EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2280

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2280 z 11. decembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

C/2017/8262

OJ L 328, 12.12.2017, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2280/oj

12.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2280

z 11. decembra 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 5a ods. 2, článok 8 ods. 3 tretí a štvrtý pododsek a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/220 (2) sa stanovuje počet podnikov poskytujúcich údaje za členský štát a za územnú jednotku informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ). Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/220 sa stanovuje, že členské štáty majú oznámiť Komisii plán výberu podnikov poskytujúcich údaje, ktorý zabezpečí reprezentatívnu účtovnú vzorku z danej oblasti prieskumu najneskôr dva mesiace pred začatím účtovného roka, na ktorý sa vzťahuje.

(2)

Na základe žiadosti Nemecka o zlúčenie územných jednotiek Schleswig-Holstein a Hamburg do jednej územnej jednotky pod názvom Schleswig-Holstein/Hamburg a žiadostí Grécka, Maďarska, Rumunska a Fínska o zmenu počtu podnikov poskytujúcich údaje alebo medzných hodnôt ekonomickej veľkosti z dôvodu štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve, je vhodné týmto členským štátom umožniť zrevidovať ich plány výberu a/alebo medzné hodnoty ekonomickej veľkosti pre účtovný rok 2018 a zodpovedajúcim spôsobom prerozdeliť alebo upraviť počet podnikov poskytujúcich údaje.

(3)

Vzhľadom na narastajúci význam skoršej dostupnosti a vyššej kvality účtovných údajov Komisia podnecuje členské štáty k tomu, aby vyvinuli dodatočné organizačné úsilie s cieľom dosiahnuť väčšiu úplnosť údajov a umožniť, aby sa výkazy poľnohospodárskych podnikov predkladali pred lehotami stanovenými v článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/220.

(4)

Aby sa podporila skoršia dostupnosť, úplnosť a vyššia kvalita účtovných údajov predkladaných členskými štátmi, lehoty na zasielanie údajov a postup na vyplatenie štandardného poplatku by sa mali preskúmať a mali by sa naviazať na lehoty na predkladanie údajov ISPÚ zasielaných Komisii a na ich úplnosť.

(5)

Do článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/220 by sa malo zahrnúť prechodné ustanovenie týkajúce sa dostupnosti rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku 2018.

(6)

V prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa stanovuje forma a štruktúra účtovných údajov obsiahnutých vo výkaze poľnohospodárskeho podniku. V záujme jasnosti by sa v prílohe VIII mali uviesť dodatočné informácie, pokiaľ ide o predkladanie uvedených údajov.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Navrhované zmeny by sa mali uplatňovať od účtovného roka 2018.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220 sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Nemecko, Grécko, Maďarsko, Rumunsko a Fínsko zrevidujú svoje plány výberu, ktoré oznámili na účtovný rok 2018. Svoje zrevidované plány výberu na uvedený účtovný rok oznámia Komisii do 31. marca 2018.“

2.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Výška štandardného poplatku

1.   Štandardný poplatok uvedený v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa stanovuje na 160 EUR za jeden výkaz poľnohospodárskeho podniku.

2.   Ak prahová hodnota 80 % stanovená v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1217/2009 nie je splnená ani na úrovni územnej jednotky ISPÚ, ani na úrovni dotknutého členského štátu, zníženie uvedené v danom ustanovení sa uplatní len na vnútroštátnej úrovni.

3.   Za predpokladu, že povinnosť dodržať prahovú hodnotu 80 % podľa článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1217/2009 so zreteľom na územnú jednotku ISPÚ alebo členský štát bola splnená, štandardný poplatok sa zvýši o:

a)

5 EUR, ak členský štát predloží účtovné údaje uvedené v článku 9 tohto nariadenia najneskôr jeden mesiac pred príslušným termínom uvedeným v článku 10 ods. 3 alebo

b)

7 EUR v účtovnom roku 2018 a 10 EUR počnúc účtovným rokom 2019, ak členský štát predloží účtovné údaje uvedené v článku 9 tohto nariadenia najneskôr dva mesiace pred príslušným termínom uvedeným v článku 10 ods. 3

4.   Štandardný poplatok možno okrem zvýšenia podľa ods. 3 písm. a) a b) ďalej zvýšiť o 2 EUR za účtovný rok 2018 a o 5 EUR počnúc účtovným rokom 2019, ak Komisia overila účtovné údaje v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a výkazy sa považujú za riadne vyplnené v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1217/2009, a to buď v čase ich predloženia Komisii, alebo do dvoch mesiacov odo dňa, ktorým Komisia informovala predkladajúci členský štát, že predložené výkazy účtovných údajov nie sú riadne vyplnené.“

3.

