená aj hodnotiaca správa, ktorú vypracuje schvaľovací úrad po vykonaní hodnotenia v súlade s bodom 2 prílohy II.

4.   Výrobca vozidla predloží žiadosť o licenciu vypracovanú v súlade s odsekom 2 a 3 schvaľovaciemu úradu najneskôr spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 582/2011, alebo so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla v súlade s článkom 9 uvedeného nariadenia. Žiadosť o licenciu sa musí týkať skupiny vozidiel zahŕňajúcej typ vozidla, pre ktoré sa podáva žiadosť o typové schválenie ES.

Článok 7

Administratívne ustanovenia na udelenie licencie

1.   Schvaľovací úrad udelí licenciu, ak výrobca predloží žiadosť v súlade s článkom 6 a preukáže, že požiadavky stanovené v prílohe II sú splnené v súvislosti s dotknutými skupinami vozidiel.

Ak sú požiadavky stanovené v prílohe II splnené len s ohľadom na niektoré skupiny vozidiel špecifikované v žiadosti o licenciu, licencia sa udelí len s ohľadom na tieto skupiny vozidiel.

2.   Licencia sa udeľuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k prílohe II.

Článok 8

Následné zmeny postupov stanovených na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel

1.   Licencia sa rozšíri na vozidlá iných skupín, ako sú tie, pre ktoré bola uvedená licencia, ako je uvedené v článku 7 ods. 1, ak výrobca vozidla preukáže, že postupy ním stanovené na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva skupín vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia, v plnej miere spĺňajú požiadavky v prílohe II aj s ohľadom na iné skupiny vozidiel.

2.   Výrobca vozidla musí požiadať o rozšírenie licencie v súlade s článkom 6 ods. 1, 2 a 3.

3.   Výrobca musí po získaní licencie bez omeškania oznámiť schvaľovaciemu úradu akékoľvek zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na presnosť, spoľahlivosť a stabilitu postupov ním stanovených na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva pre skupiny vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia.

4.   Schvaľovací úrad po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 3 informuje výrobcu o tom, či sa na postupy, ktorých sa týkajú zmeny, naďalej vzťahuje udelená licencia, či licencia musí byť rozšírená v súlade s odsekom 1 a 2 alebo či musí výrobca požiadať o novú licenciu v súlade s článkom 6.

5.   Ak sa licencia na zmeny nevzťahuje, musí výrobca do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 4 požiadať o rozšírenie licencie alebo o novú licenciu. Ak výrobca nepožiada o rozšírenie licencie alebo o novú licenciu v tejto lehote alebo ak je žiadosť zamietnutá, licencia sa odoberie.

KAPITOLA 3

PREVÁDZKA SIMULAČNÉHO NÁSTROJA S CIEĽOM URČOVAŤ EMISIE CO2 A SPOTREBU PALIVA NA ÚČELY EVIDENCIE, PREDAJA ALEBO UVEDENIA NOVÝCH VOZIDIEL DO PREVÁDZKY

Článok 9

Povinnosť určovať a deklarovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel

1.   Výrobca vozidla určuje emisie CO2 a spotrebu paliva každého nového vozidla, ktoré sa predá, zaeviduje alebo uvedie do prevádzky v Únii, s využitím najaktuálnejšej dostupnej verzie simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 3.

Výrobca vozidla môže prevádzkovať simulačný nástroj na účely tohto článku, len ak je držiteľom licencie udelenej pre dotknutú skupinu vozidiel v súlade s článkom 7 alebo rozšírenej na dotknutú skupinu vozidiel v súlade s článkom 8 ods. 1.

2.   Výrobca vozidla zaznamenáva výsledky simulácie vykonanej v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom v dokumentácii výrobcu vypracovanej v súlade so vzorom uvedeným v časti I prílohy IV.

S výnimkou prípadov uvedených v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 23 ods. 6 sú akékoľvek následné zmeny dokumentácie výrobcu zakázané.

3.   Výrobca vytvorí zašifrovaný hašovaný súbor z dokumentácie výrobcu s použitím hašovacieho nástroja uvedeného v článku 5 ods. 5.

4.   Každé vozidlo, ktoré sa eviduje, predá alebo uvedie do prevádzky, je sprevádzané informačnou dokumentáciou pre zákazníka, ktorú vypracuje výrobca v súlade s časťou II prílohy IV.

Každá informačná dokumentácia pre zákazníka obsahuje kópiu hašovaného súboru z dokumentácie výrobcu uvedeného v odseku 3.

5.   Každé vozidlo, ktoré sa eviduje, predá alebo uvedie do prevádzky, je sprevádzané osvedčením o zhode, ktoré obsahuje kópiu hašovaného súboru z dokumentácie výrobcu uvedeného v odseku 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade vozidiel schválených v súlade s článkom 24 smernice 2007/46/ES.

Článok 10

Úpravy, aktualizácie a poruchy elektronických nástrojov

1.   Výrobca vozidla v prípade úprav alebo aktualizácií simulačného nástroja začne používať upravený alebo aktualizovaný simulačný nástroj najneskôr tri mesiace po sprístupnení úprav alebo aktualizácií na vyhradenej elektronickej distribučnej platforme.

2.   Ak emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel nie je možné určiť v súlade s článkom 9 ods. 1 pre poruchu simulačného nástroja, výrobca vozidla to bez omeškania oznámi Komisii prostredníctvom vyhradenej elektronickej distribučnej platformy.

3.   Ak emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel nie je možné určiť v súlade s článkom 9 ods. 1 pre poruchu simulačného nástroja, výrobca vozidla vykoná simuláciu daných vozidiel najneskôr 7 kalendárnych dní po dátume uvedenom v bode 1. Dovtedy sú pozastavené povinnosti vyplývajúce z článku 9 pre vozidlá, pre ktoré nie je možné určiť spotrebu paliva a emisie CO2.

Článok 11

Dostupnosť vstupných a výstupných informácií simulačného nástroja

1.   Dokumentáciu výrobcu spoločne s certifikátmi o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, uchováva výrobca vozidla najmenej 20 rokov po vyrobení vozidla, a na požiadanie ich sprístupní schvaľovaciemu úradu a Komisii.

2.   Výrobca na požiadanie oprávneného subjektu členského štátu alebo Komisie do pätnástich pracovných dní poskytne dokumentáciu výrobcu.

3.   Na požiadanie oprávneného subjektu členského štátu alebo Komisie schvaľovací úrad, ktorý udelil licenciu v súlade s článkom 7 alebo certifikoval vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému v súlade s článkom 17, do pätnástich pracovných dní poskytne informačný dokument uvedený v článku 6 ods. 2 alebo v článku 16 ods. 2.

KAPITOLA 4

VLASTNOSTI, KTORÉ SÚVISIA S EMISIAMI CO2 A SPOTREBOU PALIVA KOMPONENTOV, SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH JEDNOTIEK A SYSTÉMOV

Článok 12

Komponenty, samostatné technické jednotky a systémy relevantné na účely určenia emisií CO2 a spotreby paliva

1.   Vstupné údaje simulačného nástroja uvedené v článku 5 ods. 3 zahŕňajú informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, týchto komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov:

a)

motorov;

b)

prevodoviek;

c)

meničov krútiaceho momentu;

d)

iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment;

e)

ďalších komponentov hnacej sústavy;

f)

náprav;

g)

odporu vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla;

h)

pomocných zariadení;

i)

pneumatík.

2.   Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. b) až g) a i) sú založené buď na hodnotách pre každý rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, určených v súlade s článkom 14 a certifikovaných v súlade s článkom 17 („certifikované hodnoty“) alebo, ak nie sú certifikované hodnoty dostupné, na štandardných hodnotách určených v súlade s článkom 13.

3.   Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, motorov, sú založené na hodnotách určených pre každý rad motorov v súlade s článkom 14 a certifikovaných v súlade s článkom 17.

4.   Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, pomocných zariadení, sú založené na štandardných hodnotách určených v súlade s článkom 13.

5.   V prípade základného vozidla uvedeného v článku 2 ods. 2 vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, uvedené v odseku 1 písm. g) a h) a ktoré nemožno určiť pre základné vozidlo, sú založené na štandardných hodnotách. Výrobca vozidla pre komponenty, samostatné technické jednotky a systémy uvedené v písmene h) vyberie technológiu s najvyššími stratami výkonu.

Článok 13

Štandardné hodnoty

1.   Štandardné hodnoty pre prevodovky sa určia v súlade s doplnkom 8 k prílohe VI.

2.   Štandardné hodnoty pre meniče krútiaceho momentu sa určia v súlade s doplnkom 9 k prílohe VI.

3.   Štandardné hodnoty pre iné komponenty prenášajúce krútiaci moment sa určia v súlade s doplnkom 10 k prílohe VI.

4.   Štandardné hodnoty pre ďalšie komponenty hnacej sústavy sa určia v súlade s doplnkom 11 k prílohe VI.

5.   Štandardné hodnoty pre nápravy sa určia v súlade s doplnkom 3 k prílohe VII.

6.   Štandardné hodnoty pre odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla sa určia v súlade s doplnkom 7 k prílohe VIII.

7.   Štandardné hodnoty pre pomocné zariadenia sa určia v súlade s prílohou IX.

8.   Štandardná hodnota pre pneumatiky je hodnota pre pneumatiky triedy C3 uvedená v tabuľke 2 časti B prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (4).

Článok 14

Certifikované hodnoty

1.   Hodnoty určené v súlade s odsekmi 2 až 9 môže použiť výrobca vozidla ako vstupné údaje simulačného nástroja, ak sú certifikované v súlade s článkom 17.

2.   Certifikované hodnoty pre motory sa určia v súlade s bodom 4 prílohy V.

3.   Certifikované hodnoty pre prevodovky sa určia v súlade s bodom 3 prílohy VI.

4.   Certifikované hodnoty pre meniče krútiaceho momentu sa určia v súlade s bodom 4 prílohy VI.

5.   Certifikované hodnoty pre iné komponenty prenášajúce krútiaci moment sa určia v súlade s bodom 5 prílohy VI.

6.   Certifikované hodnoty pre ďalšie komponenty hnacej sústavy sa určia v súlade s bodom 6 prílohy VI.

7.   Certifikované hodnoty pre nápravy sa určia v súlade s bodom 4 prílohy VII.

8.   Certifikované hodnoty pre odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla sa určia v súlade s bodom 3 prílohy VIII.

9.   Certifikované hodnoty pre pneumatiky sa určia v súlade s prílohou X.

Článok 15

Koncepcia radu s použitím certifikovaných hodnôt v súvislosti s komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a systémami

1.   S výhradou odsekov 3 až 6 sú certifikované hodnoty určené pre základný komponent, základnú samostatnú technickú jednotku alebo základný systém platné bez ďalšieho skúšania pre všetkých ďalších členov radu v súlade s definíciou radu stanovenou v:

doplnku 6 k prílohe VI, pokiaľ ide o koncepciu radu prevodoviek, meničov krútiaceho momentu, iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment a dodatočných komponentov hnacej sústavy,

doplnku 4 k prílohe VII pokiaľ ide o koncepciu radu náprav,

doplnku 5 k prílohe VIII pokiaľ ide o koncepciu radu na účely určenia odporu vzduchu.

2.   Pokiaľ ide o motory, bez ohľadu na odsek 1, pre všetkých členov radu motorov vytvoreného v súlade s vymedzením radu v doplnku 3 k prílohe V sú certifikované hodnoty odvodené v súlade s odsekom 4, 5 a 6 prílohy V.

Pokiaľ ide o pneumatiky, rad pozostáva len z jedného typu pneumatík.

3.   Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva základného komponentu, základnej samostatnej technickej jednotky alebo základného systému, nesmú byť lepšie ako vlastnosti ktoréhokoľvek člena radu.

4.   Výrobca poskytne schvaľovaciemu úradu dôkazy, že základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo systém plne reprezentuje rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

Ak v rámci skúšky na účely článku 16 ods. 3 druhého pododseku schvaľovací úrad zistí, že vybratý základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo základný systém plne nereprezentuje rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, môže schvaľovací úrad vybrať a odskúšať alternatívny referenčný komponent, samostatnú technickú jednotku alebo systém, ktorý sa následne stane základným komponentom, základnou samostatnou technickou jednotkou alebo základným systémom.

5.   Na žiadosť výrobcu a so súhlasom schvaľovacieho úradu vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému iného, ako je základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo základný systém, môžu byť uvedené v certifikáte o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, daného konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, sa určia v súlade s článkom 14.

6.   Ak vlastnosti konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, určené v súlade s odsekom 5, vedú k vyšším emisiám CO2 a hodnotám spotreby paliva, ako sú pri základnom komponente, základnej samostatnej technickej jednotke alebo základnom systéme, výrobca ho vylúči z existujúceho radu, preradí ho do nového radu a definuje ho ako nový základný komponent, základnú samostatnú technickú jednotku alebo základný systém pre tento rad alebo požiada o rozšírenie certifikácie v súlade s článkom 18.

Článok 16

Žiadosť o certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.   Žiadosť o certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov sa predkladá schvaľovaciemu úradu.

2.   Žiadosť o certifikáciu musí mať podobu informačného dokumentu vypracovaného v súlade so vzorom uvedeným v:

doplnku 2 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,

doplnku 2 k prílohe VI, pokiaľ ide o prevodovky,

doplnku 3 k prílohe VI, pokiaľ ide o meniče krútiaceho momentu,

doplnku 4 k prílohe VI, pokiaľ ide o iné komponenty prenášajúce krútiaci moment,

doplnku 5 k prílohe VI, pokiaľ ide o dodatočné komponenty hnacej sústavy,

doplnku 2 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,

doplnku 2 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,

doplnku 2 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky.

3.   K žiadosti o certifikáciu sa priloží vysvetlenie konštrukčných prvkov dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

K žiadosti sú priložené aj príslušné skúšobné protokoly vydané schvaľovacím úradom, výsledky skúšok a vyhlásenie o zhode vydané schvaľovacím úradom v súlade s bodom 1 prílohy X k smernici 2007/46/ES.

Článok 17

Administratívne ustanovenia pre certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov

1.   Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, schvaľovací úrad certifikuje hodnoty týkajúce sa vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 schvaľovací úrad vydá certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, podľa vzoru uvedeného v:

doplnku 1 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,

doplnku 1 k prílohe VI pokiaľ ide o prevodovky, meniče krútiaceho momentu, iné komponenty prenášajúce krútiaci moment a dodatočné komponenty hnacej sústavy,

doplnku 1 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,

doplnku 1 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,

doplnku 1 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky.

3.   Schvaľovací úrad vydá certifikačné číslo v súlade so systémom číslovania stanoveným v:

doplnku 6 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,

doplnku 7 k prílohe VI pokiaľ ide o prevodovky, meniče krútiaceho momentu, iné komponenty prenášajúce krútiaci moment a dodatočné komponenty hnacej sústavy,

doplnku 5 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,

doplnku 8 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,

doplnku 1 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky.

Schvaľovací úrad nepridelí rovnaké číslo inému radu komponentov, samostatných technických jednotiek ani systémov. Certifikačné číslo sa používa ako identifikátor skúšobného protokolu.

4.   Schvaľovací úrad pomocou hašovacieho nástroja uvedeného v článku 5 ods. 5 vytvorí zašifrovaný hašovaný súbor s výsledkami skúšok, ktorý zahŕňa certifikačné číslo. Toto hašovanie sa vykonáva bezprostredne po získaní výsledkov skúšok. Schvaľovací úrad vytlačí kópiu tohto hašovaného súboru s certifikačným číslom na certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

Článok 18

Rozšírenie na zahrnutie nového komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému do radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.   Na žiadosť výrobcu a po schválení schvaľovacím úradom môže nový komponent, samostatná technická jednotka alebo systém byť zahrnutý ako člen certifikovaného radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ak spĺňa kritériá pre vymedzenie radu, stanovené v:

doplnku 3 k prílohe V, pokiaľ ide o koncepciu radu motorov,

doplnku 6 k prílohe VI, pokiaľ ide o koncepciu radu prevodoviek, meničov krútiaceho momentu, iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment a dodatočných komponentov hnacej sústavy,

doplnku 4 k prílohe VII pokiaľ ide o koncepciu radu náprav,

doplnku 5 k prílohe VIII pokiaľ ide o koncepciu radu na účely určenia odporu vzduchu.

V takýchto prípadoch schvaľovací úrad vydá revidovaný certifikát označený číslom rozšírenia.

Výrobca upraví informačný dokument uvedený v článku 16 ods. 2 a poskytne ho schvaľovaciemu úradu.

2.   Ak vlastnosti konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, určené v súlade s odsekom 1, vedú k vyšším emisiám CO2 a hodnotám spotreby paliva, ako sú pri základnom komponente, základnej samostatnej technickej jednotke alebo základnom systéme, nový komponent, samostatná technická jednotka alebo systém sa stane novým základným komponentom, základnou samostatnou technickou jednotkou alebo základným systémom.

Článok 19

Následné zmeny relevantné pre certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.   Výrobca oznámi schvaľovaciemu úradu akékoľvek zmeny konštrukcie alebo výrobného procesu dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ktoré nastanú po certifikácii hodnôt vzťahujúcich sa na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, relevantného radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov v súlade s článkom 17 a ktoré môžu mať nezanedbateľný vplyv na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, týchto komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov.

2.   Schvaľovací úrad po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 informuje výrobcu o tom, či sa na komponenty, samostatné technické jednotky alebo systémy ovplyvnené zmenami naďalej vzťahuje vydaný certifikát alebo či je potrebné dodatočné skúšanie v súlade s článkom 14 na overenie vplyvu zmien na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

3.   Ak sa na komponenty, samostatné technické jednotky alebo systémy ovplyvnené zmenami certifikát nevzťahuje, výrobca do jedného mesiaca od prijatia tejto informácie od schvaľovacieho úradu požiada o novú certifikáciu alebo rozšírenie v súlade s článkom 18. Ak výrobca nepožiada o novú certifikáciu alebo o rozšírenie licencie v tejto lehote alebo ak je žiadosť zamietnutá, licencia sa odoberie.

KAPITOLA 5

ZHODA PREVÁDZKY SIMULAČNÉHO NÁSTROJA, VSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ A VSTUPNÝCH ÚDAJOV

Článok 20

Povinnosti výrobcu vozidla a schvaľovacieho úradu so zreteľom na zhodu prevádzky simulačného nástroja

1.   Výrobca vozidla prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy stanovené na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva pre všetky skupiny vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7 alebo rozšírenie licencie v súlade s článkom 8 ods. 1, boli naďalej na tento účel primerané.

2.   Schvaľovací úrad vykonáva štyrikrát ročne hodnotenie uvedené v bode 2 prílohy II s cieľom overiť, či postupy stanovené výrobcom na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva pre všetky skupiny vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia, sú naďalej primerané. Hodnotenie zahŕňa aj overovanie výberu vstupných informácií a vstupných údajov a opakovanie simulácií vykonaných výrobcom.

Článok 21

Nápravné opatrenia pre zhodu prevádzky simulačného nástroja

1.   Ak schvaľovací úrad podľa článku 20 ods. 2 zistí, že postupy stanovené výrobcom vozidiel na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva dotknutých skupín vozidiel nie sú v súlade s licenciou alebo s týmto nariadením, alebo môžu viesť k nesprávnemu určovaniu emisií CO2 a spotreby paliva dotknutých vozidiel, schvaľovací úrad požiada výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti schvaľovacieho úradu.

Ak výrobca vozidla preukáže, že je potrebný dlhší čas na predloženie plánu nápravných opatrení, môže schvaľovací úrad lehotu predĺžiť najviac o 30 kalendárnych dní.

2.   Plán nápravných opatrení sa uplatňuje na všetky skupiny vozidiel, ktoré schvaľovací úrad určil vo svojej žiadosti.

3.   Schvaľovací úrad schváli alebo zamietne plán nápravných opatrení v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Schvaľovací úrad oznámi výrobcovi a všetkým ostatným členským štátom svoje rozhodnutie schváliť alebo zamietnuť plán nápravných opatrení.

Schvaľovací úrad môže výrobcu vozidla požiadať o vydanie novej dokumentácie výrobcu, informačnej dokumentácie pre zákazníka a osvedčenia o zhode na základe nového určenia emisií CO2 a spotreby paliva, ktoré budú zohľadňovať zmeny vykonané v súlade so schváleným plánom nápravných opatrení.

4.   Výrobca je zodpovedný za vykonanie schváleného plánu nápravných opatrení.

5.   Ak schvaľovací úrad zamietne plán nápravných opatrení alebo zistí, že nápravné opatrenia nie sú správne uplatňované, prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody simulačného nástroja, alebo odoberie licenciu.

Článok 22

Povinnosti výrobcu a schvaľovacieho úradu so zreteľom na zhodu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov

1.   Výrobca prijme potrebné opatrenia v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/ES, aby zabezpečil, že vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, uvedené v článku 12 ods. 1, ktoré podliehajú certifikácii v súlade s článkom 17, sa neodchyľujú od certifikovaných hodnôt.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

postupy stanovené v doplnku 4 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,

postupy stanovené v bode 7 prílohy VI, pokiaľ ide o prevodovky,

postupy stanovené v bode 5 a 6 prílohy VII, pokiaľ ide o nápravy,

postupy stanovené v doplnku 6 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla,

postupy stanovené v bode 4 prílohy X, pokiaľ ide o pneumatiky.

