Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1940

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1940 z 13. júla 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o obsah a formát zootechnických osvedčení vydaných pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus obsiahnutých v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité (Text s významom pre EHP )

C/2017/4565

OJ L 275, 25.10.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1940/oj

25.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1940

z 13. júla 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o obsah a formát zootechnických osvedčení vydaných pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus obsiahnutých v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú zootechnické a genealogické pravidlá na obchodovanie s plemennými zvieratami a na ich vstup do Únie. Nariadenie (EÚ) 2016/1012 sa uplatňuje od 1. novembra 2018.

(2)

V článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o vydávanie, obsah a formát zootechnických osvedčení sprevádzajúcich plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty (ďalej len „zootechnické osvedčenie“). Stanovuje sa v ňom, že ak sa obchoduje s plemennými zvieratami zapísanými chovateľskou organizáciou do plemennej knihy a ak sú uvedené plemenné zvieratá určené na zápis v inej plemennej knihe, uvedené plemenné zvieratá sprevádza zootechnické osvedčenie.

(3)

V článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že zootechnické osvedčenia majú obsahovať informácie uvedené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V k danému nariadeniu. V článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že odchylne od článku 30 ods. 6 uvedeného nariadenia majú byť v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní (ďalej len „rodu Equus“) informácie stanovené v časti 2 kapitole I prílohy V k uvedenému nariadeniu obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre koňovité zvieratá (ďalej len „zvieratá čeľade koňovité“) a že sa majú prijať delegované akty týkajúce sa obsahu a formátu takýchto identifikačných dokumentov.

(4)

V časti 2 kapitole I prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnickom osvedčení pre čistokrvné plemenné zvieratá. Medzi tieto informácie sa majú zahrnúť informácie o systéme identifikácie a individuálne identifikačné číslo pridelené čistokrvnému plemennému zvieraťu v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat príslušných druhov.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (2) sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov. V článku 114 uvedeného nariadenia sa stanovuje, žeprevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá rodu Equus zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá jednotlivo identifikované jedinečným kódom, ktorý je zaznamenaný v počítačovej databáze stanovenej v uvedenom nariadení, a správne vyplneným jedinečným identifikačným dokumentom vydávaným na celú dĺžku života. S cieľom v čo najväčšej miere zosúladiť zootechnické osvedčenie s jedinečným identifikačným dokumentom vydávaným na celú dĺžku života, pokiaľ ide o obsah a správne konanie, sa nariadením (EÚ) 2016/1012 stanovilo, že pokiaľ ide o formát a obsah jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité, majú sa prijať delegované akty.

(6)

Preto je nevyhnutné stanoviť obsah a formát zootechnického osvedčenia, ktoré má byť obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité, ktorým majú byť zvieratá čeľade koňovité identifikované v súlade s článkom 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429 a ktoré musí vždy sprevádzať čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus vrátane prípadov, keď sa s nimi obchoduje v rámci Únie.

(7)

V článku 31 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú výnimky z požiadaviek týkajúcich sa vydávania, obsahu a formátu zootechnických osvedčení na obchodovanie s plemennými zvieratami. V uvedenom článku sa stanovuje, že ak sú výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia verejne prístupné na webovej stránke, v zootechnickom osvedčení možno uviesť odkaz na uvedenú webovú stránku, kde sú dané výsledky k dispozícii, namiesto toho, aby sa tieto výsledky uvádzali v zootechnickom osvedčení. Táto možnosť by sa mala odzrkadliť v požiadavkách na zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami rodu Equus stanovených v tomto nariadení.

(8)

V časti 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú dodatočné požiadavky pre chovateľské organizácie zakladajúce alebo vedúce plemenné knihy pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus. V súlade s časťou 3 bodom 1 uvedenej prílohy sa čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus zapíšu do plemennej knihy iba vtedy, ak sú identifikované pripúšťacím lístkom, a ak sa to vyžaduje v šľachtiteľskom programe, ako žriebä pod matkou. Odchylne od uvedeného pravidla členský štát alebo, ak tak rozhodne, jeho príslušný orgán môže povoliť chovateľskej organizácii, aby zapísala čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus do plemennej knihy vedenej uvedenou chovateľskou organizáciou, ak sú uvedené zvieratá identifikované akoukoľvek inou vhodnou metódou, ktorá zabezpečuje aspoň ten istý stupeň istoty ako pripúšťací lístok, ako je kontrola pôvodu po rodičoch na základe analýzy DNA alebo analýzy ich krvných skupín, a to za predpokladu, že uvedené povolenie je v súlade so zásadami stanovenými chovateľskou organizáciou, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu uvedeného plemena.

