Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1945

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1945 z 19. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o oznámenia podávané a prijímané žiadajúcimi investičnými spoločnosťami a investičnými spoločnosťami, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (Text s významom pre EHP )

C/2017/4055

OJ L 276, 26.10.2017, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1945/oj

26.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 276/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1945

z 19. júna 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o oznámenia podávané a prijímané žiadajúcimi investičnými spoločnosťami a investičnými spoločnosťami, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Je vhodné stanoviť spoločné štandardné formuláre, vzory a postupy s cieľom zabezpečiť jednotný mechanizmus, na základe ktorého budú príslušné orgány členských štátov účinne vykonávať svoje právomoci v súvislosti s udeľovaním povolení spoločnostiam na poskytovanie investičných služieb, vykonávanie investičných činností a prípadne poskytovanie vedľajších služieb.

(2)

Na uľahčenie komunikácie medzi žiadateľom, ktorý žiada o povolenie ako investičná spoločnosť v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ, a príslušným orgánom by príslušné orgány mali určiť kontaktné miesto výlučne na účely postupu podávania žiadostí a zverejniť o ňom informácie na svojom webovom sídle.

(3)

Na to, aby príslušné orgány mohli posúdiť, či môžu zmeny v riadiacom orgáne spoločnosti ohroziť účinné, riadne a obozretné vedenie spoločnosti a aby náležite zohľadnili záujmy klientov spoločnosti a integritu trhu, by mali byť stanovené jasné lehoty na predkladanie informácií o týchto zmenách.

(4)

Spoločnosti by však mali byť oslobodené od požiadavky predkladať informácie o zmenách v riadiacom orgáne pred tým, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť, vtedy, pokiaľ je zmena dôsledkom okolností mimo kontroly spoločnosti, akými je napríklad úmrtie člena riadiaceho orgánu. V takom prípade by malo byť spoločnostiam dovolené informovať príslušný orgán do 10 pracovných dní po zmene.

(5)

Na spracovanie osobných údajov členskými štátmi pri uplatňovaní tohto nariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(7)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Určenie kontaktného miesta

Príslušné orgány určia kontaktné miesto pre spracovanie všetkých informácií od žiadateľov, ktorí žiadajú o povolenie ako investičná spoločnosť v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ. Kontaktné údaje určeného kontaktného miesta uverejňujú príslušné orgány na svojich webových sídlach a pravidelne ich aktualizujú.

Článok 2

Predkladanie žiadosti

1.   Žiadateľ, ktorý žiada o povolenie ako investičná spoločnosť v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ, predkladá príslušnému orgánu žiadosť vyplnením vzoru uvedeného v prílohe I.

2.   Žiadateľ oznamuje príslušnému orgánu údaje o všetkých členoch svojho riadiaceho orgánu vyplnením vzoru uvedeného v prílohe II.

Článok 3

Prijatie žiadosti a potvrdenie prijatia

Do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti zašle príslušný orgán žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti vrátane kontaktných údajov určeného kontaktného miesta, ako je stanovené v článku 1.

Článok 4

Žiadosť o dodatočné informácie

Ak príslušný orgán potrebuje na posúdenie žiadosti ďalšie informácie, zašle žiadateľovi žiadosť, v ktorej uvedie, aké informácie majú byť poskytnuté.

Článok 5

Oznámenie zmien v zložení vedúceho orgánu

1.   Investičná spoločnosť oznamuje príslušnému orgánu akékoľvek zmeny v zložení riadiaceho orgánu pred tým, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť.

Ak v prípade opodstatnených dôvodov nie je možné predložiť oznámenie pred tým, ako táto zmena nadobudne účinnosť, musí byť podané do 10 pracovných dní od zmeny.

2.   Investičná spoločnosť poskytuje informácie podľa odseku 1 vo formáte stanovenom v prílohe III.

Článok 6

Oznámenie rozhodnutia

Príslušný orgán informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí o udelení alebo neudelení povolenia v tlačenej alebo v elektronickej forme alebo obojako do šiestich mesiacov, ako je stanovené v článku 7 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Formulár žiadosti o povolenie ako investičná spoločnosť

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

Zoznam členov riadiaceho orgánu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA III

Oznámenie o zmenách v zložení riadiaceho orgánu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Top