Ak vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, člena radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, boli certifikované v súlade s článkom 15 ods. 5, referenčná hodnota na overovanie vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, je hodnota certifikovaná pre tohto člena radu.

Ak sa zistí odchýlka od certifikovaných hodnôt v dôsledku opatrení uvedených v prvom a druhom pododseku, výrobca o tom bezodkladne informuje schvaľovací úrad.

2.   Výrobca každý rok poskytne skúšobné protokoly s výsledkami postupov uvedených v odseku 1 druhom pododseku schvaľovaciemu úradu, ktorý certifikoval vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov. Výrobca na požiadanie sprístupní skúšobné protokoly Komisii.

3.   Výrobca zabezpečí, že najmenej na 1 z každých 25 postupov uvedených v odseku 1 druhom pododseku, alebo s výnimkou pneumatík, najmenej na 1 postup ročne v súvislosti s radom komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, dohliada iný schvaľovací úrad, ako je úrad, ktorý sa zúčastnil na certifikácii vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov v súlade s článkom 16.

4.   Ktorýkoľvek schvaľovací úrad môže kedykoľvek vykonať overovania v súvislosti s komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a systémami v ktorejkoľvek prevádzke výrobcu a výrobcu vozidiel s cieľom overiť, či vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, daných komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, sa neodchyľujú od certifikovaných hodnôt.

Výrobca a výrobca vozidla poskytnú schvaľovaciemu úradu na jeho žiadosť do 15 dní všetky relevantné dokumenty, vzorky a iné materiály v jeho vlastníctve potrebné na vykonanie overovaní v súvislosti s komponentom, samostatnou technickou jednotkou alebo systémom.

Článok 23

Nápravné opatrenia na zaistenie zhody vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.   Ak schvaľovací úrad v súlade s článkom 22 zistí, že opatrenia prijaté výrobcom na zabezpečenie toho, aby vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov uvedených v článku 12 ods. 1, ktoré boli certifikované v súlade s článkom 17, sa neodchyľujú od certifikovaných hodnôt, nie sú primerané, požiada schvaľovací úrad výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti schvaľovacieho úradu.

Ak výrobca preukáže, že je potrebný dlhší čas na predloženie plánu nápravných opatrení, môže schvaľovací úrad lehotu predĺžiť najviac o 30 kalendárnych dní.

2.   Plán nápravných opatrení sa uplatňuje na všetky rady komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ktoré schvaľovací úrad určil vo svojej žiadosti.

3.   Schvaľovací úrad schváli alebo zamietne plán nápravných opatrení v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Schvaľovací úrad oznámi výrobcovi a všetkým ostatným členským štátom svoje rozhodnutie schváliť alebo zamietnuť plán nápravných opatrení.

Schvaľovací úrad môže požadovať od výrobcov vozidiel, ktorí namontovali dotknuté komponenty, samostatné technické jednotky a systémy do svojich vozidiel, vydanie novej dokumentácie výrobcu, informačnej dokumentácie pre zákazníka a osvedčenia o zhode na základe vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, uvedených komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov určených na základe opatrení uvedených v článku 22 ods. 1.

4.   Výrobca je zodpovedný za vykonanie schváleného plánu nápravných opatrení.

5.   Výrobca vedie záznamy o každom komponente, samostatnej technickej jednotke alebo systéme, ktorý bol stiahnutý a opravený alebo upravený, ako aj o dielni, ktorá vykonala opravu. Schvaľovací úrad má na požiadanie prístup k týmto záznamom počas vykonávania plánu nápravných opatrení a počas 5 rokov po dokončení jeho vykonávania.

6.   Ak schvaľovací úrad odmietne plán nápravných opatrení alebo zistí, že sa nápravné opatrenia uplatňujú nesprávne, prijme potrebné opatrenia na zaistenie zhody vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov alebo odoberie certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Prechodné ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3, ak neboli splnené povinnosti uvedené v článku 9, členské štáty zakážu evidenciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky:

a)

vozidiel skupín 4, 5, 9 a 10 vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. júla 2019,

b)

vozidiel skupín 1, 2 a 3 vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. januára 2020,

c)

vozidiel skupín 11, 12 a 16 vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. júla 2020.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) sa povinnosti uvedené v článku 9 uplatňujú od 1. júla 2019 so zreteľom na všetky vozidlá skupín 4, 5, 9 a 10 s dátumom výroby 1. januára 2019 alebo neskôr. Dátum výroby je dátum podpísania osvedčenia o zhode alebo dátum vydania osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla.

Článok 25

Zmena smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV, IX a XV k smernici 2007/46/ES sa menia v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

Článok 26

Zmena nariadenia (EÚ) č. 582/2011

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„S cieľom získať typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla alebo typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca okrem toho preukáže, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400 (*1) s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel. Táto požiadavka sa však neuplatňuje, ak výrobca uvedie, že nové vozidlo typu, ktorý sa má schváliť, nebude evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/2400 alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2017, s. 1).“;"

2.

Článok 8 sa mení takto:

a)

v odseku 1a sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu.“;

b)

v odseku 1a sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.“;

3.

Článok 10 sa mení takto:

a)

v odseku 1a sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu.“;

b)

v odseku 1a sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.“;

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

ZATRIEDENIE VOZIDIEL DO SKUPÍN VOZIDIEL

1.   Zatriedenie vozidiel na účely tohto nariadenia

1.1.   Zatriedenie vozidiel do kategórie N

Tabuľka 1

Skupina vozidiel pre vozidlá kategórie N

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel

Zaradenie účelu použitia a konfigurácie vozidla

Štandardné zaradenie karosérie

Konfigurácia náprav

Konfigurácia podvozku

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla (t)

Preprava na dlhé vzdialenosti

Preprava na dlhé vzdialenosti (EMS)

Regionálna preprava

Regionálna preprava (EMS)

Mestská preprava

Mestské verejné služby

Výstavba

4 × 2

Pevný

> 3,5 – < 7,5

(0)

 

Pevný (alebo traktor) (**)

7,5 – 10

1

 

 

R

 

R

 

 

B1

Pevný (alebo traktor) (**)

> 10 – 12

2

R + T1

 

R

 

R

 

 

B2

Pevný (alebo traktor) (**)

> 12 – 16

3

 

 

R

 

R

 

 

B3

Pevný

> 16

4

R + T2

 

R

 

 

R

 

B4

Traktor

> 16

5

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

 

 

4 × 4

Pevný

7,5 – 16

(6)

 

Pevný

> 16

(7)

 

Traktor

> 16

(8)

 

6 × 2

Pevný

všetky hmotnosti

9

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

 

B5

Traktor

všetky hmotnosti

10

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

 

 

6 × 4

Pevný

všetky hmotnosti

11

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

R

B5

Traktor

všetky hmotnosti

12

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

R

 

6 × 6

Pevný

všetky hmotnosti

(13)

 

Traktor

všetky hmotnosti

(14)

 

8 × 2

Pevný

všetky hmotnosti

(15)

 

8 × 4

Pevný

všetky hmotnosti

16

 

 

 

 

 

 

R

(všeobecná hmotnosť + CdxA)

8 × 6

8 × 8

Pevný

všetky hmotnosti

(17)

 

(*)

EMS – Európsky modulárny systém


(**)  V týchto triedach vozidiel sa traktory považujú za vozidlá s pevným podvozkom, ale so špecifickou pohotovostnou hmotnosťou traktora.

T

=

Traktor

R

=

pevný podvozok a štandardná karoséria

T1, T2

=

štandardné prípojné vozidlá

ST

=

štandardný náves

D

=

štandardný vozík


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY A POSTUPY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU SIMULAČNÉHO NÁSTROJA

1.   Postupy, ktoré má stanoviť výrobca vozidla s ohľadom na prevádzku simulačného nástroja

1.1.

Výrobca zavedie minimálne tieto postupy:

1.1.1.

systém správy údajov vzťahujúci sa na zabezpečovanie zdrojov, uchovávanie, spracovanie a získavanie vstupných informácií a vstupných údajov pre simulačný nástroj, ako aj spracovanie certifikátov o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva pre skupiny komponentov, rady samostatnej technickej jednotky a systémové rady. Systém správy údajov minimálne:

a)

zaistí použitie správnych vstupných informácií a vstupných údajov vzhľadom na konkrétnu konfiguráciu vozidla;

b)

zaistí správny výpočet a použitie štandardných hodnôt;

c)

prostredníctvom porovnania kryptografických hodnôt hash overí, či vstupné súbory radu komponentov, radu samostatnej technickej jednotky a systémového radu, ktoré sa používajú na simuláciu, zodpovedajú vstupným údajom radu komponentov, radu samostatnej technickej jednotky a systémového radu, pre ktoré sa vydáva certifikát;

d)

obsahuje chránenú databázu na uchovávanie vstupných údajov súvisiacich s radmi komponentov, radmi samostatnej technickej jednotky alebo systémovými radmi a so zodpovedajúcimi certifikátmi o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva;

e)

zabezpečí správne riadenie zmien v špecifikácii a aktualizácii komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov;

f)

umožní sledovanie komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov po vyrobení vozidla;

1.1.2.

systém správy údajov vzťahujúci sa na získavanie vstupných informácií a vstupných údajov a výpočty prostredníctvom simulačného nástroja a uchovávanie výstupných údajov. Systém správy údajov minimálne:

a)

zaistí správne používanie kryptografických hodnôt hash;

b)

obsahuje chránenú databázu na uchovávanie výstupných údajov;

1.1.3.

postup nahliadania do vyhradenej elektronickej distribučnej platformy uvedenej v článku 5 ods. 2 a článku 10 ods. 1 a 2, ako aj sťahovanie a inštalovanie najnovších verzií simulačného nástroja;

1.1.4.

primeranú odbornú prípravu zamestnancov pracujúcich so simulačným nástrojom.

2.   Hodnotenie vykonané schvaľovacím úradom

2.1.

Schvaľovací úrad overí, či boli zavedené postupy stanovené v bode 1 súvisiace s prevádzkou simulačného nástroja.

Schvaľovací úrad ďalej overí:

a)

fungovanie procesov stanovených v bodoch 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 a uplatňovanie požiadavky stanovenej v bode 1.1.4;

b)

to, či sa postupy používané počas predvádzania uplatňujú rovnako vo všetkých výrobných zariadeniach vyrábajúcich dotknutú skupinu vozidiel;

c)

úplnosť opisu údajov a procesných tokov prevádzky súvisiacich s určením emisií CO2 a spotreby paliva pre dané vozidlá.

Na účely druhého odseku písm. a) je súčasťou overovania aj určenie emisií CO2 a spotreby paliva minimálne jedného vozidla z každej skupiny vozidiel, pre ktorú sa žiadala licencia.

Doplnok 1

VZOR INFORMAČNÉHO DOKUMENTU NA ÚČELY PREVÁDZKY SIMULAČNÉHO NÁSTROJA S OHĽADOM NA URČENIE EMISIÍ CO2 A SPOTREBY PALIVA V NOVÝCH VOZIDLÁCH

ODDIEL I

1   Názov a adresa výrobcu:

2   Montážne závody, v ktorých boli zavedené postupy uvedené v bode 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400 s ohľadom na prevádzku simulačného nástroja:

3   Dotknutá skupina vozidiel:

4   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak existuje):

ODDIEL II

1.   Doplňujúce informácie

1.1.   Opis údajového a procesného toku (napr. vývojový diagram)

1.2.   Opis postupu riadenia kvality

1.3.   Prípadné dodatočné certifikáty o riadení kvality

1.4.   Opis zabezpečovania zdrojov údajov, ich spracúvania a uchovávania v rámci simulačného nástroja

1.5.   Prípadné doplňujúce dokumenty

2.   Dátum: …

3.   Podpis: …

Doplnok 2

VZOR LICENCIE NA PREVÁDZKU SIMULAČNÉHO NÁSTROJA S OHĽADOM NA URČENIE EMISIÍ CO2 A SPOTREBY PALIVA V NOVÝCH VOZIDLÁCH

Maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)

LICENCIA NA PREVÁDZKU SIMULAČNÉHO NÁSTROJA S OHĽADOM NA URČENIE EMISIÍ CO2 A SPOTREBY PALIVA V NOVÝCH VOZIDLÁCH

Odtlačok pečiatky správneho orgánu

udelení, (1)

rozšírení, (1)

zamietnutí, (1)

odobratí (1)

Oznámenie o:

licencie na prevádzku simulačného nástroja vzhľadom na nariadenie (ES) č. 595/2009 vykonávané nariadením (EÚ) 2017/2400.

Číslo licencie:

Dôvod rozšírenia: …

ODDIEL I

0.1.   Názov a adresa výrobcu:

0.2.   Montážne závody, v ktorých boli zavedené postupy uvedené v bode 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400 s ohľadom na prevádzku simulačného nástroja:

0.3   Dotknutá skupina vozidiel:

ODDIEL II

1.   Doplňujúce informácie

1.1   Hodnotiaca správa vypracovaná schvaľovacím úradom

1.2.   Opis údajového a procesného toku (napr. vývojový diagram)

1.3.   Opis postupu riadenia kvality

1.4.   Prípadné dodatočné osvedčenia o riadení kvality

1.5.   Opis zabezpečovania zdrojov údajov, ich spracúvania a uchovávania v rámci simulačného nástroja

1.6.   Prípadné doplňujúce dokumenty

2.   Schvaľovací úrad zodpovedný za vykonanie hodnotenia

3.   Dátum hodnotiacej správy

4.   Číslo hodnotiacej správy

5.   (Prípadné) poznámky: pozri doplnok

6.   Miesto

7.   Dátum

8.   Podpis


(1)  Nehodiace sa prečiarknite (existujú prípady – keď je vhodných viacero položiek – keď netreba prečiarknuť nič).


PRÍLOHA III

VSTUPNÉ INFORMÁCIE SÚVISIACE S CHARAKTERISTIKAMI VOZIDLA

1.   Úvod

V tejto prílohe sa opisuje zoznam parametrov, ktoré má poskytovať výrobca vozidla ako vstupné informácie pre simulačný nástroj. Platná schéma XML, ako aj ukážkové údaje sú dostupné na vyhradenej elektronickej distribučnej platforme.

2.   Vymedzenie pojmov

1.

„Identifikátor parametra“: jednoznačný identifikátor, ktorý sa používa v „nástroji na výpočet spotreby energie vozidla“ pre špecifický vstupný parameter alebo množinu vstupných údajov.

2.

„Typ“: typ údajov parametra:

reťazec …

postupnosť znakov s kódovaním ISO8859-1,

token …

postupnosť znakov s kódovaním ISO8859-1, bez úvodných a koncových medzier,

dátum …

dátum a čas uvedený ako koordinovaný svetový čas vo formáte: RRRR-MM-DDTHH:MM:SSZ, pričom písmená kurzívou označujú pevne stanovené znaky, napr. „2002-05-30T09:30:10Z“,

celé číslo …

hodnota celočíselného typu údajov, bez úvodných núl, napr. „1800“,

double, X …

zlomkové číslo s presným počtom X číslic za desatinným znakom („,“) a bez úvodných núl, napr. v prípade „double, 2“: „2345,67“; v prípade „double, 4“: „45,6780“.

3.

„Jednotka“ … fyzikálna jednotka parametra.

4.

„Upravená skutočná hmotnosť vozidla“ označuje hmotnosť uvedenú ako „skutočná hmotnosť vozidla“ v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1230/2012 (1) s výnimkou nádrží, ktoré musia byť naplnené minimálne do 50 % svojho objemu, bez nadstavby a upravenú o dodatočnú hmotnosť neinštalovaného štandardného vybavenia, ako sa uvádza v bode 4.3, a o hmotnosť štandardnej karosérie, štandardného návesu alebo štandardného prípojného vozidla, na simuláciu dokončeného vozidla alebo kombinácie dokončeného vozidla – (návesu) – prípojného vozidla.

Za nadstavbu sa považujú všetky súčasti montované na hlavný rám a nadeň, ak sú inštalované len na umožnenie nadstavby, nezávisle od súčastí potrebných na splnenie podmienok pohotovostného stavu.

3.   Množina vstupných parametrov

Tabuľka 1

Vstupné parametre „Vehicle/General“ (vozidlo/všeobecné)

Názov parametra

Identifikátor parametra

Typ

Jednotka

Opis/odkaz

Manufacturer (Výrobca)

P235

token

[–]

 

ManufacturerAddress (Adresa výrobcu)

P252

token

[–]

 

Model

P236

token

[–]

 

VIN (identifikačné číslo vozidla)

P238

token

[–]

 

Date (Dátum)

P239

dátum/čas

[–]

Dátum a čas vytvorenia hodnoty hash komponentu

LegislativeClass (Legislatívna trieda)

P251

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „N3“

VehicleCategory (Kategória vozidla)

P036

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Rigid Truck“ (nákladné auto s pevným podvozkom), „Tractor“ (traktor)

AxleConfiguration (Konfigurácia náprav)

P037

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „4 × 2“, „6 × 2“, „6 × 4“, „8 × 4“

CurbMassChassis (Pohotovostná hmotnosť karosérie)

P038

celé číslo

[kg]

 

GrossVehicleMass (Celková hmotnosť vozidla)

P041

celé číslo

[kg]

 

IdlingSpeed (Voľnobežné otáčky)

P198

celé číslo

[1/min.]

 

RetarderType (Typ odľahčovacej brzdy)

P052

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „None“ (Žiadny), „Losses included in Gearbox“ (Straty zahrnuté v prevodovke), „Engine Retarder“ (Odľahčovacia brzda motora), „Transmission Input Retarder“ (Odľahčovacia brzda na vstupe prevodovky), „Transmission Output Retarder“ (Odľahčovacia brzda na výstupe prevodovky)

RetarderRatio (Pomer odľahčovacej brzdy)

P053

dvojité, 3

[–]

 

AngledriveType (Typ uhlového pohonu)

P180

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „None“ (Žiadny), „Losses included in Gearbox“ (Straty zahrnuté v prevodovke), „Separate Angledrive“ (Samostatný uhlový pohon)

PTOShaftsGearWheels (Hriadele a ozubené kolesá PTO)

P247

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „none“ (žiadne), „only the drive shaft of the PTO“ (len hnací hriadeľ PTO), „drive shaft and/or up to 2 gear wheels“ (hnací hriadeľ a/alebo max. 2 ozubené kolesá), „drive shaft and/or more than 2 gear wheels“ (hnací hriadeľ a/alebo viac ako 2 ozubené kolesá), „only one engaged gearwheel above oil level“ (len jedno zapojené ozubené koleso nad úrovňou oleja)

PTOOtherElements (Ostatné prvky PTO)

P248

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „none“ (žiadne), „shift claw, synchronizer, sliding gearwheel“ (spínacie čeľuste, synchronizátor, posuvné ozubené koleso), „multi-disc clutch“ (lamelová spojka), „multi-disc clutch, oil pump“ (lamelová spojka, olejové čerpadlo)

CertificationNumberEngine (Certifikačné číslo motora)

P261

token

[–]

 

CertificationNumberGearbox (Certifikačné číslo prevodovky)

P262

token

[–]

 

CertificationNumberTorqueconverter (Certifikačné číslo meniča krútiaceho momentu)

P263

token

[–]

 

CertificationNumberAxlegear (Certifikačné číslo prevodu nápravy)

P264

token

[–]

 

CertificationNumberAngledrive (Certifikačné číslo uhlového pohonu)

P265

token

[–]

 

CertificationNumberRetarder (Certifikačné číslo odľahčovacej brzdy)

P266

token

[–]

 

CertificationNumberTyre (Certifikačné číslo pneumatiky)

P267

token

[–]

 

CertificationNumberAirdrag (Certifikačné číslo odporu vzduchu)

P268

token

[–]

 


Tabuľka 2

Vstupné parametre „Vehicle/AxleConfiguration“ (vozidlo/konfigurácia nápravy) na nápravu kolesa

Názov parametra

Identifikátor parametra

Typ

Jednotka

Opis/odkaz

TwinTyres (Zdvojené pneumatiky)

P045

boolovský operátor

[–]

 

AxleType (Typ nápravy)

P154

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „VehicleNonDriven“ (bez pohonu vozidla), „VehicleDriven“ (s pohonom vozidla)

Steered (Riadené)

P195

boolovský operátor

 

 


Tabuľka 3

Vstupné parametre „Vehicle/Auxiliaries“ (vozidlo/pomocné systémy)

Názov parametra

Identifikátor parametra

Typ

Jednotka

Opis/odkaz

Fan/Technology (Ventilátor/technológia)