(9)

S prihliadnutím na požiadavky stanovené v časti 3 bode 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 by sa informácie na pripúšťacom lístku o identifikácii ako žriebä pod matkou a o výsledkoch kontroly rodičovstva mali odzrkadliť v pravidlách týkajúcich sa obsahu zootechnických osvedčení pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus stanovených v tomto nariadení.

(10)

S cieľom zabezpečiť jedinečnosť a kontinuitu identifikácie čistokrvných plemenných zvierat rodu Equus a v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 1 kapitole I bode 1 písm. c) a bode 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 by jedinečný kód, ako sa stanovuje v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429, a mená takýchto plemenných zvierat mali byť obsiahnuté v zootechnickom osvedčení na obchodovanie ako súčasť ich identifikačných údajov.

(11)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/262 (3) sa od vydávajúceho orgánu vrátane organizácie alebo združenia, ktoré zriadili alebo vedú plemenné knihy registrovaných zvierat čeľade koňovité, vyžaduje, aby každému zvieraťu čeľade koňovité pridelili jedinečné životné číslo, ktoré v podobe alfanumerického kódu v sebe nesie informácie o príslušnom zvierati rodu Equus a o databáze a krajine, v ktorej boli tieto informácie prvýkrát zaznamenané. Toto jedinečné životné číslo musí byť v súlade s kódovacím systémom univerzálnych životných čísel koňovitých zvierat (UELN).

(12)

Na systéme UELN sa celosvetovo dohodli najvýznamnejšie svetové organizácie zaoberajúce sa chovom koní a ich účasťou na súťažiach. Systém vznikol na podnet Svetovej federácie pre šľachtenie športových koní (WBFSH), Medzinárodného výboru plemenných kníh (ISBC), Svetovej organizácie chovateľov arabského plnokrvníka (WAHO), Európskej konferencie organizácií chovateľov arabského plnokrvníka (ECAHO), Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) a Union européenne du trot (UET), pričom informácie o tomto systéme možno nájsť na webových stránkach UELN (4).

(13)

O formáte a obsahu individuálneho identifikačného čísla uvedeného v časti 1 kapitole I bode 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 nemožno rozhodnúť dovtedy, kým delegované akty, v ktorých sa stanovia podrobné požiadavky na prostriedky a metódy identifikácie vrátane ich uplatňovania a používania, nebudúprijaté v súlade s článkom 118 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429. V zootechnickom osvedčení by sa však malo poskytnúť miesto na vpísanie jedinečného životného čísla prideleného čistokrvným plemenným zvieratám rodu Equus v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262.

(14)

Až do 21. apríla 2021, čo je dátum uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/429, je vyplnenie časti I zootechnického osvedčenia uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu voliteľné, ak jedinečný identifikačný dokument vydávaný na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité obsahuje oddiel V vzoru identifikačného dokumentu stanoveného v časti 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/262.

(15)

Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 1. novembra 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/1012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obsah a formát zootechnického osvedčenia, ktoré je súčasťou takéhoto jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus, ako sa uvádza v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 (ďalej len „zootechnické osvedčenie“), sa prezentujú tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Časti I a II zootechnického osvedčenia musia byť obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus v súlade s článkom 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429 a musia spĺňať tieto podmienky:

a)

časť I predstavuje oddiel jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života, ktorý sa má stanoviť v súlade s článkom 118 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429;

b)

časť II musí byť buď:

i)

časť oddielu uvedeného v písmene a) tohto článku, pričom v takomto prípade sa má poskytnúť viac než jedna strana zobrazujúca uvedenú časť II na účely aktualizácie informácií, alebo

ii)

ak to príslušný orgán schválil v súlade s článkom 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012, pripojený k jedinečnému identifikačnému dokumentu vydávanému na celú dĺžku života, a v tom prípade musí byť spojená s časťou I uvedenou v písmene a) tohto článku uvedením individuálneho identifikačného čísla, nazývaného „jedinečný kód“ v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 3

1.   Od 1. novembra 2018 sa oddiel V identifikačného dokumentu vydaného pre čistokrvné plemenné zviera rodu Equus v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262 musí vyplniť v súlade s článkom 9 ods. 2 uvedeného nariadenia, a ak je to potrebné na účely článku 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012, musí sa k nemu priložiť časť II zootechnického osvedčenia, ako sa uvádza v článku 2 písm. b) bode ii) tohto nariadenia.

