EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2313

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313 z 13. decembra 2017, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

C/2017/8438

Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2017, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2313

z 13. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 83 ods. 7,

keďže:

(1)

Článkom 83 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sa Komisia splnomocňuje prijať špecifikácie formátu rastlinných pasov na premiestňovanie na území Únie a na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej. V záujme zabezpečenia lepšej prehľadnosti a čitateľnosti je dôležité, aby mali rastlinné pasy štandardizovaný formát. Zabezpečí sa tým aj jasná rozoznateľnosť rastlinných pasov od akýchkoľvek iných informácií alebo návesiek.

(2)

Vzhľadom na rozdielnu veľkosť a vlastnosti rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa vyžaduje rastlinný pas, by sa mal zaistiť určitý stupeň flexibility, pokiaľ ide o špecifikácie formátu rastlinných pasov. V každej kategórii rastlinných pasov stanovenej v častiach A až D prílohy by preto mali byť k dispozícii rôzne alternatívne modely, ktoré umožňujú zohľadniť uvedené rozdiely medzi rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi, pre ktoré sa vyžaduje rastlinný pas. V týchto modeloch by sa navyše nemala presne stanoviť veľkosť rastlinných pasov, používanie ohraničenia, pomer veľkosti ich prvkov a použité veľkosti písma.

(3)

Prvky rastlinného pasu by sa mali usporiadať v tvare obdĺžnika alebo štvorca a mali by byť ohraničené čiarou alebo inak jasne oddelené od akéhokoľvek textu alebo obrázkov. Zo skúseností vyplýva, že je to dôležité v záujme zvýšenia viditeľnosti rastlinných pasov a ich odlíšenia od všetkých ostatných informácií alebo návesiek.

(4)

Z dôvodov právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2016/2031.

(5)

Mnoho rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré sa vydá rastlinný pas v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (2) pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, sa po tomto dátume premiestni alebo bude stále na trhu. Keďže neexistuje zdravotné riziko, ktoré by si vyžadovalo okamžitú zmenu špecifikácií formátu, rastlinné pasy vydané pred 14. decembrom 2019 by mali zostať platné do 14. decembra 2023.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzory rastlinných pasov

1.   Rastlinné pasy na premiestňovanie na území Únie zodpovedajú jednému zo vzorov uvedených v časti A prílohy.

2.   Rastlinné pasy na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej musia zodpovedať jednému zo vzorov uvedených v časti B prílohy.

3.   Rastlinné pasy na premiestňovanie na území Únie spolu s certifikačnou náveskou v súlade s článkom 83 ods. 5 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2016/2031 musia zodpovedať jednému zo vzorov uvedených v časti C prílohy.

4.   Rastlinné pasy na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej spolu s certifikačnou náveskou v súlade s článkom 83 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) 2016/2031 musia zodpovedať jednému zo vzorov uvedených v časti D prílohy.

Článok 2

Požiadavky na prvky rastlinných pasov

Prvky rastlinného pasu stanovené v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2031/2016 sa musia usporiadať do tvaru obdĺžnika alebo štvorca a byť čitateľné bez použitia vizuálnej pomoci.

Musia byť ohraničené čiarou alebo inak jasne oddelené od akéhokoľvek textu alebo obrázkov tak, aby boli jasne viditeľné a rozpoznateľné.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Dátum uplatňovania

Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. decembra 2019.

Rastlinné pasy vydané pred 14. decembrom 2019 v súlade so smernicou 92/105/EHS zostávajú platné do 14. decembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22).


PRÍLOHA

Technická špecifikácia: Veľkosť rastlinných pasov, spôsob ohraničenia, pomery veľkosti prvkov a štýl písma použitý vo vzoroch slúžia iba ako príklad.

Vlajka Únie sa môže vytlačiť farebne alebo čierno-bielo, s bielymi hviezdami na čiernom pozadí alebo naopak.

Vysvetlivky

1.

Slovné spojenie „Plant Passport“ alebo „Plant Passport – PZ“ v angličtine a v prípade potreby v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý sa má oddeliť lomkou.

2.

Botanický(-é) názov(-vy) dotknutého(-ých) rastlinného(-ých) druhu(-ov) alebo taxónu(-ov) v prípade rastlín a rastlinných produktov, prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody.

3.

Dvojpísmenový kód uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2 (1), ktorý sa uvádza v článku 67 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031, pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas.

4.

Abecedné, číselné alebo alfanumerické vnútroštátne registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa.

5.

V náležitých prípadoch kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, dotknutého rastlinného produktu alebo iného dotknutého predmetu.

6.

V náležitých prípadoch jedinečný čiarový kód, kód QR, hologram, čip alebo iný dátový nosič, ktorý dopĺňa kód vysledovateľnosti.

7.

V náležitých prípadoch dvojpísmenový kód uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2, ktorý sa uvádza v článku 67 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031, pre členský(-é) štát(-y) pôvodu.

8.

V náležitých prípadoch názov(-vy) tretej krajiny/krajín pôvodu alebo jej/ich dvojpísmenový kód uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2.

9.

Vedecký(-é) názov(-vy) karanténneho(-ych) škodcu(-ov) chránenej zóny alebo kódy osobitne pridelené týmto škodcom uvedené v článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

10.

Informácie požadované v úradnej náveske pre osivá alebo iný množiteľský materiál príslušne uvedené v článku 10 ods. 1 smernice Rady 66/401/EHS (2), článku 10 ods. 1 smernice Rady 66/402/EHS (3), článku 10 ods. 1 smernice Rady 68/193/EHS (4), článku 12 smernice Rady 2002/54/ES (5), článku 28 ods. 1 smernice Rady 2002/55/ES (6), článku 13 ods. 1 smernice Rady 2002/56/ES (7) a v článku 12 ods. 1 smernice Rady 2002/57/ES (8) alebo v náveske pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2008/90/ES (9).

ČASŤ A

Vzory rastlinných pasov na premiestňovanie na území Únie, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1

Image Image

ČASŤ B

Vzory rastlinných pasov na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2

Image Image

ČASŤ C

Vzory rastlinných pasov na premiestňovanie na území Únie spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3

Image

ČASŤ D

Vzory rastlinných pasov na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 1 ods. 4

Image

(1)  ISO 3166-1:2006, Kódy názvov krajín a ich častí – časť 1: Kódy krajín. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, Ženeva.

(2)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(3)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(4)  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15).

(5)  Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 2).

(6)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

(8)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(9)  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).


Top