P181

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Crankshaft mounted – Electronically controlled visco clutch“ (Upevnený na kľukovom hriadeli – elektronicky riadená viskózna spojka), „Crankshaft mounted – Bimetallic controlled visco clutch“ (Upevnený na kľukovom hriadeli – bimetalicky riadená viskózna spojka), „Crankshaft mounted – Discrete step clutch“ (Upevnený na kľukovom hriadeli – spojka s nespojitými stupňami), „Crankshaft mounted – On/off clutch“ (Upevnený na kľukovom hriadeli – vypínacia spojka), „Belt driven or driven via transm. – Electronically controlled visco clutch“ (S remeňovým pohonom alebo s pohonom pomocou prevodovky – elektronicky riadená viskózna spojka), „Belt driven or driven via transm. – Bimetallic controlled visco clutch“ (S remeňovým pohonom alebo s pohonom pomocou prevodovky – bimetalicky riadená viskózna spojka), „Belt driven or driven via transm. – Discrete step clutch“ (S remeňovým pohonom alebo s pohonom pomocou prevodovky – spojka s nespojitými stupňami), „Belt driven or driven via transm. – On/off clutch“ (S remeňovým pohonom alebo s pohonom pomocou prevodovky – vypínacia spojka), „Hydraulic driven – Variable displacement pump“ (S hydraulickým pohonom – objemové čerpadlo s variabilným objemom), „Hydraulic driven – Constant displacement pump“ (S hydraulickým pohonom – objemové čerpadlo s konštantným objemom), „Electrically driven – Electronically controlled“ (S elektrickým pohonom – elektronické riadenie)

SteeringPump/Technology (Čerpadlo riadenia/technológia)

P182

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Fixed displacement“ (Pevný objem), „Fixed displacement with elec. control“ (Pevný objem s elek. riadením), „Dual displacement“ (Duálny objem), „Variable displacement mech. controlled“ (Variabilný objem s mech. riadením), „Variable displacement elec. controlled“ (Variabilný objem s elek. riadením), „Electric“ (Elektrické)

Požaduje sa samostatná položka pre každú nápravu s riadenými kolesami

ElectricSystem/Technology (Elektrický systém/technológia)

P183

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Standard technology“ (Štandardná technológia), „Standard technology – LED headlights, all“ (Štandardná technológia – predné svetlomety LED, všetky)

PneumaticSystem/Technology (Pneumatický systém/technológia)

P184

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Small“ (Malý), „Small + ESS“ (Malý + ESS), „Small + visco clutch“ (Malý + viskózna spojka), „Small + mech. clutch“ (Malý + mech. spojka), „Small + ESS + AMS“ (Malý + ESS + AMS), „Small + visco clutch + AMS“ (Malý + viskózna spojka + AMS), „Small + mech. clutch + AMS“ (Malý + mech. spojka + AMS), „Medium Supply 1-stage“ (Stredný prívod, jednostupňový), „Medium Supply 1-stage + ESS“ (Stredný prívod, jednostupňový + ESS), „Medium Supply 1-stage + visco clutch“ (Stredný prívod, jednostupňový + viskózna spojka), „Medium Supply 1-stage + mech. clutch“ (Stredný prívod, jednostupňový + mech. spojka), „Medium Supply 1-stage + ESS + AMS“ (Stredný prívod, jednostupňový + ESS + AMS), „Medium Supply 1-stage + visco clutch + AMS“ (Stredný prívod, jednostupňový + viskózna spojka + AMS), „Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS“ (Stredný prívod, jednostupňový + mech. spojka + AMS), „Medium Supply 2-stage“ (Stredný prívod, dvojstupňový), „Medium Supply 2-stage + ESS“ (Stredný prívod, dvojstupňový + ESS), „Medium Supply 2-stage + visco clutch“ (Stredný prívod, dvojstupňový + viskózna spojka), „Medium Supply 2-stage + mech. clutch“ (Stredný prívod, dvojstupňový + mech. spojka), „Medium Supply 2-stage + ESS + AMS“ (Stredný prívod, dvojstupňový + ESS + AMS), „Medium Supply 2-stage + visco clutch + AMS“ (Stredný prívod, dvojstupňový + viskózna spojka + AMS), „Medium Supply 2-stage + mech. clutch + AMS“ (Stredný prívod, dvojstupňový + mech. spojka + AMS), „Large Supply“ (Veľký prívod), „Large Supply + ESS“ (Veľký prívod + ESS), „Large Supply + visco clutch“ (Veľký prívod + viskózna spojka), „Large Supply + mech. clutch“ (Veľký prívod + mech. spojka), „Large Supply + ESS + AMS“ (Veľký prívod + ESS + AMS), „Large Supply + visco clutch + AMS“ (Veľký prívod + viskózna spojka + AMS), „Large Supply + mech. clutch + AMS“ (Veľký prívod + mech. spojka + AMS); „Vacuum pump“ (Vákuové čerpadlo)

HVAC/Technology (HVAC/technológia)

P185

reťazec

[–]

Povolené hodnoty: „Default“ (Predvolené)


Tabuľka 4

Vstupné parametre „Vehicle/EngineTorqueLimits“ (vozidlo/obmedzenia krútiaceho momentu motora) na prevodový stupeň (nepovinné)

Názov parametra

Identifikátor parametra

Typ

Jednotka

Opis/odkaz

Gear (Prevodový stupeň)

P196

celé číslo

[–]

Ak sa uplatňujú obmedzenia krútiaceho momentu motora súvisiace s vozidlom podľa bodu 6, treba uviesť len čísla prevodových stupňov.

MaxTorque (Maximálny krútiaci moment)

P197

celé číslo

[Nm]

 

4.   Hmotnosť vozidla

4.1.   Hmotnosť vozidla používaná ako vstupný údaj pre simulačný nástroj je upravená skutočná hmotnosť vozidla.

Táto upravená skutočná hmotnosť je založená na vozidlách vybavených tak, aby boli v súlade so všetkými regulačnými aktmi v prílohe IV a prílohe XI k smernici 2007/46/ES, ktoré sa vzťahujú na danú triedu vozidla.

4.2.   Ak nie je nainštalované všetko štandardné vybavenie, výrobca pripočíta k upravenej skutočnej hmotnosti vozidla hmotnosť týchto konštrukčných prvkov:

a)

predná ochrana proti podbehnutiu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (2);

b)

zadná ochrana proti podbehnutiu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009;

c)

bočná ochrana v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009;

d)

točnica v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009.

4.3.   Hmotnosť konštrukčných prvkov uvedených v bode 4.2 je takáto:

 

pre vozidlá v skupine 1, 2 a 3:

a)

predná ochrana proti podbehnutiu

45 kg;

b)

zadná ochrana proti podbehnutiu

40 kg;

c)

bočná ochrana

8,5 kg/m × rázvor kolies [m] – 2,5 kg;

d)

točnica

210 kg;

 

pre vozidlá v skupine 4, 5, 9 až 12 a 16:

a)

predná ochrana proti podbehnutiu

50 kg;

b)

zadná ochrana proti podbehnutiu

45 kg;

c)

bočná ochrana

14 kg/m × rázvor kolies [m] – 17 kg;

d)

točnica

210 kg.

5.   Nápravy s hydraulickým a mechanickým pohonom

v prípade vozidiel vybavených:

a)

nápravami s hydraulickým pohonom sa náprava považuje za nápravu bez možnosti pohonu a výrobca ju pri určovaní konfigurácie nápravy vozidla neberie do úvahy;

a)

nápravami s mechanickým pohonom sa náprava považuje za nápravu s možnosťou pohonu a výrobca ju pri určovaní konfigurácie nápravy vozidla berie do úvahy.

6.   Obmedzenia krútiaceho momentu motora závislé od prevodového stupňa a určené ovládaním vozidla

V prípade najvyšších 50 % prevodových stupňov (napr. 7. až 12. prevodového stupňa pri 12-stupňovej prevodovke) môže výrobca vozidla uviesť maximálne obmedzenie krútiaceho momentu motora závislé od prevodového stupňa, ktoré nepresahuje 95 % maximálneho krútiaceho momentu motora.

7.   Voľnobežné otáčky motora špecifické pre vozidlo

7.1.   Voľnobežné otáčky motora sa musia uvádzať v simulačnom nástroji VECTO pre každé jednotlivé vozidlo. Tieto uvádzané voľnobežné otáčky motora sú rovné alebo vyššie ako otáčky uvedené v schválení vstupných údajov motora.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 31

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).


PRÍLOHA IV

VZOR DOKUMENTÁCIE VÝROBCU A INFORMAČNEJ DOKUMENTÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

ČASŤ I

Emisie CO2 a spotreba paliva vozidla – dokumentácia výrobcu

Simulačný nástroj vypracuje dokumentáciu výrobcu, ktorá bude obsahovať aspoň tieto informácie:

1.   Údaje o vozidle, komponente, samostatnej technickej jednotke a systéme

1.1.   Údaje o vozidle

1.1.1.   Názov a adresa výrobcu

1.1.2.   Model vozidla

1.1.3.   Identifikačné číslo vozidla (VIN) …

1.1.4.   Kategória vozidla (N1 N2, N3, M1, M2, M3) …

1.1.5.   Konfigurácia náprav …

1.1.6.   Max. celková hmotnosť vozidla (t) …

1.1.7.   Skupina vozidla v súlade s tabuľkou 1 …

1.1.8.   Upravená skutočná hmotnosť prázdneho vozidla bez naloženia (kg) …

1.2.   Hlavné špecifikácie motora

1.2.1.   Model motora

1.2.2.   Certifikačné číslo motora …

1.2.3.   Menovitý výkon motora (kW) …

1.2.4.   Voľnobežné otáčky motora (1/min) …

1.2.5.   Menovité otáčky motora (1/min) …

1.2.6.   Zdvihový objem motora (l) …

1.2.7.   Typ referenčného paliva motora (motorová nafta/LPG/CNG…) …

1.2.8.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania paliva …

1.3.   Hlavné špecifikácie prevodovky

1.3.1.   Model prevodovky

1.3.2.   Certifikačné číslo prevodovky …

1.3.3.   Hlavná možnosť použitá na generovanie máp strát (možnosť 1/možnosť 2/možnosť 3/štandardné hodnoty) …:

1.3.4.   Typ prevodovky (SMT, AMT, APT-S,APT-P)…

1.3.5.   Počet prevodových stupňov …

1.3.6.   Koncový prevodový pomer …

1.3.7.   Typ odľahčovacej brzdy …

1.3.8.   Vývodový hriadeľ (áno/nie) …

1.3.9.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.4.   Špecifikácie odľahčovacej brzdy

1.4.1.   Model odľahčovacej brzdy

1.4.2.   Certifikačné číslo odľahčovacej brzdy …

1.4.3.   Možnosť certifikácie použitá na vytvorenie mapy strát (štandardné hodnoty/meranie) …

1.4.4.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.5.   Špecifikácia meniča krútiaceho momentu

1.5.1.   Model meniča krútiaceho momentu

1.5.2.   Certifikačné číslo meniča krútiaceho momentu …

1.5.3.   Možnosť certifikácie použitá na vytvorenie mapy strát (štandardné hodnoty/meranie) …

1.5.4.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.6.   Špecifikácie uhlového pohonu

1.6.1.   Model uhlového pohonu

1.6.2.   Certifikačné číslo nápravy …

1.6.3.   Možnosť certifikácie použitá na vytvorenie mapy strát (štandardné hodnoty/meranie) …

1.6.4.   Pomer uhlového pohonu …

1.6.5.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.7.   Špecifikácie nápravy

1.7.1.   Model nápravy …

1.7.2.   Certifikačné číslo nápravy …

1.7.3.   Možnosť certifikácie použitá na vytvorenie mapy strát (štandardné hodnoty/meranie) …

1.7.4.   Typ nápravy (napr. štandardná náprava s jedným pohonom) …

1.7.5.   Nápravový pomer …

1.7.6.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.8.   Aerodynamika

1.8.1.   Model

1.8.2.   Možnosť certifikácie použitá na vytvorenie CdxA (štandardné hodnoty/meranie) …

1.8.3.   Certifikačné číslo CdxA (ak existuje) …

1.8.4.   Hodnota CdxA …

1.8.5.   Hodnota hash súboru/dokumentu mapovania účinnosti …

1.9.   Hlavné špecifikácie pneumatiky

1.9.1.   Rozmer pneumatiky – náprava 1 …

1.9.2.   Certifikačné číslo pneumatiky …

1.9.3.   Špecifický koeficient valivého odporu (RRC) všetkých pneumatík na náprave 1 …

1.9.4.   Rozmer pneumatiky – náprava 2 …

1.9.5.   Zdvojené pneumatiky (áno/nie) – náprava 2 …

1.9.6.   Certifikačné číslo pneumatiky …

1.9.7.   Špecifický koeficient valivého odporu (RRC) všetkých pneumatík na náprave 2 …

1.9.8.   Rozmer pneumatiky – náprava 3 …

1.9.9.   Zdvojené pneumatiky (áno/nie) – náprava 3 …

1.9.10.   Certifikačné číslo pneumatiky …

1.9.11.   Špecifický koeficient valivého odporu (RRC) všetkých pneumatík na náprave 3…

1.9.12.   Rozmer pneumatiky – náprava 4 …

1.9.13.   Zdvojené pneumatiky (áno/nie) – náprava 4 …

1.9.14.   Certifikačné číslo pneumatiky …

1.9.15.   Špecifický koeficient valivého odporu (RRC) všetkých pneumatík na náprave 4 …

1.10.   Hlavné špecifikácie pomocných zariadení

1.10.1.   Technológia chladiaceho ventilátora motora …

1.10.2.   Technológia čerpadla riadenia …

1.10.3.   Technológia elektrického systému …

1.10.4.   Technológia pneumatického systému …

1.11.   Obmedzenia krútiaceho momentu motora

1.11.1.   Obmedzenie krútiaceho momentu motora pri 1. prevodovom stupni (% max. krútiaceho momentu motora) …

1.11.2.   Obmedzenie krútiaceho momentu motora pri 2. prevodovom stupni (% max. krútiaceho momentu motora) …

1.11.3.   Obmedzenie krútiaceho momentu motora pri 3. prevodovom stupni (% max. krútiaceho momentu motora) …

1.11.4.   Obmedzenie krútiaceho momentu motora pri ... prevodovom stupni (% max. krútiaceho momentu motora)

2.   Účel použitia a hodnoty závislé od zaťaženia

2.1.   Parametre simulácie (pre každú kombináciu účelu/zaťaženia/paliva)

2.1.1.   Účel použitia (preprava na dlhé vzdialenosti/regionálna preprava/mestská preprava/komunálne služby/výstavba) …

2.1.2.   Zaťaženie (ako je vymedzené v simulačnom nástroji) (kg) …

2.1.3.   Palivo (motorová nafta/benzín/LPG/CNG/…) …

2.1.4.   Celková hmotnosť vozidla pri simulácii (kg) …

2.2.   Výkon riadenia vozidla a informácie na kontrolu kvality simulácie

2.2.1.   Priemerná rýchlosť (km/h) …

2.2.2.   Minimálna okamžitá rýchlosť (km/h) …

2.2.3.   Maximálna okamžitá rýchlosť (km/h) …

2.2.4.   Maximálne brzdné spomalenie (m/s2) …

2.2.5.   Maximálne zrýchlenie (m/s2) …

2.2.6.   Percento plného zaťaženia v čase jazdy …

2.2.7.   Celkový počet prevodových stupňov …

2.2.8.   Celková prejdená vzdialenosť (km) …

2.3.   Výsledky paliva a emisií CO2

2.3.1.   Spotreba paliva (g/km) …

2.3.2.   Spotreba paliva (g/t-km) …

2.3.3.   Spotreba paliva (g/p-km) …

2.3.4.   Spotreba paliva (g/m3-km) …

2.3.5.   Spotreba paliva (l/100 km) …

2.3.6.   Spotreba paliva (l/t-km) …

2.3.7.   Spotreba paliva (l/p-km) …

2.3.8.   Spotreba paliva (l/m3-km) …

2.3.9.   Spotreba paliva (MJ/km) …

2.3.10.   Spotreba paliva (MJ/t-km) …

2.3.11.   Spotreba paliva (MJ/p-km) …

2.3.12.   Spotreba paliva (MJ/m3-km) …

2.3.13.   CO2 (g/km) …

2.3.14.   CO2 (g/t-km) …

2.3.15.   CO2 (g/p-km) …

2.3.16.   CO2 (g/m3-km) …

3.   Softvér a používateľské informácie

3.1.   Softvér a používateľské informácie

3.1.1.   Verzia simulačného nástroja (X.X.X) …

3.1.2.   Dátum a čas simulácie

3.1.3.   Hodnota hash vstupných informácií a vstupných údajov simulačného nástroja …

3.1.4.   Hodnota hash výsledku simulačného nástroja …

ČASŤ II

Emisie CO2 a spotreba paliva – informačná dokumentácia pre zákazníka

1.   Údaje o vozidle, komponente, samostatnej technickej jednotke a systéme

1.1.   Údaje o vozidle

1.1.1.   Identifikačné číslo vozidla (VIN) …

1.1.2.   Kategória vozidla (N1 N2, N3, M1, M2, M3) …

1.1.3.   Konfigurácia náprav …

1.1.4.   Max. celková hmotnosť vozidla (t) …

1.1.5.   Skupina vozidiel …

1.1.6.   Názov a adresa výrobcu …

1.1.7.   Značka (obchodné meno výrobcu) …

1.1.8.   Upravená skutočná pohotovostná hmotnosť (kg) …

1.2.   Údaje o komponente, samostatnej technickej jednotke a systéme

1.2.1.   Menovitý výkon motora (kW) …

1.2.2.   Zdvihový objem motora (l) …

1.2.3.   Typ referenčného paliva motora (motorová nafta/LPG/CNG…) …

1.2.4.   Hodnoty prevodovky (merané/štandardné) …

1.2.5.   Typ prevodovky (SMT, AMT, AT-S, AT-S) …

1.2.6.   Počet prevodových stupňov …

1.2.7.   Odľahčovacia brzda (áno/nie)

1.2.8.   Nápravový pomer …

1.2.9.   Priemerný koeficient valivého odporu (RRC) všetkých pneumatík:

ČASŤ III

Emisie CO2 a spotreba paliva vozidla (pre každú kombináciu užitočného zaťaženia/paliva)

Užitočné zaťaženie – spodná hranica [kg]:

 

Priemerné otáčky vozidla

Emisie CO2

Spotreba paliva

Preprava na dlhé vzdialenosti

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Preprava na dlhé vzdialenosti (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionálna preprava

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionálna preprava (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Mestská preprava

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Mestské verejné služby

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Výstavba

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Užitočné zaťaženie – reprezentatívne [kg]:

 

Priemerné otáčky vozidla

Emisie CO2

Spotreba paliva

Preprava na dlhé vzdialenosti

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Preprava na dlhé vzdialenosti (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionálna preprava

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionálna preprava (EMS)

…km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Mestská preprava

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Mestské verejné služby

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km

Výstavba

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100 km

… l/t-km

… l/m3-km


Softvér a používateľské informácie

Verzia simulačného nástroja

[X.X.X]

Dátum a čas simulácie

[–]

Kryptografická hodnota hash výstupného súboru:


PRÍLOHA V

OVERENIE ÚDAJOV O MOTORE

1.   Úvod

Skúšobný postup motora opísaný v tejto prílohe povedie k vytvoreniu vstupných údajov týkajúcich sa motorov pre simulačný nástroj.

2.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje vymedzenie pojmov podľa predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 a okrem toho aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„rad motorov podľa CO2“ je zoskupenie motorov výrobcom podľa ich konštrukcie, ako sa stanovuje v odseku 1 doplnku 3;

2.

„základný motor CO2“ je motor vybratý z radu motorov podľa CO2, ako sa stanovuje v doplnku 3;

3.

„NCV“ je čistá výhrevnosť paliva, ako sa stanovuje v bode 3.2;

4.

„špecifické hmotnostné emisie“ sú celkové hmotnostné emisie vydelené celkovou prácou motora za určité obdobie vyjadrené v g/kWh;

5.

„špecifická spotreba paliva“ je celková spotreba paliva vydelená celkovou prácou motora za určité obdobie vyjadrenú v g/kWh;

6.

„FCMC“ je cyklus mapovania spotreby paliva;

7.

„plné zaťaženie“ je dosahovaný krútiaci moment/výkon motora pri určitej rýchlosti motora, keď je motor v prevádzke pri maximálnej požiadavke operátora.

Vymedzenie pojmov v bode 3.1.5 a 3.1.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa neuplatňuje.

3.   Všeobecné požiadavky

Kalibračné laboratórne zariadenia dodržiavajú požiadavky skupiny noriem ISO/TS 16949, ISO 9000 alebo normy ISO/IEC 17025. Všetky referenčné laboratórne meracie zariadenia, ktoré slúžia na kalibráciu a/alebo overovanie, musia vychádzať z vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem.

Motory sa zoskupia do radov motorov podľa CO2 v súlade s doplnkom 3. V bode 4.1 sa vysvetľuje, aké skúšobné cykly sa vykonajú na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny rad motorov podľa CO2.

3.1.   Skúšobné podmienky

Všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny rad motorov podľa CO2 vymedzené podľa doplnku 3 k tejto prílohe sa vykonávajú na tom istom fyzickom motore a bez akýchkoľvek zmien v nastavení dynamometra motora a systému motora okrem výnimiek uvedených v bode 4.2 a doplnku 3.

3.1.1.   Podmienky laboratórnych skúšok

Skúšky sa vykonávajú pri podmienkach okolia, ktoré spĺňajú tieto požiadavky počas celého skúšobného cyklu:

1.

parameter fa opisujúci podmienky laboratórnych skúšok určený v súlade s bodom 6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 musí spĺňať tieto limity: 0,96 ≤ fa ≤ 1,04;

2.

absolútna teplota (Ta) vzduchu nasávaného do motora vyjadrená v kelvinoch určená v súlade s bodom 6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 musí spĺňať tieto limity: 283 K ≤ Ta ≤ 303 K;

3.

atmosférický tlak vyjadrený v kPa určený v súlade s bodom 6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 musí spĺňať tieto limity: 90 kPa ≤ ps ≤ 102 kPa.