2.   Časť II zootechnického osvedčenia musí byť priložená k jedinečnému identifikačnému dokumentu vydávanému na celú dĺžku života v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262 a musí byť prepojená s osvedčením o pôvode tak, ako je stanovené v časti 1 oddiele V prílohy I k uvedenému nariadeniu uvedením jedinečného životného čísla, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) uvedeného nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1).

(4)  http://www.ueln.net


PRÍLOHA

Zootechnické osvedčenie

na účely obchodovania s čistokrvnými plemennými zvieratami rodu Equus (Equus caballusEquus asinus) v súlade s časťou 2 kapitolou I prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012

ČASŤ I

1.

Názov vydávajúcej chovateľskej organizácie alebo príslušného orgánu

(uveďte kontaktné údaje a odkaz na webové sídlo, ak je k dispozícii)

2.

Názov plemennej knihy

3.

Názov plemena

4.

Meno a obchodné meno zvieraťa (1) a kód krajiny narodenia (2)

5.1.

Individuálne identifikačné číslo (3)

6.

Číslo v plemennej knihe (5)

5.2.

Jedinečné životné číslo (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifikácia zvieraťa (1)  (6)

7.1.

Kód transpondéra (1)

Snímací systém (ak je iný ako ISO 11784) (1)

Čiarový kód (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Alternatívne metódy overovania identity (1)

8.

Dátum narodenia zvieraťa

(vo formáte dd/mm/rrrr)

9.

Krajina narodenia zvieraťa

10.

Meno, adresa a e-mailová adresa (1) chovateľa

11.

Rodokmeň (7)  (8)

11.1.

Otec

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.1.1.

Starý otec zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.1.1.1. (1)

Prastarý otec zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Prastará matka zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.1.2.

Stará matka zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.1.2.1. (1)

Prastarý otec zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.1.2.2. (1)

Prastará matka zo strany otca

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.2.

Matka

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.2.1.

Starý otec zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.2.1.1. (1)

Prastarý otec zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.2.1.2. (1)

Prastará matka zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.2.2.

Stará matka zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

11.2.2.1. (1)

Prastarý otec zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

11.2.2.2. (1)

Prastará matka zo strany matky

Číslo a oddiel plemennej knihy

 

 

12.1.

V

(uveďte miesto vydania)

12.2.

Dňa

(uveďte dátum vydania vo formáte dd/mm/rrrr)

 

12.3.

Meno a funkcia podpisujúcej osoby

[tlačeným písmom uveďte meno a funkciu osoby  (9) oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou alebo príslušným orgánom podpísať túto časť zootechnického osvedčenia]

12.4.

Podpis


ČASŤ II

1.1.

Individuálne identifikačné číslo (10)

1.2.

Jedinečné životné číslo (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikácia zvieraťa (12)

2.1.

Kód transpondéra (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Snímací systém (ak je iný ako ISO 11784) (13)

Čiarový kód (13)

3.

Pohlavie

2.2.

Alternatívne metódy overovania identity (12)

4.

Trieda v rámci hlavného oddielu plemennej knihy (13)

5.

Meno, adresa a e-mailová adresa (13) majiteľa (16)

4.1.

Názov plemennej knihy (14)

4.2.

Trieda v rámci hlavného oddielu (15)

6.

Ďalšie informácie (13)  (17)  (18)

6.1.

Výsledky kontroly úžitkovosti

6.2.

Aktuálne výsledky genetického hodnotenia vykonaného naposledy dňa

(uveďte dátum vo formáte dd/mm/rrrr)

6.3.

Genetické defekty a genetické osobitosti zvieraťa v súvislosti so šľachtiteľským programom

6.4.

Systém overovania identity a výsledok (13)  (19)  (20)

6.5.

Výsledky kontroly pôvodu po rodičoch (13)  (19)  (21)

7.

Inseminácia/prirodzená plemenitba (22)  (23)

7.1.

Dátum (vo formáte dd/mm/rrrr)

7.2.

