EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2273

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2273 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Text s významom pre EHP )

C/2017/8171

OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Nepriamo zrušil 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2273

z 8. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 42 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (2) zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 836/2014 (3) sa výnimočne do 31. decembra 2017 za určitých podmienok a ak nie sú k dispozícii mládky z ekologického chovu povoľuje umiestniť do jednotiek ekologickej živočíšnej výroby na produkciu vajec mládky z neekologického chovu vo veku najviac 18 týždňov.

(2)

Na trhu Únie nie je sú dispozícii mládky z ekologického chovu určené na produkciu vajec v dostatočnom množstve a kvalite na uspokojenie potrieb poľnohospodárov chovajúcich nosnice. S cieľom poskytnúť viac času na rozvoj produkcie mládok z ekologického chovu určených na produkciu vajec by sa malo obdobie uplatňovania výnimočných pravidiel produkcie týkajúcich sa používania mládok z neekologického chovu určených na produkciu vajec vo veku najviac 18 týždňov predĺžiť do 31. decembra 2018.

(3)

V článku 43 nariadenia (ES) č. 889/2008 zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 836/2014 sa výnimočne na kalendárne roky 2015, 2016 a 2017 povoľuje maximálne 5 % podiel neekologického bielkovinového krmiva na kŕmenie ošípaných a rôznych druhov hydiny.

(4)

Ekologické bielkoviny nie sú na trhu Únie dostupné v dostatočnej kvalite a množstve, aby bolo možné splniť výživové požiadavky pri ošípaných a hydine v ekologických poľnohospodárskych podnikoch. Produkcia ekologických bielkovinových plodín ešte stále zaostáva za dopytom. Preto je vhodné predĺžiť obdobie výnimočnej možnosti používať obmedzený podiel neekologického bielkovinového krmiva do 31. decembra 2018.

(5)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

V článku 42 písm. b) sa dátum „31. decembra 2017“ nahrádza dátumom „31. decembra 2018“.

2.

V článku 43 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Najvyšší percentuálny podiel neekologického bielkovinového krmiva povolený na obdobie 12 mesiacov pre uvedené živočíšne druhy v kalendárnom roku 2018 predstavuje 5 %.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 230, 1.8.2014, s. 10).


Top