Ak sa skúšky vykonávajú v skúšobných komorách, ktoré sú na konkrétnom mieste skúšky schopné simulovať iné barometrické podmienky než tie, ktoré existujú v atmosfére, platná hodnota fa sa určí pomocou simulovaných hodnôt atmosférického tlaku klimatizačného systému. Rovnaká referenčná hodnota pre simulovaný atmosférický tlak sa použije pre nasávaný vzduch a výfukový plyn a všetky ďalšie relevantné systémy motora. Skutočná hodnota simulovaného atmosférického tlaku pre nasávaný vzduch a výfukový plyn a všetky ďalšie relevantné systémy motora bude v limitoch uvedených v pododseku 3.

V prípadoch, keď tlak okolia v atmosfére na konkrétnom mieste skúšky prekračuje horný limit 102 kPa, skúšky v súlade s touto prílohou možno stále vykonať. V takomto prípade možno skúšky vykonať s konkrétnym tlakom okolitého vzduchu v atmosfére.

V prípadoch, keď skúšobné komory dokážu ovládať teplotu, tlak a/alebo vlhkosť vzduchu nasávaného do motora nezávisle od atmosférických podmienok, na všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny rad motorov podľa CO2 vymedzený v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe sa použijú rovnaké nastavenia týchto parametrov.

3.1.2.   Inštalácia motora

Skúšobný motor sa nainštaluje v súlade s bodom 6.3 až 6.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Ak pomocné zariadenie/vybavenie potrebné na prevádzku systému motora nie je nainštalované v súlade s požiadavkami bodu 6.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, všetky merané hodnoty krútiaceho momentu motora sa upravia o výkon potrebný na prevádzku týchto komponentov na účely tejto prílohy v súlade s bodom 6.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Spotreba energie týchto komponentov motora vyplývajúca z krútiaceho momentu motora potrebného na prevádzku týchto komponentov motora sa určí v súlade s doplnkom 5 k tejto prílohe:

1.

ventilátor;

2.

elektricky napájané pomocné zariadenia/vybavenie potrebné na prevádzku systému motora.

3.1.3.   Emisie z kľukovej skrine

V prípade uzavretej kľukovej skrine výrobca zabezpečí, aby ventilačný systém motora zabránil preniknutiu emisií plynov z kľukovej skrine do atmosféry. V prípade kľukovej skrine otvoreného typu sa emisie merajú a pridajú sa k výfukovým emisiám podľa ustanovení uvedených v bode 6.10 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

3.1.4.   Motory s chladením preplňovacieho vzduchu

Počas všetkých skúšobných cyklov je systém chladenia preplňovacieho vzduchu použitý počas skúšky prevádzkovaný za podmienok, ktoré sú reprezentatívne pre použitie vo vozidle pri referenčných podmienkach okolia. Ako referenčné podmienky okolia sú stanovené teplota vzduchu 293 K a tlak 101,3 kPa.

Laboratórne chladenie preplňovacieho vzduchu na skúšky podľa tohto nariadenia je v súlade s ustanoveniami uvedenými v bode 6.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

3.1.5.   Systém chladenia motora

1.

Počas všetkých skúšobných cyklov je systém chladenia motora použitý počas skúšky prevádzkovaný za podmienok, ktoré sú reprezentatívne pre použitie vo vozidle pri referenčných podmienkach okolia. Ako referenčné podmienky okolia sú stanovené teplota vzduchu 293 K a tlak 101,3 kPa.

2.

Systém chladenia motora by mal byť vybavený termostatom podľa špecifikácie výrobcu pre inštaláciu vo vozidle. Ak je nainštalovaný nefunkčný termostat alebo nie je nainštalovaný žiadny termostat, uplatňuje sa pododsek 3. Nastavenie systému chladenia sa vykoná v súlade s pododsekom 4.

3.

Ak sa nepoužíva žiaden termostat alebo je nainštalovaný nefunkčný termostat, systém skúšobného zariadenia bude pri všetkých skúšobných podmienkach odrážať správanie termostatu. Nastavenie systému chladenia sa vykoná v súlade s pododsekom 4.

4.

Prietok chladiacej kvapaliny motora (alebo prípadne rozdiel tlaku výmenníka tepla na strane motora) a teplota chladiacej kvapaliny motora sa nastavia na hodnotu, ktorá je reprezentatívna pre použitie vo vozidle pri referenčných okolitých podmienkach, keď je motor v prevádzke pri menovitých otáčkach a plnom zaťažení s termostatom motora v úplne otvorenej polohe. Týmto nastavením sa vymedzuje referenčná teplota chladiacej kvapaliny. Pre všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny motor v rade motorov podľa CO2 sa nastavenie chladiaceho systému nemení, a to ani na strane motora, ani na strane skúšobného zariadenia chladiaceho systému. Teplota chladiaceho prostriedku na strane skúšobného zariadenia by sa mala udržiavať primerane stabilná na základe správneho technického úsudku. Chladiaci prostriedok na strane skúšobného zariadenia výmenníka tepla neprekročí menovitú spínaciu teplotu termostatu v smere prúdu výmenníka tepla.

5.

Pre všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny motor v rade motorov podľa CO2 sa teplota chladiacej kvapaliny motora udržiava v rozsahu od menovitej hodnoty spínacej teploty termostatu uvedenej výrobcom do referenčnej hodnoty chladiacej kvapaliny v súlade s pododsekom 4 ihneď, ako chladiaca kvapalina motora dosiahne uvádzanú spínaciu teplotu termostatu po studenom štarte motora.

6.

V prípade skúšok WHTC so studeným štartom vykonávaných v súlade s bodom 4.3.3 sú konkrétne úvodné podmienky stanovené v bode 7.6.1 a 7.6.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Ak sa použije simulácia správania termostatu v súlade s pododsekom 3, výmenníkom tepla by nemala prúdiť žiadna chladiaca kvapalina, pokiaľ chladiaca kvapalina motora nedosiahne nominálnu spínaciu teplotu termostatu po studenom štarte.

3.2.   Palivá

Príslušné referenčné palivo pre systémy motora podrobené skúške sa vyberie z typov paliva uvedených v tabuľke 1. Vlastnosti referenčného paliva podľa tabuľky 1 zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v prílohe IX k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 582/2011.

Aby sa zaistilo, že sa pre všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny rad motorov podľa CO2 použije rovnaké palivo, počas plnenia systému motora sa nebude dopĺňať palivo do nádrže ani sa nevymení nádrž. Výnimočne je možné povoliť dopĺňanie paliva v nádrži alebo zmenu nádrže, ak možno zaistiť, že náhradné palivo má presne tie isté vlastnosti ako palivo použité predtým (rovnaká výrobná šarža).

Čistá výhrevnosť paliva (NCV) pre použité palivo sa určí na základe dvoch samostatných meraní v súlade s príslušnými normami pre každý typ paliva vymedzený v tabuľke 1. Tieto dve samostatné merania sa vykonajú v dvoch rôznych laboratóriách nezávislých od výrobcu, ktorý žiada o vydanie certifikátu. Laboratórium vykonávajúce merania dodržiava požiadavky normy ISO/IEC 17025. Schvaľovací úrad zabezpečí, aby sa vzorka paliva použitého na určenie NCV zobrala zo šarže paliva použitého vo všetkých skúšobných cykloch.

Ak sa dve samostatné hodnoty NCV líšia o viac ako 440 joulov na gram paliva, určené hodnoty budú neplatné a celé meranie sa zopakuje.

Stredná hodnota dvoch samostatných NCV, ktoré sa nelíšia o viac ako 440 joulov na gram paliva, sa zdokumentuje v MJ/kg zaokrúhlených na 3 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

Pri plynných palivách normy na určovanie NCV podľa tabuľky 1 obsahujú výpočet výhrevnosti na základe zloženia paliva. Zloženie plynného paliva na určenie NCV sa prevezme z analýzy referenčnej šarže plynného paliva použitého na skúšky na vydanie certifikátu. Na určenie zloženia plynného paliva použitého na určenie NCV sa vykoná len jediná analýza, pričom ju vykoná laboratórium nezávislé od výrobcu, ktorý žiada o vydanie certifikátu. V prípade plynných palív sa NCV určuje na základe tejto jedinej analýzy a nie na základe strednej hodnoty dvoch samostatných meraní.

Tabuľka 1

Referenčné palivá používané na skúšky

Typ paliva/typ motora

Typ referenčného paliva

Norma použitá na určenie NCV

Motorová nafta/CI

B7

aspoň ASTM D240 alebo DIN 59100-1

(odporúča sa ASTM D4809)

Etanol/CI

ED95

aspoň ASTM D240 alebo DIN 59100-1

(odporúča sa ASTM D4809)

Benzín/PI

E10

aspoň ASTM D240 alebo DIN 59100-1

(odporúča sa ASTM D4809)

Etanol/PI

E85

aspoň ASTM D240 alebo DIN 59100-1

(odporúča sa ASTM D4809)

LPG/PI

LPG palivo B

ASTM 3588 alebo DIN 51612

Zemný plyn/PI

G25

ISO 6976 alebo ASTM 3588

3.3.   Mazivá

Ako mazací olej pre všetky skúšobné cykly vykonávané v súlade s touto prílohou sa používa komerčne dostupný olej s neobmedzeným schválením výrobcu za normálnych prevádzkových podmienok, ako sú vymedzené v bode 4.2 prílohy 8 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Mazivá, pri ktorých je použitie obmedzené na určité špeciálne prevádzkové podmienky systému motora alebo ktoré majú nezvykle krátky interval výmeny oleja, sa na účely skúšobných cyklov v súlade s touto prílohou nepoužívajú. Komerčne dostupný olej nebude nijako upravovaný a nebudú doň pridané žiadne prídavné látky.

Všetky skúšobné cykly vykonávané na účely vydania certifikátu o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva jedného konkrétneho radu motorov podľa CO2 sa vykonajú s tým istým druhom mazacieho oleja.

3.4.   Systém merania prietoku paliva

Všetky prietoky paliva spotrebovaného celým systémom motora sa zaznamenávajú systémom merania prietoku paliva. Dodatočné prietoky paliva, ktoré sa priamo nedodávajú do procesu spaľovania vo valcoch motora, sa zahrnú do signálu prietoku paliva pre všetky vykonávané skúšobné cykly. Ďalšie vstrekovače paliva (napr. zariadenia na studený štart), ktoré nie sú potrebné na prevádzku systému motora, sa počas všetkých vykonávaných skúšobných cyklov odpoja od prívodu paliva.

3.5.   Špecifikácia meracích prístrojov

Meracie prístroje spĺňajú požiadavky odseku 9 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Bez ohľadu na požiadavky uvedené v odseku 9 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 systémy merania uvedené v tabuľke 2 spĺňajú obmedzenia definované v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Požiadavky na systémy merania

 

Linearita

 

Systém merania

Priesečník

| xmin × (a1 – 1) + a0 |

Sklon

a1

Štandardná chyba odhadu SEE

Koeficient determinácie

r2

Presnosť (1)

Čas nábehu (2)

Otáčky motora

≤ 0,2 % max. kalibrácie (3)

0,999 – 1,001

≤ 0,1 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,9985

0,2 % odčítanej hodnoty alebo 0,1 % max. kalibrácie (3) otáčok podľa toho, ktorý údaj je väčší

≤ 1 s

Krútiaci moment motora

≤ 0,5 % max. kalibrácie (3)

0,995 – 1,005

≤ 0,5 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,995

0,6 % odčítanej hodnoty alebo 0,3 % max. kalibrácie (3) krútiaceho momentu podľa toho, ktorý údaj je väčší

≤ 1 s

Hmotnostný prietok paliva v prípade tekutých palív

≤ 0,5 % max. kalibrácie (3)

0,995 – 1,005

≤ 0,5 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,995

0,6 % odčítanej hodnoty alebo 0,3 % max. kalibrácie (3) prietoku podľa toho, ktorý údaj je väčší

≤ 2 s

Hmotnostný prietok paliva v prípade plynných palív

≤ 1 % max. kalibrácie (3)

0,99 – 1,01

≤ 1 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,995

1 % odčítanej hodnoty alebo 0,5 % max. kalibrácie (3) prietoku podľa toho, ktorý údaj je väčší

≤ 2 s

Elektrický výkon

≤ 1 % max. kalibrácie (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,990

neuplatňuje sa

≤ 1 s

Prúd

≤ 1 % max. kalibrácie (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,990

neuplatňuje sa

≤ 1 s

Napätie

≤ 1 % max. kalibrácie (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrácie (3)

≥ 0,990

neuplatňuje sa

≤ 1 s

Hodnota „xmin“ používaná na výpočet hodnoty úseku v tabuľke 2 je 0,9-násobkom minimálnej predpokladanej hodnoty očakávanej počas všetkých skúšobných cyklov príslušného systému merania.

Rýchlosť prenosu signálu systémov merania paliva uvedených v tabuľke 2 s výnimkou systému merania hmotnostného prietoku paliva je minimálne 5 Hz (odporúča sa ≥ 10 Hz). Rýchlosť prenosu signálu systému merania hmotnostného prietoku paliva je minimálne 2 Hz.

Všetky údaje z merania sa zaznamenávajú s frekvenciou odberu vzorky minimálne 5 Hz (odporúča sa ≥ 10 Hz).

3.5.1.   Overovanie meracích prístrojov

Pre každý systém merania sa vykonáva overovanie požadovaných požiadaviek vymedzených v tabuľke 2. Do systému merania sa zadá minimálne 10 referenčných hodnôt v rozsahu od xmin do hodnoty maximálnej kalibrácie vymedzenej v súlade s bodom 3.5 a odpovede systému merania sa zaznamenajú ako nameraná hodnota.

Pri overovaní linearity sa namerané hodnoty porovnajú s referenčnými hodnotami s využitím lineárnej regresie najmenších štvorcov v súlade s bodom A.3.2 doplnku 3 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

4.   Skúšobný postup

Všetky údaje merania sa určia v súlade s prílohou 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, pokiaľ nie je v tejto prílohe uvedené inak.

4.1.   Prehľad skúšobných cyklov, ktoré treba vykonať

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad všetkých skúšobných cyklov, ktoré sa majú vykonať na účely vydania certifikátu pre jeden konkrétny rad motorov podľa CO2 v súlade s doplnkom 3.

Cyklus mapovania spotreby paliva v súlade s bodom 4.3.5 a zaznamenávanie motorickej krivky motora v súlade s bodom 4.3.2 sa vynecháva pre všetky ostatné motory s výnimkou základného motora CO2 radu motorov podľa CO2.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu uplatňujú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, cyklus mapovania spotreby paliva v súlade s bodom 4.3.5 a zaznamenávanie motorickej krivky motora v súlade s bodom 4.3.2 sa vykonajú dodatočne pre daný konkrétny motor.

Tabuľka 3

Prehľad skúšobných cyklov, ktoré treba vykonať

Skúšobný cyklus

Odkaz na odsek

Nutné vykonať pre základný motor CO2

Nutné vykonať pre ostatné motory daného radu podľa CO2

Krivka motora pri plnom zaťažení

4.3.1

áno

áno

Motorická krivka motora

4.3.2

áno

nie

Skúška WHTC

4.3.3

áno

áno

Skúška WHSC

4.3.4

áno

áno

Cyklus mapovania spotreby paliva

4.3.5

áno

nie

4.2.   Povolené zmeny systému motora

Zmena cieľovej hodnoty ovládača voľnobežných otáčok motora na nižšiu hodnotu v elektronickej riadiacej jednotke motora sa povoľuje pre všetky skúšobné cykly, v ktorých dôjde k voľnobežnej prevádzke, aby sa zabránilo rušeniu medzi ovládačom voľnobežných otáčok motora a ovládačom otáčok skúšobného zariadenia.

4.3.   Skúšobné cykly

4.3.1.   Krivka motora pri plnom zaťažení

Krivka motora pri plnom zaťažení sa zaznamená v súlade s bodom 7.4.1. až 7.4.5 prílohy 4 k predpisu EHK/OSN č. 49 rev. 06.

4.3.2.   Motorická krivka motora

Zaznamenanie motorickej krivky motora v súlade s týmto odsekom sa vynechá pre všetky ostatné motory s výnimkou základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3. V súlade s bodom 6.1.3 sa motorická krivka motora zaznamenaná pre základný motor CO2 v rade motorov podľa CO2 použije aj pre všetky motory v tom istom rade motorov podľa CO2.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu použijú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, zaznamenanie motorickej krivky motora sa vykoná dodatočne pre daný konkrétny motor.

Motorická krivka motora sa zaznamená v súlade s bodom 7.4.7 možnosťou b) prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Touto skúškou sa určí záporný krútiaci moment potrebný na fungovanie motora medzi maximálnymi a minimálnymi mapovacími otáčkami s minimálnymi požiadavkami operátora.

Skúška pokračuje priamo po mapovaní krivky plného zaťaženia podľa bodu 4.3.1. Na požiadanie výrobcu sa môže motorická krivka zaznamenať samostatne. V takomto prípade sa zaznamená teplota oleja motora na konci skúšobného cyklu krivky plného zaťaženia vykonaného v súlade s bodom 4.3.1 a výrobca uspokojivo preukáže schvaľovaciemu úradu, že teplota oleja motora v začiatočnom bode motorickej krivky spĺňa vyššie spomínanú teplotu v rozsahu ± 2 K.

Na začiatku skúšobného cyklu pre motorickú krivku motora je motor v prevádzke s minimálnymi požiadavkami operátora pri maximálnych mapovacích otáčkach vymedzených v bode 7.4.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Keď sa hodnota motorického krútiaceho momentu stabilizuje v rozsahu ± 5 % svojej strednej hodnoty na minimálne 10 sekúnd, začne sa zaznamenávanie údajov a otáčky motora sa znížia pri priemernej rýchlosti 8 ± 1 min– 1/s z maximálnej na minimálnu mapovaciu rýchlosť, ktorá je vymedzená v bode 7.4.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev.06.

4.3.3.   Skúška WHTC

Skúška WHTC sa vykoná v súlade s prílohou 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Vážené výsledky skúšky emisií musia spĺňať platné limity vymedzené v nariadení (ES) č. 595/2009.

Krivka plného zaťaženia motora zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1 sa použije na denormalizáciu referenčného cyklu a všetky výpočty referenčných hodnôt vykonané v súlade s bodom 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

4.3.3.1.   Signály merania a zaznamenávanie údajov

Okrem ustanovení vymedzených v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa zaznamenáva aj skutočný hmotnostný prietok paliva spotrebovaného motorom v súlade s bodom 3.4.

4.3.4.   Skúška WHSC

Skúška WHSC sa vykoná v súlade s prílohou 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Výsledky skúšky emisií musia spĺňať platné limity vymedzené v nariadení (ES) č. 595/2009.

Krivka plného zaťaženia motora zaznamenaná v súlade s odsekom 4.3.1 sa použije na denormalizáciu referenčného cyklu a všetky výpočty referenčných hodnôt vykonané v súlade s bodom 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

4.3.4.1.   Signály merania a zaznamenávanie údajov

Okrem ustanovení vymedzených v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa zaznamenáva aj skutočný hmotnostný prietok paliva spotrebovaného motorom v súlade s bodom 3.4.

4.3.5.   Cyklus mapovania spotreby paliva (FCMC)

Cyklus mapovania spotreby paliva (FCMC) v súlade s týmto odsekom sa vynechá pre všetky ostatné motory s výnimkou základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2. Mapovacie údaje paliva zaznamenané pre základný motor CO2 v rade motorov podľa CO2 sa použijú aj pre všetky motory v tom istom rade motorov podľa CO2.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu použijú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, cyklus mapovania spotreby paliva sa vykoná dodatočne pre daný konkrétny motor.

Mapa paliva motora sa meria prostredníctvom skupiny bodov prevádzky motora v ustálenom stave, ako sa vymedzuje v bode 4.3.5.2. Metrikami tejto mapy sú spotreba paliva v g/h v závislosti od otáčok motora v min– 1 a krútiaci moment motora v Nm.

4.3.5.1.   Riešenie prerušení počas FCMC

Ak počas FCMC pre motory vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa periodicky regenerujú v súlade s bodom 6.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, dôjde k regeneračnej udalosti dodatočnej úpravy, všetky merania pre daný režim otáčok motora sa anulujú. Regeneračná udalosť sa dokončí a postup bude následne pokračovať podľa bodu 4.3.5.1.1.

Ak sa počas FCMC vyskytne neočakávané prerušenie, nesprávne fungovanie alebo chyba, všetky merania pre daný režim otáčok motora sa anulujú a výrobca zvolí jednu z týchto možností pokračovania:

1.

postup bude pokračovať podľa bodu 4.3.5.1.1;

2.

celý FCMC sa zopakuje v súlade s bodom 4.3.5.4 a 4.3.5.5.

4.3.5.1.1.   Ustanovenia týkajúce sa pokračovania FCMC

Motor sa naštartuje a zahreje v súlade s bodom 7.4.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Po zahriatí sa motor predkondicionuje pri prevádzke v režime 9, ako je vymedzené v tabuľke 1 v bode 7.2.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, počas 20 minút.