Číslo pripúšťacieho lístka (24)

7.3.

Identifikácia darcu

7.3.1.

Individuálne identifikačné číslo (10)

7.3.2.

Jedinečné životné číslo (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Systém overovania identity a výsledok (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Výsledky kontroly pôvodu po rodičoch (13)

8.1.

V

(uveďte miesto vydania)

8.2.

Dňa

(uveďte dátum vydania vo formáte dd/mm/rrrr)

 

8.3.

Meno a funkcia podpisujúcej osoby

[tlačeným písmom uveďte meno a funkciu osoby  (25) oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou alebo príslušným orgánom podpísať túto časť osvedčenia]

8.4.

Podpis


(1)  Nevyplňte, ak sa to nehodí.

(2)  Uveďte kód krajiny, ak si to vyžadujú medzinárodné dohody o plemene.

(3)  Individuálne identifikačné číslo v súlade s časťou 1 kapitolou I bodom 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 uvádzané ako „jedinečný kód“ v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

(4)  Jedinečné životné číslo, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262, ak mu bolo pridelené v súlade s uvedeným nariadením.

(5)  Povinné, ak sa líši od individuálneho identifikačného čísla alebo jedinečného životného čísla pridelených v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262.

(6)  Nevyžaduje sa, ak je časť I zootechnického osvedčenia neoddeliteľnou súčasťou jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života, ktorý vydala chovateľská organizácia. Ak bol jedinečný identifikačný dokument vydávaný na celú dĺžku života vydaný v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262, uvedie sa jedinečné životné číslo, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) uvedeného nariadenia.

(7)  V prípade potreby uveďte ďalšie generácie v bode 11 časti I.

(8)  Uveďte individuálne identifikačné číslo v súlade s časťou 1 kapitolou I bodom 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 uvádzané ako „jedinečný kód“ v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429. Ak individuálne identifikačné číslo nie je k dispozícii alebo je odlišné od čísla, pod ktorým je zviera zapísané v plemennej knihe, uveďte číslo v plemennej knihe.

(9)  Uvedená osoba musí byť zástupcom chovateľskej organizácie alebo príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(10)  Individuálne identifikačné číslo v súlade s časťou 1 kapitolou I bodom 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012 uvádzané ako „jedinečný kód“ v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

(11)  Jedinečné životné číslo, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262, ak mu bolo pridelené v súlade s uvedeným nariadením.

(12)  Nevyžaduje sa, ak informácie zodpovedajú informáciám v časti I bode 7 a časti I a II sú integrovaným celkom, nerozdeliteľné a obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života. Ak bol jedinečný identifikačný dokument vydávaný na celú dĺžku života vydaný v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262, uvedie sa jedinečné životné číslo, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) uvedeného nariadenia.

(13)  Nevyplňte, ak sa to nehodí.

(14)  Povinné, ak sa líši od časti I bodu 2.

(15)  Nevyžaduje sa, ak je táto informácia uvedená v oddiele V identifikačného dokumentu vydaného v súlade s vykonávacíjm nariadením (EÚ) 2015/262.

(16)  Nevyžaduje sa, ak sú informácie o vlastníkovi dostupné a aktuálne v iných častiach jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života.

(17)  V prípade potreby použite ďalší papier.

(18)  Namiesto priameho uvedenia genetických informácií možno uviesť odkaz na webové sídlo, ak sú tam dostupné a ak to schváli príslušný orgán v súlade s článkom 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(19)  Na základe analýzy DNA alebo analýzy krvnej skupiny.

(20)  Vyžaduje sa v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 v prípade čistokrvných plemenných zvierat rodu Equus využívaných na odber spermy učenej na umelú insemináciu. Môžu ho vyžadovať chovateľské organizácie v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012 v prípade čistokrvných plemenných zvierat rodu Equus využívaných na odber oocytov a embryí.

(21)  Ak si to vyžaduje šľachtiteľský program.

(22)  Vyžaduje sa v prípade gravidných samíc. Informácie možno uviesť v samostatnom dokumente.

(23)  Nehodiace sa preškrtnite.

(24)  Ak sa nehodí, v bode 7.3.4 uveďte výsledky kontroly pôvodu po rodičoch.

(25)  Uvedená osoba musí byť zástupcom chovateľskej organizácie alebo príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1012.


Top