Prílohy I, II a VIII sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od účtovného roka 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I, II a VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa menia takto:

1.

V prílohe I

sa záznam týkajúci sa Rumunska nahrádza takto:

„Rumunsko

4 000 “

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

záznamy týkajúce sa Nemecka v tabuľke týkajúcej sa počtu podnikov poskytujúcich údaje sa nahrádzajú takto:

„Referenčné číslo

Názov územnej jednotky ISPÚ

Počet podnikov poskytujúcich údaje za účtovný rok

 

NEMECKO

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Nemecko spolu

8 800 “

b)

záznamy týkajúce sa Grécka v tabuľke týkajúcej sa počtu podnikov poskytujúcich údaje sa nahrádzajú takto:

„Referenčné číslo

Názov územnej jednotky ISPÚ

Počet podnikov poskytujúcich údaje za účtovný rok

 

GRÉCKO

450

Μακεδονία — Θράκη (Macedónia, Trácia)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epirus, Peloponéz, Iónske ostrovy)

1 150

470

Θεσσαλία (Tesália)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Egejské ostrovy, Kréta)

1 225

 

Grécko spolu

4 675 “

c)

záznamy týkajúce sa Maďarska v tabuľke týkajúcej sa počtu podnikov poskytujúcich údaje sa nahrádzajú takto:

„Referenčné číslo

Názov územnej jednotky ISPÚ

Počet podnikov poskytujúcich údaje za účtovný rok

 

MAĎARSKO

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Maďarsko spolu

2 100 “

d)

záznamy týkajúce sa Rumunska v tabuľke týkajúcej sa počtu podnikov poskytujúcich údaje sa nahrádzajú takto:

„Referenčné číslo

Názov územnej jednotky ISPÚ

Počet podnikov poskytujúcich údaje za účtovný rok

 

RUMUNSKO

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Rumunsko spolu

5 100 “

e)

záznamy týkajúce sa Fínska v tabuľke týkajúcej sa počtu podnikov poskytujúcich údaje sa nahrádzajú takto:

„Referenčné číslo

Názov územnej jednotky ISPÚ

Počet podnikov poskytujúcich údaje za účtovný rok

 

FÍNSKO

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Fínsko spolu

900“

3.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

tabuľka D sa mení takto:

i)

v druhej tabuľke sa záznam týkajúci sa kategórie „2010 Biologický majetok – rastliny“ nahrádza takto:

„Kód (*)

Opis kategórií

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

2010

Biologický majetok – rastliny

 

 

 

 

 

 

ii)

záznam týkajúci sa kategórie majetku „2010 Biologický majetok – rastliny“ sa nahrádza takto:

„2010.   Biologický majetok – rastliny

Hodnota všetkých rastlín, ktoré ešte neboli predmetom zberu úrody (všetky trvalé plodiny a nezozbierané plodiny). Akumulované odpisy (D.AD) a odpisy bežného roka (D.DY.) by sa mali vykazovať len pri trvalých plodinách.“

iii)

tabuľka týkajúca sa metód oceňovania sa nahrádza touto tabuľkou:

„Reálna hodnota mínus odhadované náklady na predaj

suma, za akú by sa mohol majetok vymeniť alebo záväzok vyrovnať v nezávislej transakcii medzi informovanými dobrovoľne súhlasiacimi zúčastnenými stranami mínus náklady, ktoré podľa odhadu vzniknú v súvislosti s predajom

3010 , 5010 , 7010

Historická cena

menovitá alebo pôvodná cena majetku pri jeho nadobudnutí

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Účtovná hodnota

hodnota, v ktorej je majetok vykázaný v súvahe

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 “

b)

v tabuľke H sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Ak sa uvedené náklady vzťahujú na celkovú ‚spotrebu‘ nákladov počas účtovného roka, ale nezodpovedajú výrobe počas tohto roku, zmeny stavu zásob (vrátane nákladov na pestovanie plodín) treba uviesť v tabuľke D pod kódom 1040. Zásoby.“

c)

v tabuľke M

sa v oddiele AI Administratívne informácie tretí odsek nahrádza takto:

„V prípade kódov 10300 až 10319 je poskytovanie údajov uvedených v stĺpci ‚Počet základných jednotiek‘ (N) za účtovné roky 2015 – 2017 nepovinné.“


Top