Krivka plného zaťaženia motora zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1 sa použije na denormalizáciu referenčných hodnôt režimu 9 vykonanú v súlade s bodom 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Priamo po dokončení predkondicionovania sa cieľové hodnoty otáčok motora a krútiaceho momentu lineárne zmenia v priebehu 20 až 46 sekúnd na najvyšší cieľový bod krútiaceho momentu na nasledujúcom cieľovom bode otáčok motora, ktorý je vyšší ako daný cieľový bod otáčok motora, v ktorom došlo k prerušeniu FCMC. Ak sa cieľový bod dosiahne za menej ako 46 sekúnd, zvyšný čas do 46 sekúnd sa použije na stabilizáciu.

Na stabilizáciu motora pokračuje prevádzka motora od tohto bodu v súlade so skúšobným postupom podľa bodu 4.3.5.5 bez zaznamenávania hodnôt merania.

Ak sa dosiahne najvyšší cieľový bod krútiaceho momentu pri danom cieľovom bode otáčok motora, v ktorom došlo k prerušeniu, zaznamenávanie hodnôt merania pokračuje od daného bodu v súlade so skúšobným postupom podľa bodu 4.3.5.5.

4.3.5.2.   Mriežka cieľových bodov

Mriežka cieľových bodov sa fixuje normalizovaným spôsobom a pozostáva z 10 cieľových bodov otáčok motora a 11 cieľových bodov krútiaceho momentu. Konverzia vymedzenia normalizovaného bodu na skutočné cieľové hodnoty otáčok motora a body krútiaceho momentu pre jednotlivý motor, ktorý je predmetom skúšania, je založená na krivke plného zaťaženia motora základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom podľa doplnku 3 k tejto prílohe a zaznamená sa v súlade s bodom 4.3.1.

4.3.5.2.1.   Vymedzenie cieľových bodov otáčok motora

Desať cieľových bodov otáčok motora sa vymedzuje prostredníctvom štyroch základných cieľových bodov otáčok motora a šiestich doplnkových cieľových bodov otáčok motora.

Otáčky motora nidle, nlo, npref, n95h a nhi sa určia z krivky plného zaťaženia motora základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenajú sa v súlade s bodom 4.3.1 prostredníctvom uplatnenia vymedzení charakteristických otáčok motora v súlade s bodom 7.4.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Otáčky motora n57 sa určia pomocou tejto rovnice:

n57 = 0,565 × (0,45 nlo + 0,45 x npref + 0,1 x nhi – nidle) × 2,0327 + nidle

Štyri základné cieľové body otáčok motora sa vymedzujú takto:

1.

základné otáčky motora 1: nidle

2.

základné otáčky motora 2: nA = n57 – 0,05 × (n95h – nidle)

3.

základné otáčky motora 3: nB = n57 + 0,08 × (n95h – nidle)

4.

základné otáčky motora 4: n95h

Možné rozdiely medzi bodmi otáčok sa určia pomocou týchto rovníc:

1.

dnidleA_44 = (nA – nidle) / 4

2.

dnB95h_44 = (n95h – nB) / 4

3.

dnidleA_35 = (nA – nidle) / 3

4.

dnB95h_35 = (n95h – nB) / 5

5.

dnidleA_53 = (nA – nidle) / 5

6.

dnB95h_53 = (n95h – nB) / 3

Absolútne hodnoty možných odchýlok medzi dvomi úsekmi sa určia pomocou týchto rovníc:

1.

dn44 = ABS(dnidleA_44 – dnB95h_44)

2.

dn35 = ABS(dnidleA_35 – dnB95h_35)

3.

dn53 = ABS(dnidleA_53 – dnB95h_53)

Šesť doplnkových cieľových bodov otáčok motora sa určí na základe najmenšej z troch hodnôt dn44, dn35 a dn53 v súlade s týmito ustanoveniami:

1.

ak najmenšou z troch hodnôt je dn44, šesť doplnkových cieľových bodov otáčok motora sa určí rozdelením každého z dvoch rozsahov, jedného od nidle do nA a druhého od nB do n95h, do 4 rovnakých úsekov;

2.

ak najmenšou z troch hodnôt je dn35, šesť doplnkových cieľových bodov otáčok motora sa určí rozdelením rozsahu od nidle do nA do 3 rovnakých úsekov a rozdelením rozsahu od nB do n95h do 5 rovnakých úsekov;

3.

ak najmenšou z troch hodnôt je dn53, šesť doplnkových cieľových bodov otáčok motora sa určí rozdelením rozsahu od nidle do nA do 5 rovnakých úsekov a rozdelením rozsahu od nB do n95h do 3 rovnakých úsekov.

Na obrázku 1 je zobrazené ukážkové vymedzenie cieľových bodov otáčok motora podľa pododseku 1 vyššie.

Obrázok 1

Vymedzenie bodov otáčok

Image

4.3.5.2.2.   Vymedzenie cieľových bodov krútiaceho momentu

Jedenásť cieľových bodov krútiaceho momentu sa vymedzuje prostredníctvom dvoch základných cieľových bodov krútiaceho momentu a deviatich doplnkových cieľových bodov krútiaceho momentu. Dva základné cieľové body krútiaceho momentu sa vymedzia prostredníctvom nulového krútiaceho momentu motora a maximálneho plného zaťaženia motora v prípade základného motora CO2 určeného v súlade s bodom 4.3.1. (celkový maximálny krútiaci moment Tmax_overall). Deväť doplnkových cieľových bodov krútiaceho momentu sa určí rozdelením rozsahu od nulového krútiaceho momentu do celkového maximálneho krútiaceho momentu Tmax_overall na 10 rovnakých úsekov.

Všetky cieľové body krútiaceho momentu v určitom cieľovom bode otáčok motora, ktoré prekračujú limitnú hodnotu definovanú hodnotou krútiaceho momentu pri plnom zaťažení v tomto cieľovom bode otáčok motora mínus 5 percent Tmax_overall, sa nahradia hodnotou krútiaceho momentu pri plnom zaťažení v tomto konkrétnom cieľovom bode otáčok motora. Na obrázku 2 sa uvádza ukážka vymedzenia cieľových bodov krútiaceho momentu.

Obrázok 2

Vymedzenie bodov krútiaceho momentu

Image

4.3.5.3.   Signály merania a zaznamenávanie údajov

Zaznamenávajú sa tieto údaje z merania:

1.

otáčky motora;

2.

krútiaci moment motora upravený v súlade s bodom 3.1.2;

3.

hmotnostný prietok paliva spotrebovaného celým systémom motora v súlade s bodom 3.4;

4.

plynné znečisťujúce látky podľa vymedzenia pojmov v predpise EHK OSN č. 49 rev. 06. Počas skúšobného cyklu FCMC nie je potrebné monitorovať emisie pevných znečisťujúcich látok a emisie čpavku.

Meranie plynných znečisťujúcich látok sa vykonáva v súlade s bodom 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.7.4, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.4 a 7.8.5 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Na účely bodu 7.8.4 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa pojmom „skúšobný cyklus“ v uvedenom odseku rozumie úplný postup od predkondicionovania v súlade s bodom 4.3.5.4 po ukončenie skúšobného postupu v súlade s bodom 4.3.5.5.

4.3.5.4.   Predkondicionovanie systému motora

Systém riedenia, ak existuje, a motor sa naštartujú a zahrejú v súlade s bodom 7.4.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Po dokončení zahriatia sa motor a systém odberu vzoriek predkondicionujú pri prevádzke motora v režime 9, ako je vymedzený v tabuľke 1 v bode 7.2.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, počas 20 minút pri súčasnej prevádzke systému riedenia.

Krivka plného zaťaženia motora v prípade základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1 sa použije na denormalizáciu referenčných hodnôt režimu 9 vykonanú v súlade s bodom 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Priamo po dokončení predkondicionovania sa cieľové hodnoty otáčok motora a krútiaceho momentu lineárne zmenia v priebehu 20 až 46 sekúnd tak, aby sa zhodovali s prvým cieľovým bodom skúšobného postupu podľa bodu 4.3.5.5. Ak sa prvý cieľový bod dosiahne za menej ako 46 sekúnd, zvyšný čas do 46 sekúnd sa použije na stabilizáciu.

4.3.5.5.   Skúšobný postup

Skúšobný postup pozostáva z cieľových bodov v ustálenom stave s definovanými otáčkami motora a krútiacim momentom pre každý cieľový bod v súlade s bodom 4.3.5.2 a zo stupňovitého prechodu z jedného cieľového bodu do ďalšieho.

Najvyšší cieľový bod krútiaceho momentu pri jednotlivých cieľových otáčkach motora sa prevádzkuje s maximálnou požiadavkou operátora.

Prvý cieľový bod sa vymedzuje v najvyššom cieľovom bode otáčok motora a najvyššom cieľovom bode krútiaceho momentu.

Na zahrnutie všetkých cieľových bodov sa vykonajú tieto kroky:

1.

motor je v každom cieľovom bode v prevádzke 95 ± 3 sekundy. Prvých 55 ± 1 sekunda v každom cieľovom bode sa považuje za stabilizačné obdobie. Počas nasledujúcich 30 ± 1 sekunda sa stredná hodnota otáčok motora kontroluje takto:

a)

stredná hodnota otáčok motora sa udržiava v cieľovom bode otáčok motora v rozsahu ± 1 percento najvyšších cieľových otáčkach motora;

b)

s výnimkou bodov pri plnom zaťažení sa stredná hodnota krútiaceho momentu motora udržiava v cieľovom bode krútiaceho momentu s toleranciou ± 20 Nm alebo ± 2 percentá celkového maximálneho krútiaceho momentu Tmax_overall podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

Zaznamenané hodnoty v súlade s bodom 4.3.5.3 sa uložia ako priemerná hodnota za obdobie 30 ± 1 sekunda. Zvyšných 10 ± 1 sekunda možno použiť na dodatočné spracovanie a uloženie údajov, ak je to potrebné. Počas tohto obdobia sa udržiava cieľový bod motora.

2.

Po dokončení merania v jednom cieľovom bode sa cieľová hodnota otáčok motora udržiava konštantná v rozsahu ± 20 min– 1 cieľového bodu otáčok motora a cieľová hodnota krútiaceho momentu sa znižuje lineárne v rozsahu 20 ± 1 sekunda tak, aby sa zhodovala s nasledujúcim nižším cieľovým bodom krútiaceho momentu. Následne sa meranie vykoná podľa pododseku 1.

3.

Po zmeraní nulového bodu krútiaceho momentu podľa pododseku 1 sa cieľové otáčky motora lineárne znižujú na ďalší najnižší cieľový bod otáčok motora, pričom súčasne sa cieľové otáčky lineárne zvyšujú na najvyšší cieľový bod krútiaceho momentu pri nasledujúcom nižšom cieľovom bode otáčok motora v priebehu 20 až 46 sekúnd. Ak sa nasledujúci cieľový bod dosiahne za menej ako 46 sekúnd, zvyšný čas do 46 sekúnd sa použije na stabilizáciu. Potom sa vykoná meranie začatím postupu stabilizácie podľa pododseku 1 a následne sa cieľové body krútiaceho momentu pri konštantných cieľových otáčkach motora upravia podľa pododseku 2.

Na obrázku 3 sa uvádzajú tri rôzne kroky, ktoré treba vykonať v každom bode merania pri skúške podľa prechádzajúceho pododseku 1.

Obrázok 3

Kroky, ktoré treba vykonať v každom bode merania

Image

Na obrázku 4 sa uvádza príklad postupu bodov merania v ustálenom stave, ktorý treba dodržať pri skúške.

Obrázok 4

Postup bodov merania v ustálenom stave

Image

4.3.5.6.   Hodnotenie údajov na monitorovanie emisií

Počas FCMC sa monitorujú plynné znečisťujúce látky v súlade s bodom 4.3.5.3. Uplatňujú sa vymedzenia charakteristických otáčok motora v súlade s bodom 7.4.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

4.3.5.6.1.   Vymedzenie riadiacej oblasti

Riadiaca oblasť na monitorovanie emisií počas FCMC sa určí v súlade s bodom 4.3.5.6.1.1 a 4.3.5.6.1.2.

4.3.5.6.1.1.   Rozsah otáčok motora pre riadiacu oblasť

1.

Rozsah otáčok motora pre riadiacu oblasť sa vymedzuje na základe krivky plného zaťaženia motora v prípade základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.1.

2.

Riadiaca oblasť obsahuje všetky otáčky motora vyššie ako alebo rovné 30. percentilu kumulatívneho rozdelenia otáčok určeného zo všetkých otáčok motora vrátane voľnobežných otáčok vo vzostupnom poradí počas skúšobného cyklu WHTC pri teplom štarte vykonanom v súlade s bodom 4.3.3 (n30) pre krivku plného zaťaženia motora podľa pododseku 1.

3.

Riadiaca oblasť obsahuje všetky otáčky motora nižšie ako alebo rovné hodnote nhi určenej z krivky plného zaťaženia motora podľa pododseku 1.

4.3.5.6.1.2.   Krútiaci moment motora a rozsah výkonu pre riadiacu oblasť

1.

Nižšia hranica rozsahu krútiaceho momentu motora pre riadiacu oblasť sa určuje na základe krivky plného zaťaženia motora v prípade motora s najnižším hodnotením zo všetkých motorov v rade motorov podľa CO2 a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.1.

2.

Riadiaca oblasť zahŕňa všetky body zaťaženia motora s hodnotou krútiaceho momentu väčšou ako alebo rovnou 30 % hodnoty maximálneho krútiaceho momentu motora určenej na základe krivky plného zaťaženia motora podľa pododseku 1.

3.

Bez ohľadu na ustanovenia pododseku 2 sa body otáčok a krútiaceho momentu pod úrovňou 30 % hodnoty maximálneho výkonu určenej na základe krivky plného zaťaženia motora podľa pododseku 1 z riadiacej oblasti vylúčia.

4.

Bez ohľadu na ustanovenia pododsekov 2 a 3 je horná hranica riadiacej oblasti založená na krivke plného zaťaženia motora v prípade základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.1. Hodnota krútiaceho momentu pre všetky otáčky motora určená z krivky plného zaťaženia motora pre základný motor CO2 sa zvýši o 5 % celkového maximálneho krútiaceho momentu Tmax_overall určeného v súlade s bodom 4.3.5.2.2. Ako horná hranica riadiacej oblasti sa použije upravená zvýšená krivka plného zaťaženia motora základného motora CO2.

Na obrázku 5 sa uvádza ukážka vymedzenia otáčok motora, krútiaceho momentu a rozsahu výkonu pre riadiacu oblasť.

Obrázok 5

Ukážka vymedzenia otáčok motora, krútiaceho momentu a rozsahu výkonu pre riadiacu oblasť

Image

Text obrazu

4.3.5.6.2.   Vymedzenie políčok mriežky

Riadiaca oblasť vymedzená v súlade s bodom 4.3.5.6.1 sa rozdelí na niekoľko políčok mriežky na monitorovanie emisií počas FCMC.

Mriežka pozostáva z 9 políčok pre motory s menovitými otáčkami menšími než 3 000 min– 1 a z 12 políčok pre motory s menovitými otáčkami 3 000 min– 1 a viac. Mriežky sa určia v súlade s týmito ustanoveniami:

1.

vonkajšie hranice mriežok sa zosúladia s riadiacou oblasťou vymedzenou podľa bodu 4.3.5.6.1;

2.

dve vertikálne čiary umiestnené v rovnakej vzdialenosti medzi otáčkami motora n30 a 1,1-násobkom n95h pre mriežky s 9 políčkami alebo tri vertikálne čiary umiestnené v rovnakej vzdialenosti medzi otáčkami motora n30 a 1,1-násobkom n95h pre mriežky s 12 políčkami;

3.

dve čiary umiestnené v rovnakej vzdialenosti krútiaceho momentu motora (t. j. 1/3) na každej vertikálnej čiare otáčok motora vymedzenej v pododsekoch 1 a 2.

Všetky hodnoty otáčok motora v min– 1 a všetky hodnoty krútiaceho momentu v newton metroch určujúce hranice políčok mriežky sa zaokrúhľujú na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

Na obrázku 6 sa uvádza ukážka vymedzenia políčok mriežky pre riadiacu oblasť v prípade mriežky s 9 políčkami.

Obrázok 6

Ukážka vymedzenia políčok mriežky pre riadiacu oblasť s mriežkou s 9 políčkami

Image

Text obrazu

4.3.5.6.3.   Výpočet špecifických hmotnostných emisií

Špecifické hmotnostné emisie plynných znečisťujúcich látok sa určujú ako priemerná hodnota pre každé políčko mriežky určené v súlade s bodom 4.3.5.6.2. Priemerná hodnota pre každé políčko mriežky sa určí ako aritmetická stredná hodnota špecifických hmotnostných emisií pre všetky body otáčok motora a krútiaceho momentu nameraných počas FCMC a umiestnených v tom istom políčku mriežky.

Špecifické hmotnostné emisie jednej hodnoty otáčok motora a krútiaceho momentu namerané počas FCMC sa určia ako priemerná hodnota počas obdobia merania v trvaní 30 ± 1 sekunda určeného v súlade s bodom 4.3.5.5 pododsekom 1.

Ak sa bod otáčok motora a krútiaceho momentu nachádza priamo na čiare, ktorá oddeľuje rôzne políčka mriežky, tento bod otáčok motora a zaťaženia sa vezme do úvahy pri priemerných hodnotách všetkých susediacich políčok mriežky.

Výpočet celkových hmotnostných emisií každej plynnej znečisťujúcej látky pre každý bod otáčok motora a krútiaceho momentu nameraný počas FCMC (mFCMC,i) v gramoch počas obdobia merania trvajúceho 30 ± 1 sekunda v súlade s bodom 4.3.5.5 prvým pododsekom sa vykoná v súlade s odsekom 8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Skutočná práca motora pre každý bod otáčok motora a krútiaceho momentu nameraný počas FCMC (WFCMC,i) v kWh počas obdobia merania trvajúceho 30 ± 1 sekunda v súlade s ods. 4.3.5.5 prvým pododsekom sa určí z hodnôt otáčok motora a krútiaceho momentu zaznamenaných v súlade s bodom 4.3.5.3.

Špecifické hmotnostné emisie plynných znečisťujúcich látok eFCMC,i v g/kWh pre každý bod otáčok motora a krútiaceho momentu nameraný počas FCMC sa určia pomocou tejto rovnice:

eFCMC,i = mFCMC,i / WFCMC,i

4.3.5.7.   Platnosť údajov

4.3.5.7.1.   Požiadavky overovacích štatistických údajov FCMC

V prípade FCMC sa vykoná lineárna regresná analýza skutočných hodnôt otáčok motora (nact), krútiaceho momentu motora (Mact) a výkonu motora (Pact) pre príslušné referenčné hodnoty (nref, Mref, Pref). Skutočné hodnoty nact, Mact a Pact sa určia z hodnôt zaznamenaných v súlade s bodom 4.3.5.3.

Z tejto regresnej analýzy sa vylúčia stupňovité prechody z jedného cieľového bodu do ďalšieho.

Na minimalizáciu skresľujúceho účinku časového oneskorenia medzi skutočnými a referenčnými hodnotami cyklu je možné celú postupnosť signálov otáčok a krútiaceho momentu motora časovo posunúť pred alebo za referenčnú postupnosť otáčok a krútiaceho momentu. Ak sú skutočné signály posunuté, hodnoty otáčok aj krútiaceho momentu sa musia posunúť o rovnaký úsek a v rovnakom smere.

Na regresnú analýzu sa v súlade s bodom A.3.1 a A.3.2 doplnku 3 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 použije metóda najmenších štvorcov, pričom rovnica najlepšieho prispôsobenia má tvar podľa vymedzenia v bode 7.8.7 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Túto analýzu sa odporúča vykonať pri frekvencii 1 Hz.

Len na účely tejto regresnej analýzy sa povoľuje vynechanie bodov, ktoré sú uvedené v tabuľke 4 (Povolené vynechanie bodov z regresnej analýzy) v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, ešte pred vykonaním regresného výpočtu. Len na účely tejto regresnej analýzy sa okrem toho vypúšťajú hodnoty krútiaceho momentu motora a výkonu v bodoch s maximálnymi požiadavkami operátora. Body vynechané na účely regresnej analýzy sa však nevynechávajú zo žiadnych iných výpočtov v súlade s touto prílohou. Vynechanie bodu sa môže použiť v celom cykle alebo v ktorejkoľvek jeho časti.

Ak sa majú údaje považovať za platné, je potrebné splniť kritériá v tabuľke 3 (Tolerancie regresnej priamky pre WHSC) v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

4.3.5.7.2.   Požiadavky na monitorovanie emisií

Údaje získané zo skúšok FCMC sú platné, ak špecifické hmotnostné emisie regulovaných plynných znečisťujúcich látok určených pre každé políčko mriežky v súlade s bodom 4.3.5.6.3 spĺňajú platné limity pre plynné znečisťujúce látky uvedené v bode 5.2.2 prílohy 10 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. V prípade, že počet bodov otáčok motora a krútiaceho momentu v tom istom políčku mriežky je menší ako 3, na dané konkrétne políčko mriežky sa tento bod nevzťahuje.

5.   Dodatočné spracovanie údajov z merania

Všetky výpočty uvedené v tomto bode sa vykonávajú špecificky pre každý motor v jednom rade motorov podľa CO2.

5.1.   Výpočet práce motora

Celková práca motora počas cyklu alebo určeného obdobia sa určí zo zaznamenaných hodnôt výkonu motora určených v súlade s bodom 3.1.2, 6.3.5 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Práca motora počas úplného skúšobného cyklu alebo každého podcyklu WHTC sa určí spojením zaznamenaných hodnôt výkonu motora v súlade s týmto vzorcom:

Formula

keď:

Wact, i

=

celková práca motora za časové obdobie od t0 do t1

t0

=

čas na začiatku časového obdobia

t1

=

čas na konci časového obdobia

n

=

počet zaznamenaných hodnôt za časové obdobie od t0 do t1

Pk [0 … n]

=

zaznamenané hodnoty výkonu motora za časové obdobie od t0 do t1 v chronologickom poradí, keď k má hodnotu od 0 pri t0 do n pri t1

h

=

šírka intervalu medzi dvomi susednými zaznamenanými hodnotami vymedzenými podľa vzorca Formula

5.2.   Výpočet integrovanej spotreby paliva

Všetky zaznamenané záporné hodnoty spotreby paliva sa použijú priamo a na výpočet integrovanej hodnoty sa nenastavujú na nulu.

Celková hmotnosť paliva spotrebovaného motorom počas úplného skúšobného cyklu alebo každého podcyklu WHTC sa určí spojením zaznamenaných hodnôt hmotnostného prietoku paliva v súlade s týmto vzorcom:

Formula

keď:

Σ FCmeas, i

=

celková hmotnosť paliva spotrebovaného motorom za časové obdobie od t0 do t1

t0

=

čas na začiatku časového obdobia

t1

=

čas na konci časového obdobia

n

=

počet zaznamenaných hodnôt za časové obdobie od t0 do t1

mffuel,k [0 … n]

=

zaznamenané hodnoty hmotnostného prietoku paliva za časové obdobie od t0 do t1 v chronologickom poradí, keď k má hodnotu od 0 pri t0 do n pri t1

h

=

šírka intervalu medzi dvomi susednými zaznamenanými hodnotami vymedzenými podľa vzorca Formula

5.3.   Výpočet špecifických hodnôt spotreby paliva

Korekčné a vyvažujúce faktory, ktoré sa zadávajú ako vstupné údaje do simulačného nástroja, sa vypočítajú pomocou nástroja na predbežné spracovanie údajov motora na základe nameraných špecifických hodnôt spotreby paliva motora určených podľa bodu 5.3.1 a 5.3.2.

5.3.1.   Hodnoty špecifickej spotreby paliva pre korekčný faktor WHTC

Hodnoty špecifickej spotreby paliva potrebné pre korekčný faktor WHTC sa vypočítajú zo skutočných nameraných hodnôt pre WHTC pri teplom štarte zaznamenaných v súlade s bodom 4.3.3 takto:

 

SFCmeas, Urban = Σ FCmeas, WHTC-Urban / Wact, WHTC-Urban

 

SFCmeas, Rural = Σ FCmeas, WHTC- Rural / Wact, WHTC- Rural

 

SFCmeas, MW = Σ FCmeas, WHTC-MW / Wact, WHTC-M)

keď:

SFCmeas, i

=

špecifická spotreba paliva počas podcyklu WHTC i [g/kWh]

Σ FCmeas, i

=

celková hmotnosť paliva spotrebovaného motorom počas podcyklu WHTC i [g] určenom v súlade s bodom 5.2

Wact, i

=

celková práca motora počas podcyklu WHTC i [kWh] určenom v súlade s bodom 5.1

Tri rôzne podcykly WHTC – urban (mesto), rural (vidiek) a motorway/MW (diaľnica) – sa vymedzujú takto:

(1)

urban (mesto): od začiatku cyklu do ≤ 900 sekúnd od začiatku cyklu;

(2)

rural (vidiek): od > 900 sekúnd do ≤ 1 380 sekúnd od začiatku cyklu;

(3)

MW (diaľnica): od > 1 380 sekúnd od začiatku cyklu po koniec cyklu.

5.3.2.   Špecifické hodnoty spotreby paliva pre vyvažujúci faktor emisií pri studenom štarte

Špecifické hodnoty spotreby paliva potrebné pre vyvažujúci faktor emisií pri studenom štarte sa vypočítajú zo skutočných nameraných hodnôt pre skúšku WHTC pri teplom aj studenom štarte zaznamenaných v súlade s bodom 4.3.3. Výpočty sa vykonajú pre WHTC pri teplom aj studenom štarte samostatne takto:

 

SFCmeas, hot = Σ FCmeas, hot / Wact, hot

 

SFCmeas, cold = Σ FCmeas, cold / Wact, cold

keď:

SFCmeas, j

=

špecifická spotreba paliva [g/kWh]

Σ FCmeas, j

=

celková spotreba paliva počas WHTC [g] určená v súlade s bodom 5.2 tejto prílohy

Wact, j

=

celková práca motora počas WHTC [kWh] určená v súlade s bodom 5.1 tejto prílohy

5.3.3.   Špecifické hodnoty spotreby paliva počas WHSC

Špecifická spotreba paliva počas WHSC sa vypočíta zo skutočných nameraných hodnôt pre WHSC zaznamenaných v súlade s bodom 4.3.4 takto:

SFCWHSC = (Σ FCWHSC) / (WWHSC)

keď:

SFCWHSC

=

špecifická spotreba paliva počas WHSC [g/kWh]

Σ FCWHSC

=

celková spotreba paliva počas WHSC [g] určená v súlade s bodom 5.2 tejto prílohy

WWHSC

=

celková práca motora počas WHSC [kWh] určená v súlade s bodom 5.1 tejto prílohy

5.3.3.1.   Upravené špecifické hodnoty spotreby paliva počas WHSC

Vypočítaná špecifická spotreba paliva počas WHSC (SFCWHSC) určená v súlade s bodom 5.3.3 sa upraví na upravenú hodnotu (SFCWHSC,corr), aby sa zohľadnil rozdiel medzi NCV paliva použitého počas skúšania a štandardnou NCV pre príslušnú technológiu paliva motoru v súlade s touto rovnicou:

Formula

keď:

SFCWHSC,corr

=

upravená špecifická spotreba paliva počas WHSC [g/kWh]

SFCWHSC

=

špecifická spotreba paliva počas WHSC [g/kWh]

NCVmeas

=

NCV paliva použitého počas skúšania určená v súlade s bodom 3.2 [MJ/kg]

NCVstd

=

štandardná NCV v súlade s tabuľkou 4 [MJ/kg]

Tabuľka 4

Štandardné hodnoty čistej výhrevnosti rôznych typov palív

Typ paliva/typ motora

Typ referenčného paliva

Štandardná NCV [MJ/kg]

Motorová nafta/CI

B7

42,7

Etanol/CI

ED95

25,7

Benzín/PI

E10

41,5

Etanol/PI

E85

29,1

LPG/PI

LPG palivo B

46,0

Zemný plyn/PI

G25

45,1

5.3.3.2.   Osobitné ustanovenia pre referenčné palivo B7

V prípade, že sa počas skúšania použilo referenčné palivo typu B7 (motorová nafta/CI) v súlade s bodom 3.2, korekcia štandardizácie v súlade s bodom 5.3.3.1 sa nevykoná a upravená hodnota (SFCWHSC,corr) sa nastaví na neupravenú hodnotu SFCWHSC.

5.4.   Korekčný faktor pre motory vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov s periodickou regeneráciou

V prípade motorov vybavených systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa regenerujú periodicky, vymedzených v súlade s bodom 6.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa spotreba paliva upraví korekčným faktorom tak, aby sa zohľadnili udalosti regenerácie.

Tento korekčný faktor CFRegPer sa určí v súlade s bodom 6.6.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

V prípade motorov vybavených systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa regenerujú nepretržite, vymedzených v súlade s bodom 6.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa neurčuje žiaden korekčný faktor a hodnota faktora CFRegPer sa nastaví na 1.

Krivka plného zaťaženia motora zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1 sa použije na denormalizáciu referenčného cyklu WHTC a všetkých výpočtov referenčných hodnôt vykonanú v súlade s bodom 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Okrem ustanovení prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa skutočný hmotnostný prietok paliva spotrebovaného motorom v súlade s bodom 3.4 zaznamená pre každú skúšku WHTC s teplým štartom vykonanú v súlade s bodom 6.6.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

Špecifická spotreba paliva pre každú skúšku WHTC s teplým štartom sa vypočíta pomocou tejto rovnice:

SFCmeas, m = (Σ FCmeas, m) / (Wact, m)

keď:

SFCmeas, m

=

špecifická spotreba paliva [g/kWh]

Σ FCmeas,m

=

celková spotreba paliva počas WHTC [g] určená v súlade s bodom 5.2 tejto prílohy

Wact, m

=

celková práca motora počas WHTC [kWh] určená v súlade s bodom 5.1 tejto prílohy

m

=

index definujúci každú jednotlivú skúšku WHTC s teplým štartom

Hodnoty špecifickej spotreby paliva pre každú jednotlivú skúšku WHTC sa vážia pomocou tejto rovnice:

Formula

keď:

n

=

počet skúšok WHTC s teplým štartom bez regenerácie

n

=

počet skúšok WHTC s teplým štartom s regeneráciou (minimálny počet je jedna skúška)

SFCavg

=

priemerná špecifická spotreba paliva zo všetkých skúšok WHTC s teplým štartom bez regenerácie [g/kWh]

SFCavg,r

=

priemerná špecifická spotreba paliva zo všetkých skúšok WHTC s teplým štartom s regeneráciou [g/kWh]

Korekčný faktor CFRegPer sa vypočíta pomocou tejto rovnice:

Formula

6.   Použitie nástroja na predbežné spracovanie údajov motora

Nástroj na predbežné spracovanie údajov motora sa použije pre každý motor v jednom rade motorov podľa CO2 s využitím vstupných údajov vymedzených v bode 6.1.

Výstupné údaje nástroja na predbežné spracovanie údajov motora sú konečným výsledkom skúšobného postupu motora a zdokumentujú sa.

6.1.   Vstupné údaje pre nástroj na predbežné spracovanie údajov motora

Skúšobnými postupmi podľa tejto prílohy sa vygenerujú tieto vstupné údaje, ktoré tvoria vstupné údaje pre nástroj na predbežné spracovanie údajov motora.

6.1.1.   Krivka plného zaťaženia základného motora CO2

Vstupným údajom je krivka plného zaťaženia motora v prípade základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.1.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu uplatňujú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, ako vstupný údaj sa použije krivka plného zaťaženia motora daného špecifického motora zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1.

Vstupné údaje sa poskytujú vo formáte súboru CSV (comma separated values), v ktorom sa na oddelenie znakov používa znak čiarky s kódovaním Unicode (U+002C) („,“). Prvý riadok súboru sa použije ako hlavička a neobsahuje žiadne zaznamenané údaje. Zaznamenané údaje sa začínajú od druhého riadka súboru.

V prvom stĺpci súboru sú zaznamenané otáčky motora v min– 1 zaokrúhlené na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06. V druhom stĺpci je zaznamenaný krútiaci moment v Nm zaokrúhlený na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.2.   Krivka plného zaťaženia

Vstupným údajom je krivka motora pri plnom zaťažení zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.1.

Vstupné údaje sa poskytujú vo formáte súboru CSV (comma separated values), v ktorom sa na oddelenie znakov používa znak čiarky s kódovaním Unicode (U+002C) („,“). Prvý riadok súboru sa použije ako hlavička a neobsahuje žiadne zaznamenané údaje. Zaznamenané údaje sa začínajú od druhého riadka súboru.

V prvom stĺpci súboru sú zaznamenané otáčky motora v min– 1 zaokrúhlené na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06. V druhom stĺpci je zaznamenaný krútiaci moment v Nm zaokrúhlený na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.3.   Motorická krivka základného motora CO2

Vstupným údajom je motorická krivka motora v prípade základného motora CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.2.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu uplatňujú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, ako vstupné údaje sa použije motorická krivka motora daného špecifického motora zaznamenaná v súlade s bodom 4.3.2.

Vstupné údaje sa poskytujú vo formáte súboru CSV (comma separated values), v ktorom sa na oddelenie znakov používa znak čiarky s kódovaním Unicode (U+002C) („,“). Prvý riadok súboru sa použije ako hlavička a neobsahuje žiadne zaznamenané údaje. Zaznamenané údaje sa začínajú od druhého riadka súboru.

V prvom stĺpci súboru sú zaznamenané otáčky motora v min– 1 zaokrúhlené na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06. V druhom stĺpci je zaznamenaný krútiaci moment v Nm zaokrúhlený na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.4.   Mapa spotreby paliva základného motora CO2

Vstupným údajom sú hodnoty otáčok motora, krútiaceho momentu motora a hmotnostného prietoku paliva určené pre základný motor CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe a zaznamenáva sa v súlade s bodom 4.3.5.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu uplatňujú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, ako vstupné údaje sa použijú hodnoty otáčok motora, krútiaceho momentu motora a hmotnostného prietoku paliva stanovené pre daný špecifický motor zaznamenané v súlade s bodom 4.3.5.

Vstupné údaje pozostávajú len z priemerných hodnôt merania pre otáčky motora, krútiaci moment motora a hmotnostný prietok paliva počas obdobia merania trvajúceho 30 ± 1 sekunda určeného v súlade s bodom 4.3.5.5 pododsekom 1.

Vstupné údaje sa poskytujú vo formáte súboru CSV (comma separated values), v ktorom sa na oddelenie znakov používa znak čiarky s kódovaním Unicode (U+002C) („,“). Prvý riadok súboru sa použije ako hlavička a neobsahuje žiadne zaznamenané údaje. Zaznamenané údaje sa začínajú od druhého riadka súboru.

V prvom stĺpci súboru sú zaznamenané otáčky motora v min– 1 zaokrúhlené na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06. V druhom stĺpci je zaznamenaný krútiaci moment v Nm zaokrúhlený na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06. Tretí stĺpec súboru je určený na zaznamenanie hmotnostného prietoku paliva v g/h zaokrúhleného na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.5.   Špecifické hodnoty spotreby paliva pre korekčný faktor WHTC

Vstupnými údajmi sú tri hodnoty špecifickej spotreby paliva počas rôznych podcyklov WHTC – urban (mesto), rural (vidiek) a motorway (diaľnica) – v g/kWh určené v súlade s bodom 5.3.1.

Hodnoty sa zaokrúhlia na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.6.   Špecifické hodnoty spotreby paliva pre vyvažujúci faktor emisií pri studenom štarte

Vstupnými údajmi sú dve hodnoty špecifickej spotreby paliva počas WHTC pri studenom aj teplom štarte v g/kWh určené v súlade s bodom 5.3.2.

Hodnoty sa zaokrúhlia na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.7.   Korekčný faktor pre motory vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov s periodickou regeneráciou

Vstupným údajom je korekčný faktor CFRegPer určený v súlade s bodom 5.4.

V prípade motorov vybavených systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov s nepretržitou regeneráciou vymedzených v súlade s bodom 6.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa tento faktor nastaví na 1 v súlade s bodom 5.4.

Hodnota sa zaokrúhli na 2 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.8.   NCV skúšobného paliva

Vstupným údajom je NCV skúšobného paliva v MJ/kg určená v súlade s bodom 3.2.

Hodnota sa zaokrúhli na 3 miesta vpravo od desatinnej čiarky v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.9.   Typ skúšobného paliva

Vstupným údajom je typ skúšobného paliva vybratý v súlade s bodom 3.2.

6.1.10.   Voľnobežné otáčky motora v prípade základného motora CO2

Vstupným údajom sú voľnobežné otáčky motora nidle v min– 1 pre základný motor CO2 v rade motorov podľa CO2 vymedzenom v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe, ako ich uviedol výrobca v žiadosti o certifikát v informačnom dokumente vypracovanom v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2.

V prípade, že sa na žiadosť výrobcu uplatňujú ustanovenia vymedzené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, ako vstupné údaje sa použijú voľnobežné otáčky motora daného špecifického motora.

Hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.11.   Voľnobežné otáčky motora

Vstupným údajom sú voľnobežné otáčky motora nidle v min– 1 pre motor, ako ich uviedol výrobca v žiadosti o certifikát v informačnom dokumente vypracovanom v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k tejto prílohe.

Hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.12.   Zdvihový objem motora

Vstupným údajom je zdvihový objem motora v cm3, ako ho uviedol výrobca v žiadosti o certifikát v informačnom dokumente vypracovanom v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k tejto prílohe.

Hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.13.   Menovité otáčky motora

Vstupným údajom sú menovité otáčky motora v min– 1, ako ich uviedol výrobca v žiadosti o certifikát v bode 3.2.1.8 informačného dokumentu v súlade s doplnkom 2 k tejto prílohe.

Hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.14.   Menovitý výkon motora

Vstupným údajom je menovitý výkon motora v kW, ako ho uviedol výrobca v žiadosti o osvedčenie v bode 3.2.1.8 informačného dokumentu v súlade s doplnkom 2 k tejto prílohe.

Hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo v súlade s ASTM E 29-06.

6.1.15.   Výrobca

Vstupným údajom je názov výrobcu motora ako poradie znakov v kódovaní ISO8859-1.

6.1.16.   Model

Vstupným údajom je názov modelu motora ako poradie znakov v kódovaní ISO8859-1.

6.1.17.   Identifikátor technického protokolu

Vstupným údajom je jedinečný identifikátor technického protokolu zostaveného pre typové schválenie konkrétneho motora. Tento identifikátor sa uvedie ako poradie znakov v kódovaní ISO8859-1.


(1)  „Presnosť“ je odchýlka odčítanej hodnoty analyzátora od referenčnej hodnoty, ktorá vychádza z vnútroštátnej alebo medzinárodnej normy.

(2)  „Čas nábehu“ je časový rozdiel medzi odozvou pri 10 % a 90 % konečnej odčítanej hodnoty analyzátora (t90 – t10).

(3)  Hodnoty „max. kalibrácie“ sú 1,1-násobkom maximálnej predpokladanej hodnoty očakávanej počas všetkých skúšobných cyklov príslušného systému merania.

Doplnok 1

VZOR CERTIFIKÁTU KOMPONENTU, SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY ALEBO SYSTÉMU

Maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT O VLASTNOSTIACH RADU MOTORA, KTORÉ SÚVISIA S EMISIAMI CO2 A SPOTREBOU PALIVA

Odtlačok pečiatky správneho orgánu

udelení, (1)

rozšírení, (1)

zamietnutí, (1)

odobratí (1)

Oznámenie o:

certifikátu o vlastnostiach radu motora týkajúcich sa emisií CO2 a spotreby paliva v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/2400.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 naposledy zmenené …

Certifikačné číslo:

Hodnota hash:

Dôvod rozšírenia:

ODDIEL I

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu):

0.2.   Typ:

0.3.   Prostriedky identifikácie typu

0.3.1.   Umiestnenie certifikačnej značky:

0.3.2.   Spôsob upevnenia certifikačnej značky:

0.5.   Názov a adresa výrobcu:

0.6.   Názov (názvy) a adresa (adresy) montážneho závodu (závodov):

0.7.   Názov a adresa zástupcu výrobcu (ak existuje)

ODDIEL II

1.   Ďalšie informácie (ak sa uplatňujú): pozri doplnok

2.   Schvaľovací úrad zodpovedný za vykonanie skúšok:

3.   Dátum skúšobného protokolu:

4.   Číslo skúšobného protokolu:

5.   (Prípadné) poznámky: pozri doplnok

6.   Miesto:

7.   Dátum:

8.   Podpis:

Prílohy:

Informačná dokumentácia Skúšobný protokol

Doplnok 2

Informačný dokument motora

Vysvetlivky k vypĺňaniu tabuľky

Písmená A, B, C, D, E, ktoré zodpovedajú motorom patriacim do radu motorov podľa CO2, sa nahradia skutočnými názvami motorov patriacich do radu motorov podľa CO2.

V prípade, že pri niektorých vlastnostiach motora platí rovnaká hodnota/opis pre všetky motory z radu motorov podľa CO2, bunky pre A až E sa zlúčia.

V prípade, že do radu motorov podľa CO2 patrí viac než 5 motorov, môžu sa pridať ďalšie stĺpce.

Doplnok k informačnému dokumentu sa skopíruje a samostatne vyplní pre každý motor patriaci do radu motorov podľa CO2.

Na konci tohto doplnku sa nachádzajú vysvetľujúce poznámky pod čiarou.

 

 

Základný motor CO2

Motory z radu motorov podľa CO2

A

B

C

D

E

0.

Všeobecné

0.l.

Značka (obchodný názov výrobcu)

 

0.2.

Typ

 

0.2.1.

Obchodný(-é) názov(-vy) (ak je k dispozícii)

 

 

 

 

 

 

0.5.

Názov a adresa výrobcu

 

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-nych) závodu(-ov)

 

 

 

 

 

 

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak existuje)

 

ČASŤ 1

Základné charakteristiky (základného) motora a typov motorov v rámci radu motorov

 

 

Základný motor alebo typ motora

Motory z radu motorov podľa CO2

A

B

C

D

E

3.2.

Spaľovací motor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Špecifické informácie o motore

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Pracovný princíp: zážihové zapaľovanie/vznetové zapaľovanie (1)

Cyklus: štvortaktný/dvojtaktný/rotačný (1)

 

3.2.1.2.

Počet a usporiadanie valcov

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Vŕtanie valca (3) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Zdvih (3) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Poradie zapaľovania

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Zdvihový objem motora (4) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Objemový kompresný pomer (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Výkresy spaľovacej komory, hlavy piestu a, v prípade zážihových motorov, piestnych krúžkov

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Normálne voľnobežné otáčky motora (5) min– 1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Vysoké voľnobežné otáčky motora (5) min– 1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Objem oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch pri voľnobehu (5): % podľa údajov výrobcu (len v prípade zážihových motorov)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Maximálny čistý výkon (6) … kW pri … min– 1 (hodnota uvedená výrobcom)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

Maximálne prípustné otáčky motora predpísané výrobcom (min– 1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Maximálny čistý krútiaci moment (6) (Nm) pri (min– 1) (hodnota uvedená výrobcom)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

Odkazy výrobcu na dokumentáciu požadovanú v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, ktoré umožňuje schvaľovaciemu úradu vyhodnotiť stratégie regulácie emisií, palubné systémy vo vozidle a motor s cieľom zaistiť správnu funkciu opatrení na reguláciu emisií NOx.

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Palivo

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Ťažké úžitkové vozidlá Motorová nafta/benzín/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

Palivá výrobcom určené ako spôsobilé na prevádzku s motorom v súlade s bodom 4.6.2 predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 (v prípade potreby).

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Prívod paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Vstrekovanie paliva (len v prípade vznetových motorov): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

Opis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Pracovný princíp: priame vstrekovanie/predkomora/vírivá komora (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Vstrekovacie čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Maximálna dodávka paliva (1) (5) … mm3/zdvih alebo cyklus pri otáčkach motora … min– 1 alebo prípadne charakteristický diagram

(Ak je dodaný regulátor plniaceho tlaku, uveďte charakteristickú hodnotu prívodu paliva a plniaceho tlaku vo vzťahu k otáčkam motora)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Statické časovanie vstrekovania5

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Krivka predvstreku (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Postup kalibrácie: skúšobný stav/motor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Regulátor otáčok

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Medzné otáčky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Rýchlosť, pri ktorých sa začínajú medzné otáčky pri zaťažení (min– 1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Maximálne otáčky bez zaťaženia (min– 1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Voľnobežné otáčky (min– 1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Vstrekovacie potrubie

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Dĺžka (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Vnútorný priemer (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Vstrekovací systém s vysokotlakovým potrubím zásobujúcim jednotlivé ventily („common rail“), značka a typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Vstrekovač(-e)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Otvárací tlak (5):

kPa alebo charakteristický diagram (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Systém studeného štartu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Opis

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Pomocné štartovacie zariadenie

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

Opis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronicky riadené vstrekovanie: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

Opis systému (v prípade iných systémov než s plynulým vstrekovaním paliva uveďte zodpovedajúce údaje)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Značka a typ riadiacej jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Značka a typ regulátora paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Značka a typ snímača prietoku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Značka a typ rozdeľovača paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Značka a typ plášťa klapky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Značka a typ snímača teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Značka a typ snímača teploty vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

Značka a typ snímača tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Softvérové kalibračné číslo(-a)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Vstrekovanie paliva (len v prípade zážihových motorov): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Pracovný princíp: sacie potrubie (jednobodové/viacbodové/priame vstrekovanie (1)/iné – špecifikujte)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Opis systému (v prípade iných systémov než s plynulým vstrekovaním paliva uveďte zodpovedajúce údaje)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Značka a typ riadiacej jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Značka a typ regulátora paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Značka a typ snímača prietoku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Značka a typ rozdeľovača paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Značka a typ tlakového regulátora

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Značka a typ mikrospínača

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Značka a typ skrutky na nastavenie voľnobehu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Značka a typ plášťa klapky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Značka a typ snímača teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Značka a typ snímača teploty vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

Značka a typ snímača tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Softvérové kalibračné číslo(-a)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Vstrekovače: otvárací tlak (5) (kPa) alebo charakteristický diagram (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Časovanie vstreku

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Systém studeného štartu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Pracovný(-é) princíp(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Pracovné limity/nastavenia (1) (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Palivové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Tlak (5) (kPa) alebo charakteristický diagram (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektrický systém

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Menovité napätie (V), kladné/záporné uzemnenie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Menovitý výkon (VA)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Systém zapaľovania (iba zážihové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Pracovný princíp

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Krivka alebo mapa predstihu zážihu (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statické časovanie zážihu (5) [stupňov pred TDC (horná úvrať)]

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Zapaľovacie sviečky

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

Nastavenie medzery (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Zapaľovacia(-e) cievka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Chladiaci systém: kvapalinový/vzduchový (1)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Kvapalina

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

Druh kvapaliny

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Obehové čerpadlo (čerpadlá): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Charakteristiky

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Prevodový pomer (pomery)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Vzduch

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilátor: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Charakteristiky

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Prevodový pomer (pomery)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Sací systém

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Tlakový kompresor (preplňovač): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

Opis systému (napr. maximálny preplňovací tlak: … kPa, prípadne vypúšťací ventil)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Medzichladič: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení (len pre vznetové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Prípustné minimum (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Prípustné maximum (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

Opis a výkres sacieho potrubia a jeho príslušenstva (pretlaková komora, vykurovacie zariadenie, prídavné sanie vzduchu atď.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Opis sacieho potrubia motora (vrátane výkresov a/alebo fotografií)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Výfukový systém

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

Opis a/alebo výkres výfukového potrubia

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Opis a/alebo výkres výfukového systému

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

Opis a/alebo výkres prvkov výfukového systému, ktoré tvoria súčasť systému motora

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Najvyšší prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri zaťažení 100 % (len vznetové motory)(kPa) (7)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

Objem výfukového systému (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

Prijateľný objem výfukového systému: (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

Najmenšie prierezy sacích a výstupných otvorov a geometria otvorov

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Časovanie ventilov alebo rovnocenné údaje

3.2.11.1.

Maximálny zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania, alebo údaje o časovaní alternatívnych systémov rozdeľovania vo vzťahu k úvratiam. V prípade systému premenného časovania, minimálne a maximálne časovanie

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätie (7)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia

 

3.2.12.1.1.

Zariadenie na recirkuláciu plynov z kľukovej skrine: áno/nie (1)

Ak áno, opis systému a výkresy

Ak nie, vyžaduje sa zhoda s bodom 6.10 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

Prídavné zariadenia na reguláciu znečistenia (ak existujú a ak nie sú uvedené v inom bode)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalyzátor: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Počet katalyzátorov a ich prvkov (nižšie uveďte informácie pre každú samostatnú jednotku)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

Rozmery, tvar a objem katalyzátora(-ov)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

Druh katalytickej činnosti

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Celková náplň drahých kovov

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Pomerná koncentrácia

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Substrát (konštrukcia a materiál)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Hustota komôrok

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

Druh puzdra katalyzátora (katalyzátorov)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

Umiestnenie katalyzátora(-ov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Tepelný štít: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Regeneračné systémy/metóda systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov, opis

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Bežný rozsah prevádzkovej teploty (K)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Spotrebiteľné činidlá: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

Druh a koncentrácia činidla potrebného na katalytickú činnosť

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

Normálny pracovný rozsah teplôt činidla K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Medzinárodná norma

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Frekvencia dopĺňania činidla: nepretržite/pri údržbe (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

Značka katalyzátora

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Identifikačné číslo súčiastky

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Značka

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Umiestnenie

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Rozsah ovládania

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Identifikačné číslo súčiastky

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Druh (pulzujúci vzduch, vzduchové čerpadlo atď.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Recirkulácia výfukových plynov (EGR): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Vlastnosti (značka, typ, prietok atď.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Zachytávač tuhých častíc (PT): áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

Rozmery, tvar a kapacita zachytávača tuhých častíc

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

Konštrukcia zachytávača tuhých častíc

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

Metóda alebo systém regenerácie, opis a/alebo výkres

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

Značka zachytávača tuhých častíc

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Identifikačné číslo súčiastky

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Normálny pracovný rozsah teplôt (K) a tlaku (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

V prípade periodickej regenerácie

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Počet cyklov skúšok WHTC bez regenerácie (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Počet cyklov skúšok WHTC s regeneráciou (nR)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Iné systémy: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Opis a činnosť

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Palubný diagnostický systém (OBD)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

Počet radov motorov s OBD v rámci radu motorov

 

3.2.12.2.7.0.2.

Zoznam radov motorov s OBD (v prípade potreby)

Rad motorov s OBD 1: …

Rad motorov s OBD 2: …

atď.

3.2.12.2.7.0.3.

Číslo radu motorov s OBD, do ktorého patrí základný motor/motor patriaci do radu motorov

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

Odkazy výrobcu na dokumentáciu OBD požadovanú v bode 3.1.4 písm. c) a bod 3.3.4 predpisu predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 a uvedenú v prílohe 9A k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 na účely schvaľovania systému OBD

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.5.

Odkaz výrobcu na dokumentáciu o montáži systému motora vybaveného OBD do vozidla (v prípade potreby)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.2.

Zoznam a účel všetkých komponentov monitorovaných systémom OBD (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.

Písomný opis (všeobecný princíp fungovania) pre

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.

Zážihové motory (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorovanie katalyzátora (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detekcia vynechávania (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorovanie kyslíkového snímača (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.

Vznetové motory (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorovanie katalyzátora (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorovanie zachytávača častíc (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorovanie elektronického systému prívodu paliva (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

Monitorovanie systému deNOx (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.4.

Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda) (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.5.

Zoznam všetkých používaných výstupných kódov a formátov OBD (s vysvetlením každého) (8)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.6.5.

Norma komunikačného protokolu OBD (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.

Odkaz výrobcu na informácie o systémoch OBD požadované v bode 3.1.4 písm. d) a bode 3.3.4 predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 na účely splnenia ustanovení o prístupe k systému OBD vo vozidle, alebo

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.1.

Ako alternatíva k odkazu výrobcu uvedenému v bode 3.2.12.2.7.7 odkaz na doplnok k tejto prílohe, ktorý obsahuje túto tabuľku vyplnenú podľa uvedeného príkladu:

Komponent – Poruchový kód – Stratégia monitorovania – Kritériá zisťovania chýb – Kritériá aktivovania MI – Sekundárne parametre – Predkondicionovanie – Preukazovacia skúška

Katalyzátor SCR – P20EE – Signály snímača NOx 1 a 2 – Rozdiel medzi signálmi snímačov 1 a 2 – Druhý cyklus – Otáčky motora, zaťaženie motora, teplota katalyzátora, pôsobenie činidla, prietok výfukových plynov – Jeden skúšobný cyklus OBD (WHTC, teplá časť) – Skúšobný cyklus OBD (WHTC, teplá časť)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.

Ostatné systémy (opis a činnosť)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Systémy na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Motor s trvalou deaktiváciou podnecovania vodiča, využívaný záchrannými službami alebo vo vozidlách navrhnutých a skonštruovaných na použitie ozbrojenými zložkami, civilnou ochranou, hasičskými zbormi a službami zodpovedajúcimi za udržiavanie verejného poriadku: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

Počet radov motorov s OBD v rámci radu motorov zohľadňovaného pri zabezpečovaní správneho uplatňovania opatrení na reguláciu emisií NOx

 

3.2.12.2.8.4.

Zoznam radov motorov s OBD (v prípade potreby)

Rad motorov s OBD 1: …

Rad motorov s OBD 2: …

atď.

3.2.12.2.8.5.

Číslo radu motorov s OBD, do ktorého patrí základný motor/motor patriaci do radu motorov

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.6.

Najnižšia koncentrácia aktívnej látky v činidle, ktorá neaktivuje systém varovania (CDmin) (% obj.)

 

3.2.12.2.8.7.

Ak je to vhodné, odkaz výrobcu na dokumentáciu o montáži systémov do vozidla na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Špecifické informácie súvisiace s motormi na plynné palivo pre ťažké úžitkové vozidlá (v prípade systémov usporiadaných odlišných spôsobom poskytnite ekvivalentné informácie)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Palivo: LPG /NG-H/NG-L /NG-HL (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Tlakový regulátor (-y) alebo vaporizér/tlakový(-é) regulátor (-y) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Počet stupňov redukcie tlaku

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Tlak v koncovom stupni: najnižší (kPa) – najvyšší (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Počet hlavných bodov nastavenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Počet bodov nastavenia voľnobehu

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Palivový systém: zmiešavacia jednotka/plynové vstrekovanie/kvapalné vstrekovanie/priame vstrekovanie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Regulácia sily zmesi

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

Opis systému a/alebo diagram a výkresy

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Zmiešavacia jednotka

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Číslo

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Umiestnenie

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Možnosti nastavenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Vstrekovanie do sacieho potrubia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Vstrekovanie: jednobodové/viacbodové (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Vstrekovanie: nepretržité/súčasne časované/sekvenčne časované1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Vstrekovacie zariadenie

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Možnosti nastavenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Dopravné čerpadlo (ak je to vhodné)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Vstrekovač(-e)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Priame vstrekovanie

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Vstrekovacie čerpadlo/regulátor tlaku (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Časovanie vstreku

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Vstrekovač(-e)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Otvárací tlak alebo charakteristický diagram (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Číslo typového schválenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektronická riadiaca jednotka (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Možnosti nastavenia

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Softvérové kalibračné číslo(-a)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Špecifické zariadenie pre zemný plyn ako palivo

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

Variant 1 (len v prípade typového schválenia motorov pre niekoľko špecifických zložení paliva)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Vybavený automatickou prispôsobivosťou? áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Kalibrácia pre konkrétne zloženie zemného plynu NG-H/NG-L/NG-HL1

Transformácia pre konkrétne zloženie zemného plynu NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt 1

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

metán (CH4) … základ (% mol)

etán (C2H6) … základ (% mol)

propán (C3H8) … základ (% mol)

bután (C4H10) … základ (% mol)

C5/C5+: … základ (% mol)

kyslík (O2) … základ (% mol)

inertné plyny (N2, He atď.) … základ (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

min. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

max. (% mol)

3.5.5.

Špecifická spotreba paliva a korekčné faktory

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1.

Špecifická spotreba paliva počas WHSC (SFCWHSC) v súlade s bodom 5.3.3 g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Upravená špecifická spotreba paliva počas WHSC (SFCWHSC,corr) v súlade s bodom 5.3.3.1: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.3.

Korekčný faktor pre WHTC – časť urban (mesto) (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

Korekčný faktor pre WHTC – časť rural (vidiek) (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

Korekčný faktor pre WHTC – časť motorway (diaľnica) (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

Vyvažujúci faktor emisií pri studenom štarte (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.7.

Korekčný faktor pre motory vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov s periodickou regeneráciou CFRegPer (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.8.

Korekčný faktor pre štandardnú NCV (z výstupu nástroja na predbežné spracovanie údajov motora)

 

 

 

 

 

 

3.6.

Výrobcom povolené teploty

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Chladiaci systém

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Chladenie kvapalinou Najvyššia teplota na výstupe (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Chladenie vzduchom

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Referenčný bod

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Najvyššia teplota v referenčnom bode (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Najvyššia výstupná teplota na vstupe do medzichladiča (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Najvyššia teplota výfukových plynov v mieste, v ktorom výfukové potrubie(-ia) susedí(-ia) s vonkajšou(-ími) prírubou(-ami) výfukového(-ých) potrubia(-í) alebo turbodúchadlom(-ami) (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Teplota paliva minimálna (K) – Maximálna (K)

Pre dieselové motory na vstupe do vstrekovacieho čerpadla, pre plynom poháňané motory na koncovom stupni regulátora tlaku

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Teplota maziva

najnižšia (K) – najvyššia (K)

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Systém mazania

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Opis systému

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Umiestnenie nádrže maziva

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Systém dodávky maziva (čerpadlom/vstrekom do nasávania/zmiešaním s palivom atď.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Olejové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Zmes s palivom

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Percentuálny podiel

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Chladič oleja: áno/nie (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Výkres(-y)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Značka(-y)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Typ(-y)

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

(1)

Nehodiace sa prečiarknite (existujú prípady – keď je vhodných viacero položiek – keď netreba prečiarknuť nič).

(3)

Tento údaj sa zaokrúhli na najbližšiu desatinu milimetra.

(4)

Táto hodnota sa vypočíta a zaokrúhli na najbližší cm3.

(5)

Uveďte toleranciu.

(6)

Určené v súlade s požiadavkami predpisu č. 85.

(7)

Sem doplňte horné a dolné hodnoty každého variantu.

(8)

Má sa zdokumentovať v prípade jediného radu motorov s OBD a ak už to nie je zdokumentované v dokumentácii uvedenej v bode 3.2.12.2.7.0.4. v časti 1 tohto doplnku.

Doplnok k informačnému dokumentu

Informácie o podmienkach skúšky

1.   Zapaľovacie sviečky

1.1.   Značka

1.2.   Typ

1.3.   Nastavenie medzery medzi elektródami

2.   Cievka zapaľovania

2.1.   Značka

2.2.   Typ

3.   Použité mazivo

3.1.   Značka

3.2.   Typ (uveďte percentuálny podiel oleja v zmesi, ak sa mieša mazivo a palivo)

3.3.   Špecifikácia maziva

4.   Použité skúšobné palivo

4.1.   Typ paliva {v súlade s bodom 6.1.9 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400

4.2.   Jedinečné identifikačné číslo (číslo výrobnej šarže) použitého paliva

4.3.   Čistá výhrevnosť (NCV) {v súlade s bodom 6.1.8 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400

5.   Príslušenstvo poháňané motorom

5.1.   Výkon absorbovaný pomocnými zariadeniami/vybavením je potrebné určiť len v prípade:

a)

ak pomocné zariadenia/vybavenie potrebné na činnosť motora nie sú namontované na motore a/alebo

b)

ak pomocné zariadenia/vybavenie nepotrebné na činnosť motora sú namontované na motore.

Poznámka:

pri skúške emisií a pri skúške výkonu sa požiadavky na príslušenstvo poháňané motorom sa líšia.

5.2.   Vymenovanie a údaje o identifikácii

5.3.   Výkon absorbovaný pri otáčkach motora špecifických pre skúšku emisií

Tabuľka 1

Výkon absorbovaný pri otáčkach motora špecifických pre skúšku emisií

Vybavenie

 

 

Voľnobeh

Nízke otáčky

Vysoké otáčky

Preferované otáčky (2)

n95h

Pa

Pomocné zariadenia/vybavenie požadované podľa doplnku 6 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06

 

 

 

 

 

Pb

Pomocné zariadenia/vybavenie, nevyžadované podľa doplnku 6 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06

 

 

 

 

 

5.4.   Konštantná hodnota ventilátora určená v súlade s doplnkom 5 k tejto prílohe (ak sa uplatňuje)

5.4.1.   Cavg-fan (ak sa uplatňuje)

5.4.2.   Cind-fan (ak sa uplatňuje)

Tabuľka 2

Konštantná hodnota ventilátora Cind-fan pre rôzne otáčky motora

Hodnota

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

Otáčky motora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otáčky motora [min–1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konštantná hodnota ventilátora Cind-fan,i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Výkon motora (uvedený výrobcom)

6.1.   Skúšobné otáčky motora pre emisnú skúšku podľa prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 (1)

Nízke otáčky (nlo)

… min– 1

Vysoké otáčky (nhi)

… min– 1

Voľnobežné otáčky

… min– 1

Preferované otáčky

… min– 1

n95h

… min– 1

6.2.   Uvádzané hodnoty pre skúšku výkonu podľa predpisu č. 85

6.2.1.

Voľnobežné otáčky

… min– 1

6.2.2.

Otáčky pri maximálnom výkone

… min– 1

6.2.3.

Maximálny výkon

… kW

6.2.4.

Otáčky pri maximálnom krútiacom momente

… min– 1

6.2.5.

Maximálny krútiaci moment

… Nm


(1)  Špecifikujte toleranciu; musí byť v rozmedzí ± 3 % od hodnôt udaných výrobcom.

Doplnok 3

Rad motorov podľa CO2

1.   Parametre vymedzujúce rad motorov podľa CO2

Rad motorov podľa CO2, ako je určený výrobcom, musí byť v súlade s kritériami zaradenia podľa bodu 5.2.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06. Rad motorov podľa CO2 môže obsahovať len jeden motor.

Okrem týchto kritérií zaradenia musí rad motorov podľa CO2, ako ho určil výrobca, spĺňať kritériá zaradenia uvedené v bodoch 1.1 až 1.9 tohto doplnku.

Okrem parametrov uvedených ďalej môže výrobca zaviesť dodatočné kritériá umožňujúce vymedzenie radu v obmedzenejšom rozsahu. Tieto parametre nie sú nevyhnutne parametrami, ktoré majú vplyv na úroveň spotreby paliva.

1.1.   Geometrické údaje súvisiace so spaľovaním

1.1.1.   Zdvihový objem na valec

1.1.2.   Počet valcov

1.1.3.   Údaje o vŕtaní valca a zdvihu

1.1.4.   Geometria spaľovacej komory a kompresný pomer

1.1.5.   Priemery ventilov a geometria otvorov

1.1.6.   Vstrekovače paliva (konštrukcia a umiestnenie)

1.1.7.   Konštrukcia hlavy valca

1.1.8.   Piest a konštrukcia piestneho krúžku

1.2.   Komponenty súvisiace s ovládaním vzduchu

1.2.1.   Typ vybavenia na preplňovanie (vypúšťací ventil, VTG, dvojstupňové, iné) a termodynamické znaky

1.2.2.   Koncepcia chladenia preplňovacieho vzduchu

1.2.3.   Koncepcia časovania ventilov (pevné, čiastočne pružné, pružné)

1.2.4.   Koncepcia EGR (nechladené/chladené, vysoký/nízky tlak, kontrola EGR)

1.3.   Vstrekovací systém

1.4.   Koncepcia pohonu pomocného zariadenia (mechanicky, elektricky, inak)

1.5.   Obnova odpadového tepla (áno/nie; koncepcia a systém)

1.6.   Systém dodatočnej úpravy

1.6.1.   Charakteristiky systému dávkovania činidla (koncepcia činidla a dávkovania)

1.6.2.   Katalyzátor a DPF (usporiadanie, materiál a povrchová úprava)

1.6.3.   Charakteristiky systému dávkovania HC (koncepcia návrhu a dávkovania)

1.7.   Krivka plného zaťaženia

1.7.1.   Hodnoty krútiaceho momentu pri všetkých otáčkach motora v rámci krivky plného zaťaženia základného motora CO2 určených v súlade s bodom 4.3.1 sa rovnajú alebo sú vyššie ako v prípade všetkých ostatných motorov v tom istom rade motorov podľa CO2 pri rovnakých otáčkach motora počas celého zaznamenávaného rozsahu otáčok motora.

1.7.2.   Hodnoty krútiaceho momentu pri všetkých otáčkach motora v rámci krivky plného zaťaženia motora s najnižším hodnotením výkonu zo všetkých motorov v rade motorov podľa CO2 určených v súlade s bodom 4.3.1 sa rovnajú alebo sú vyššie ako v prípade všetkých ostatných motorov v tom istom rade motorov podľa CO2 pri rovnakých otáčkach motora počas celého zaznamenávaného rozsahu otáčok motora.

1.8.   Charakteristické skúšobné otáčky motora

1.8.1.   Voľnobežné otáčky motora nidle v prípade základného motora CO2, ako ich uvádza výrobca v žiadosti o vydanie certifikátu v informačnom dokumente v súlade s doplnkom 2 k tejto prílohe, sa rovnajú alebo sú vyššie ako v prípade všetkých ostatných motorov v tom istom rade motorov podľa CO2.

1.8.2.   Otáčky motora n95h v prípade všetkých ostatných motorov v tom istom rade motorov podľa CO2 okrem základného motora CO2 určené z krivky plného zaťaženia motora a zaznamenané v súlade s bodom 4.3.1 uplatnením vymedzenia charakteristických otáčok motora v súlade s bodom 7.4.6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06 sa nebudú odchyľovať od otáčok motora n95h v prípade základného motora CO2 o viac ako ± 3 %.

1.8.3.   Otáčky motora n57 v prípade všetkých ostatných motorov v tom istom rade motorov podľa CO2 okrem základného motora CO2 určené z krivky plného zaťaženia motora a zaznamenané v súlade s bodom 4.3.1 uplatnením vymedzení v súlade s bodom 4.3.5.2.1 sa nebudú odchyľovať od otáčok motora n57 v prípade základného motora CO2 o viac ako ± 3 %.

1.9.   Minimálny počet bodov v mape spotreby paliva

1.9.1.   Všetky motory v tom istom rade motorov podľa CO2 majú minimálne 54 mapovacích bodov v mape spotreby paliva, ktoré sa nachádzajú pod ich príslušnou krivkou plného zaťaženia motora určenou v súlade s bodom 4.3.1.

2.   Výber základného motora CO2

Základný motor CO2 z radu motorov podľa CO2 sa vyberie v súlade s týmito kritériami:

2.1.   Najvyššie hodnotenie výkonu zo všetkých motorov v rade motorov podľa CO2.

Doplnok 4

Zhoda s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva

1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.   Zhoda s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva sa overuje na základe opisu v certifikátoch uvedených v doplnku 1 k tejto prílohe a na základe opisu v informačnom dokumente uvedenom v doplnku 2 k tejto prílohe.

1.2.   Ak má certifikát motora jedno alebo niekoľko rozšírení, skúšky sa vykonajú na motoroch opísaných v informačnej dokumentácii vzťahujúcej sa na príslušné rozšírenie.

1.3.   Všetky motory podliehajúce skúškam sa vezmú zo sériovej výroby spĺňajúcej kritériá výberu podľa odseku 3 tohto doplnku.

1.4.   Skúšky sa môžu vykonať s príslušnými palivami dostupnými na trhu. Na žiadosť výrobcu sa však môžu použiť referenčné palivá uvedené v bode 3.2.

1.5.   Ak sa skúšky na účely zhody s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva pre motory na plynné palivo (zemný plyn, LPG) vykonávajú s palivami dostupnými na trhu, výrobca preukáže schvaľovaciemu úradu primerané určenie zloženia plynného paliva na účely určenia NCV podľa odseku 4 tohto doplnku na základe správneho technického úsudku.

2.   Počet motorov a radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú podrobiť skúške

2.1.   Základom na odvodenie počtu radov motorov podľa CO2 a počtu motorov v týchto radoch podľa CO2, ktoré sa majú ročne odskúšať na účely overenia zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, je 0,05 % všetkých motorov vyrobených v uplynulom výrobnom roku v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výsledná hodnota 0,05 % príslušných motorov sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo. Tento výsledok sa nazýva nCOP,base.

2.2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2.1 sa pre nCOP,base uplatňuje minimálny počet 30.

2.3.   Výsledná hodnota pre nCOP,base určená v súlade s odsekmi 2.1 a 2.2 tohto doplnku sa vydelí 10 a výsledok sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo, aby sa určil počet radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú ročne podrobiť skúške, nCOP,fam, na účely overenia zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

2.4.   V prípade, že výrobca má menej radov motorov podľa CO2, než je hodnota nCOP,fam určená v súlade s odsekom 2.3, počet radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú podrobiť skúške, nCOP,fam, sa určí podľa celkového počtu radov motorov podľa CO2 výrobcu.

3.   Výber radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú podrobiť skúške

Z počtu radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú podrobiť skúške, určenom podľa odseku 2 tohto doplnku, rady s najväčším objemom výroby budú tvoriť prvé dva rady motorov podľa CO2.

Zvyšný počet radov motorov podľa CO2, ktoré sa majú podrobiť skúške, sa vyberie náhodne zo všetkých existujúcich radov motorov podľa CO2 a odsúhlasí sa výrobcom a schvaľovacím úradom.

4.   Skúšobné cykly, ktoré sa majú vykonať

Minimálny počet motorov, ktoré sa majú podrobiť skúške pre každý rad motorov podľa CO2, nCOP,min, sa určí vydelením hodnoty nCOP,base hodnotou nCOP,fam, pričom obe hodnoty sa určia podľa odseku 2. Ak je výsledná hodnota nCOP,min menšia ako 4, nastaví sa na 4.

V každom rade motorov podľa CO2 určenom v súlade s odsekom 3 tohto doplnku sa skúške podrobí minimálny počet motorov v rámci daného radu nCOP,min s cieľom dosiahnuť kladné rozhodnutie podľa odseku 9 tohto doplnku.

Počet skúšobných cyklov, ktoré sa majú vykonať v rámci radu motorov podľa CO2, sa náhodne priradí k rôznym motorom v danom rade motorov podľa CO2 a toto priradenie sa odsúhlasí výrobcom a schvaľovacím úradom.

Zhoda s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva sa overuje odskúšaním motorov v skúške WHSC v súlade s bodom 4.3.4.

Uplatňujú sa všetky hraničné podmienky uvedené v tejto prílohe pre certifikačné skúšky s výnimkou týchto:

1.

Laboratórne skúšobné podmienky v súlade s bodom 3.1.1 tejto prílohy. Podmienky v súlade s bodom 3.1.1 nie sú povinné, len odporúčané. Za istých okolitých podmienok miesta skúšania sa môžu vyskytnúť odchýlky, ktoré by sa mali minimalizovať použitím správneho technického úsudku.

2.

V prípade použitia referenčného paliva typu B7 (motorová nafta/CI) podľa bodu 3.2 tejto prílohy sa určenie NCV v súlade s bodom 3.2 tejto prílohy nevyžaduje.

3.

V prípade použitia paliva dostupného na trhu alebo referenčného paliva okrem B7 (motorová nafta/CI) sa NCV paliva určí v súlade s platnými normami uvedenými v tabuľke 1 tejto prílohy. S výnimkou motorov na plyn meranie NCV vykoná len jedno laboratórium nezávislé od výrobcu motora, a nie dve laboratóriá, ako sa to vyžaduje podľa bodu 3.2 tejto prílohy. NCV pre referenčné plynné palivá (G25, palivo LPG B) sa vypočítajú podľa platných noriem v tabuľke 1 tejto prílohy z analýzy paliva predloženej dodávateľom referenčného plynného paliva.

4.

Ako mazací olej sa použije olej naplnený počas výroby motora a na účely odskúšania zhody s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva sa nemení.

5.   Zábeh novovyrobených motorov

5.1.   Skúšky sa vykonávajú na novovyrobených motoroch prevzatých zo sériovej výroby, ktorých maximálny čas zábehu pred začatím skúšobného cyklu na účely overenia zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva v súlade s odsekom 4 tohto doplnku je 15 hodín.

5.2.   Na žiadosť výrobcu sa skúšky môžu vykonať na motoroch, ktoré boli v zábehu maximálne 125 hodín. V tomto prípade zábeh motora vykoná výrobca, ktorý na týchto motoroch nesmie vykonať žiadne úpravy.

5.3.   Ak výrobca požiada o vykonanie zábehu podľa odseku 5.2 tohto doplnku, zábeh sa vykonáva:

a)

buď na všetkých skúšaných motoroch;

b)

alebo na novovyrobenom motore, pričom koeficient vývoja sa určí takto:

A)

špecifická spotreba paliva sa meria počas skúšky WHSC raz na novovyrobenom motore s maximálnym časom zábehu 15 hodín v súlade s odsekom 5.1 tohto doplnku a v druhej skúške pred uplynutím maximálne 125 hodín stanovených v odseku 5.2 tohto doplnku na prvom skúšanom motore;

B)

hodnoty špecifickej spotreby paliva v oboch skúškach sa upravia na upravenú hodnotu v súlade s bodom 7.2 a 7.3 tohto doplnku pre príslušné palivo použité počas oboch jednotlivých skúšok;

C)

koeficient vývoja spotreby paliva sa vypočíta vydelením upravenej špecifickej spotreby paliva v druhej skúške upravenou špecifickou spotrebou paliva v prvej skúške. Koeficient vývoja môže mať hodnotu nižšiu než 1.

5.4.   Ak sa použijú ustanovenia uvedené v odseku 5.3 písm. b) tohto doplnku, nasledujúce motory vybraté na skúšanie zhody s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva sa nepodrobujú zábehu, ale ich špecifická spotreba paliva počas WHSC určená pre novovyrobený motor s maximálnym časom zábehu 15 hodín v súlade s odsekom 5.1 tohto doplnku sa vynásobí koeficientom vývoja.

5.5.   V prípade opísanom v odseku 5.4 tohto doplnku sa ako hodnoty špecifickej spotreby paliva počas WHSC berú tieto hodnoty:

a)

v prípade motora použitého na určenie koeficientu vývoja v súlade s odsekom 5.3 písm. b) tohto doplnku je to hodnota z druhej skúšky;

b)

pre ostatné motory sa hodnoty určené pre novovyrobený motor s maximálnym časom zábehu 15 hodín podľa odseku 5.1 tohto doplnku vynásobia koeficientom vývoja určeným v súlade s odsekom 5.3 písm. b) bodom C tohto doplnku.

5.6.   Namiesto zábehu v súlade s odsekmi 5.2 až 5.5 tohto doplnku je na žiadosť výrobcu možné použiť všeobecný koeficient vývoja 0,99. V takom prípade sa špecifická spotreba paliva počas WHSC určená pre novovyrobený motor s maximálnym časom zábehu 15 hodín v súlade s odsekom 5.1 tohto doplnku vynásobí všeobecným koeficientom vývoja 0,99.

5.7.   Ak sa koeficient vývoja podľa bodu 5.3 písm. b) tohto doplnku určí s využitím základného motora v rade motorov podľa bodu 5.2.3. a 5.2.4. prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, môže sa použiť pre všetky motory v ktoromkoľvek rade motorov podľa CO2 patriacom do toho istého radu motorov podľa bodu 5.2.3 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06.

6.   Cieľová hodnota na posúdenie zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva

Ako cieľová hodnota na posúdenie zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva sa použije upravená špecifická spotreba paliva počas WHSC, SFCWHSC,corr, v g/kWh určená v súlade s bodom 5.3.3 a zdokumentovaná v informačnom dokumente, ktorý je súčasťou osvedčenia, ako sa uvádza v doplnku 2 k tejto prílohe, pre konkrétny skúšaný motor.

7.   Skutočná hodnota na posúdenie zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva

7.1.   Špecifická spotreba paliva počas WHSC, SFCWHSC, sa určuje v súlade s bodom 5.3.3 tejto prílohy zo skúšobných cyklov vykonaných podľa odseku 4 tohto doplnku. Na žiadosť výrobcu sa určená hodnota špecifickej spotreby paliva upraví uplatnením ustanovení v odsekoch 5.3 až 5.6 tohto doplnku.

7.2.   Ak sa počas skúšania podľa bodu 1.4 tohto doplnku použilo palivo dostupné na trhu, špecifická spotreba paliva počas WHSC, SFCWHSC, určená podľa bodu 7.1 tohto doplnku sa upraví na upravenú hodnotu SFCWHSC,corr v súlade s bodom 5.3.3.1 tejto prílohy.

7.3.   Ak sa počas skúšania podľa bodu 1.4 tohto doplnku použilo referenčné palivo, na hodnotu určenú v bode 7.1 tohto doplnku sa použijú osobitné ustanovenia vymedzené v bode 5.3.3.2 tejto prílohy.

7.4.   Namerané emisie plynných znečisťujúcich látok počas WHSC vykonaného podľa odseku 4 sa upravia uplatnením primeraných faktorov zhoršenia pre daný motor, ako sú zaznamenané v doplnku k osvedčeniu o typovom schválení EÚ vydanému v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 582/2011.

8.   Limit zhody pre jednu skúšku

V prípade naftových motorov sa ako limitná hodnota pre posudzovanie zhody jedného skúšaného motora použije cieľová hodnota určená v súlade s bodom 6 + 3 %.

V prípade plynových motorov sa ako limitná hodnota pre posudzovanie zhody jedného skúšaného motora použije cieľová hodnota určená v súlade s bodom 6 + 4 %.

9.   Posudzovanie zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva

9.1.   Výsledky skúšok emisií počas WHSC určené v súlade s odsekom 7.4 tohto doplnku spĺňajú platné limitné hodnoty vymedzené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 595/2009 pre všetky plynné znečisťujúce látky s výnimkou čpavku. V opačnom prípade sa skúšky považujú na účely posudzovania zhody s certifikovanými vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva za neplatné.

9.2.   Jedna skúška jedného motora odskúšaného podľa odseku 4 tohto doplnku sa považuje za nevyhovujúcu, ak skutočná hodnota podľa odseku 7 tohto doplnku je väčšia ako limitné hodnoty určené podľa odseku 8 tohto doplnku.

9.3.   Pre aktuálnu veľkosť vzorky motorov skúšaných v rámci jedného radu motorov podľa CO2 v súlade s odsekom 4 tohto doplnku sa určí štatistický údaj skúšok, ktorý kvantifikuje kumulatívny počet nevyhovujúcich skúšok podľa bodu 9.2 tohto doplnku pri n-tej skúške.

a)

Ak kumulatívny počet nevyhovujúcich skúšok pri n-tej skúške určený podľa odseku 9.3 tohto doplnku je menší alebo rovný hodnote pre kladné rozhodnutie pre veľkosť vzorky podľa tabuľky 4 v doplnku 3 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, dosiahne sa kladné rozhodnutie.

b)

Ak kumulatívny počet nevyhovujúcich skúšok pri n-tej skúške určený podľa odseku 9.3 tohto doplnku je väčší alebo rovný hodnote pre záporné rozhodnutie pre veľkosť vzorky podľa tabuľky 4 v doplnku 3 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06, dosiahne sa záporné rozhodnutie.

c)

Ak nastane iný prípad, odskúša sa ďalší motor podľa odseku 4 tohto doplnku a postup výpočtu v súlade s bodom 9.3 tohto doplnku sa uplatní na vzorku zväčšenú o ďalšiu jednu jednotku.

9.4.   Ak sa nedospeje ku kladnému ani zápornému rozhodnutiu, výrobca môže kedykoľvek rozhodnúť o zastavení skúšania. V takom prípade sa zaznamená rozhodnutie o nesplnení požiadaviek.

Doplnok 5

Určenie spotreby energie komponentov motora

1.   Ventilátor

Krútiaci moment motora sa meria pri pohybe motora s ventilátorom a bez neho týmto postupom:

i)

ešte pred začatím skúšky sa nainštalujte ventilátor podľa pokynov k výrobku;

ii)

zahrievacia fáza: motor sa zahreje podľa odporúčaní výrobcu a s využitím správneho technického úsudku (napr. uvedením motora do prevádzky na 20 minút v režime 9, ako je vymedzené v tabuľke 1 v bode 7.2.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 rev. 06);

iii)

stabilizačná fáza: po dokončení kroku zahrievania alebo nepovinného zahrievania v) je motor v prevádzke s minimálnymi požiadavkami operátora (pohyb motora) pri otáčkach motora npref počas 130 ± 2 sekundy s odpojeným ventilátorom (nfan_disengage < 0,25 * nengine * rfan). Prvých 60 ± 1 sekunda tohto času sa považuje za stabilizačné obdobie, počas ktorého by sa skutočné otáčky motora mali udržať v rozsahu npref. ± 5 min–1;

iv)

fáza merania: počas nasledujúceho času 60 ± 1 sekunda sa skutočné otáčky motora udržiavajú na úrovni npref ± 2 min– 1 a teplota chladiacej kvapaliny na úrovni ± 5°C, pričom krútiaci moment počas pohybu motora s odpojeným ventilátorom, otáčky ventilátora a otáčky motora sa zaznamenajú ako priemerná hodnota počas tohto obdobia 60 ± 1 sekunda. Zvyšných 10 ± 1 sekunda sa použije na dodatočné spracovanie a uloženie údajov, ak je to potrebné;

v)

nepovinná fáza zahrievania: na žiadosť výrobcu a podľa správneho technického úsudku je možné krok ii) zopakovať (napr. ak teplota klesla o viac ako 5°C);

vi)

stabilizačná fáza: po dokončení nepovinného zahrievania je motor v prevádzke s minimálnymi požiadavkami operátora (pohyb motora) pri otáčkach motora npref počas 130 ± 2 sekundy so zapojeným ventilátorom (nfan_engage > 0,9 * nengine * rfan). Prvých 60 ± 1 sekunda tohto času sa považuje za stabilizačné obdobie, počas ktorého by sa skutočné otáčky motora mali udržať v rozsahu npref. ± 5 min–1;

vii)

fáza merania: počas nasledujúceho času 60 ± 1 sekunda sa skutočné otáčky motora udržiavajú na úrovni npref ± 2 min– 1 a teplota chladiacej kvapaliny na úrovni ± 5°C, pričom krútiaci moment počas pohybu motora so zapojeným ventilátorom, otáčky ventilátora a otáčky motora sa zaznamenajú ako priemerná hodnota počas tohto obdobia 60 ± 1 sekunda. Zvyšných 10 ± 1 sekunda sa použije na dodatočné spracovanie a uloženie údajov, ak je to potrebné;

viii)

kroky iii) až vii) sa zopakujú pri otáčkach motora n95h a nhi namiesto npref, pričom sa zopakuje aj nepovinný krok zahrievania v) pred každým krokom stabilizácie, ak je to potrebné na zachovanie stabilnej teploty chladiacej kvapaliny (± 5 °C) podľa správneho technického úsudku;

ix)

ak sa štandardná odchýlka všetkých vypočítaných hodnôt Ci podľa rovnice nižšie pri troch otáčkach npref, n95h a nhi rovná alebo je väčšia ako 3 %, meranie sa vykoná pre všetky otáčky motora definujúce mriežku pre postup mapovania paliva (FCMC) podľa bodu 4.3.5.2.1.

Skutočná konštanta ventilátora sa vypočíta z údajov merania podľa tejto rovnice:

Formula

keď:

Ci

konštanta ventilátora pri určitých otáčkach motora

MDfan_disengage

meraný krútiaci moment motora počas pohybu motora s odpojeným ventilátorom (Nm)

MDfan_engage

meraný krútiaci moment motora počas pohybu motora so zapojeným ventilátorom (Nm)

nfan_engage

otáčky ventilátora so zapojeným ventilátorom (min– 1)

nfan_disengage

otáčky ventilátora s odpojeným ventilátorom (min– 1)

rfan